Import. Årsvekst. Prosent. 2003 – 2021 1)
1) Anslag for 2018 – 2021 (stiplet og gradert).
2) Import utenom fly, skip, olje, gass, oljeplattformer, rørtransport og skipsfartstjenester.
3) Vektet sum av privat konsum, offentlig etterspørsel, foretaksinvesteringer, boliginvesteringer,
petroleumsinvesteringer og fastlandseksport. Vektene er gitt ved Statistisk sentralbyrås
beregninger av importandeler. Sist dokumentert i Konjunkturtendensene 2018/1.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Imports. Annual growth. Percent. 2003 – 2021 1)
1) Projections for 2018 – 2021 (broken lines and shaded bars).
2) Imports except aircraft, ships, oil, gas, oil platforms, pipelines and shipping services.
3) Weighted sum of private consumption, public demand, business investment, housing investment,
petroleum investment and exports from mainland Norway. The weights are provided by the import intensity
in Statistics Norway's input/output tables.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Import Importvektet etterspørsel3)
  Import Import­weighted demand3)
31.12.2003 3,20 1,59
31.12.2004 9,80 10,87
31.12.2005 9,56 9,05
31.12.2006 10,05 11,34
31.12.2007 8,89 11,10
31.12.2008 3,15 1,06
31.12.2009 -10,05 -4,32
31.12.2010 10,48 0,29
31.12.2011 4,23 7,59
31.12.2012 3,67 6,15
31.12.2013 4,29 4,27
31.12.2014 2,67 2,64
31.12.2015 3,36 3,53
31.12.2016 2,12 1,22
31.12.2017 1,54 1,76
31.12.2018 2,57 1,72
31.12.2019 3,33 3,08
31.12.2020 3,06 2,19
31.12.2021 3,01 1,8