http://www.norges-bank.no/
Pengepolitisk rapport 4/18
med vurdering av finansiell stabilitet
Innhold
Figur 1.1a Styringsrenten med usikkerhetsvifte
Figur 1.1b Anslag på produksjonsgapet med usikkerhetsvifte
Figur 1.1c KPI med usikkerhetsvifte
Figur 1.1d KPI-JAE med usikkerhetsvifte
Figur 1.2 BNP hos handelspartnerne
Figur 1.3 Oljepris
Figur 1.4 Styringsrenter og beregnede terminrenter i utvalgte land
Figur 1.5 BNP for Fastlands-Norge og Regionalt nettverks indikator for produksjonsvekst
Figur 1.6 Sysselsettingsvekst ifølge KNR og Regional nettverk
Figur 1.7 KPI og KPI-JAE
Figur 1.8 Renter
Figur 1.9 I44
Figur 1.10 BNP for Fastlands-Norge
Figur 1.11 Petroleumsinvesteringer
Figur 1.12 Arbeidsledige ifølge AKU og NAV
Figur 1.13 Lønn
Figur 2.1 Global PMI
Figur 2.2 Pengemarkedsrenter hos handelspartnerne
Figur 2.3 Renter på tiårs statsobligasjoner i utvalgte land
Figur 2.4 Aksjekursindekser i utvalgte land
Figur 2.5 Import hos handelspartnerne
Figur 2.6 Konsumpriser i utvalgte land
Figur 2.7 Lønnsvekst og anslag for produksjonsgap i utvalgte land
Figur 2.8 Indikator for internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer med vridning (IPK)
Figur 2.9 Foretaksinvesteringer og investeringsplaner i USA
Figur 2.10 Arbeidsledighet og lønnsvekst i euroområdet
Figur 2.11 Investeringer og investeringsplaner i Storbritannia
Figur 2.12 Samlede oljelagre i OECD-landene
Figur 2.13 Ledig produksjonskapasitet i OPEC
Figur 3.1 BNP Fastlands-Norge
Figur 3.2 Produksjonsvekst i ulike næringer ifølge Regionalt nettverk
Figur 3.3 Husholdningenes konsum og disponible realinntekt
Figur 3.4 Husholdningenes sparing og nettofinansinvesteringer som andel av disponibel inntekt
Figur 3.5 Regionalt nettverk og konsum
Figur 3.6 Boligpriser
Figur 3.7 Nyboligsalg og igangsetting
Figur 3.8 Boliginvesteringer og boligpriser
Figur 3.9 Foretaksinvesteringer som andel av Fastlands-BNP
Figur 3.10 Investeringer etter investeringsart
Figur 3.11 Lønnskostnader relativt til handelspartnerne
Figur 3.12 Eksportrettet produksjon ifølge Regionalt nettverk
Figur 3.13 Vekst i eksport fra Fastlands-Norge og import hos Norges handelspartnere
Figur 3.14 Import
Figur 3.15 Sysselsetting 
Figur 3.16 Ledige stillinger
Figur 3.17 Forventet endring i sysselsetting
Figur 3.18 Dagpengemottakere og arbeidsledige ifølge NAV
Figur 3.19 Arbeidsledige ifølge AKU og NAV
Figur 3.20 Arbeidsstyrken
Figur 3.21 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft i Regionalt nettverk
Figur 3.22 Modellberegninger av produksjonsgap
Figur 3.23 Produktivitetsvekst i Norge og hos handelspartnere
Figur 3.24 KPI, KPI-JAE, energipriser
Figur 3.25 KPI-JAE fordelt etter leveringssektorer
Figur 3.26 KPI-JAE med usikkerhetsvifte
Figur 3.27 Lønn, lønnsramme og lønnsforventninger
Figur 3.28 Lønnsandel for Fastlands-Norge
Figur 3.29 Lønnsvekst i Norge og hos viktige handelspartnere
Figur 3.30 Norskproduserte varer og tjenester i KPI-JAE og prouksjonsgap
Figur 3.31 KPI og KPI-JAE
Figur 3.32 Energipriser i KPI
Figur 3.33 Indikatorer for underliggende inflasjon
Figur 3.34 Forventet tolvmånedersvekst i konsumprisene om fem år
Figur 3.35 Renter
Figur 3.36 Påslag i tremåneders pengemarkedsrente
Figur 3.37 Tremåneders pengemarkedsrente i referansebanen og beregnede terminrenter
Figur 3.38 Tre-, fem- og tiårs swaprenter
Figur 3.39 Kryssjekkmodell for kronekurs
Figur 3.40 Differansen mellom tremåneders pengemarkedsrente i Norge og hos handelspartnerne, og importveid valutakursindeks (I-44)
Figur 3.41 Strukturelt, oljekorrigert underskudd og tre prosent av Statens pensjonsfond utland
Figur 3.42 Etterspørsel fra offentlig forvaltning
Figur 3.43 Petroleumsinvesteringer
Figur 3.44 Investeringer innen feltutbygging og felt i drift
Figur 3.45 Omsetning i detaljhandelen
Figur 3.46 Husholdningenes direkte import av varer og tjenester
Figur 3.47 Internettbrukere som har kjøpt varer eller tjenester over internett i løpet av de siste 3 månedene
Figur 3.48 Internettbrukere som har kjøpt varer eller tjenester via internett
Figur 3.49 Hvordan er kapasitetsutnyttingen sammenlignet med hva den er i noe du ville vurdere som en normalsituasjon?
Figur 3.50 I hvilken grad opplever du at det er vanskelig å rekruttere eller beholde ulike typer ansatte?
Figur 3.51 Hvordan har tilgangen på ulike typer ansatte endret seg de siste 12 månedene?
Figur 3.52 Hva gjør virksomheten for å møte knapphet på arbeidskraft?
Figur 3.53 Venter virksomheten å ha flere eller færre ansatte fra andre europeiske land om 6 måneder?
Figur 3.54 Hvordan har tilgangen på ansatte fra andre europeiske land endret seg de siste to årene?
Figur 4.1 Konsumprisindeksen
Figur 4.2 BNP for Fastlands-Norge og sysselsetting
Figur 4.3 Tremåneders pengemarkedsrente og realrenter
Figur 4.4a KPI-JAE
Figur 4.4b Anslaget på produksjonsgapet
Figur 4.5a Styringsrenten med usikkerhetsvifte
Figur 4.5b Anslag på produksjonsgapet med usikkerhetsvifte
Figur 4.5c KPI med usikkerhetsvifte
Figur 4.5d KPI-JAE med usikkerhetsvifte
Figur 4.6 Styringsrenten
Figur 4.7 Realrente
Figur 4.8 Faktorer bak endringer i anslag for styringsrenten fra PPR 3/18
Figur 4.9 Tremåneders pengemarkedsrenter hos handelspartnerne
Figur 5.1 Risikopåslag ikke-finansielle foretak
Figur 5.2 Internasjonal bank- og verdipapirgjeld til ikke-finansielle foretak
Figur 5.3 Krav til motsyklisk kapitalbuffer i utvalgte land og norske bankers eksponering i disse landene
Figur 5.4 Kreditt for Fastlands-Norge som andel av BNP for Fastlands-Norge
Figur 5.5 Dekomponert kredittgap
Figur 5.6 Innenlandsk kreditt til husholdninger og ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge
Figur 5.7 Husholdningenes gjeldsbelastning, gjeldsbetjeningsgrad og rentebelastning
Figur 5.8 Andel nye utlån med avvik fra kravene i boliglånsforskriften
Figur 5.9 Kreditt fra utvalgte finansieringskilder til ikke-finansielle foretak
Figur 5.10 Netto effekt av 1 prosentenhet høyere rente som andel av omsetning
Figur 5.11 Boligpriser i forhold til disponibel inntekt
Figur 5.12 Realpriser på næringseiendom
Figur 5.13 Vekst i boligpriser
Figur 5.14 Omsetning av brukte boliger
Figur 5.15 Usolgte bruktboliger
Figur 5.16 Igangsetting og husholdningsvekst
Figur 5.17 Avkastningskrav for de mest attraktive kontorlokalene i Oslo
Figur 5.18 Egenkapitalavkastning i store norske banker
Figur 5.19 Dekomponert resultatutvikling i store norske banker
Figur 5.20 Ren kjernekapitaldekning og krav til ren kjernekapitaldekning under pilar 1 og pilar 2
Figur 5.21 Ren kjernekapitaldekning med og uten overgangsregel
Figur 5.22 Kreditt til norske foretak fra ulike bankgrupper
Figur 5.23 Kredittindikatoren
Figur 5.24 Kredittgap
Figur 5.25 Bufferguiden
Figur 5.26 Igangsatte boliger og endring i antall husholdninger
Figur 5.27 Bidrag til samlet befolkningsvekst etter sentralitetsklasse
Figur 5.28 Byggeoverskudd etter kommuners sentralitet
Figur 5.29 Ubebodde boliger etter kommuners sentralitetsklasse