Norges Bank

Attestasjonsoppdrag

Som ein del av representantskapet sitt tilsyn med Noregs Bank, blir det utført særskilde attestasjonsoppdrag i samråd med tilsynssekretariatet. Finansdepartementet kan gi innspel til slike gjennomgangar. Det blir gitt uavhengig attestasjonsfråsegn til representantskapet for kvart oppdrag etter internasjonal standard for revisjon. Fråsegna blir sende til Finansdepartementet og offentleggjorde.

Følgjande områder er dekte (år for gjennomføring i parentes):

Sist endret 27. april 2020 11:40
Sist endret 27. april 2020 11:40