Norges Bank

Budsjettreglement for Norges Bank

Vedtatt av Norges Banks representantskap 8. juni 2023

1           Innledende bestemmelser

1.1         Bakgrunn og lovhjemmel

Representantskapet godkjenner årsregnskap og vedtar årlig budsjett for Norges Bank.[1]  Representantskapets og hovedstyrets ansvar for styring av og kontroll med ressursbruken reguleres i sentralbankloven.

Norges Bank er et eget rettssubjekt som eies av staten.[2] Bankens budsjett og årsregnskap inngår ikke i statsbudsjettet eller statsregnskapet. Kongen i statsråd gir retningslinjer for avsetninger og disponering av overskudd. [3]

1.2         Roller og ansvar Norges Banks styrende organer

Representantskapet fører tilsyn med at hovedstyret har tilfredsstillende styring av og kontroll med bankens administrasjon og virksomhet. Representantskapet fastsetter budsjettreglement for Norges Bank.

Hovedstyret fastsetter overordnede prinsipper for økonomistyring og budsjettprosess som ivaretar bestemmelser i budsjettreglementet og er i samsvar med relevante standarder og anerkjent praksis. Det skal etableres et hensiktsmessig rammeverk for disponering av vedtatte driftsbudsjett og investeringsrammer som også omfatter styring av investeringsprosjekter.

Hovedstyret leder bankens virksomhet og forvalter dens midler innenfor fastsatt budsjett. Det utarbeider forslag til budsjett for kommende driftsår som legges fram for representantskapet. Hovedstyret har ansvar for å følge opp ressursbruken med rapportering til representantskapet.

Representantskapets budsjettvedtak omfatter kontroll med og godkjenning av bankens totale ressursbruk. Representantskapet påser at hovedstyret har lagt fram forsvarlige økonomiske rammer for ivaretakelse av bankens oppgaver og drift. Gjennom behandlingen kan representantskapet kreve reduksjoner i budsjettet, men det kan ikke pålegge hovedstyret å øke ressursbruken. Representantskapet fastsetter særskilt budsjett for egen virksomhet. Kostnader for representantskapet inngår i Norges Banks årsregnskap.

Representantskapet gir meddelelse til Finansdepartementet om samlet vedtatt budsjett for Norges Bank.[4]

1.3         Formål og virkeområde

Formålet med representantskapets budsjettreglement for Norges Bank er å etablere overordnede retningslinjer for hovedstyrets framlegg av budsjett og driftsregnskap og for oppfølging av bankens ressursbruk. Reglementet gir bestemmelser om premisser for budsjettframlegg, budsjettvedtak, budsjettdisponering og rapportering.

1.4         Unntak fra bestemmelsene i budsjettreglementet

Unntak fra bestemmelsene i dette reglementet krever særskilt vedtak i representantskapet.

 

2           Overordnede retningslinjer

Norges Banks budsjett er et overordnet styringsdokument for årlig ressursbruk og drift. Budsjettet skal normalt følge de samme prinsippene som i gjeldende regnskapsrammeverk fastsatt i forskrift «Bestemmelser om årsregnskap mv. for Norges Bank»[5]. På overordnet nivå skal kriterier og forutsetninger for budsjettering være konsistente for hele bankens virksomhet.

Budsjettet vedtas for kalenderåret og skal gi et realistisk bilde av forventede driftsinntekter, driftskostnader og investeringer. Ressursbruken skal være kostnadseffektiv og sikre at bankens drift og forvaltningen av eiendeler og verdier gjennomføres på en forsvarlig måte.

Finansdepartementet fastsetter en godtgjøringsramme for kommende års kostnader for å forvalte investeringsporteføljen i Statens pensjonsfond utland (SPU).[6] Departementets vedtak skal normalt foreligge ved tidspunktet for budsjettvedtak i Norges Bank.

Hovedstyret vedtar bankens langsiktige strategier og handlingsplaner og legger fram forventede økonomiske konsekvenser av disse for representantskapet. Hovedstyret er ansvarlig for gjennomføringen slik at fastsatte mål oppnås innenfor de økonomiske rammene som underbygger budsjettvedtaket og Finansdepartementets godkjente ramme for godtgjøring av kostnader ved forvaltningen av SPU.

Ved salg av fast eiendom som ikke inngår i kapitalforvaltningen, skal representantskapet gi sin godkjenning før salg.

 

3           Hovedstyrets budsjettframlegg

3.1         Generelle kriterier og forutsetninger

Hovedstyrets budsjettframlegg skal inneholde informasjon som gir representantskapet et fyllestgjørende grunnlag for å vedta budsjettet og følge opp ressursbruken.

Budsjettframlegget skal oversendes senest tre uker før representantskapets møte i desember.

Budsjettframlegget skal omfatte driften av Norges Bank inklusive datterselskaper. Avkastning og renter som er en følge av bankens oppgaver innenfor sentralbankvirksomheten og kapitalforvaltningen budsjetteres ikke.

Budsjett for forvaltningskostnader i datterselskaper som inngår i bankens forvaltning av unoterte eiendomsinvesteringer og investeringer i infrastruktur for fornybar energi i SPU, skal legges fram for representantskapet. Andre driftskostnader i hel- og deleide eiendomsselskaper i SPU knyttet til løpende vedlikehold, samt drift av bygninger og leieforhold, omfattes ikke.

Det skal redegjøres for hovedtrekkene i de aktivitetene og investeringene som planlegges gjennomført for budsjettåret og kommende år. Kostnadsutviklingen skal kommenteres i lys av fastsatte strategier og mål og tilgjengelige eksterne sammenligninger. De viktigste kostnadsdrivere og risikoforhold skal belyses. Ved endringer i personalkostnader skal det forklares hva som skyldes endring i lønn og endring i antall ansatte, samt hvilke forutsetninger som legges til grunn. For personalkostnader skal det i tillegg legges fram en oversikt som viser fordelingen mellom fast lønn, variabel lønn og øvrige personalkostnader. Prinsipper for prising av vesentlige tjenester og leveranser skal beskrives. Budsjettet skal være basert på realistiske estimater og anslag for inntekter og kostnader med underbyggende informasjon og forutsetninger. Vesentlige variable og usikre forutsetninger som er utenfor Norges Banks kontroll skal beskrives i budsjettframlegget. Årsaker til usikkerhet, de vurderinger som legges til grunn, og mulig effekt av endringer i forutsetninger skal beskrives. Prognoser fra inneværende år og relevante sammenligningstall fra foregående regnskapsår skal presenteres. Prognosene skal være så oppdaterte som mulig og usikkerhet i prognosen skal beskrives.

I forbindelse med budsjettframlegget skal det presenteres en langtidsprognose for driftskostnader for de neste tre årene (budsjettåret pluss to år) på et overordnet nivå. Det skal angis driftskostnader splittet på personalkostnader og øvrige driftskostnader for hvert av virksomhetsområdene og samlet for banken. Tilsvarende skal prognose for planlagte investeringer angis. For hvert budsjettår rulleres langtidsprognosen tre år fram uavhengig av strategiperiode. Dersom budsjettforslaget og prognosene for etterfølgende år legger til grunn vesentlige endringer med konsekvenser for antall ansatte og driftskostnader, vil dette kreve særlige redegjørelser og kost/nytte vurderinger. Kost/nytte vurderingene skal beskrives grundig i budsjettunderlaget og presenteres særskilt for representantskapet.

I særskilte tilfeller og etter forslag fra hovedstyret kan representantskapet i løpet av året vedta endringer i forhold til vedtatt budsjett. Slike endringer bør normalt fremmes i sammenheng med halvårsrapportering om bankens virksomhet. I forbindelse med større strategiske endringer i budsjettåret som ikke tidligere er forelagt representantskapet, skal representantskapet gis en påfølgende redegjørelse uten unødig opphold.

3.2         Driftsbudsjett

Driftsbudsjettet består av driftsinntekter og driftskostnader fordelt på bankens virksomhetsområder. Hovedlinjene i budsjettframlegget underbygges med spesifikasjoner som viser naturlige kostnadselementer.

Av- og nedskrivninger og resultat av realisasjon av eiendeler inngår i driftsbudsjettets linje for øvrige driftskostnader evt. andre driftsinntekter.

3.3         Investeringer

Investeringsbudsjettet er å betrakte som en samlet ramme basert på planer og estimater for enkeltinvesteringer i de respektive virksomhetsområdene. Investeringsbudsjettet består av forventede kostnader i budsjettåret for nye og pågående investeringer. Budsjett for nye investeringer underbygges med beste estimat for vesentlige enkeltinvesteringer eller grupper av investeringer med tilhørende kost/nytte vurderinger samt vurdering av risiko. For investeringer som strekker seg over flere år, legges hele investeringen fram samlet med beregnet fordeling på det enkelte år. Vedtatte investeringer som går over flere år skal ikke vedtas på nytt, men forbruk og plan for videre investering skal dokumenteres årlig i forbindelse med budsjettframlegget.  

Eventuelle endringer i forutsetningene for og utviklingen i pågående investeringsprosjekter skal kommenteres.

 

4           Budsjettets inndeling og vedtak

Representantskapets budsjettvedtak omfatter driftsbudsjett og investeringsbudsjett for Norges Banks samlede virksomhet og bygger på framlagte budsjettforutsetninger fra hovedstyret.

Budsjettvedtaket skal som et minimum ha følgende spesifikasjon:

 • Forvaltningsgodtgjørelse SPU
 • Andre driftsinntekter
 • Sum driftsinntekter Norges Bank

 

 • Personalkostnader sentralbankvirksomheten
 • Øvrige driftskostnader sentralbankvirksomheten
 • Personalkostnader kapitalforvaltningen
 • Øvrige driftskostnader kapitalforvaltningen
 • Sum driftskostnader Norges Bank

 

 • Netto driftsresultat Norges Bank

 

 • Investeringer sentralbankvirksomheten
 • Investeringer kapitalforvaltningen

 

 • Samlede investeringer i Norges Bank

 

Representantskapet godkjenner en budsjettramme for driftskostnader i operative selskaper innenfor eiendomsforvaltningen og forvaltningen av unotert infrastruktur for fornybar energi i SPU.

Representantskapet kan utforme forutsetninger og fullmakter som en del av budsjettvedtaket.

 

5           Hovedstyrets budsjettdisponering

Hovedstyret har myndighet til å disponere budsjettet innenfor representantskapets vedtak. Dersom ikke annet framgår av budsjettvedtaket eller budsjettreglementet, kan budsjettet som hovedregel ikke overskrides, med følgende unntak:

 • For å sikre liv, helse og større verdier, kan hovedstyret i ekstraordinære situasjoner dekke kostnader uten at det foreligger bevilgning, men med etterfølgende rapportering til representantskapet.
 • Budsjetterte driftskostnader kan overskrides dersom det skyldes vesentlige variable og usikre forutsetninger utenfor Norges Banks kontroll, jf. pkt. 3.1.

Budsjettmidler kan ikke omdisponeres mellom de to virksomhetsområdene med mindre det har sammenheng med omorganisering av virksomhet.

Hovedstyret har anledning til å omdisponere midler fra drift til investering. Det er ikke anledning til å omdisponere midler fra investering til drift med mindre regnskapsrammeverket tilsier dette. Dersom det i budsjettframlegget eller representantskapets vedtak er knyttet klare forutsetninger til en kostnad eller enkeltinvestering, kan ikke bevilgningen benyttes eller omdisponeres ved vesentlig endring eller bortfall av forutsetningene.

 

6           Rapportering

Hovedstyret skal rapportere til representantskapet samlet for Norges Banks virksomhet med spesifisert informasjon for virksomhetsområdene minimum pr. 30. juni og ved utløpet av budsjettåret. Rapporteringen skal omfatte status målt mot vedtatt budsjett for bankens driftsinntekter, driftsutgifter og investeringer og vise vesentlige omdisponeringer og avvik. Pr. 30. juni skal status mot periodisert budsjett rapporteres. Det skal redegjøres for oppnådde resultater vurdert mot forutsetningene i budsjettframlegg og om status for gjennomføring av handlingsplaner og måloppnåelse med en vurdering av risikobildet.

Ved halvårsrapporteringen skal prognoser for året legges fram. For investeringer med varighet over flere år, skal det legges fram kostnadsoversikt og prognoser for hele gjennomføringsperioden med fordeling på det enkelte år.

Rapporteringen skal omfatte datterselskaper som er nevnt i pkt. 3.1.

 

7           Ikrafttredelse

Dette budsjettreglementet for Norges Bank erstatter tidligere budsjettreglement vedtatt av representantskapet 11. juni 2020 og gjelder fra vedtaksdato.

 

Fotnoter

[1] Sentralbankloven § 4-3 (2) om regnskap og § 4-2 om budsjett

[2] Sentralbankloven § 1-1 (2)

[3] Sentralbankloven § 3-11 (2)

[4] Sentralbankloven § 4-2

[5] Bestemmelser om årsregnskap mv. for Norges Bank (FOR-2019-12-19-2032)

[6] Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, § 5-1 (2)

Sist endret 16. juni 2023 13:00
Sist endret 16. juni 2023 13:00