Norges Bank

Personvern og informasjonskapsler

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Norges Bank samler inn og bruker personopplysninger om publikum. Dette omfatter blant annet besøkende på våre nettsider, i våre lokaler og på våre arrangementer. Personvernerklæringen inneholder informasjon du i henhold til personopplysningsloven har krav på når det samles inn personopplysninger, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger du formidler til oss. 

Norges Bank jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger behandles på en forsvarlig og sikker måte. Med personopplysninger menes enhver opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Norges Bank behandler opplysninger om deg i henhold til personopplysningsloven og annet relevant regelverk.

Behandlingsansvarlig

Norges Bank, ved sentralbanksjefen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Behandling av personopplysninger

Når du besøker banken, registrerer e-postadressen din eller besøker våre nettsider, eller henvender deg til oss på andre måter mottar vi ulike typer av personopplysninger fra deg. Du kan lese mer om dette videre i personvernerklæringen. I noen tilfeller innhentes personopplysninger fra tredjeparter. Dette vil du motta informasjon om, med mindre annet følger av lov.  

Norges Bank har ulike grunnlag for å behandle dine personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget kan for eksempel være samtykke eller lovhjemmel.

Norges Bank kan bare utlevere dine personopplysninger dersom vi har et behandlingsgrunnlag for dette etter personopplysningsloven eller personvernforordningen. 

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Norges Banks behandling av dine personopplysninger kan ha ulike formål. Vi behandler personopplysninger for å utarbeide statistikk og analyser, for å sende ut nyhetsvarsel på e-post, for å behandle henvendelser og motta besøk fra publikum, for saksbehandlingsformål og for å ivareta Norges Banks sikkerhet.

Vi behandler personopplysninger på følgende måte:

Statistikk, webanalyse og bruk av informasjonskapsler (cookies)

Som en del av arbeidet med å skape et brukervennlig nettsted, samler Norges Bank opplysninger om bruk av nettsidene. Formålet er å utarbeide statistikk for å forbedre nettsidene og det redaksjonelle innholdet.

Vi bruker analyseverktøyene Google Analytics, Siteimprove og Microsoft Application Insight. Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies), som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin. Disse informasjonskapslene brukes til å generere statistikk og til å støtte deg som bruker, eksempelvis kan de bidra til at sider vises raskere. Statistikken vi genererer gir oss eksempelvis svar på hvor mange som besøker nettsiden vår, hvor lenge besøket varer og hvilke nettlesere som benyttes.

Norges Bank bruker sporingskoder fra Google Analytics og Microsoft Application Insight, som anonymiserer din IP-adresse før informasjonen lagres. Vi kan derfor ikke knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson, og du kan ikke identifiseres.

Dersom din nettleser er innstilt til å akseptere vår bruk av informasjonskapsler regnes det som samtykke i at det lagres informasjonskapsler i nettleseren din. De fleste moderne nettlesere aksepterer informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at de ikke blir akseptert. Du kan også slette eksisterende informasjonskapsler. Vi gjør oppmerksom på at du kan oppleve redusert funksjonalitet dersom du velger å ikke akseptere informasjonskapsler.

Se hvilke informasjonskapsler som brukes på norges-bank.no

Nyhetsvarsel og RSS-varsling

Det er frivillig for besøkende på nettsiden å oppgi e-postadresse for å motta nyhetsvarsel fra banken. E-postadressen benyttes kun til å sende nyhetsvarsel tilknyttet valgte emner, og mottak av nyhetsvarsel kan stoppes ved ønske. Din e-postadresse slettes da fra vår database. Behandlingsgrunnlaget er samtykke.

RSS (Really Simple Syndication eller Rich Site Summary) kan brukes til å abonnere på ny informasjon som publiseres på vårt nettsted. Du vil motta varsling om ny informasjon publisert i tilknytning til de emnene du har valgt via en RSS-tjeneste. Norges Bank lagrer ikke opplysninger om hvilke RSS-varsler du abonnerer på. Du administrerer selv abonnementet og kan slette deg fra tjenesten når du ønsker det.

Rekruttering

Norges Bank samler inn og bruker personopplysninger om personer som søker jobb hos oss. Dette omfatter typisk navn, e-postadresse og telefonnummer, CV og søknad. Opplysningene brukes for å vurdere jobbkandidater. Behandlingsgrunnlaget er samtykke.

Ansatte, innleide, konsulenter og pårørende

Norges Bank samler inn og behandler personopplysninger om ansatte, innleid personale og konsulenter. Ansatte og annet personale med tilgang til vårt intranett kan lese vår personvernerklæring der for ytterligere informasjon.

Vi behandler også personopplysninger om våre ansattes pårørende og nødkontakter, inkludert deres navn, kontaktinformasjon og fødselsdato. Vi samler denne informasjonen fra våre ansatte ved oppstart av og i løpet av deres ansettelsesforhold. Vi bruker denne informasjonen til å håndtere nødsituasjoner og for å forvalte forsikrings- og pensjonsordninger. Behandlingsgrunnlaget er Norges Banks berettigede interesse i å kunne kontakte pårørende og nødkontakter i en nødssituasjon, og er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med enkeltpersoner.

Kontakt med og besøk i Norges Bank

Når du kontakter Norges Bank kan vi samle inn navn, epostadresse og annen informasjon som er gitt oss for å kunne svare på henvendelsen.

Ved besøk i Norges Banks lokaler registrerer vi navnet ditt og firmaet du jobber for ved ankomst. I tillegg blir du bedt om å legitimere deg med pass eller førerkort. Dette gjøres for å ivareta fysisk sikkerhet. Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse.

Som del av Norges Banks sikkerhetstiltak, blir bankens lokaler kameraovervåket og enkelte av bankens telefoner er gjenstand for lydopptak. Dersom det tas lydopptak, vil informasjon gis ved samtalestart. Kameraovervåking og lydopptak skjer med hjemmel i sikkerhetsloven og sentralbankloven.

Arrangementer

Norges Bank ønsker å være en åpen og tilgjengelig sentralbank. Derfor søker vi regelmessig å invitere til arrangementer i egen regi. Vi prøver å legge til rette for både relevans og representativitet blant inviterte gjester til våre arrangementer. Vi har registrert aktuelle personer i et kontaktregister og oppbevarer kontaktopplysninger (navn, tittel, organisasjonstilknytning, mobilnummer, e-post) for å kunne invitere til relevante arrangementer. Det innhentes også opplysninger i relasjon til det enkelte arrangement dersom det er nødvendig. Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse.

I noen sammenhenger avholder Norges Bank arrangementer med åpen påmelding for publikum. Det er da anledning til å samtykke i at Norges Bank oppbevarer kontaktinformasjon for å kunne sende informasjon om fremtidige arrangementer.

Kunnskapssenteret

I forbindelse med at skoleklasser og andre ønsker å besøke Norges Banks kunnskapssenter innhenter vi personopplysninger fra kontaktpersoner i forbindelse med påmelding til besøk. Personopplysningene benyttes for å administrere besøket og behandlingsgrunnlag er samtykke.

Leverandører og forretningsforbindelser

Norges Bank samler inn og behandler personopplysninger om personer tilknyttet leverandører og forretningsforbindelser. Slike opplysninger kan inkludere navn, arbeidsgiver, forretningsinformasjon, CV, kommunikasjon mv. Opplysningene brukes der det er nødvendig for å vurdere anbud, inngå og gjennomføre avtaler med leverandører og andre forretningsforbindelser og for å kommunisere med og administrere forretningsforholdet. Behandlingsgrunnlaget er Norges Banks berettigede interesse i å kunne administrere leverandører og forretningsforbindelser. Behandlingen er også nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser som påhviler Norges Bank.

Deponering i gjeldshøve

Norges Bank behandler personopplysninger som mottas pr. post eller e-post i forbindelse med deponering i Norges Bank. Dette kan være navn, adresse, kontonummer og annen informasjon om deponent og kravshaver(e). Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Norges Bank etter reglene i deponeringslova.

Veksling av ugyldige og erstatning for skadde sedler og mynter

Norges Bank behandler personopplysninger som mottas i forbindelse med innveksling av ugyldige sedler og mynter og erstatning for skadde sedler og mynter. Dette kan være navn, adresse, e-post, telefonnummer, kontonummer, og i noen tilfeller kopi av gyldig legitimasjon og/eller skifteattest. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Norges Bank etter sentralbankloven § 13 og 14, forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter og hvitvaskingsloven.

Bestilling av informasjonsmateriell

For bestilling av informasjonsmateriell til bank og butikk, må det opprettes brukerkonto for bestilling. Her ber vi om navn og e-postadresse. Personopplysningene brukes til å administrere bestillingene. Behandlingsgrunnlag er samtykke.

Forskning og analyse

Norges Bank innhenter personopplysninger fra tredjeparter som benyttes til forskning og analyser som danner faglig grunnlag for bankens beslutninger ved utøvelse og rådgivning innenfor pengepolitikk og finansiell stabilitet. Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse.

Informasjonssikkerhet

Når Norges Bank behandler dine personopplysninger skjer dette på en sikker og forsvarlig måte. Personopplysningene vernes mot uautorisert eller ulovlig behandling, og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade. Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til personell som har et tjenstlig behov.

Databehandlere og deling av personopplysninger

Norges Bank bruker eksterne tjenesteleverandører, for eksempel til å drifte IT-systemer og for å gjennomføre bakgrunnssjekker av jobbkandidater. Dersom tredjeparter behandler personopplysninger på vegne av banken inngås det databehandleravtaler som stiller krav til sikkerhet og bruk av opplysningene.

Norges Bank utleverer i noen tilfeller opplysninger med tredjeparter. Dette gjøres kun når det foreligger et rettslig grunnlag for å dele opplysningene. Eksempler på slike tredjeparter er myndigheter og leverandører.

Lagring av personopplysninger

Norges Bank lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig å oppbevare dem for å oppfylle formålet de ble innhentet for eller for å etterleve myndighetskrav eller rettslige forpliktelser, herunder arkiv-, regnskaps- og rapporteringsplikt. Vi fastsetter lagringstiden for de ulike personopplysningene basert på opplysningenes omfang, natur og sensitivitet, potensiell risiko for skade ved uautorisert bruk eller utlevering, formålene med behandlingen, foreldelsesfrister for krav og lovbestemte oppbevarings- og slettefrister.

Dine rettigheter

Hvis Norges Bank behandler personopplysninger om deg har du rettigheter. Omfanget av rettighetene vil avhenge av omstendighetene og personopplysningslovgivningen. Normalt inkluderer de følgende:

  • Retten til på forespørsel å bli informert om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og til å motta kopi av opplysninger
  • Retten til å få ufullstendige eller feilaktige personopplysninger rettet eller slettet
  • Retten til å begrense behandlingen av dine personopplysninger

Hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker å utøve dine rettigheter, eller ønsker å klage på vår håndtering av dine personopplysninger kan du ta kontakt med oss på personvern@norges-bank.no.

Dersom du ønsker det, kan du sende klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på Datatilsynets egne nettsider.

Personvernombud

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud dersom du har spørsmål om bankens behandling av dine personopplysninger: personvern@norges-bank.no

Sist endret 30. juni 2021 09:00
Sist endret 30. juni 2021 09:00