Husholdningenes direkte import av varer og tjenester.
Milliarder kroner. 2012 – 2017
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Households' direct imports of goods and services.
In billions of NOK. 2012 – 2017
Source: Statistics Norway
Innhold Index
Data publiseres ikke/data are not published