Norges Bank

Representantskapets rapport til Stortinget

Brev til Stortinget 11. juni 2020 (pdf)

Representantskapets årlige rapport

Representantskapet skal minst ein gong årleg leggje fram for Stortinget si fråsegn om hovudstyrets protokollar og tilsynet med banken, jf. § 5 fjerde ledd femte punktum. Gjenpart av fråsegna vert sendt Finansdepartementet. Fråsegn om tilsynet med banken skal minst innehalde:

  1. ei utgreiing om korleis tilsynet med banken har vore organisert,
  2. ei utgreiing om gjennomførde tilsynsaktivitetar og representantskapets prioriteringar i det vidare tilsynsarbeidet,
  3. ei utgreiing om tilsynet med bankens kapitalforvalting,
  4. representantskapets vurdering av hovudstyrets styring og kontroll med bankens administrasjon og verksemd, jf. § 5 tredje ledd andre punktum,
  5. ei utgreiing om representantskapets arbeid med vedtaking av bankens budsjett og fastsetjing av rekneskap, jf. § 5 fjerde ledd andre punktum,
  6. eventuelle særlege merknader som tilsynet måtte gi grunnlag for.
Sist endret 11. juni 2020 17:35
Sist endret 11. juni 2020 17:35