Norges Bank

Representantskapets forretningsorden

Fastsatt av representantskapet 8. juni 2023.

Gjelder fra vedtaksdato.

§ 1.          Representantskapets rolle og ansvar

Representantskapets rolle og ansvar er regulert i lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 4-1. Ansvaret omfatter også bankens datterselskaper og fond, samt oppgaver vedrørende Norges Banks pensjonskasse.[1]

Representantskapets tilsyn bygger på en vurdering av risiko og vesentlighet. Tilsynet omfatter blant annet gjennomgang av hovedstyrets protokoller og behandling av saker framlagt av hovedstyret og tilsynssekretariatet. Representantskapet kan anmode om framleggelse av dokumentasjon og redegjørelser fra hovedstyret og utføre egne undersøkelser og utredninger.  

Representantskapet kan fastsette nærmere retningslinjer innenfor sine spesifikke ansvarsområder.

Det følger av sentralbankloven at tilsynet ikke omfatter hovedstyrets eller komiteens utøvelse av skjønns­myndighet etter loven.[2] Det generelle tilsynet med Norges Banks drift vil imidlertid omfatte organisasjonen og prosessene som er etablert, og som skal gi et grunnlag for skjønns­ut­øvelsen.

§ 2.          Representantskapets utvalg (Den faste komité)

Representantskapet har oppnevnt Den faste komité.[3] Komiteen velges i konstituerende møte i representantskapet og består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Represen­tantskapets leder og nestleder er leder og nestleder i komiteen. Representantskapet fastsetter mandat.

Den faste komité med bistand fra tilsynssekretariatet forestår saksforberedelsen, fastsetter saksliste og kommer med forslag til innstilling. Det føres referat fra møtene som gjengir alle saker som har vært til behandling samt vesentlige drøftinger og redegjørelser i møtet. Referatet sendes sammen med sakpapirene til kommende møte i representantskapet.

§ 3.          Offentlighet

Offentleglovas regler gjelder. Representantskapet publiserer godkjente protokoller fra møtene, årlig rapport til Stortinget, rapporter fra attestasjonsoppdrag og andre dokumenter etter vedtak. Eventuell meroffentlighet praktiseres i samråd mellom leder for representantskapet og direktør for tilsynssekretariatet.

Repre­sen­tant­skapets leder, eller den som leder utpeker, uttaler seg utad på vegne av representantskapet.

§ 4.          Taushetsplikt

Sentralbanklovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder.[4]

Representantskapsmedlemmene skal undertegne taushetserklæring, og plikter å hindre at noen får adgang eller kjennskap til det de som representantskapsmedlemmer får vite om bankens eller andres forretningsmessige forhold eller om noens personlige forhold.  

Unntak fra taushetsplikt om opplysninger om Norges Banks forretningsmessige forhold avgjøres av representantskapets leder i saker som tilligger representantskapet og som ikke berører hovedstyrets eller komiteens virksomhets- og ansvarsområder. Unntak for øvrige forhold må avgjøres i samråd med sentralbanksjefen.

§ 5.          Møter

Lederen for representantskapet skal innkalle representantskapet til møte så ofte det vurderes som ønskelig, eller når minst fem medlemmer eller hovedstyret krever det.[5]

Representantskapet fastsetter plan for sine møter for minst 12 måneder framover.

Møtet ledes av representantskapets leder. Nestleder har møteledelsen i leders fravær. Hvis både leder og nestleder er fraværende, velges det en setteleder.

Representantskapet gjennomfører konstituerende møte annethvert år.

Som hovedregel skal møtene i representantskapet avholdes ved fysisk oppmøte. Dersom forholdene  tilsier det, kan representantskapet avholde digitale møter eller tilsvarende som reelt erstatter  fysiske møter.

Utenom de regulære møtene kan det arrangeres fagseminarer og studiereiser med sikte på å forberede saksbe­hand­ling og generell kompetanseutvikling.

Representantskapets leder og øvrige medlemmer skal holde representantskapet orientert om eventuell dialog med Norges Bank, myndigheter eller andre eksterne kontakter.

§ 6.          Beslutningsmyndighet

Representantskapets vedtak fattes i møte ved avstemming. Skriftlig avstemming gjennom­føres når noen krever det. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst åtte medlemmer er tilstede i møtet. Et vedtak av representantskapet krever at mer enn halvparten av medlemmene som deltar i behandlingen av saken[6], har stemt for vedtaket.[7]

§ 7.          Habilitet

Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for representantskapets arbeid. Habilitetsspørsmål avgjøres av representantskapet uten at den saken gjelder deltar ved avgjørelsen.[8]

Foreligger inhabilitetsgrunn, skal den det gjelder ikke delta i behandlingen av saken og så vidt mulig ikke motta saksdokumentene. Det enkelte medlem skal varsle representantskapets leder eller tilsynssekretariatet så snart som mulig etter mottakelse av saksdokumentene dersom vedkommende kan komme i en inhabi­li­tetssituasjon.

§ 8.          Delegasjon

Når særlige hensyn gjør det ønskelig, kan representantskapet delegere til lederen for representantskapet å treffe avgjørelse i saker som hører under representantskapet.[9]

Lederen kan avgjøre en sak som hører under representantskapet når det er nødvendig at vedtak treffes, og det ikke er tid eller anledning til å sammenkalle representantskapet. Denne myndigheten kan ikke delegeres videre. Vedtaket skal legges fram for representantskapet så snart råd er.

§ 9.          Annen deltakelse i representantskapets møter

Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene skal være til stede, med mindre representantskapet bestemmer noe annet eller det foreligger gyldig forfall.[10]

Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene har anledning til å ta med fagper­soner etter behov. Hovedstyrets medlemmer er normalt ikke til stede under behandling av saker som gjelder representantskapets eller tilsynssekretariatets administrative forhold. Representant­skapet kan anmode om at øvrige medlemmer av hovedstyret er til stede i enkeltsaker.

Ved behandlingen av administrative saker i representantskapet kan de ansattes representanter fra hovedstyret være til stede og uttale seg. Representantskapet kan i tillegg beslutte at de ansattes representanter kan være til stede i øvrige saker.

Om ikke representantskapet bestemmer noe annet, er direktøren for tilsynssekretariatet til stede og har anledning til å ta med fagpersoner etter behov.

Tillitsvalgte og/eller verneombud i tilsynssekretariatet har møterett i representantskapet i relevante administrative saker.

Ekstern revisor har rett til å være til stede ved behandling av Norges Banks årsregnskap og revisors rapportering og kan innkalles etter behov.

§ 10.    Saksdokumenter

Saksdokumenter består av sakliste og saksframlegg og distribueres normalt seks dager før møtet. Representantskapet kan begrense distribusjon av interne og administrative saker i representantskapet og tilsynssekretariatet.  

Saksframlegg skal skje skriftlig, men kan i spesielle tilfeller legges fram muntlig.

Saksframlegg gis fortløpende nummer innenfor et år og består av:

 • protokoller fra representantskapet
 • protokoller og saker fra hovedstyret
 • faglige og administrative saker fra tilsynssekretariatet
 • administrative saker vedrørende representantskapet og Den faste komité
 • saker fra ekstern revisor
 • saker fra styret i tilknyttede virksomheter
 • saker fra medlemmer i representantskapet

Representantskapet kan beslutte å behandle saker som legges fram i møtet og ikke er oppført på saklisten.

Dokumenter kan oversendes til informasjon sammen med saksdokumentene.

§ 11.    Protokoll

Det skal føres protokoll over forhandlingene.[11]

Protokollen skal angi møtedato og hvem som er til stede. Det skal framgå dersom et medlem ikke har deltatt i behandlingen av saker. Videre angis hvem som for øvrig er til stede i møtet.  

Representantskapet fatter konkret vedtak i en sak. I protokollen beskrives også normalt hovedmomenter fra representantskapets drøftinger. Et medlem kan kreve protokolltilførsel. Resultatet av avstemninger, inkludert særmerknader eller dissenser fra medlemmer, skal protokolleres.

Til hver enkelt sak skal protokollen inneholde:

 • oversikt over sakspapirer som er utsendt på forhånd
 • oversikt over sakspapirer som er omdelt i møtet
 • henvisning til innledninger holdt i møtet
 • vedtak som er fattet

Protokollen legges fram som sak og godkjennes på det etterfølgende møtet. Godkjent protokoll kan bare endres etter ny behandling i møte. Godkjente protokoller sendes Riksrevisjonen[12] og offentliggjøres.

§ 12.    Norges Banks budsjett

Representantskapet vedtar Norges Banks budsjett etter forslag fra hovedstyret. Det vedtatte budsjettet meddeles departementet.[13]

Representantskapets oppgave er å påse at hovedstyret har tilfredsstillende styring av og kontroll med bankens ressursbruk, og at ressursbruken i Norges Bank er forsvarlig og kostnadseffektiv. Budsjettet omfatter også en ramme for driftskostnader i operative datterselskaper.

Representantskapet fastsetter Norges Banks budsjettreglement og krav til intern regn­skaps­messig rapportering i forhold til budsjettet.

§ 13.    Norges Banks årsberetning, årsregnskap og perioderegnskaper

Norges Bank er regnskapspliktig etter regnskapsloven og bokføringspliktig etter bokføringsloven. Departementet kan fastsette særskilte bestemmelser om årsregnskap, årsberetning og bokføring for banken som utfyller eller fraviker bestemmelsene i eller i medhold av regnskapsloven og bokføringsloven.

Hovedstyret skal hvert år utarbeide årsberetning og årsregnskap. Årsregnskapet skal godkjennes av representantskapet og sammen med års- og revisjonsberetning sendes departementet og meddeles Stortinget.

Hovedstyrets og komiteens protokoller skal sendes til representantskapet og departementet.[14]

Finansdepartementet har fastsatt egne bestemmelser om årsregnskap for Norges Bank. Bestemmelsen regulerer blant annet plikten til å utarbeide delårsregnskaper og krav til internasjonale regnskapsstandarder som skal benyttes.[15]

Årsregnskapet revideres av ekstern revisor, som avgir revisjonsberetning til representant­skapet. Representantskapet godkjenner regnskapet og hovedstyrets forslag til disponering av overskuddet etter retningslinjer fastsatt av Kongen.[16]

§ 14.    Representantskapets rapportering til Stortinget

I sentralbankloven § 4-1(4) reguleres representantskapets rapportering om tilsynet med Norges Bank.

Tilsynssekretariatet og Den faste komité utarbeider et utkast til representantskapets rapport til Stortinget. Det gjennomføres en prosess som skal ivareta medlemmenes muligheter for drøfting og innspill.

§ 15.    Medlemmenes godtgjørelse

Medlemmenes godtgjørelse fastsettes av Stortinget.[17]

Medlemmenes godtgjørelse reguleres hvert annet år av Stortinget. Godtgjørelse for tap i inntekt knyttet til representantskapets møter kan dekkes etter regelverk fastsatt av representantskapet.

Refusjon av utgifter følger statens regulativ om ikke representantskapet har fattet særskilt vedtak.

§ 16.    Representantskapets budsjett

Representantskapet fastsetter separat budsjett for sin virksomhet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor. Det fastsatte budsjettet innarbeides i Norges Banks samlede budsjett.

§ 17.    Representantskapets tilsynssekretariat

Representantskapet skal ha et sekretariat. I saker som gjelder de ansatte i sekretariatet, skal representantskapet representere Norges Bank som arbeidsgiver.[18]

Representantskapet fastsetter instruks og rammeverk for tilsynssekretariatet og vedtar planer, budsjett og regnskap.

Tilsynssekretariatet skal utføre tilsyns- og kontrolloppgaver på vegne av representantskapet, forvalte avtalen med ekstern revisor og utføre saksforberedelser og sekretariatsfunksjoner. Det skal også koordinere dialogen mellom Norges Bank, ekstern revisor og Riksrevisjonen.

Tilsynssekretariatet arbeider og rapporterer etter en årlig tilsynsplan vedtatt av representant­skapet, og kan engasjere ekstern revisor eller annen fagekspertise for å utføre spesifikke tilsynsoppgaver.

Det utarbeides årlig en oppsummering av tilsynsarbeidet og ressursbruken til representantskapet.

Direktøren er faglig og administrativt ansvarlig for gjennomføring av tilsynssekretariatets oppgaver i henhold til instruks og rapporterer til representantskapet. Direktøren har ansvar for organisering og ansettelse av medarbeidere, har personalansvar og fastsetter betingelser innenfor rammer fastsatt av representantskapet. Endringer med vesentlig betydning for tilsynssekretariatets ansatte forelegges representant­ska­pet.

Representantskapets leder gjennomfører en oppfølgingssamtale med direktøren minst  en gang årlig.

§ 18.    Ekstern revisor

Representantskapet velger revisor.[19]

Representantskapet velger en revisor som er godkjent etter bestemmelsene i revisorloven.[20] Revisorloven regulerer ekstern revisors rettigheter og plikter for revisjonen av Norges Banks regnskap. Det skal inngås en engasjementsavtale. Engasjements­avtalen forvaltes av tilsynssekretariatet som også vil være bindeledd i dialogen mellom representantskapet og ekstern revisor. Tilsynssekretariatet følger løpende opp habilitetsspørsmål, sikkerhetsgodkjenning og budsjett. Representantskapet kan fastsette utfyllende bestemmelser.

Ekstern revisor legger årlig fram en plan og et budsjett for den finansielle revisjonen av Norges Bank. Representantskapet holdes orientert om vesentlige endringer i planen gjennom året. Revisor utarbeider revisjonsberetning og årlig brev til representantskapet.

Avtale med revisor skal inngås for en periode på 6 år. Revisor kan ikke revidere  årsregnskapet for Norges Bank i mer enn i 10 år sammenhengende uten at revisjonsoppdraget lyses ut på nytt .[21] Ansvarlige revisjonspartnere skal avslutte sin deltakelse i senest 7 år fra den dato de ble utpekt. Ansvarlige revisjonspartnere skal ikke delta i lovfestet revisjon av det reviderte foretaket igjen før tre år etter avsluttet deltakelse.[22]

§ 19.    Representantskapets myndighet når det gjelder Norges Banks hel- eller deleide selskaper

Representantskapet fører tilsyn med selskaper som Norges Bank helt eller delvis eier. Representantskapet har rett til å kreve de opplysningene fra selskapets daglige leder, styret og den valgte revisor, som er nødvendige for tilsynet. I den utstrekning det er nødvendig, kan representantskapet selv foreta undersøkelser i selskapet.[23]

Hovedstyret har et løpende ansvar for å styre og føre kontroll med Norges Banks engasjement og utøvelse av eierrolle og eventuell kunderolle i disse selskapene. Representantskapet fører tilsyn med hovedstyrets utøvelse av disse oppgavene.

For selskaper som Norges Bank eier i forbindelse med forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, er det vedtatt egne retningslinjer for tilsyn og kontroll. Omfanget av tilsynet med slike selskaper vil være avhengig av eierandel og selskapskonstruksjon.

§ 20.    Norges Banks pensjonskasse

Norges Banks pensjonskasse er regulert av forsikringsvirksomhetsloven[24], og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.

Hovedstyret har ansvar for pensjonsavtalen mellom Norges Bank og pensjonskassen, hvilket innbefatter selve pensjonsordningen for bankens ansatte. Representantskapet fører tilsyn med hovedstyrets oppfølging av pensjonsordningen.

Representantskapets tilsyn skjer i første rekke gjennom å få lagt fram til orientering pensjonskassens vedtekter, pensjonsav­tale mellom pensjonskassen og Norges Bank samt årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning. Det kan bes om særskilte opplysninger eller redegjørelser fra pensjonskassen, herunder om vesentlig korrespondanse med Finanstilsynet.

Representantskapet oppnevner revisor for pensjonskassen. Revisor er den til enhver tid fungerende revisor for Norges Bank, jf. § 18. Pensjonskassen inngår egen avtale med revisor. Saker av viktighet for Norges Banks pensjonsordning forelegges representantskapet før hovedstyret beslutter endringer i pensjonsavtalen.

§ 21.    Forvaltning av Statens pensjonsfond utland

Representantskapets tilsyn etter sentralbankloven § 4-1 gjelder tilsvarende for Statens pensjonsfond utland. Videre fører representantskapet tilsyn med at forvaltningen av Statens pensjonsfond utland utøves i tråd med mandat gitt av Finansdepartementet.

Representantskapet godkjenner ressursbruk i tilknytning til forvaltningen av Statens pensjons­fond utland i årlig budsjettvedtak for Norges Bank. Oppfølgingen av ressursbruken skjer gjennom intern resultatrapportering.

Det er etablert retningslinjer for informasjonsutveksling og koordinering av revisjon og tilsyn mellom Riksrevisjonen og Norges Banks representantskap vedrørende Statens pensjonsfond utland. Tilsynssekretariatet skal bidra til at det etableres en hensiktsmessig dialog mellom Riksrevisjonen, ekstern revisor og Norges Bank. 

§ 22.    Representantskapets planer og evalueringer

Representantskapet fastsetter plandokument for sin virksomhet. Planene oppdateres og evalueres med jevne mellomrom.

Det fastsettes en tilsynsplan hvert år som omhandler representantskapets samlede tilsyns- og kontrolloppgaver.

Årlig egenevaluering gjennomføres.

 

Fotnoter

[1] Jf.  § 20 Norges Banks pensjonskasse

[2] sbl. § 4-1

[3] sbl. § 2-16 (6)

[4] sbl § 5-2

[5] sbl. § 2-18 (1)

[6] § 7 om habilitet

[7] sbl. § 2-18 (1)

[8] Forvaltningsloven § 8 annet ledd: I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar.

[9] sbl. § 2-16 (6)

[10] sbl. § 2-18 (2)

[11] sbl. 2-18 (1)

[12] Instruks om Riksrevisjonens virksomhet

[13] sbl. § 4-2

[14] sbl. § 4-3

[15] Bestemmelser om årsregnskap mv. for Norges Bank (ikrafttedelse fra regnskapsåret 2019)

[16] Retningslinjer for avsetning og disponering av Norges Banks overskudd (ikraftredelse fra regnskapsåret 2019) 2

[17] sbl. § 2-16 (4)

[18] sbl. § 2-16 (5)

[19] sbl. § 4-4

[20] Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)

[21] Revisjonsforordningen (EU) nr. 537/2014 artikkel 17 nr. 1

[22] Revisjonsforordningen (EU) nr. 537/2014 artikkel 17 nr. 7

[23] sbl. § 4-1 (3)

[24] Lov om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven)

Sist endret 16. juni 2023 13:20
Sist endret 16. juni 2023 13:20