Ren kjernekapitaldekning og krav til ren kjernekapitaldekning under pilar 1
og pilar 21) ved ulike antakelser om makrobankens tilpasning. Prosent. 2018 – 2022
1) Pilar 2­krav til stresstestbankene er vektet med bankenes beregningsgrunnlag.
Kilder: Finanstilsynet, SNL/S&P MI og Norges Bank
Common Equity Tier 1 (CET1) ratio and the CET1 requirement under
Pillar 1 and Pillar 21) under different assumptions about the macro bank's behaviour.
Percent. 2018 – 2022
1) Pillar 2 requirements for the banks in the stress test are weighted by their risk-weighted assets.
Sources: Finanstilsynet (Financial Supervisory Authority of Norway), SNL/S&P MI and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Minstekrav Motsyklisk kapitalbuffer Samlet bufferkrav uten motsyklisk buffer Stressalternativ Uten redusert motsyklisk buffer Uten tilbudsdrevet fall i kreditt Vektet pilar 2­krav
  Minimum requirement Countercyclical buffer Total buffer requirenments excluding countercyclical buffer Stress scenario Excluding reduced countecyclical buffer Excluding supply-driven fall in credit Weighted Pillar 2 requirement
31.12.2018 4,50 2,00 7,50 16,20 16,20 16,20 1,80
31.12.2019 4,50 2,00 7,50 15,04 15,47 14,28 1,80
31.12.2020 4,50 2,00 7,50 14,06 15,23 13,20 1,80
31.12.2021 4,50 2,00 7,50 13,72 15,28 12,80 1,80
31.12.2022 4,50 2,00 7,50 13,49 15,16 12,34 1,80