Hva gjør virksomheten for å møte knapphet på arbeidskraft?
Flere svar var mulig. Prosent av alle kontaktene
De ulike svaralternativene: (1) Tilbyr høyere lønn for alle, (2) Tilbyr bedre betingelser annet enn lønn for alle, (3) Tilbyr høyere lønn for enkelte grupper, (4) Tilbyr bedre
betingelser annet enn lønn for enkelte grupper, (5) Produserer mindre enn etterspørselen tilsier, (6) Utsetter prosjekter/nysatsinger, (7) Øker
bruk av overtid, (8) Senker kompetansekravene, (9) Outsourcer/kjøper inn tjenester, (10) Annet.
Kilde: Norges Bank
What does your business do when faced with a shortage of labour?
More than one response was possible. Percent of all contacts
Response alternatives: (1) Offer higher wages to all, (2) Offer better non­wage terms to all, (3) Offer higher wages to some
groups, (4) Offer better non­wage terms to some groups, (5) Produce less than demand would dictate,
(6) Postpone projects/new ventures, (7) Increase use of overtime, (8) Lower skill requirements,
(9) Outsource/hire external contractors, (10) Other.
Source: Norges Bank
Innhold Index
    Svarprosent
    Response percentage
Høyere lønn for alle (1) Higher wages for all (1) 6,25
Bedre betingelser for alle (2) Better terms for all (2) 10,20
Høyere lønn for enkelte (3) Higher wages for some (3) 30,59
Bedre betingelser for enkelte (4) Better terms for some (4) 9,21
Produserer mindre (5) Produce less (5) 7,24
Utsetter prosjekter (6) Postpone projects (6) 7,24
Øker overtid (7) Increase overtime (7) 20,39
Senker kompetansekrav (8) Lower skill requirements (8) 7,24
Kjøper inn tjenester (9) Hire external contractors (9) 26,97
Annet (10) Other (10) 10,53