Krav til motsyklisk kapitalbuffer i utvalgte land og norske bankers
eksponering i disse landene. Andel av beregningsgrunnlag. Prosent. Gjennomsnittlige
eksponeringer fra 3. kv. 2016 til 3. kvartal 2018
1) I Sverige øker kravet fra 19. september 2019, i Danmark 31. mars 2019, og i Lituaen til 0,5 prosent
31. desember 2018 og deretter til 1 prosent 30. juni 2019.
Kilder: Bank for International Settlements (BIS), det europeiske systemrisikorådet (ESRB),
Finanstilsynet og Norges Bank
Countercyclical capital buffer rates in selected countries and Norwegian
banks' exposure in these countries. Percentage of risk­weighted assets.
Average exposures from 2016 Q3 to 2018 Q3
1) In Sweden, the buffer rate will increase from 19 September 2019, in Denmark, from 31 March 2019, and in
Lithuania up to 0.5% on 31 December 2018 and then to 1% on 30 June 2019.
Sources: Bank for International Settlements (BIS), European Systemic Risk Board (ESRB),
Finanstilsynet (Financial Supervisory Authority of Norway) and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
    Bufferkrav, høyre akse Norske bankers eksponering, venstre akse Varslet bufferkrav1), høyre akse
    Buffer rates (right-hand scale) Norwegian banks' exposure (left-hand scale) Announced buffer rates1) (right-hand scale)
Sverige Sweden 2,00 8,60 2,50
USA US 0,00 3,70
Danmark Denmark 0,00 3,20 1,00
Finland Finland 0,00 2,20
Storbritannia UK 1,00 2,20
Litauen Lithuania 0,00 1,70 1,00
Polen Poland 0,00 1,60
Tyskland Germany 0,00 1,10
Latvia Latvia 0,00 1,00
Singapore Singapore 0,00 0,70
Kina China 0,60