Norges Bank

Retningslinjer for representantskapets tilsyn med selskaper Norges Bank eier knyttet til eiendomsinvesteringer i SPU

Vedtatt av: Representantskapet 15. mars 2012
Sist endret: 26. februar 2020

1. Generelt

Retningslinjene gjelder representantskapets tilsyn og kontroll med selskaper som banken eier i tilknytning til unoterte investeringer i Statens pensjonsfond utland (SPU). Dette omfatter datterselskaper og øvrige selskaper hvor banken har bestemmende innflytelse, herunder felleskontrollert virksomhet.

Hovedstyret og ledelsen i Norges Bank har et overordnet ansvar for å etablere tilfredsstillende styring av og kontroll med virksomhet som utøves i selskaper. Representantskapet fører tilsyn med dette. Norges Bank og representantskapets rettigheter i utenlandske selskaper må sikres gjennom reguleringer i selskapsdokumenter og eventuelt avtaler med medeiere. Disse retningslinjene gjelder regulering av representantskapets rettigheter og tilsynsmuligheter. 

2. Representantskapets tilsynsmuligheter i alle selskaper

2.1 Representantskapet skal sikres reelle og effektive tilsynsmuligheter i samsvar med sentralbankloven § 4-1 i alle selskaper som Norges Bank eier helt eller delvis i tilknytning til investeringer i SPU.

Representantskapets tilsynsrett skal reguleres gjennom formelle styrings- og selskapsdokumenter i de enkelte selskap.

2.2 Representantskapet skal til enhver tid være sikret rett til å innhente opplysninger direkte fra daglig leder, styret og revisor i tillegg til at det selv kan foreta undersøkelser direkte i selskapene.

Dersom lokale lovregler hindrer tilgang til enkeltopplysninger som kan være av betydning for tilsynet, skal hovedstyret legge til rette for en alternativ kontrollordning som sikrer representantskapets tilsynsbehov.

2.3 Norges Banks eksterne revisor velges normalt til revisor i selskaper hvor Norges Bank har innflytelse på revisorvalget. Om annen revisor velges skal det sikres at revisor er anerkjent og at selskapet får en revisjon av høy kvalitet.   

I de tilfeller bankens revisor ikke er valgt skal Norges Bank søke å sikre at bankens revisor har mulighet til å innhente informasjon og dokumentasjon direkte fra selskapets revisor.

Representantskapet vurderer for øvrig hvilke revisjonsmodeller som er hensiktsmessige og effektive.

2.4 Norges Bank skal sikre at det er tilfredsstillende kontroll og tilsynsmuligheter også i deleide selskaper.

3. Hovedstyrets vedtak om utøvelse av forvaltningsvirksomhet i selskaper

3.1 Det er hovedstyret med hjemmel i sentralbankloven § 2-4 (7) som kan vedta utøvelse av virksomhet som ledd i forvaltningen av SPU i egne selskaper. Dette gjelder uavhengig av om selskapene opprettes eller erverves (helt eller delvis) av Norges Bank.

Det forutsettes at hovedstyret ved vedtak om utøvelse av virksomhet i tilknytning til forvaltningen av SPU i utenlandske selskaper påser at representantskapet gjennom formelle styrings- og selskapsdokumenter er sikret reelle og effektive tilsynsmuligheter direkte overfor selskapet som angitt i sentralbanklovens § 4-1 (3).

4. Rapportering

4.1 Det skal rapporteres regelmessig til representantskapet om investeringer og selskapsstrukturer.

5. Ikrafttredelse

Vedtatt av representantskapet 15. mars 2012, sist endret 26. februar 2020.

Sist endret 15. april 2020 15:00
Sist endret 15. april 2020 15:00