Norges Bank

Retningslinjer for representantskapets tilsyn med selskaper Norges Bank eier knyttet til eiendomsinvesteringer i Statens pensjonsfond utland

Vedtatt av Norges Banks representantskap 15. mars 2012 med endringer sist 5. november 2015.

1 Generelt

Retningslinjene gjelder representantskapets tilsyn og kontroll med selskaper som banken eier i tilknytning til eiendomsinvesteringer i Statens pensjonsfond utland (SPU). De omfatter datterselskaper og øvrige selskaper hvor banken har bestemmende innflytelse, herunder felleskontrollert virksomhet. Representantskapets kontroll- og tilsynsansvar er hjemlet i i sentralbankloven § 5 tredje, fjerde og sjette ledd.

Hovedstyret og ledelsen i Norges Bank har et overordnet ansvar for å etablere tilfredsstillende styring av og kontroll med virksomhet som utøves i selskaper. Representantskapet fører tilsyn med dette. I tillegg skal representantskapet sikres en mulighet å gjennomføre egne tilsyn i samsvar med sentralbanklovens § 5.

Norges Bank og representantskapets rettigheter i utenlandske selskaper må sikres gjennom reguleringer i selskapsdokumenter og eventuelt avtaler med medeiere. Disse retningslinjene gjelder regulering av representantskapets rettigheter og tilsynsmuligheter. Det legges til grunn at hovedstyret utformer prinsipper og utfyllende retningslinjer for NBREM som ivaretar både hovedstyrets styrings- og kontrollansvar og representantskapets tilsyn i samsvar med retningslinjene.

2 Representantskapets tilsynsmuligheter i alle selskaper

2.1 Representantskapet skal sikres reelle og effektive tilsynsmuligheter i samsvar med sentralbankloven § 5 i alle selskaper som Norges Bank eier helt eller delvis i tilknytning til eiendomsinvesteringer i SPU. Dette gjelder også for selskaper som ikke er omfattet av sentralbanklovens § 5 tredje ledd.

Representantskapets tilsynsrett skal reguleres gjennom formelle styrings- og selskapsdokumenter i de enkelte selskap.

2.2 Representantskapet skal til enhver tid være sikret rett til å innhente opplysninger direkte fra daglig leder, styret og revisor i tillegg til at det selv kan foreta undersøkelser direkte i selskapene.

Dersom lokale lovregler hindrer tilgang til enkeltopplysninger som kan være av betydning for tilsynet, skal hovedstyret legge til rette for en alternativ kontrollordning som sikrer representantskapets tilsynsbehov.

2.3 Norges Banks eksterne revisor velges normalt til revisor i selskaper hvor Norges Bank har innflytelse på revisorvalget. Dersom Norges Banks eksterne revisor ikke velges, skal Norges Bank aktivt påvirke revisorvalget for å sikre at det engasjeres en anerkjent revisor, og at selskapet får en revisjon av høy kvalitet. Norges Bank skal herunder særlig vektlegge revisjonsselskapets uavhengighet, markedsposisjon, kompetanse og omdømme. Disse faktorene skal vurderes jevnlig.

I de tilfeller bankens revisor ikke er valgt skal Norges Bank søke å sikre at bankens revisor har mulighet til å innhente informasjon og dokumentasjon direkte fra selskapets revisor.

Representantskapet vurderer for øvrig hvilke revisjonsmodeller som er hensiktsmessige og effektive.

2.4 Norges Bank skal sikre at det er tilfredsstillende kontrollmuligheter også i deleide selskaper.

3 Hovedstyrets vedtak om utøvelse av forvaltningsvirksomhet i selskaper

3.1 Det er hovedstyret med hjemmel i sentralbankloven § 5 sjette ledd som kan vedta utøvelse av virksomhet som ledd i forvaltningen av SPU i egne selskaper. Dette gjelder uavhengig av om selskapene opprettes eller erverves (helt eller delvis) av Norges Bank.

3.2 Det forutsettes at hovedstyret ved vedtak om utøvelse av virksomhet i tilknytning til forvaltningen av SPU i utenlandske selskaper påser at representantskapet gjennom formelle styrings- og selskapsdokumenter er sikret reelle og effektive tilsynsmuligheter direkte overfor selskapet som angitt i sentralbanklovens § 5 sjette ledd.

4 Rapportering

4.1 Det skal rapporteres regelmessig til representantskapet om eiendomsinvesteringer og selskapsstrukturer.

5 Ikrafttredelse

Vedtatt av representantskapet 15. mars 2012, sist endret 5. november 2015 med virkning fra 1. januar 2016.

Publisert 17. november 2015 14:00
Publisert 17. november 2015 14:00