Norges Bank

Attestasjonsoppdrag om risikostyring i forvaltninga av Statens pensjonsfond utland

Som ein del av representantskapet sitt tilsyn med Noregs Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland, utfører den eksterne revisoren til banken, Deloitte AS, særskilde attestasjonsoppdrag i samråd med tilsynssekretariatet. Det blir gitt uavhengig attestasjonsfråsegn til representantskapet for kvart oppdrag etter internasjonal standard for revisjon. Fråsegna blir sende til Finansdepartementet og offentleggjorde.

Følgjande områder er dekte (år for gjennomføring i parentes):

Sist endret 27. april 2020 11:40
Sist endret 27. april 2020 11:40