Norges Bank

Sentralbanksjefens forord

Ida Wolden Bache sittende på stol i foredragssalen for årstalen
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Rustet for en usikker fremtid

Usikkerhet og stadige endringer i det økonomiske bildet stiller høye krav til hvordan vi som organisasjon løser våre samfunnsoppdrag. Vi kan i begrenset grad påvirke utviklingen i verdensøkonomien, men vi kan sørge for at organisasjonen er best mulig rustet til å håndtere endringene som skjer.

Norges Bank utfører viktige oppgaver på vegne av fellesskapet. Hvorvidt vi lykkes, bestemmes både av ytre forhold og av hvor godt forberedt vi som organisasjon er til å møte hendelsene som inntreffer.

Året 2023 var preget av fortsatt høy inflasjon og stigende styringsrenter internasjonalt. For å dempe prisveksten her hjemme hevet Norges Bank styringsrenten fra 2,75 til 4,5 prosent i løpet av året. Oppgang i aksje- og rentemarkeder bidro til at Statens pensjonsfond utland steg kraftig i verdi.

Mye av det vi gjør i Norges Bank er mindre synlig enn styringsrenten eller verdien av fondet. Hver dag gjøres det opp milliarder av kroner i Norges Banks oppgjørssystem. Det er selve navet i det norske betalingssystemet. Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland innebærer også millioner av transaksjoner hvert år, og vi er avhengig av at systemene fungerer som de skal. De siste årene har vi styrket organisasjonen for å sikre at vi er operasjonelt robuste. I lys av den geopolitiske situasjonen har vi også jobbet mer med beredskap og økt innsatsen for å forebygge og håndtere cyberangrep.

Når økonomien og verden endrer seg, må vi tilpasse oss. Vi må forbedre modellene og analysene våre, skaffe nye og bedre data og løse oppgavene på nye måter. Det stiller høye krav til Norges Bank som organisasjon og arbeidsplass. Derfor er vi opptatt av å tiltrekke og utvikle dyktige og motiverte medarbeidere, og vi jobber for å ha et godt arbeidsmiljø med et sunt ytringsklima og rom for å feile.

Jeg er stolt av mine kollegaer som med høy kompetanse og sterkt engasjement, arbeider for at vi skal lykkes med Norges Banks viktige samfunnsoppdrag.

Oslo, 27. februar 2024

Ida Wolden Bache
sentralbanksjef

Årsberetninger

Ida Wolden Bache ved talerstolen i auditoriet med pressefolk i salen
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache presenterer pengepolitisk rapport.

Norges Banks hovedstyre

Hovedstyret består av sentralbanksjefen, de to visesentralbanksjefene og seks eksterne styremedlemmer, alle oppnevnt av Kongen i statsråd. To styremedlemmer velges i tillegg av og blant de ansatte til å delta i behandlingen av administrative saker.

Sentralbanksjefen er leder og visesentralbanksjefene er henholdsvis første og andre nestleder. Hovedstyret har fire saksforberedende og rådgivende utvalg som gjennom sitt arbeid skal styrke og effektivisere drøftingene i hovedstyret. Les mer om hovedstyrets medlemmer på norges-bank.no.

Hovedstyret stående i trappa ved resepsjonsområdet
Bak fra venstre: Mona Helen Sørensen, Egil Herman Sjursen, Kjersti-Gro Lindquist og Pål Longva. I midten fra venstre: Hans Aasnæs, Arne Hyttnes og Øystein Børsum. Foran fra venstre: Nina Udnes Tronstad, Kristine Ryssdal, Ida Wolden Bache og Karen Helene Ulltveit-Moe.

Hovedstyrets arbeid 2023

Hovedstyret hadde 13 møter i 2023 og behandlet 218 saker. Hovedstyret har også seminarer, som benyttes til mer utdypende presentasjoner og drøfting med administrasjonen om premissene for viktige saker som kommer på styreagendaen. Saker knyttet til forvaltningen av Statens pensjonsfond utland står for om lag 2/3 av tidsbruken i hovedstyret.

I tillegg bruker hovedstyrets fire underutvalg tid på å forberede utvalgte saker som skal behandles i hovedstyret. Les mer om hovedstyrets underutvalg på norges-bank.no.

Tabell 1 Hovedstyrets arbeid 2019–20231

2019

2020

2021

2022

2023

Antall styremøter

18

20

14

14

13

Antall styreseminarer

11

4

5

6

5

Antall styresaker

242

222

228

212

218

Utvalgsmøter

Revisjonsutvalget

5

7

11

7

6

Godtgjørelsesutvalget2

4

5

7

6

6

Eierskapsutvalget

5

7

9

7

8

Risiko- og investeringsutvalget

7

10

13

13

9

1 Med opprettelse av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i 2020 overtok komiteen noe av hovedstyrets tidligere ansvarsområder.

2 Godtgjørelsesutvalget het før 2020 Kompensasjonsutvalget.

Hovedstyrets årsberetning for 2023

Norges Bank er landets sentralbank og har hovedkontor i Oslo. Banken har utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken, forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU), og skal bidra til robuste betalingssystemer og finansmarkeder. I tillegg har sentralbanken enerett på å utstede norske sedler og mynter.

Gruppemøte med fem medarbeidere
Medarbeidere i sentralbanken.

Året 2023 var preget av fortsatt høy inflasjon og stigende styringsrenter internasjonalt. Kronekursen svekket seg videre i 2023, særlig frem mot sommeren. Det var høy prisvekst både på varer som importeres til Norge, og på norskproduserte varer og tjenester. For å dempe prisveksten hevet komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet den norske styringsrenten fra 2,75 til 4,5 prosent i løpet av året. Les mer om dette i Komiteens beretning.

Problemer i enkelte banker i USA og Sveits førte til store bevegelser i de globale finansmarkedene våren 2023. Myndighetene i de to landene grep inn for å redusere smittevirkningene til andre institusjoner og hindre en ytterligere forsterkning av uroen i markedene. Det norske finansielle systemet ble i liten grad påvirket.

Internasjonale aksjemarkeder steg mye gjennom fjoråret. Det bidro til en kraftig økning i markedsverdien til Statens pensjonsfond utland. God avkastning på fondets renteinvesteringer bidro også. I tillegg økte fondets verdi som følge av kronesvekkelsen og tilførsler til fondet. Fall i internasjonale eiendomsmarkeder trakk isolert sett fondsverdien ned. Utviklingen i aksje- og rentemarkedene, samt kronesvekkelsen, bidro også til at Norges Banks valutareserver økte i verdi.

Med 2023 startet en ny strategiperiode for Norges Bank (Strategi 25). For fondet innebærer strategien en videreføring og videreutvikling av investeringsstrategiene. Ambisjonen er å utnytte fondets særtrekk som en stor og langsiktig investor for å oppnå målet om høyest mulig avkastning på en ansvarlig måte. For å sikre kapasitet, kvalitet og robusthet styrket Norges Bank Investment Management (NBIM) organisasjonen i løpet av året. Arbeidet med økt åpenhet fortsatte, og Statens pensjonsfond utland ble i 2023 kåret til verdens mest åpne fond.

Presentasjon foran medarbeidere
Allmøte om Strategi 25 med sentralbanksjef Ida Wolden Bache og avdelingsdirektørene Alexander Behringer, Torbjørn Hægeland, Øystein Kruge og Ole Christian Bech-Moen.

For sentralbankvirksomheten innebærer strategien viktige satsinger innenfor betalingssystemet. I 2023 startet arbeidet med å utrede hvordan neste generasjons oppgjørssystem i norske kroner skal se ut. Samtidig fortsatte bankens arbeid med å vurdere en eventuell innføring av digitale sentralbankpenger. I tråd med strategien besluttet hovedstyret at det skal etableres en ny og moderne data- og analyseplattform i sentralbankvirksomheten. Målet er å legge bedre til rette for bankens analysearbeid.

Arbeid med klima og miljø er strategiske satsinger for både fondet og sentralbankvirksomheten. NBIM fortsatte arbeidet for at selskapene fondet er investert i innretter seg mot ambisjonene i Parisavtalen. I sentralbankvirksomheten ble det, i tråd med strategien, arbeidet for å øke forståelsen av effektene klimaendringer og energiomstilling har på økonomien.

Sikkerhet og beredskap hadde høy prioritet gjennom 2023. Det ble særlig arbeidet med forebygging og håndtering av cyberangrep, men i lys av den geopolitiske situasjonen ble også beredskap generelt viet økt oppmerksomhet.

I løpet av året ble det gjort enkelte endringer i organiseringen av Norges Bank. Hovedstyret vedtok i mars at NBIM og sentralbankvirksomheten skulle ha egne enheter for HR og Kommunikasjon. Målet var klarere ansvarslinjer, enklere organisering og en mer tilpasset støtte til de to virksomhetsområdene.

Hovedstyret er fornøyd med organisasjonens innsats og takker de ansatte for betydelige bidrag gjennom 2023. De ansatte er Norges Banks viktigste ressurs, og det arbeides systematisk for at alle i banken skal trives, utfordres og ha kompetanse til å levere på samfunnsoppdraget. Årlig gjennomføres en større medarbeiderundersøkelse, der blant annet medarbeidernes engasjement, trivsel og gjennomføringskraft kartlegges og vurderes. Undersøkelsen er et viktig verktøy i arbeidet med utviklingen av ansatte, organisasjonen og arbeidsplassen. Hovedstyret er tilfreds med resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse og vurderer arbeidsmiljøet som godt. Se årsrapportens del om Samfunnsansvar og bærekraft for mer informasjon om våre medarbeidere og hvordan vi jobber for å være en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass.

Fire menn stående i samtale
Visesentralbanksjef Øystein Børsum i samtale med journalister.

Statens pensjonsfond utland

Norges Bank forvalter Statens pensjonsfond utland på vegne av Finansdepartementet. Banken skal forvalte fondet med sikte på høyest mulig avkastning over tid, innenfor de rammene som mandatet fra Finansdepartementet setter.

Markedsverdien til Statens pensjonsfond utland økte med 3 336 milliarder kroner gjennom året, og var ved utgangen av året på 15 765 milliarder kroner. Markedsverdien påvirkes av avkastningen på investeringene, kapitaltilførsel og uttak fra staten, samt endringer i valutakurser.

Fondets avkastning

I 2023 tilsvarte avkastningen 2 222 milliarder kroner.1 Svakere kronekurs økte markedsverdien med 409 milliarder kroner, men det har ingen betydning for fondets kjøpekraft i utenlandsk valuta. Innskuddet fra den norske stat var netto 704 milliarder kroner etter utbetalt forvaltningsgodtgjøring.

Fondets avkastning målt i fondets valutakurv var 16,1 prosent før fradrag for forvaltningskostnader. Aksjeavkastningen var 21,3 prosent. Utviklingen i aksjemarkedet var preget av en sterk oppgang i teknologiselskaper. Fortsatt oppgang i styringsrentene som følge av høy inflasjon preget obligasjonsmarkedene. Fall i lange renter mot slutten av året bidro likevel til at obligasjonsavkastningen i 2023 ble 6,1 prosent.

Avkastningen på investeringene i unotert eiendom var -12,4 prosent, og i unotert infrastruktur for fornybar energi var avkastningen 3,7 prosent. Eiendomsavkastningen var svak, både absolutt og sammenlignet med andre aktivaklasser. Avkastningen var preget av lavere verdsettelse som følge av høyere realrenter og lavere etterspørsel etter kontoreiendom i perioden etter pandemien.

Ved utgangen av 2023 var investeringene i fondet fordelt med 70,9 prosent i aksjer, 27,1 prosent i rentepapirer, 1,9 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Med et stort fond og en aksjeandel på rundt 70 prosent må vi være forberedt på store svingninger i fondets avkastning og markedsverdi. Norges Bank publiserer hvert år resultatet av historiske og fremtidsrettede, hypotetiske stresstester. I stresstester gjennomført ved utgangen av 2023 inngår sjokk som økonomisk resesjon knyttet til høy offentlig og privat gjeldsgrad, langvarig geoøkonomisk konflikt og reprising av aksjemarkedet. I disse stresstestene er det estimerte verdifallet i fondet om lag 30 prosent over en periode på inntil fem år.

Hovedstyret vurderer at avkastningen i fondet over tid har vært god. I perioden 1998–2023 har den årlige avkastningen vært 6,1 prosent i gjennomsnitt. Årlig netto realavkastning, etter fradrag for inflasjon og forvaltningskostnader, har vært 3,8 prosent i samme periode.

Avkastning i forhold til referanseindeksen

Avkastningen banken oppnår sammenlignes med avkastningen på fondets referanseindeks. I 2023 var fondets avkasting 0,18 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksen som forvaltningen måles mot.

Norges Banks investeringsstrategier er gruppert i hovedstrategiene markedseksponering, verdipapirseleksjon og allokering. Strategiene utfyller hverandre og søker å utnytte fondets størrelse og lange investeringshorisont. Innretningen innenfor hver strategi har vært gjenstand for endringer over tid.

Gjennom strategien for markedseksponering investeres fondet bredt i de aksjene og obligasjonene som inngår i referanseindeksen. Investeringene gjøres på en kostnadseffektiv måte og med sikte på å bidra til målet om høyest mulig avkastning. Strategien for verdipapirseleksjon er basert på fundamental analyse av selskaper, og banken benytter både interne og eksterne forvaltere. Allokering omfatter ulike delstrategier som søker å forbedre fondets avkastnings- og risikoegenskaper på sikt. Investeringer i eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi er en del av allokeringsstrategien.

Resultatene i både markedseksponering og verdipapirseleksjon var gode, og bidro positivt til fondets relative avkastning i 2023. Resultatene fra allokeringsstrategien, og særlig investeringene i unotert eiendom, gjorde at fondets samlede avkastning før kostnader likevel var lavere enn avkastningen på fondets referanseindeks.

Nicolai Tangen og Ida Wolden Bache stående ved talerstol foran publikum
CEO for Norges Bank Investment Management (NBIM) Nicolai Tangen og sentralbanksjef Ida Wolden Bache holder presseseminar.

De unoterte eiendomsinvesteringene i fondet er i all hovedsak knyttet til kontor, logistikk og varehandel. Kontoreiendommene utgjør om lag halvparten av porteføljen, og investeringene i kontor og varehandel er konsentrert til et fåtall store byer. Økte realrenter i årene etter pandemien har bidratt til en svak avkastning i eiendom generelt, og spesielt for den delen av kontormarkedet som fondet er investert i. I tillegg har økt bruk av hjemmekontor etter pandemien redusert etterspørselen etter kontorlokaler. Fondets kontoreiendommer hadde en avkastning på -15,4 prosent i 2023. Verdsettelsen av kontorporteføljen var på sitt høyeste i første kvartal 2022, og har siden blitt skrevet ned med 25,2 prosent.

Unotert eiendom inngår ikke i referanseindeksen, og finansieres ved å investere mindre i aksjer og obligasjoner. Det vil kunne være store avkastningsforskjeller mellom eiendom og finansieringen fra år til år. Resultatene må vurderes over tid. I 2023 var avkastningen på de unoterte eiendomsinvesteringene betydelig lavere enn på de aksjene og obligasjonene som var solgt for å finansiere dem. Det ga et bidrag fra unotert eiendom til fondets samlede relative avkastning på -0,58 prosentpoeng.

De noterte eiendomsinvesteringene hadde en avkastning på 16,6 prosent i 2023. Det ga isolert sett et positivt bidrag til fondets relative resultat med 0,11 prosentpoeng. Verdien på disse investeringene svingte mye gjennom året, men fikk sammen med resten av aksjemarkedet et kraftig oppsving i siste kvartal.

Det var stor variasjon i resultatene fra de ulike investeringsstrategiene i 2023. Hovedstyret legger vekt på at resultatene i forvaltningen må vurderes samlet og over tid, og er tilfreds med at den samlede avkastningen over tid har vært høyere enn avkastningen på referanseindeksen som forvaltningen måles mot.

Norges Bank har rapportert bidragene til meravkastning fra de samme tre strategiene i perioden 2013–2023. I denne perioden har årlig meravkastning før forvaltningskostnader vært på 0,29 prosentpoeng. Bidragene fra markedseksponering og verdipapirseleksjon har vært positive, mens allokering har gitt et negativt bidrag til relativ avkastning i samme periode.

Over perioden 1998–2023 har den årlige avkastningen før fradrag for forvaltningskostnader vært 0,28 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen fra Finansdepartementet.

Risiko

Målet om høyest mulig avkastning skal nås innenfor en akseptabel risiko. Risikoen i fondet måles, analyseres og følges opp ved bruk av et bredt sett av måltall og ulike typer analyser. Det følger av mandatet at Norges Bank skal legge opp forvaltningen med sikte på at forventet relativ volatilitet ikke overstiger 1,25 prosentpoeng. Ved utgangen av 2023 var forventet relativ volatilitet 0,34 prosentpoeng, mot 0,39 prosentpoeng ved forrige årsskifte.

Målt over hele perioden 1998–2023 har den realiserte relative volatiliteten vært 0,64 prosentpoeng.

Kostnader ved forvaltningen

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland skal være kostnadseffektiv. Lave kostnader er ikke et mål i seg selv, men en kostnadseffektiv forvaltning bidrar til målet om høyest mulig avkastning etter kostnader. I perioden 2013–2023 har de årlige forvaltningskostnadene vært 0,05 prosent av forvaltet kapital. I 2023 var samlede forvaltningskostnader 6,6 milliarder kroner, tilsvarende 0,05 prosent av forvaltet kapital. Hovedstyret er tilfreds med at forvaltningskostnadene er lave sammenlignet med andre forvaltere.

Se omtalen av dette under avsnittet Virksomhetsstyring.

Tre menn i samtale ved bord
Medarbeidere i NBIM.

Ansvarlig forvaltning og investeringsstrategien

Det følger av mandatet fra Finansdepartementet at ansvarlig forvaltning skal være en integrert del av forvaltningen av fondet. God avkastning på lang sikt avhenger av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand. I 2023 publiserte banken forventninger til selskapene om forbrukerinteresser og synspunkter på ansvarlig bruk av kunstig intelligens.

Håndteringen av klimarisiko er et prioritert område innenfor ansvarlig forvaltning, og i 2023 publiserte banken skjerpede forventninger til selskapene om håndtering av klimarisiko og synspunkter på frivillig bruk av klimakreditter. Flere av selskapene i porteføljen satte seg i løpet av 2023 mål om netto nullutslipp av klimagasser.

Det er krevende å måle effektene av arbeidet med ansvarlig forvaltning. Foreløpige resultater av et forskningsprosjekt fra 2023 indikerer at Norges Banks offentliggjøring av stemmebeslutninger fem dager før generalforsamlingene øker oppslutningen om fondets standpunkter blant andre aksjonærer.

Norges Bank bidrar til utviklingen av den overordnede investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland gjennom rollen som rådgiver til Finansdepartementet. I november oversendte hovedstyret et råd til Finansdepartementet om å åpne for å investere deler av fondet i unoterte aksjer.

Arbeidet med å ivareta hensynet til ansvarlig forvaltning er omtalt i årsrapportens del om Samfunnsansvar og bærekraft.

Les mer om forvaltningen av fondet i Årsrapport 2023, Statens pensjonsfond utland.

Valutareservene

Norges Bank har valutareserver for beredskapsformål. Valutareservene skal være tilstrekkelig likvide til å kunne benyttes til transaksjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut fra hensynet til finansiell stabilitet, og for å møte Norges Banks internasjonale forpliktelser. Forvaltningen av valutareservene rettes inn mot å oppnå høyest mulig avkastning innenfor gjeldende rammer. Valutareservene er delt inn i en aksjeportefølje, en renteportefølje og en petrobufferportefølje.

Fire menn stående foran publikum i auditoriet
Markedsseminar i Norges Bank ledet av direktør Marie Norum Lerbak.

Aksje- og renteporteføljen

Markedsverdien til den samlede aksje- og renteporteføljen var 654,4 milliarder kroner ved utgangen av 2023. Det er 72,0 milliarder kroner mer enn i 2022. Ved utgangen av året var verdien av aksjeporteføljen 143,1 milliarder kroner, mens verdien av renteporteføljen var 511,3 milliarder kroner.

Målt i internasjonal valuta var avkastningen til den samlede aksje- og renteporteføljen 49,5 milliarder kroner i 2023. Det tilsvarer en avkastning på 8,2 prosent. Aksjeporteføljens avkastning var 30,5 milliarder kroner, tilsvarende 25,0 prosent, mens renteporteføljens avkastning var 19,0 milliarder kroner, tilsvarende 4,3 prosent. Målt i kroner var valutareservenes avkastning 12,7 prosent. Bakgrunnen for resultatene var høyere aksjekurser, løpende renteinntekter og lavere renter globalt. Kronekurssvekkelsen bidro ytterlige til avkastningen målt i norske kroner.

Valutareservene forvaltes nær referanseindekser fastsatt av hovedstyret, og avkastningen følger utviklingen i de største aksje- og obligasjonsmarkedene tett. I 2023 var avkastningen til aksje- og renteporteføljen henholdsvis 0,01 og 0,03 prosentpoeng høyere enn avkastningen til tilhørende referanseindekser. Forventet relativ volatilitet for aksje- og renteporteføljen var ved utgangen av året henholdsvis 0,05 og 0,02 prosentpoeng, og har ligget rundt disse nivåene gjennom 2023. Resultatrisikoen for Norges Bank oppstår som følge av markedseksponering og ulik valutasammensetning for aktiva- og passivasiden. Se også omtale av balanse og resultatregnskap nedenfor.

De siste ti årene har aksje- og renteporteføljen hatt en årlig avkastning på henholdsvis 10,4 prosent og 1,0 prosent målt i internasjonal valuta. Samlet sett har avkastningen vært 3,5 prosent årlig. Hovedstyret mener avkastningen over tid har vært god.

Petrobufferporteføljen

Formålet med petrobufferporteføljen er å sørge for hensiktsmessig håndtering av statens behov for veksling mellom utenlandsk valuta og norske kroner, samt foreta overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland. Porteføljen svinger normalt i verdi som følge av kjøp og salg av valuta i markedet, kjøp av valuta fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), samt månedlige overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland. Høye olje- og gasspriser har de siste årene ført til store kapitalstrømmer og store svingninger i petrobufferporteføljen. Slik var det også i 2023.

Petrobufferporteføljens markedsverdi var 35,4 milliarder kroner ved utgangen av året. Det er 7,8 milliarder kroner mer enn i 2022. Avkastningen på porteføljen var 8,8 milliarder kroner, hovedsakelig som følge av kronesvekkelsen. Netto tilførsel var -3,1 milliarder kroner.

Ansvarlig forvaltning og investeringsstrategien

Sammensetningen av aksje- og renteporteføljen skal være tilpasset formålene med valutareservene. Hovedstyret har fastsatt rammer og prinsipper for forvaltningen slik at valutareservene er investert for å møte fremtidige likviditetsbehov. Rammeverket for forvaltningen vurderes årlig.

Forvaltningen av aksjeporteføljen skal følge de samme prinsipper og strategier for ansvarlig forvaltning som forvaltningen av aksjeinvesteringene i Statens pensjonsfond utland. Blant annet innebærer det at bankens arbeid med ansvarlig forvaltning baseres på et langsiktig mål om at selskapene i porteføljen innretter sin virksomhet slik at den er forenlig med målene i Parisavtalen.

Arbeidet med å integrere hensynet til ansvarlig forvaltning i valutareservene er omtalt i årsrapportens del om Samfunnsansvar og bærekraft.

Les mer om forvaltningen av valutareservene i rapporten Forvaltningen av Norges Banks valutareserver.

Oppgaver som statens bank

I tillegg til å være landets sentralbank er Norges Bank også statens bank. Som statens bank utfører Norges Bank flere oppgaver på vegne av staten, blant annet forvaltning av statsgjelden og nødvendige valutatransaksjoner knyttet til bruken av petroleumsinntektene.

Gaute Langeland stående
Avdelingsdirektør Gaute Langeland holder seminar for journalister.

Kronetransaksjoner på vegne av staten

Det har vært høye volumer i valutavekslingene vi utfører på vegne av staten, og i 2023 kjøpte Norges Bank valuta for 329 milliarder kroner. Vekslingene i 2023 gjenspeiler de svært høye petroleumsprisene i 2022 fordi oljeselskapene i første halvdel av året betaler skatt for inntekter fra året før.

Norges Banks oppgave er å veksle statens inntekter fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, slik at staten får riktig mengde kroner til bruk over statsbudsjettet og riktig mengde valuta til sparing i SPU. Vekslingene er en oppgave vi utfører på vegne av staten, helt adskilt fra pengepolitikken. Den svake kronen bidro til at kronesalgene fikk oppmerksomhet. Kronesalgene må ses i sammenheng med oljeselskapenes kronekjøp. Selskapene har hovedsakelig inntekter i valuta, og de må kjøpe kroner for å kunne betale skatter og avgifter til staten. En betydelig del av disse kroneinntektene brukes til å dekke underskuddet på statsbudsjettet. Norges Bank selger derfor bare en del av kronene oljeselskapene betaler til staten.

Statsgjeld

Norges Bank forvalter statsgjelden på vegne av Finansdepartementet. Lånebehovet dekkes i hovedsak gjennom opptak av langsiktige obligasjonslån. Staten låner også kortsiktig gjennom salg av statskasseveksler, som er lån med løpetid på ett år eller kortere. Staten låner kun i norske kroner.

Ved utgangen av 2023 var statsgjelden 567 milliarder kroner, fordelt på 517 milliarder kroner i statsobligasjoner og 50 milliarder kroner i statskasseveksler.

Gjennom året ble det tatt opp obligasjonslån for 80 milliarder kroner i markedet. I februar ble det lagt ut et nytt 10-års lån på 22 milliarder kroner ved syndikering. Dette lånet ble utvidet med 10 milliarder kroner ved en syndikering i oktober. I tillegg ble eksisterende lån utvidet med 48 milliarder kroner ved auksjoner fordelt på 22 dager. På enkelte av disse dagene ble det på samme tid auksjonert to lån.

Gjennomsnittlig rente for obligasjonene som ble emittert i 2023, var 3,52 prosent, mot 2,76 prosent i 2022. Oppgangen skyldes en generell økning i rentenivået.

Det ble emittert statskasseveksler for 52 milliarder kroner til markedet gjennom 18 auksjoner.

Grunnet høy volatilitet og usikkerhet i rentemarkedene både ute og hjemme tillot Norges Bank at primærhandlerne stilte større renteforskjeller enn normalt i interbankmarkedet for obligasjoner og veksler. På høsten reduserte Norges Bank den tillatte renteforskjellen noe.

Opplåning i statsobligasjoner og statskasseveksler ble gjennomført i tråd med strategi og låneprogram for 2023.

Betalingssystemet

Norges Bank skal fremme et effektivt og sikkert betalingssystem. Norges Bank er øverste oppgjørssystem for betalinger mellom bankene i Norge, samt utsteder av sedler og mynter. Norges Bank overvåker betalingssystemet og annen finansiell infrastruktur, bidrar til beredskapsløsninger og er tilsynsmyndighet for interbanksystemer. Den finansielle infrastrukturen vurderes som sikker og effektiv. Driften har vært stabil og betalinger kan gjennomføres raskt og til lave samfunnsøkonomiske kostnader.

Norges Banks oppgjørssystem

I Norges Banks oppgjørssystem (NBO) foretas oppgjør av betalinger mellom banker og andre foretak i finansiell sektor som har konto i Norges Bank. De fleste betalinger i norske kroner blir derfor i siste instans gjort opp i NBO. Driften av oppgjørssystemet har vært stabil gjennom 2023. Gjennom året ble det i gjennomsnitt gjort opp betalinger for 355 milliarder kroner hver dag. Ved utgangen av 2023 hadde bankene folio- og reserveinnskudd i Norges Bank på i alt 38 milliarder kroner.

Anna Grinaker og Torbjørn Hægeland stående i samtale ved talerstol
Direktør Anna Grinaker og avdelingsdirektør Torbjørn Hægeland innleder på seminar om IT og betalingssystemer.

I tråd med Strategi 25 er det besluttet å starte prosessen med å fornye oppgjørssystemet. Utredningen adresserer store og til dels vidtrekkende problemstillinger. Dette inkluderer aspekter som sikker og stabil drift, tilgjengelighet, interoperabilitet, likviditetsstyring, pengepolitikk, nasjonal styring og kontroll, og kostnadseffektivitet. Et sentralt spørsmål er om neste generasjons oppgjørssystem skal bygge videre på dagens modell med en dedikert løsning for Norges Bank eller om deltagelse i Eurosystemets samarbeid om TARGET Services er mer hensiktsmessig.

En velfungerende løsning for realtidsbetalinger er en viktig del av et effektivt betalingssystem. Realtidsbetalinger er betalingstjenester som sikrer at mottaker får pengene direkte inn på konto sekunder etter at betalingen er initiert, uavhengig av hvilken dag og tidspunkt på døgnet betalingen skjer. Norges Bank vurderer om rollen som oppgjørsbank skal utvides ved å tilby finansiell infrastruktur for realtidsbetalinger gjennom deltakelse i eurosystemets løsning for oppgjør av realtidsbetalinger (TIPS). Norges Bank har innledet formell dialog med Den europeiske sentralbanken (ECB) om mulig deltakelse i TIPS.

Kontanter

Norges Bank har en grossistrolle i kontantforsyningen og forsyner bankene med kontanter fra fem sentralbankdepoter. Bankene har en detaljistrolle og forsyner sine kunder gjennom ulike kontanttjenester. Mengden kontanter i omløp har i 2023 ligget om lag på samme nivå som foregående år, og i stor grad fulgt samme sesongvariasjoner.

Selv om kontantbruken er svært lav i internasjonal sammenheng, fyller kontanter viktige funksjoner i betalingssystemet. I tillegg til å være sentralbankpenger, har de egenskaper som gjør at de er en del av beredskapen ved svikt i de elektroniske beredskapsløsningene, og de er viktige for personer som ikke behersker eller har mulighet til å bruke digitale løsninger.

For at kontanter skal kunne fylle sine funksjoner, må publikum ha en reell mulighet til å skaffe til veie og bruke kontanter. De siste årene har det kommet på plass flere reguleringer som skal øke kontantenes tilgjengelighet ved å tydeliggjøre bankenes plikt til å tilby sine kunder kontanttjenester. Over noe tid har butikker og tjenesteleverandører i økende grad avvist kontanter som betalingsmiddel. Hovedstyret mener det er viktig med klarhet rundt forbrukeres rett til å betale med kontanter, og at klargjøringen som er foreslått i et lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet vil være et viktig bidrag til å sikre kontanters anvendelighet. Dette synspunktet har vi gjentatt i bankens publikasjoner i 2023.

Digitale sentralbankpenger

De strukturelle endringene i betalingssystemet reiser spørsmål om det er behov for tiltak fra Norges Bank for at man skal kunne betale effektivt og sikkert i norske kroner også i fremtiden. Norges Bank og mange andre sentralbanker utreder nå innføring av digitale sentralbankpenger.

Utredningen av digitale sentralbankpenger startet i 2016, og i desember 2023 publiserte banken rapporter fra fase 4 av utredningsprosjektet. Fasen har bestått av eksperimentell testing av tekniske løsninger, analyse av scenarioer for betalingssystemet, vurdering av konsekvenser for likviditetsstyringen og pengepolitikken og gjennomgang av nødvendige lovendringer for å kunne innføre digitale sentralbankpenger. Utredningen føres videre i en fase 5 fram til utgangen av 2025. I tillegg til å vurdere digitale sentralbankpenger som vil være allment tilgjengelige, vil det utredes nye former for oppgjør i sentralbankpenger som kan legge til rette for innovasjon knyttet til bankinnskudd og aktiva i tokenisert form. For å få kunnskap og bidra til internasjonal standardisering og samhandling samarbeider Norges Bank med andre sentralbanker og internasjonale organisasjoner.

Cybersikkerhet og beredskap

Cyberhendelser har potensiale til å true det finansielle systemet og finansiell stabilitet. Motstandsdyktigheten mot cyberangrep i finansiell sektor må styrkes. Det krever samhandling mellom offentlige myndigheter og private aktører. Norges Bank har i samarbeid med Finanstilsynet innført testing av cybersikkerhet etter Threat Intelligence-Based Ethical Red-teaming (TIBER), et rammeverk fra ECB. TIBER-NO er den norske implementeringen av rammeverket, som også er tatt i bruk av de nordiske landene og mange andre land i Europa. Den første norske testen ble gjennomført i 2023 og flere pågår. I tillegg deltar vi i nordiske tester. Det er stor interesse for å teste etter TIBER, og erfaringen så langt er at rammeverket er hensiktsmessig for å øke motstandskraften mot cyberangrep.

Delegater sittende ved panelbord
Møte for sikkerhetsdirektører i 35 sentralbanker.

Finansdepartementet har etter forslag fra Norges Bank fastsatt mandat for en arbeidsgruppe som skal vurdere beredskapen i betalingssystemet. Arbeidsgruppen skal vurdere behovet for tiltak som kan gi økt trygghet for at betalinger kan gjennomføres elektronisk i ulike scenarioer.

Les mer om betalingssystemet i rapporten Finansiell infrastruktur 2023.

Virksomhetsstyring

Norges Bank skal ha en virksomhetsstyring i tråd med beste praksis. Hovedstyret følger opp virksomheten gjennom periodisk rapportering av status for implementering av strategi og mål, ressursbruk, finansiell og operasjonell risiko samt etterlevelse.

Banken skal være kostnadseffektiv og ha en forsvarlig ressursbruk sammenliknet med lignende virksomheter. Hovedstyret har hatt en tett oppfølging av budsjettprosessen, og plan og budsjett for 2024 ble behandlet på flere styremøter i annet halvår. Det er gjennomført flere tiltak for å effektivisere driften, og noen av disse bidrar også til å utnytte synergier og stordriftsfordeler på tvers av virksomheten.

Som verktøy i virksomhetsstyringen benyttes blant annet eksterne sammenligninger («benchmarking») av bankens ressursbruk mot andre lignende organisasjoner. I løpet av 2023 er det gjennomført to eksterne sammenligninger av bankens ressursbruk. CEM Benchmarking har på oppdrag fra Finansdepartementet utført en sammenligning av forvaltningskostnadene i SPU med 270 andre fond. SPU er fondet i sammenligningsgruppen som har lavest kostnader, målt som andel av forvaltet kapital. CEM forklarer de lavere kostnadene med at Norges Bank har en høyere andel intern forvaltning enn de øvrige, og at den interne forvaltningen er kostnadseffektiv. Innenfor sentralbankvirksomheten er det foretatt en sammenligning av ressursbruken i de nordiske sentralbankene. Undersøkelsen viser at bankens ressursbruk er noe lavere enn sentralbankene vi normalt sammenligner oss med. Resultatene viser også at flere av de nordiske sentralbankene øker ressursinnsatsen, spesielt knyttet til utviklingen av betalingssystemet.

Menn ved dataskjermer i åpent kontorlandskap
Medarbeidere på New York-kontoret.

Hovedstyret følger opp finansiell og operasjonell risiko og etterlevelse gjennom periodisk statusrapportering. Verdivurderinger, avkastningsmåling, styring og kontroll av risiko følger internasjonalt anerkjente standarder og metoder. Det vises til nærmere utdyping i regnskapsrapporteringen. Det har ikke vært vesentlige brudd på rammene for forvaltning av fondet eller valutareservene i 2023, og den operasjonelle risikoeksponeringen var innenfor styrets risikotoleranse.

Basert på rapportering fra administrasjonen og internrevisjonen gir hovedstyret en årlig vurdering av risikosituasjonen til Representantskapet i Norges Bank. Det er ikke avdekket vesentlige mangler i styrings- og kontrollregimet gjennom 2023, og hovedstyret vurderer kontrollmiljøet og kontrollsystemene som gode.

Det er ikke tegnet forsikring for styremedlemmene og daglig leder for det mulige ansvaret overfor foretaket og tredjepersoner. Hovedstyremedlemmene har i praksis beskjeden risiko for erstatningsansvar, og banken er selvassurandør for eventuelt erstatningsansvar for styremedlemmer eller tilsvarende lederroller. Dette er i tråd med praksis for de andre nordiske sentralbankene.

Balanse og resultatregnskap

Balanse

Norges Banks balanse består av flere poster direkte knyttet til bankens samfunnsoppdrag. Balansesummen ved utgangen av 2023 var 16 629 milliarder kroner, mot 13 200 milliarder kroner ved utgangen av 2022.

Finansdepartementet har i tråd med forvaltningsmandatet for Statens pensjonsfond utland plassert en bestemt del av statens formue på en egen konto (SPU-kronekonto) i Norges Bank. Denne blir i balansen presentert som en gjeld til Finansdepartementet. Banken plasserer innskuddet videre, i eget navn, og presenterer dette i balansen som Nettoverdi SPU. Verdien av SPU-kronekonto vil alltid tilsvare verdien av investeringsporteføljen fratrukket påløpt forvaltningsgodtgjøring og utsatt skatt. Norges Bank har som forvalter ingen finansiell risiko knyttet til forvaltningsoppdraget. Ved utgangen av 2023 var markedsverdien på fondets investeringer 15 765 milliarder kroner, mot 12 429 milliarder kroner ved utgangen av 2022. Se eget avsnitt over for nærmere utdyping av forvaltningen av fondet. Detaljert regnskapsrapportering for investeringsporteføljen til Statens pensjonsfond utland fremgår av note 20 i regnskapet. I tillegg utarbeides en særskilt årsrapport for forvaltningen av fondet.

Foruten Statens pensjonsfond utland utgjør valutareservene majoriteten av eiendelene. Valutareservene er hovedsakelig investert i aksjer, rentepapirer og kontantplasseringer. Nettoverdien av valutareservene var 690 milliarder kroner ved utgangen av 2023, mot 610 milliarder kroner ved utgangen av 2022. Se eget avsnitt over for nærmere utdyping av forvaltningen av valutareservene.

Gjennom statens konsernkontoordning samles alle statlige midler daglig på konto i Norges Bank. Ved utgangen av 2023 var innskuddet 282 milliarder kroner, mot 305 milliarder kroner ved utgangen av 2022. Innskuddet er den største gjeldsposten i balansen, utover SPU-kronekonto. Innskuddet vil imidlertid variere mye gjennom året som følge av store inn- og utbetalinger på statens driftskontoer og tilførsel og uttak fra Statens pensjonsfond utland.

Sedler og mynt i omløp er en gjeldspost for Norges Bank. Norges Bank garanterer for pengenes verdi. Omfanget av kontanter i omløp er drevet av publikums etterspørsel. Synkende etterspørsel har de senere årene redusert omfanget av kontanter i omløp. Ved årsslutt 2023 var 40 milliarder kroner i omløp, uendret fra utgangen av 2022.

Innskudd fra banker, bestående av folio- og reserveinnskudd samt F-innskudd, styres gjennom likviditetspolitikken. Per 31. desember 2023 utgjorde innskuddene 58 milliarder kroner, mot 27 milliarder kroner ved utgangen av 2022.

Norges Bank forvalter Norges finansielle rettigheter og forpliktelser overfor IMF. Norges Bank har dermed både fordring på og gjeld til IMF. Nettoposisjon mot IMF ved utgangen av året er en fordring på 27 milliarder kroner, mot 23 milliarder kroner i 2022. Se note 14 for nærmere omtale av Norges Banks forhold til IMF.

Egenkapitalen var på 322 milliarder kroner per 31. desember 2023, mot 270 milliarder kroner per 31. desember 2022. Egenkapitalen består av et kursreguleringsfond og et overføringsfond. Ved utgangen av 2023 var kursreguleringsfondet på 286,7 milliarder kroner og overføringsfondet på 35,2 milliarder kroner, mot hhv. 253,3 milliarder kroner og 16,2 milliarder kroner ved utgangen av 2022. Egenkapitalen, eksklusiv SPU-kronekonto, utgjør 36,9 prosent av balansesummen mot 35,0 prosent i 2022.

Hovedstyret vurderer egenkapitalen som tilstrekkelig til å oppfylle bankens formål, jf. sentralbankloven § 3-11 første ledd. Sammensetningen av balansen forventes normalt over tid å gi en positiv avkastning, sett bort fra valutakurseffekter. Dette er basert på en forventning om høyere avkastning på plasseringene i aksjer og obligasjoner enn kostnaden på gjeldspostene.

Bankens eiendeler er hovedsakelig plassert i valuta, mens gjelden primært er i norske kroner. Gitt bankens balansesammensetning vil resultatet i stor grad påvirkes av utvikling i globale rente-, aksje- og valutamarkeder. Det må forventes at resultatet vil kunne svinge betydelig fra år til år. For Statens pensjonsfond utland vil i tillegg fremtidig verdiutvikling blant annet påvirkes av uttak og tilførslene til fondet.

To kvinner og en mann i samtale sittende ved et bord
Diskusjoner i landskap.

Resultatregnskap

Netto inntekt/kostnad fra finansielle instrumenter

Netto inntekt fra finansielle instrumenter ble 40,9 milliarder kroner i 2023, mot netto kostnad på 55,1 milliarder kroner i 2022. Aksjeinvesteringene ga en gevinst på 30,5 milliarder kroner, mens renteinvesteringene ga en gevinst på 18,6 milliarder kroner, mot henholdsvis tap på 15,9 milliarder kroner og 38,3 milliarder kroner i 2022. Netto inntekt fra finansielle instrumenter inkluderer også en gevinst på 30,3 milliarder kroner som følge av valutaeffekter. Tilsvarende effekt for 2022 var en gevinst på 45,5 milliarder kroner.

Statens pensjonsfond utland

Totalresultatet i Statens pensjonsfond utland ble et overskudd på 2 616,4 milliarder kroner, bestående av et porteføljeresultat på 2 623,0 milliarder kroner fratrukket forvaltningsgodtgjøringen på 6,6 milliarder kroner. Aksjeinvesteringene ga en gevinst på 2 031 milliarder kroner, mens renteinvesteringene ga en gevinst på 232 milliarder kroner. Porteføljeresultatet inkluderer også en gevinst på 409 milliarder kroner som følge av valutaeffekter. Totalresultatet for 2022 var et underskudd på 1 000,5 milliarder kroner, bestående av et porteføljeresultat på -995,3 milliarder kroner og kostnader knyttet til forvaltningsgodtgjøring på 5,2 milliarder kroner.

Totalresultatet for 2023 er trukket fra SPU-kronekonto per 31. desember 2023. Avkastningen ved forvaltningen, etter fradrag for godtgjørelse til Norges Bank, føres mot kronekontoen direkte og påvirker derfor ikke totalresultatet eller egenkapitalen til Norges Bank.

Øvrige driftsinntekter

I samsvar med forvaltningsmandatet mottar Norges Bank godtgjørelse for kostnadene ved forvaltningen av fondet innenfor en øvre grense. Forvaltningsgodtgjøring fra Finansdepartementet var 6,6 milliarder kroner i 2023, mot 5,2 milliarder kroner i 2022. Norges Bank har også inntekter fra andre tjenester levert til banker og husleie fra eksterne leietakere. Inntekter fra disse aktivitetene var totalt 161 millioner kroner i 2023, mot 149 millioner kroner i 2022.

Driftskostnader

Driftskostnadene utgjorde 8,0 milliarder kroner i 2023, mot 6,4 milliarder kroner i 2022. 6,6 milliarder kroner av driftskostnadene i 2023 er knyttet til forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Tilsvarende forvaltningskostnader utgjorde 5,2 milliarder kroner i 2022. Se note 19 for nærmere omtale av forvaltningsgodtgjøringen Norges Bank mottar som følge av forvaltningsoppdraget. Kostnadsøkningen sammenlignet med 2022 er i hovedsak relatert til ekstern forvaltning av Statens pensjonsfond utland, personalkostnader, valutaeffekter og IT-tjenester, systemer og data. Økningen i honorarer til eksterne forvaltere skyldes for det meste sterk meravkastning fra den eksterne forvaltningen, samt at en større andel av fondet er forvaltet eksternt. Høyere personalkostnader skyldes i stor grad en styrking av organisasjonen i form av flere ansatte.

Totalresultat

Endring i aktuarmessige gevinster og tap ga et tap på 35 millioner kroner i 2023, mot et tap på 504 millioner kroner i 2022. Totalresultatet for 2023 ble et overskudd på 70,0 milliarder kroner, mot et underskudd på 11,1 milliarder kroner i 2022.

Disponering av totalresultatet

Disponeringen av totalresultatet er regulert av egne retningslinjer for avsetning og disponering av Norges Banks overskudd, fastsatt ved kongelig resolusjon 13. desember 2019 med hjemmel i sentralbankloven §3-11 annet ledd. Totalresultatet skal disponeres til egenkapitalens kursreguleringsfond inntil dette har nådd 40 prosent av netto valutareserver. Overskytende beløp disponeres til egenkapitalens overføringsfond. Hvert år overføres en tredjedel av overføringsfondet til statskassen.

Totalresultatet på 70,0 milliarder kroner er disponert med en avsetning til kursreguleringsfondet på 33,4 milliarder kroner og en avsetning til overføringsfondet på 36,6 milliarder kroner. Fra overføringsfondet blir det videre overført 17,6 milliarder kroner til statskassen. Årets overføringer og disponeringer er utført i tråd med retningslinjene.

1 Fondets avkastning reflekterer avkastningen på markedsverdien til investeringsporteføljen, som ikke inkluderer utsatt skatt. Porteføljeresultatet i regnskapet på 2 214 milliarder kroner inkluderer resultateffekt knyttet til endringer i utsatt skatt.

Hovedstyret
Oslo, 8. februar 2024

Ida Wolden Bache (sign)
daglig leder / hovedstyrets leder

Pål Longva (sign)
første nestleder

Øystein Børsum (sign)
andre nestleder

Karen Helene Ulltveit-Moe (sign)

Kristine Ryssdal (sign)

Arne Hyttnes (sign)

Hans Aasnæs (sign)

Nina Udnes Tronstad (sign)

Egil Herman Sjursen (sign)

Mona Helen Sørensen (sign)
r
epresentant for de ansatte

Truls Oppedal (sign)
representant for de ansatte

Det er utarbeidet en redegjørelse for bærekraft i henhold til regnskapsloven § 3-3c. Rapporten presenteres som et eget dokument i årsrapporten. Bærekraftsrapporten er en integrert del av styrets beretning.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har ansvaret for Norges Banks utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken. Komiteen skal også bidra i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet.

Komiteen sittende ved møtebord
Norges Banks komite for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Fra venstre: Pål Longva, Steinar Holden, Ida Wolden Bache, Ingvild Almås og Øystein Børsum.

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet består av sentralbanksjefen, de to visesentralbanksjefene og to eksterne medlemmer.

De eksterne komitemedlemmene oppnevnes av Kongen i statsråd for fire år av gangen. Sentralbanksjefen er leder av komiteen, og de to visesentralbanksjefene er henholdsvis første og andre nestleder. Les mer om komiteens medlemmer på norges-bank.no.

Komiteen hadde 22 møter i 2023 og behandlet 76 saker.

Komiteens arbeidsform

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har normalt åtte annonserte møter i året, der den fatter vedtak om styringsrenten. Fire av møtene faller sammen med publisering av Pengepolitisk rapport. På de mellomliggende rentemøtene hvor det ikke publiseres Pengepolitisk rapport beslutter komiteen også nivået på den motsykliske kapitalbufferen.

Komiteens møteplan bestemmes i hovedsak av tidspunktene for de åtte rentemøtene. I tilknytning til rentemøtene som faller sammen med publisering av Pengepolitisk rapport, møtes komiteen fire ganger. I tilknytning til rentemøtene uten rapport møtes komiteen to ganger.

Staben utarbeider og presenterer relevante analyser og prognoser, som danner utgangspunktet for diskusjonene i komiteen. Staben gir også komiteen råd om politikkbeslutninger. For at komiteens medlemmer skal ha så likt grunnlag for diskusjon som mulig, får alle medlemmene tilgang på samme informasjon og analyser fra staben.

Komiteen er opptatt av klar og tydelig kommunikasjon utad. Etter grundige diskusjoner søker komiteen seg frem til vurderinger og beslutninger som flest mulig av medlemmene kan samles om. Pengepolitiske vurderinger, som publiseres i forbindelse med rentebeslutningene, samt vurdering av motsyklisk kapitalbuffer, som publiseres i forbindelse med bufferbeslutningene, reflekterer flertallets syn. Temaer som komiteens medlemmer var spesielt opptatt av i diskusjonene, fremheves i vurderingene. Medlemmer som er uenige med flertallets vurderinger, kan ta dissens, og denne vil offentliggjøres med en kortfattet skriftlig begrunnelse i protokollen og i vurderingene som publiseres samtidig som beslutningen. I 2023 var alle komiteens beslutninger enstemmige. For å underbygge at komiteen opptrer som et samlet kollegium, er det komiteens leder, sentralbanksjefen, som normalt uttaler seg på vegne av komiteen. Øvrige medlemmer uttaler seg etter avtale med komiteens leder.

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitets årsberetning for 2023

Året 2023 ble preget av fortsatt høy inflasjon og stigende styringsrenter internasjonalt. Kronekursen svekket seg videre i 2023. Internasjonalt kom prisveksten mye ned mot slutten av året. Lavere energipriser dempet konsumprisveksten også her hjemme, men den var fortsatt klart over målet. Høyere prisvekst enn ventet og utsikter til at prisveksten ville holde seg høy lenger bidro til at renten ble hevet raskere og mer enn komiteen så for seg ved inngangen til året.

Ida Wolden Bache blir intervjuet av NRK
Det var stor medieoppmerksomhet om rentebeslutningene i 2023.

Etter at styringsrenten var blitt redusert til 0 prosent under koronapandemien, startet Norges Bank å heve renten igjen høsten 2021 i takt med at den økonomiske aktiviteten hentet seg inn. Våren 2022 skjøt prisveksten fart, og styringsrenten ble hevet videre til 2,75 prosent i løpet av året. Renteoppgangen fortsatte i 2023, blant annet som følge av at både prisveksten og den økonomiske aktiviteten ble høyere enn ventet. Høyere lønnsvekst og en svekkelse av kronen bidro til å løfte inflasjonsutsiktene. For å bringe inflasjonen ned mot målet ble renten hevet flere ganger, til 4,5 prosent ved utgangen av 2023.

Samlet sett ble utsiktene for finansiell stabilitet ikke vesentlig endret i 2023. Norske banker er solide og godt rustet til å tåle økte tap og samtidig opprettholde utlånsaktiviteten. Kredittverdige husholdninger og foretak hadde god tilgang på kreditt i året som gikk. Tapene har vært lave, men det er fortsatt forhøyet risiko for at sårbarheter knyttet til gjeld og eiendomspriser kan forsterke et økonomisk tilbakeslag. Som besluttet i mars 2022, ble kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene økt fra 2 til 2,5 prosent 31. mars 2023.

Pengepolitikk

Internasjonal økonomi

I kjølvannet av pandemien var det en markert oppgang i konsumprisveksten internasjonalt. Prisene på frakt av varer og prisene på energi, metaller og jordbruksprodukter steg kraftig. Russlands invasjon av Ukraina ga ytterligere oppgang i prisene på energi og andre råvarer. I mange land var det flere tiår siden prisveksten hadde vært så høy.

Energiprisene avtok mot slutten av 2022 og var gjennom 2023 betydelig lavere enn året før. Gass- og kraftprisene var likevel fortsatt høye. Oljeprisen steg noe gjennom sommeren og etter utbruddet av krigen mellom Israel og Hamas i oktober, men falt igjen til nær 80 dollar mot slutten av året, som var om lag samme nivå som ett år tidligere. Gjennom fjoråret fløt varehandelen mellom land mer normalt igjen, og prisene på å frakte varer kom ned. Konsumprisveksten avtok gjennom året, særlig gjennom andre halvår. Også den underliggende prisveksten hos handelspartnerne avtok.

For å få prisveksten ned har sentralbankene internasjonalt hevet styringsrentene mye de siste to årene. Da prisveksten avtok utover høsten, falt også markedets styringsrenteforventninger. Mot slutten av 2023 var det forventninger om at sentralbankene ville begynne å sette ned rentene i løpet av våren 2024. De fleste sentralbankene kommuniserte at det ville være behov for å holde rentene oppe en god stund for å få inflasjonen ned til målet.

Den økonomiske aktiviteten hos handelspartnerne steg videre i 2023, men høy prisvekst og økte renter bidro til at veksten avtok gjennom året. Arbeidsledigheten holdt seg lav, og lønnsveksten var fortsatt høy i flere land. Vekstutsiktene bedret seg noe gjennom året. I desember var det utsikter til at den økonomiske veksten ville ta seg noe opp i løpet av 2024.

De langsiktige rentene steg mye gjennom 2022 og frem til høsten 2023, til de høyeste nivåene på over ti år. Siden falt rentene litt igjen og var ved utgangen av året nær nivåene fra ett år tidligere. Internasjonale aksjeindekser steg gjennom 2023.

Problemer i enkelte banker i USA og Sveits førte til store bevegelser i de globale finansmarkedene våren 2023. Myndighetene i de to landene grep inn for å redusere smittevirkningene til andre institusjoner og hindre en ytterligere forsterkning av uroen i markedene. Uroen ga kun begrensede utslag i finansieringskostnadene for norske banker og finansforetak.

Ole Christian Bech-Moen stående foran publikum
Avdelingsdirektør Ole Christian Bech-Moen holdt foredrag på Valutaseminaret 2023.

Finansielle forhold i Norge

Kronekursen svekket seg videre i 2023, særlig frem mot sommeren. Svekkelsen må ses i sammenheng med at rentene ute hadde steget mer enn hjemme og at rentedifferansen var lav. Perioder med forhøyet usikkerhet i finansmarkedene og fall i oljeprisen bidro trolig også til svekkelsen. Etter at kronen hadde svekket seg utover høsten, styrket den seg igjen i etterkant av publiseringen av Pengepolitisk rapport 4/2023 i desember i fjor. Det må trolig ses i sammenheng med at rentehevingen i desember ikke var ventet i markedet og at renteforventningene ute hadde falt.

Husholdningenes renteutgifter har steget som følge av økningene i styringsrenten. Fra renteoppgangen startet høsten 2021 og frem til utgangen av fjoråret, har om lag 90 prosent av økningen i styringsrenten slått gjennom til boliglånsrenten. Gjennomslaget fra styringsrenten til innskuddsrenten har vært om lag 60 prosent.

Høyere renter har ført til at også foretakenes finansiering i banker og i obligasjonsmarkedet har blitt gradvis dyrere. Høyere risikopåslag i obligasjonsmarkedet har også økt finansieringskostnadene, særlig for næringseiendom. Hovedindeksen på Oslo Børs var ved utgangen av året noe høyere enn ett år tidligere.

Norsk økonomi

Aktiviteten i norsk økonomi tok seg raskt opp etter pandemien og holdt seg høy gjennom 2022. Oppsparte midler gjorde det mulig for mange å holde forbruket oppe til tross for høy prisvekst og økte renter. Arbeidsledigheten falt til et lavt nivå, og andelen av befolkningen som var i jobb, steg til det høyeste nivået på over 10 år.

Figur 1 Kronekurs. Importveid valutakursindeks (I-44). 1. januar 2021 – 31. desember 2023Linjediagram
Kilde: Norges Bank
Figur 2 Styringsrentedifferanse mot handelspartnere. Tremåneders gjennomsnitt. Prosent. 1. kv. 2014 – 4. kv. 2023Linjediagram
Kilder: LSEG datastream og Norges Bank

Norsk økonomi nådde trolig konjunkturtoppen mot slutten av 2022. Inn i 2023 var det fortsatt høy aktivitet, og arbeidsmarkedet var stramt. Presset i økonomien avtok gradvis, og utover høsten ble det tydeligere at norsk økonomi kjølte seg ned. Veksten var lav, og arbeidsledigheten hadde økt litt. Bedriftene i vårt regionale nettverk meldte at det var lettere å få tak i den arbeidskraften de trengte. I november ventet bedriftene samlet sett en nedgang i aktiviteten det neste kvartalet.

Figur 3 BNP for Fastlands-Norge. Anslag på ulike tidspunkt. Indeks. 4. kvartal 2021 = 100. 1. kv. 2018 – 4. kv. 2026Linjediagram
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 4 Arbeidsledighet. Antall registrerte ledige i prosent av arbeidsstyrken. 1. kv. 2018 – 4. kv. 2026Linjediagram
Kilder: NAV og Norges Bank

Den økonomiske aktiviteten ble høyere enn vi så for oss ved inngangen til året. Det var særlig husholdningenes forbruk og fastlandsbedriftenes investeringer som ble høyere enn ventet. Høy prisvekst og økte rentekostnader bidro likevel til en nedgang i husholdningenes konsum i 2023. Samtidig falt boliginvesteringene betydelig mer enn ventet.

Det var store forskjeller mellom næringene i økonomien. Høye petroleumsinvesteringer ga sterk vekst for bedriftene som leverer varer og tjenester til petroleumsnæringen. Svekkelsen av kronen bedret lønnsomheten og ga økt aktivitet for bedriftene som eksporterer varer til utlandet. Samtidig bidro lavere etterspørsel fra husholdningene og svakt nyboligsalg til nedgang i varehandelen og i bygge- og anleggsnæringen.

Mens salget av nye boliger bremset opp, holdt aktiviteten seg bedre oppe i bruktboligmarkedet. Antall usolgte brukte boliger steg til et høyt nivå, men bruktboligprisene holdt seg bedre oppe enn ventet og var i desember 0,5 prosent høyere enn i samme måned året før.

Arbeidsmarkedet utviklet seg bedre enn ventet i 2023. Sysselsettingen fortsatte å stige, og arbeidsledigheten var fortsatt lav ved utgangen av året. Lønnsveksten steg videre og ble høyere enn tidligere anslått. Ifølge Statistisk sentralbyrå var årslønnsveksten 5,3 prosent i 2023, som er det høyeste på 15 år. Oppgangen i lønnsveksten må ses i sammenheng med høy prisvekst, god lønnsomhet i deler av næringslivet og at arbeidsmarkedet fortsatt var stramt. Ved utgangen av året var det utsikter til høy nominell lønnsvekst også i 2024, men trolig noe lavere enn i 2023.

Konsumprisene steg raskere enn ventet utover våren og prisveksten var klart over målet gjennom hele 2023. Prisoppgangen må ses i sammenheng med at bedriftenes kostnader hadde økt mye de siste årene, og fortsatt høy etterspørsel gjorde det mulig å velte mye av kostnadsøkningene videre over i utsalgsprisene. Med stigende lønnsvekst og svekkelse av kronen var det utsikter til at inflasjonen ville bli liggende over målet en god stund. Mens det i 2022 var særlig prisene på energi, matvarer og en del andre varer som steg mye, bidro husleier og prisene på andre tjenester i økende grad til prisoppgangen gjennom 2023.

Lavere energipriser dempet oppgangen i konsumprisindeksen gjennom året. Årsveksten i KPI ble 5,5 prosent i 2023, som var litt lavere enn året før. Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) steg med 6,2 prosent i 2023, som er den høyeste årsveksten siden Statistisk sentralbyrå begynte å publisere indikatoren i 2001. Det var høy vekst i prisene både på varene vi importerer og på norskproduserte varer og tjenester.

Den høye prisveksten har trolig bidratt til å løfte inflasjonsforventningene de siste årene. Norges Banks forventningsundersøkelse viser at forventningene om prisveksten de neste årene har steget siden midten av 2021, men at de avtok noe igjen mot slutten av 2023. Ved utgangen av året lå de langsiktige inflasjonsforventningene fortsatt noe over inflasjonsmålet på 2 prosent.

Ida Wolden Bache blir intervjuet av TV2 på kaia i Arendal

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache på Arendalsuken.

Pengepolitiske avveiinger

Det operative målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 prosent. Inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.

I de pengepolitiske avveiingene gjennom 2023 la komiteen vekt på at prisveksten var klart over målet. Inflasjonsprognosene ble oppjustert, og det var utsikter til at prisveksten ville holde seg høy en god stund. Det var fortsatt høy aktivitet i økonomien, og arbeidsmarkedet var stramt. Svekkelsen av kronen bidro til å løfte aktiviteten og til at varene vi importerte ble dyrere. Det gjorde det mer krevende å få prisveksten ned. Komiteen la vekt på at det var behov for høyere renter for å bringe inflasjonen ned mot målet. Komiteens vurdering var at dersom pengepolitikken ikke ble strammet inn, kunne priser og lønninger fortsette å stige raskt, og inflasjonen holde seg høy lenge. Da kunne det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen senere. Renten ble hevet både mer og raskere enn tidligere anslått.

Figur 5 Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2019 – desember 2023Linjediagram
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Figur 6 Anslag på produksjonsgap. Prosent. 1. kv. 2018 – 4. kv. 2026Linjediagram
Kilde: Norges Bank

Konsumprisveksten avtok etter sommeren, men var fortsatt klart over målet. Samtidig var norsk økonomi i ferd med å kjøle seg ned. Komiteens vurdering var at pengepolitikken virket innstrammende på økonomien og at vi ennå ikke hadde sett de fulle virkningene av tidligere renteøkninger. Komiteen var opptatt av at en for høy rente kunne bidra til en brå oppbremsing i norsk økonomi, med fare for en rask oppgang i arbeidsledigheten. Det ble lagt vekt på at renten ikke skulle settes opp mer enn det som var nødvendig for å få bukt med den høye prisveksten. Renten ble derfor hevet mer gradvis mot slutten av året.

Pål Longva og Torild Lid Uribarri ved hver sin talerstol foran pressefolk i auditoriet
Visesentralbanksjef Pål Longva og kommunikasjonsdirektør Torild Lid Uribarri holdt pressekonferanse 21. september

Prognosene i Pengepolitisk rapport 4/2023 innebar en styringsrente som blir liggende på 4,5 prosent frem til høsten 2024, før den gradvis avtar. Den økonomiske veksten ble anslått å holde seg lav i 2024, før den igjen tar seg opp. Arbeidsledigheten ble anslått å øke noe. Det var utsikter til at inflasjonen ville avta og nærme seg målet på noe sikt.

Figur 7 Konsumprisindeksen (KPI). Anslag på ulike tidspunkt. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv. 2018 – 4. kv. 2026Linjediagram
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 8 KPI-JAE. Anslag på ulike tidspunkt. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv. 2018 – 4. kv. 2026Linjediagram
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Pengepolitikken gjennom 2023

Renteprognosen ved utgangen av 2022 indikerte en styringsrente som økte til rundt 3 prosent i begynnelsen av 2023, for så å bli liggende der det neste året.

Rentebanen ble oppjustert gjennom 2023, særlig i første halvår. Høyere kapasitetsutnytting enn anslått og en oppjustert inflasjonsprognose medførte at styringsrenten ble satt opp fra 2,75 til 3 prosent, og renteprognosen ble oppjustert på møtet i mars. Renten ble satt videre opp til 3,25 prosent på møtet i mai. Frem mot møtet i juni hadde prisveksten vært klart høyere enn ventet, samtidig som høyere lønnsvekst og svakere krone enn anslått var ventet å løfte prisveksten fremover. Styringsrenten ble økt med 0,5 prosentenheter til 3,75 prosent, og rentebanen ble ytterligere oppjustert. Komiteen satte styringsrenten videre opp til 4 prosent på møtet i august og til 4,25 prosent på møtet i september. Utsikter til at prisveksten ville holde seg høy noe lenger enn tidligere anslått bidro til at rentebanen ble litt oppjustert i september. Styringsrenten ble holdt uendret på møtet i november.

Frem mot møtet i desember hadde prisveksten vært lavere enn ventet, men en svakere krone enn anslått bidro til å løfte inflasjonsprognosen. På møtet i desember ble styringsrenten satt opp til 4,5 prosent. Rentebanen var lite endret den nærmeste tiden, men var noe lavere lenger frem i prognoseperioden.

Figur 9 Styringsrenten Anslag på ulike tidspunkt. Prosent. 1. kv. 2018 – 4. kv. 2026
Linjediagram

Kilde: Norges Bank

Finansiell stabilitet og beslutningsgrunnlaget for motsyklisk kapitalbuffer og systemrisikobuffer

Siden september 2021 har Norges Bank hatt beslutningsansvar for motsyklisk kapitalbuffer og et formalisert rådgiveransvar for systemrisikobufferen i bankene. De to bufferkravene utgjør en vesentlig del av bankenes samlede kapitalkrav. Komiteen beslutter motsyklisk kapitalbuffer hvert kvartal, og gir råd om systemrisikobuffer minst hvert annet år, neste gang i 2024.

Komiteens vurdering i den halvårlige rapporten Finansiell stabilitet var at sårbarhetene i det norske finansielle systemet var lite endret i 2023, men at det var forhøyet risiko for at sårbarhetene kan forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi, se Finansiell stabilitet 2023 – 2. halvår. Mange husholdninger har mye gjeld, og eiendomsprisene har økt mye over mange år. Samlet bidrar bufferkravene til at norske banker har tilfredsstillende kapitaldekning.

De to siste årene har husholdningenes gjeld vokst mindre enn inntektene, og sparingen under pandemien bidro til å gjøre husholdningene mindre sårbare. Mange husholdninger har brukt av oppsparte midler i møte med høy inflasjon og økte renter.

Boligprisene steg svakt i 2023. Omsetningen i bruktboligmarkedet var om lag som normalt, men antallet usolgte bruktboliger økte markert. Nyboligsalget er på et lavt nivå. Den videre utviklingen i boligprisene er mer usikker enn normalt. Risikoen for et stort boligprisfall dempes av lav boligbygging og lav arbeidsledighet.

De fleste husholdninger kan betjene gjelden i møte med økte renter og konsumpriser, men husholdningene med gjeld må bruke mer av inntektene på renteutgifter. Flere må redusere forbruket. Skulle konsuminnstrammingen bli veldig stor, kan det føre til tap på foretakslån og forsterke et økonomisk tilbakeslag gjennom strammere utlånspraksis i bankene. Tapene begrenses av at bankene har relativt lav eksponering mot de mest konsumutsatte næringene. God kapitaldekning og høy inntjening bidrar til at bankene er godt rustet til å tåle økte tap.

Figur 10 Husholdningenes gjelds- og rentebelastning. Gjeld som andel av disponibel inntekt og renteutgifter som andel av inntekt etter skatt. Prosent. 1. kv. 1980–4. kv. 2026Linjediagram
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Bankenes høye eksponering mot næringseiendom er en viktig sårbarhet i det finansielle systemet. Lave renter bidro lenge til sterk vekst i næringseiendomsprisene. Det siste året har prisene falt, og prisutviklingen fremover er mer usikker enn normalt. Næringseiendomsforetak får redusert lønnsomhet som følge av økte rentekostnader, og lavere næringseiendomspriser svekker soliditeten. Dette gjør refinansiering av lån som forfaller, mer krevende. Det kan fremtvinge hastesalg av eiendom og forsterke et fall i eiendomsprisene.

Våren 2023 førte problemer i enkelte banker i USA og Sveits til store bevegelser i finansmarkedene. Norske banker ble lite påvirket, og kredittverdige husholdninger og foretak har hatt god tilgang på kreditt fra bankene. I Norges Banks kvartalsvise utlånsundersøkelse i 2023 rapporterte bankene samlet sett om lag uendret kredittpraksis overfor husholdninger og foretak gjennom året, men samtidig om litt innstramming overfor næringseiendomsforetak.

Den motsykliske kapitalbufferen skal gjøre bankene mer solide og motvirke at bankenes kredittpraksis forsterker et tilbakeslag i økonomien. I mars 2022 besluttet komiteen å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer fra 2 til 2,5 prosent med virkning fra 31. mars 2023. Kravet har vært uendret gjennom 2023 og bidrar til at bankene er godt rustet til å tåle økte tap. Kravet til systemrisikobufferen er 4,5 prosent. Kravet reflekterer vurderingen av strukturell sårbarhet som høy gjeld i mange husholdninger, bankenes høye eksponering mot næringseiendom og at en banks finansiering er en annen banks likviditetsreserve. Bankene oppfyller kapital- og likviditetskrav med god margin, har god lønnsomhet, og rentemarginen har økt siden renteoppgangen startet i 2021. Tapene har vært lave. Vi venter at rentemarginen avtar, og at tapene vil øke noe, men trolig fortsetter lønnsomheten å være høy.

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet
Oslo, 24. januar 2024

Ida Wolden Bache (sign)
daglig leder / hovestyrets leder

Pål Longva (sign)
første nestleder

Øystein Børsum (sign)
andre nestleder

Ingvild Almås (sign)

Steinar Holden (sign)

Samfunnsansvar og bærekraft

Nærbilde havvindmølle

En bærekraftig utvikling og overgangen til netto nullutslipp er viktig for samfunnet og økonomien. Det angår oss som sentralbank og som forvalter av Statens pensjonsfond utland, og det angår oss som arbeidsgiver og arbeidsplass. Norges Bank har utarbeidet en egen strategi for bærekraft. Den omfatter våre målsetninger for arbeidet med klima og miljø, samfunn og sosiale forhold og virksomhetsstyring, etikk og kultur.

Dette kapittelet gir en oversikt over Norges Banks arbeid med sentrale temaer innenfor bærekraft. Det omhandler blant annet hva vi gjør for å sikre et godt arbeidsmiljø og fremme mangfold og likestilling, og det beskriver bankens arbeid med klimarisiko og klimapåvirkning.

Benker, plen og trær foran Norges Bank-bygningen
Bankplassen utenfor Norges Banks hovedkontor.

Bærekraftstrategi

Norges Banks strategi for bærekraft er delt inn i tre hovedområder med tilhørende målsetninger. Den fullstendige strategien er publisert på Norges Banks nettsider.

Klima og miljø

 • Vi skal arbeide med å redusere utslipp fra egen drift i tråd med ambisjonene i Parisavtalen.
 • Vi skal være en aktiv eier og pådriver for at selskapene vi er investert i oppnår netto nullutslipp innen 2050.
 • Vi skal øke vår forståelse av effektene av klimaendringer og energiomstilling.

Samfunn og sosiale forhold

 • Vi skal ha en kultur for mangfold, inkludering og like muligheter for alle.
 • Vi skal utvikle våre medarbeidere slik at de trives, utfordres og har kompetanse til å møte fremtidens utfordringer.

Vi skal fremme menneske- og arbeidstakerrettigheter gjennom ansvarlig forvaltning og våre anskaffelser.

Virksomhetsstyring, etikk og kultur

 • Vi skal sette våre ansatte og samarbeidspartnere i stand til å ta bærekraftige valg.
 • Vi skal rapportere om vårt arbeid med bærekraft i tråd med beste praksis.
 • Vi skal støtte opp under utviklingen av standarder for velfungerende markeder, god selskapsstyring og ansvarlig forretningspraksis.

Våre medarbeidere

Fire personer stående og sittende ved en arbeidsplass
HR-direktør Brita Alsos i samtale med sine medarbeidere Atle Rovik, Eline Vøybu og Arnt-Tore Valsvik.

De ansatte er Norges Banks viktigste ressurs. Ved utgangen av 2023 hadde Norges Bank 1 079 faste ansatte. Av disse er 654 ansatt i Norges Bank Investment Management, 417 i sentralbankvirksomheten og 8 i Tilsynssekretariatet.

Norges Bank er en global organisasjon der 25 prosent av de ansatte jobber ved kontorer i London, New York og Singapore. I tillegg har vi eiendomskontorer i Paris, Luxembourg og Tokyo. Norges Bank har medarbeidere fra totalt 38 ulike nasjonaliteter, 12 i sentralbankvirksomheten og 37 i Norges Bank Investment Management.

Attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass

I Norges Bank legges det til rette for at alle skal trives, utfordres og ha kompetanse til å levere på samfunnsoppdraget. De ansatte er bankens viktigste ressurs, og derfor må vi tiltrekke, utvikle og beholde dyktige og engasjerte medarbeidere. Alle ansatte og andre som har sitt virke i banken skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Vi har tilrettelagt for en fleksibel arbeidshverdag med mulighet for å jobbe utenfor kontoret.

Vi gjennomfører årlig en større medarbeiderundersøkelse der vi blant annet kartlegger og vurderer medarbeidernes engasjement, trivsel og gjennomføringskraft. Undersøkelsen er et viktig verktøy når vi arbeider med utviklingen av ansatte, organisasjonen og arbeidsplassen. Resultatene fra undersøkelsen diskuteres i bankens hovedstyre, ledergrupper og ulike samarbeidsutvalg, og det iverksettes tiltak basert på diskusjoner både i ledelsen og i de enkelte team.

Sammenlignet med andre organisasjoner på tvers av arbeidsmarkedet i Norge, har Norges Bank en høyere gjennomsnittsscore på samtlige sammenlignbare områder. Arbeidsmiljøet blir generelt sett på som støttende og anerkjennende. I 2023 har det vært en positiv utvikling innenfor temaer som gjelder arbeidsbalanse, autonomi og personlige utviklingsmuligheter.

For å sikre gode ansettelsesforhold er det gjennom arbeidsmiljøutvalget og vernetjenesten etablert et aktivt samarbeid mellom ledelsen og representanter for de ansatte.

I vurderingen av Norges Banks virksomhet er det ikke avdekket risiko for eller forhold som gir grunn til å tro at det forekommer brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

På side 52 til 63 redegjøres det for hvordan vi arbeider med likestilling og mot diskriminering, i samsvar med aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Mangfold og inkludering

Hovedstyret har fastsatt prinsipper for HR i Norges Bank. Dette omfatter blant annet arbeidet med likestilling, anti-diskriminering, mangfold og inkludering. Det følger av bankens etiske regelverk at det er nulltoleranse for diskriminering, trakassering eller mobbing. Norges Bank stiller klare krav og forventninger til at man skal behandle hverandre med respekt og tilstreber å ha en kultur der det er sett på som positivt å si fra om feil og uakseptable forhold. Vi setter våre ambisjoner for arbeidsmiljøet gjennom arbeidet med virksomhetens strategi og handlingsplaner.

To personer sittende i dialog foran publikum i auditoriet
Norges Bank markerte Pride 2023.

Vi skal være ledende på våre fagområder, og mener at økt mangfold og inkludering gjør oss bedre. Mangfold bidrar til flere perspektiv, økt kreativitet og bedre beslutninger. Banken forsøker å ivareta hensynet til mangfold og inkludering i prosessene knyttet til rekruttering, utvikling og å beholde medarbeidere og ledere. Ved rekruttering tar vi utgangspunkt i avdelingens samlede behov og diskuterer hvordan rekrutteringsprosessen kan utformes for å utfylle mangfoldet i teamene. Lønnsdiskusjoner, utvikling og etterfølgerplanlegging ses i sammenheng for å ivareta både like rettigheter og likeverdige muligheter for opprykk til senior- og lederroller.

I den årlige medarbeiderundersøkelsen måles blant annet medarbeiderengasjement og underliggende faktorer som ledelse og samarbeidskultur. Årets undersøkelse viste at kvinner og menn opplever like muligheter for utvikling i sine roller.

Andelen ansatte som rapporterer om mobbing og trakassering i medarbeiderundersøkelsen er lav og for noen enheter lavere sammenlignet med 2022.

Kjønnsbalanse og -fordeling

Norges Bank har forpliktet seg til Kvinner i Finans-charteret og dets ambisjon om at kvinneandelen skal øke i finansvirksomheter, spesielt innenfor leder- og spesialiststillinger. Dette gjør vi gjennom fastsettelse av konkrete mål, ansvarliggjøring av ledelsen og ved systematisk arbeid i HR-prosesser som rekruttering, avansement og etterfølgerplanlegging. Gjennom utvikling av ulike HR-data, gjennomføring av medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler og HMS-arbeid arbeider vi systematisk med å identifisere risiko for diskriminering eller andre hinder for likestilling.

Ved utgangen av 2023 var 393 kvinner og 686 menn ansatt i Norges Bank. Det gir en kvinneandel på 36 prosent. Det er en økning fra 35 prosent i 2022 og 34 prosent i 2021. Kvinneandelen var 33 prosent i Norges Bank Investment Management i 2023. Det er en økning fra 29 prosent i 2022 og 27 prosent i 2021. I sentralbankvirksomheten var kvinneandelen 42 prosent i 2023. Det er en reduksjon fra 43 prosent i 2022 og 44 prosent i 2021. Flytting av ansatte mellom virksomhetsområdene, i forbindelse med omorganisering, forklarer i stor grad de interne endringene fra 2022 til 2023.

Tabell 2 Prosentandel kvinner og menn per stillingsgruppe på hovedkontoret i Oslo

Stillingsgruppe

2023

2022

2021

Prosentdel menn

Prosentdel Kvinner

Prosentdel menn

Prosentdel Kvinner

Prosentdel menn

Prosentdel Kvinner

Avdelingsdirektør

58 %

42 %

88 %

12 %

80 %

20 %

Enhetsdirektør

76 %

24 %

75 %

25 %

76 %

24 %

Seksjonsleder

64 %

36 %

62 %

38 %

68 %

32 %

Analysedirektør1

100 %

0 %

100 %

0 %

-

-

Spesialrådgiver

75 %

25 %

72 %

28 %

71 %

29 %

Seniorrådgiver

57 %

43 %

61 %

39 %

65 %

35 %

Rådgiver

56 %

44 %

50 %

50 %

51 %

49 %

Analytiker1

51 %

49 %

65 %

35 %

-

-

Konsulent

56 %

44 %

56 %

44 %

47 %

53 %

Servicemedarbeider

0 %

100 %

0 %

100 %

0 %

100 %

1 Stillingsgruppene analytiker og analysedirektør ble i 2022 etablert i rammeverket for stillingsgrupper på tvers av sentralbankvirksomheten og Norges Bank Investment Management. Tidligere var disse stillingene i stillingsgruppene rådgiver og spesialrådgiver, derfor blir det fra 2022 en endring i utvalget for disse stillingsgruppene.

Kjønnsbalansen innenfor enkelte stillingsgrupper reflekterer dagens situasjon i arbeidsmarkedet. Det er færre kvinner enn menn som søker på lederstillinger, samt på stillinger generelt innen finans- og IT-sektoren. Ved utgangen av året var kjønnsbalansen i tråd med målsettingen på minimum 40 prosent i de fleste stillingsgrupper under ledernivå. Det er en positiv utvikling på ledernivå og vi er nå på linje med målsettingen for avdelingsdirektører. For øvrige ledere og spesialiststillinger er vi ikke i mål.

Tabell 3 Prosentandel kvinner i leder- og spesialiststillinger1

Stillingsgruppe

2023

2022

Prosentdel menn

Prosentdel Kvinner

Prosentdel menn

Prosentdel Kvinner

Ledere totalt i Norges Bank

70 %

30 %

72 %

28 %

Ledere i sentralbankvirksomheten

67 %

33 %

67 %

33 %

Ledere i Norges Bank Investment Management

72 %

28 %

77 %

23 %

Spesialister totalt i Norges Bank

77 %

23 %

76 %

24 %

Spesialister i sentralbankvirksomheten

73 %

27 %

69 %

31 %

Spesialister i Norges Bank Investment Management

80 %

20 %

80 %

20 %

1 Spesialister inkluderer analysedirektører og spesialrådgivere.

I Strategi 25 videreføres og styrkes arbeidet med mangfold og inkludering, blant annet gjennom ytterligere tiltak for å forbedre kjønnsbalansen. I arbeidet med å nå målet om en kjønnsbalanse på minimum 40 prosent av hvert kjønn, både totalt i banken og blant ledere og spesialister, jobber vi blant annet med å synliggjøre kvinnelige ansatte i banken som forbilder på ulike arenaer. I tillegg blir kvinner på tvers av organisasjonen oppfordret til å søke seniorposisjoner internt. Fremover vil vi særskilt jobbe for å sikre at rekrutterings- og avansementprosessene, utviklingsaktiviteter og etterfølgerplaner gir kandidater og medarbeidere likeverdige muligheter.

Deltidsansatte og midlertidig ansatte

I Norges Bank ansettes de fleste på fulltidskontrakt. Ufrivillig deltid anses derfor ikke som en utfordring. Majoriteten av midlertidige ansettelser i Norges Bank gjelder kontrakter knyttet til forskning og noe timelønnet arbeid.

Tabell 4 Andel midlertidige ansatte og ansatte i deltidsstilling på hovedkontoret i Oslo

Menn

Kvinner

Andel midlertidige ansatte

1,30 %

1,20 %

Andel ansatte i deltidsstilling

0,30 %

0,80 %

Rekruttering

Norges Bank arbeider systematisk for å tiltrekke og rekruttere de beste kandidatene fra de fremste fagmiljøene nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker oss variasjon i erfaring og perspektiver, og det rekrutteres på tvers av nasjonalitet, kjønn, alder, bakgrunn, kunnskap og kompetanse for å øke mangfoldet i organisasjonen.

Ida Wolden Bache stående i samtale med studenter
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache møter studenter på Universitetet i Oslo.

Gjennom Norges Banks Kunnskapssenter, bedriftspresentasjoner og forelesninger på skoler og universiteter, arbeider banken med å øke kjennskap og kunnskap om banken blant studenter og elever. Gjennom Norges Bank Teaching Initiative og NBIM Teach holder ansatte forelesninger ved universiteter om økonomi, finans og teknologi. Vi arrangerer også en årlig landsomfattende casekonkurranse for studenter. Både sentralbankvirksomheten og Norges Bank Investment Management tilbyr deltidsarbeid i studentengasjementer. Et viktig satsingsområde i Norges Bank Investment Management for å tiltrekke unge talenter er praksisplasser for studenter på sommeren og «Graduate» programmet.

Det har vært en betydelig økning i antall søknader på stillinger i Norges Bank fra 2022 til 2023. Dette kan forklares med økt oppmerksomhet på rekrutteringsarbeidet, mer tilpasset rekrutteringskommunikasjon og et mindre stramt arbeidsmarked.

I sentralbankvirksomheten var kjønnsfordelingen blant søkere i 2023 65 prosent menn og 35 prosent kvinner, hvor 56 prosent menn og 44 prosent kvinner ble ansatt. Tilsvarende tall for Norges Bank Investment Management var henholdsvis 66 prosent menn og 23 prosent kvinner blant søkere (11 prosent ønsket ikke å oppgi kjønn), hvorav 61 prosent menn og 39 prosent kvinner ble ansatt.

Leder- og medarbeiderutvikling

Gjennom introduksjon av lederprinsipper er forventningene til lederrollen i Norges Bank tydeliggjort. Lederne skal løfte frem medarbeiderne og bygge fellesskap gjennom løpende oppfølging og målrettet, inkluderende og støttende ledelse. Lederprinsippene er fremhevet i ledersamlinger og ledertrening gjennom året.

I forlengelsen av lederprinsippene har Norges Bank Investment Management lansert medarbeiderforventninger. Det har bidratt til en mer helhetlig tilnærming til samspillet mellom leder og medarbeider.

Å gi ledere og medarbeidere utviklingsmuligheter er en viktig del av arbeidet med å beholde motiverte og engasjerte ansatte. Vi har fornyet utviklingsprosessene for å legge til rette for gode diskusjoner om utvikling både individuelt og for team.

Arne Kloster ved talerstol med diplom i hånda
Spesialrådgiver Arne Kloster fikk utmerkelse for sin blogg «Hvordan skapes penger» på Bankplassen Blogg Award.

Norges Bank arbeider kontinuerlig med kompetanseutvikling. I 2023 har vi blant annet arrangert kurs om energiomstilling, formidling og ulike former for dataanalyse. Gjennom tilgang til en nettbasert kursplattform får ansatte tilgang til tusenvis av kurs fra ledende universiteter. Ansatte kan også søke om opphold og videreutdanning ved eksterne utdanningsinstitusjoner.

Vi legger til rette for at ansatte gjennom midlertidige hospiteringsopphold i andre enheter får erfaring på tvers av virksomhetene og økt forståelse på tvers av fagområdene. Ansatte kan også søke opphold ved andre sentralbanker og andre relevante institusjoner.

Norges Bank Investment Management har i løpet av året introdusert et karriererammeverk med en faglig utviklingsvei. Med dette har hele Norges Bank et karriererammeverk med en fagstige som beskriver ansvar på de ulike nivåene slik at det er tydelig hva som skal til for å oppnå karriereprogresjon.

Vi jobber med etterfølgerplanlegging for å gi muligheter for interne kandidater og for å unngå sårbarheter knyttet til kritiske stillinger og kompetanse. Fremover vil vi arbeide for å sikre at utvikling og etterfølgerplanlegging ivaretas helhetlig og strategisk på tvers av avdelinger, for å ivareta mangfold, utviklingsmuligheter og kjønnsbalanse i senior- og lederroller.

Banken legger til rette for gradvis overgang til pensjonisttilværelsen når det er ønsket. Gjennom pensjonistengasjementer beholder vi erfaren arbeidskraft og bidrar til at ansatte kan ta del i arbeidslivet også etter overgang til en pensjonisttilværelse.

Lønn og lønnsforskjeller

Hovedstyret setter rammene for og følger opp praktiseringen av godtgjørelsesordningene i Norges Bank. Lønnsnivået skal være konkurransedyktig, men ikke markedsledende. Lønnsfastsettelsen er individuell og reflekterer stillingens ansvar, stillingsinnehavers kompetanse, erfaring og prestasjoner.

Lønnssystemet i kapitalforvaltningen følger, med nødvendige tilpasninger, kravene i forskrift til verdipapirfondloven i tråd med mandatet for forvaltningen av fondet fastsatt av Finansdepartementet. Hovedstyrets godtgjørelsesutvalg bidrar til grundig og uavhengig behandling av saker som gjelder godtgjørelsesordningene i Norges Bank. I tillegg gir internrevisjonen i Norges Bank en uavhengig uttalelse om etterlevelse av regler og retningslinjer for godtgjøring. Gjennomgangen i 2023 bekreftet at lønnssystemet for 2022 var praktisert i tråd med regelverket. Det har ikke vært vesentlige endringer i ordningen i 2023.

Se også note 15 til årsregnskapet for utdypende informasjon om lønnssystemet og ytelser til ledende ansatte og styrende organer.

Kvinners lønn som andel av menns gjennomsnittlige fastlønn utgjør 78 prosent for alle ansatte i Norges Bank. For alle ansatte ved Oslo-kontoret utgjør andelen 86 prosent. Fordelt på sentralbankvirksomheten og Norges Bank Investment Management utgjør dette henholdsvis 86 prosent og 88 prosent. For alle ansatte i Norges Bank Investment Management, inkludert utekontorene, utgjør dette 79 prosent.

Tabellene 5–8 viser bankens kartlegging av lønnsforskjeller, fastlønn og utbetalt godtgjørelse ved hovedkontoret i Oslo. Grupperingen av stillingene er basert på ledernivåene i banken og stillingsstrukturen for medarbeidere i bankens overenskomster. Total godtgjørelse inkluderer fastlønn, prestasjonslønn og utbetalt overtid. Alle ansatte som arbeider med investeringsbeslutninger, er berettiget for prestasjonslønn. Tall for fastlønn og utbetalt godtgjørelse er avrundet til nærmeste hele tusen kroner.

Tabellene synliggjør at det er lønnsforskjeller innenfor enkelte stillingsgrupper. Vi jobber systematisk for å etterleve prinsippet om lik lønn for stillinger med lik grad av ansvar og kompleksitet, og analyserer jevnlig lønn og lønnsutvikling blant ansatte for å sikre en rettferdig lønnspraksis. I analysen sammenlignes kompensasjon for sammenlignbare roller, på samme nivå og samme lokasjon. Eventuelle avvik på individ- eller gruppenivå undersøkes nærmere for å sørge for at kjønnsnøytrale kriterier er lagt til grunn.

I sentralbankvirksomheten finner vi de største forskjellene mellom kvinner og menn i de lavere stillingsgruppene. Forskjellene har sammenheng med at menn og kvinner er ujevnt fordelt innenfor ulike fagområder. I noen fagområder der menn dominerer er lønnsnivået høyere som følge av markedssituasjonen. De største forskjellene i utbetalt godtgjørelse skyldes en overvekt av menn innenfor fagområder som jobber mer overtid enn andre.

I Norges Bank Investment Management skyldes lønnsforskjeller mellom kvinner og menn en overvekt av menn i stillinger som arbeider med investeringsbeslutninger. Stillinger med investeringsansvar er generelt høyere lønnet i markedet sammenlignet med stillinger på samme stillingsnivå innenfor andre fagområder.

For begge virksomhetsområdene bidrar flere menn i de høyere stillingskategoriene til forskjellen mellom kjønnene i de samlede lønnstallene. Arbeidet for å bedre kjønnsbalansen blant ledere og spesialister vil bidra til å redusere lønnsforskjellene.

Tabell 5 Lønnskartlegging etter fastlønn per stillingsgruppe i sentralbankvirksomheten

Sentralbankvirksomheten

Antall ansatte

Median fastlønn

Lønnsforskjeller – kvinners andel av menns lønn i %

Gjennomsnitt fastlønn

Lønnsforskjeller – kvinners andel av menns lønn i %

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Enhetsdirektør

19

10

1 628 000

1 585 000

97 %

1 684 000

1 615 000

96 %

Seksjonsleder

17

9

1 235 000

1 251 000

101 %

1 278 000

1 319 000

103 %

Spesialrådgiver

80

32

1 247 000

1 228 000

98 %

1 277 000

1 229 000

96 %

Seniorrådgiver

72

68

982 000

940 000

96 %

997 000

965 000

97 %

Rådgiver

19

28

835 000

772 000

93 %

813 000

785 000

97 %

Analytiker

8

9

635 000

626 000

99 %

642 000

629 000

98 %

Konsulent

14

11

781 000

710 000

91 %

786 000

666 000

85 %

Tabell 6 Lønnskartlegging etter utbetalt godtgjørelse per stillingsgruppe i sentralbankvirksomheten

Sentralbankvirksomheten

Antall ansatte

Median fastlønn

Lønnsforskjeller – kvinners andel av menns lønn i %

Gjennomsnitt fastlønn

Lønnsforskjeller – kvinners andel av menns lønn i %

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Enhetsdirektør

19

10

1 633 000

1 585 000

97 %

1 710 000

1 615 000

94 %

Seksjonsleder

17

9

1 235 000

1 251 000

101 %

1 290 000

1 319 000

102 %

Spesialrådgiver

80

32

1 274 000

1 303 000

102 %

1 307 000

1 293 000

99 %

Seniorrådgiver

72

68

1 016 000

970 000

95 %

1 033 000

994 000

96 %

Rådgiver

19

28

850 000

797 000

94 %

888 000

799 000

90 %

Analytiker

8

9

655 000

640 000

98 %

659 000

641 000

97 %

Konsulent

14

11

863 000

713 000

83 %

872 000

677 000

78 %

TABELL 7 Lønnskartlegging etter fastlønn per stillingsgruppe i Norges Bank Investment Management

Norges Bank Investment Management

Antall ansatte

Median fastlønn

Lønnsforskjeller – kvinners andel av menns lønn i %

Gjennomsnitt fastlønn

Lønnsforskjeller – kvinners andel av menns lønn i %

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Seksjonsleder

25

15

1 540 000

1 540 000

100 %

1 614 000

1 560 000

97 %

Spesialrådgiver

64

17

1 383 000

1 370 000

99 %

1 456 000

1 376 000

95 %

Seniorrådgiver

84

49

1 055 000

1 050 000

100 %

1 077 000

1 090 000

101 %

Rådgiver

48

24

818 000

808 000

99 %

837 000

807 000

96 %

Analytiker

16

14

638 000

625 000

98 %

642 000

640 000

100 %

TABELL 8 Lønnskartlegging etter utbetalt godtgjørelse per stillingsgruppe i Norges Bank Investment Management

Norges Bank Investment Management

Antall ansatte

Median fastlønn

Lønnsforskjeller – kvinners andel av menns lønn i %

Gjennomsnitt fastlønn

Lønnsforskjeller – kvinners andel av menns lønn i %

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Seksjonsleder

25

15

1 700 000

1 572 000

92 %

1 732 000

1 608 000

93 %

Spesialrådgiver

64

17

1 625 000

1 450 000

89 %

1 785 000

1 504 000

84 %

Seniorrådgiver

84

49

1 108 000

1 130 000

102 %

1 176 000

1 137 000

97 %

Rådgiver

48

24

838 000

818 000

98 %

859 000

835 000

97 %

Analytiker

16

14

643 000

643 000

100 %

645 000

647 000

100 %

Av personvernhensyn må det være minst fem av hvert kjønn i en stillingsgruppe for å kunne publisere lønnsdata. For enkelte stillingsgrupper samt for utekontorene er det derfor ikke mulig å vise resultatene av kartleggingen.

Helse, miljø og sikkerhet

I den årlige medarbeiderundersøkelsenkartlegges også hendelser knyttet til diskriminering og uønsket atferd. Undersøkelsen dekker både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Resultatene fra undersøkelsen viser samlet sett at våre medarbeidere trives godt.

Norges Bank har i 2023 videreført arbeidet for et godt psykososialt arbeidsmiljø. Flere initiativ gjennom året har vært rettet mot hvordan ledere og medarbeidere sikrer et positivt arbeidsmiljø og hva psykologisk trygghet og sunt ytringsklima betyr for arbeidsmiljøet.

Banken har et tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten og har i 2023 fortsatt å utvikle det systematiske HMS-arbeidet i banken. For å redusere risiko for muskel- og skjelettplager har bedriftshelsetjenesten bidratt med ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplassen både på kontor og hjemmekontor. Vi har gode treningstilbud og har tilrettelagt for at ansatte kan sykle til jobb. I det pågående arbeidet med oppgradering av hovedkontoret vektlegges forbedring av inneklima.

Vernetjenesten med verneombud og hovedverneombud gjør en viktig jobb for å ivareta ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. De inkluderes i råd under planlegging og oppfølging av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Ledelsen har et godt samarbeid med vernetjenesten og arbeidsmiljøutvalget og opplever et stort gjensidig engasjement for å ivareta det systematiske HMS-arbeidet.

Sykefraværet i Norges Bank er stabilt lavt, og var 2,1 prosent i 2023. Dette er en nedgang fra 2,3 prosent i 2022. Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) omfatter nå hele det norske arbeidslivet og vi jobber systematisk med å forebygge sykefravær. Praksisen med utvidede egenmeldingsdager for de ansatte er videreført, i tråd med IA-avtalens intensjoner.

I 2023 ble det rapportert 11 HMS-relaterte hendelser knyttet direkte til arbeid i bankens kontorlokaler, kurs eller konferansesenter. Ingen skader eller ulykker har vært av en alvorlighetsgrad som krever rapportering til Arbeidstilsynet.

Tabell 9 Uttak av foreldrepermisjoner1 på hovedkontoret i Oslo

Menn

Kvinner

Uker foreldrepermisjon i gjennomsnitt

7,8

15,4

1 Viser hvor mange uker foreldrepermisjon som er tatt ut i kalenderåret, ikke hvor mange uker den ansatte samlet sett har tatt ut.

Norges Bank tilbyr kjønnsnøytral foreldrepermisjon med full lønn på 16 uker i tillegg til 10 ukers barselpermisjon for alle utekontorene.

Samarbeid med fagforeningene

Forholdet mellom bankens ledelse, de ansatte og deres tillitsvalgte er basert på dialog, tillit og gjensidig respekt. Bankens ledelse har god kontakt med fagforeningene, blant annet i medbestemmelses- og personalutvalg, i arbeidsmiljøutvalget og i jevnlige kontaktmøter med fagforeningsrepresentanter på flere nivåer i banken. De ansatte har to representanter i hovedstyret som er med i behandlingen av administrative saker.

Regler om etikk og egenhandel

De etiske prinsippene fra hovedstyret slår fast at Norges Bank skal holde en høy etisk standard, respektere menneskerettighetene, opptre samfunnsansvarlig og etterleve gjeldende lover og regler. Reglene omfatter blant annet ansattes egenhandel, håndtering av interessekonflikter, gaver og lojalitet til banken generelt. Hovedstyret har høsten 2023 oppdatert de etiske prinsippene som gjelder for alle ansatte. Sentralbanksjefen og lederen for Norges Bank Investment Management oppdaterer jevnlig utfyllende regler som er tilpasset de ulike oppgavene og risikoen for interessekonflikter i de to virksomhetsområdene til Norges Bank.

Finansdepartementet har fastsatt et eget regelverk om habilitet for medlemmer av Norges Banks hovedstyre og medlemmene av Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Dette habilitetsregelverket ble oppdatert med virkning fra 1. april 2023. Som supplement til dette har hovedstyret vedtatt et eget regelverk om blant annet interessekonflikter og beskrankninger for egenhandel for de eksterne medlemmene i disse to organene. Også dette regelverket er oppdatert i 2023.

Norges Bank har nulltoleranse for alle former for korrupsjon. Det er etablert et rammeverk og program for å motvirke korrupsjon, som inkluderer ledelsesforankring, risikostyring, etisk regelverk, håndtering av varslingsmeldinger, innkjøpsarbeid, bakgrunnssjekk av ansatte og leverandører, finansiell regnskapsrapportering samt systematisk opplæring og kontroll. Det ble i 2023 gjennomført særskilt opplæring i håndtering av interessekonflikter og tiltak for å hindre korrupsjon for alle ansatte i Norges Bank Investment Management. I 2023 er det ingen bekreftede kjente forhold knyttet til korrupsjon.

Det legges stor vekt på opplæring og bevisstgjøring rundt de mest sentrale risikoområdene. Tiltakene inkluderer blant annet introduksjonskurs, én-til-én-opplæring, årlig test og bekreftelse fra alle ansatte på at de har gjennomgått de etiske reglene. Ansatte har rapporteringsplikt om ulike forhold knyttet til det etiske regelverket, og all rapportering kontrolleres løpende av etterlevelsesfunksjonene.

Hovedstyret har fastsatt prinsipper for intern varsling om kritikkverdige forhold i Norges Bank. Det er varslingsrutiner hvor ansatte og ansatte hos leverandører kan rapportere anonymt om uetisk eller ulovlig atferd. Alle varsler skal behandles på en forsvarlig måte, i samsvar med eksterne og interne krav for varsling, og uten risiko for gjengjeldelse overfor varsleren. I 2023 ble det innrapportert tre varslingssaker.

Ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond utland

Trond Grande og Nicolai Tangen stående foran pressefolk i auditoriet
CEO Nicolai Tangen og Deputy CEO Trond Grande i NBIM holder pressekonferanse.

Arbeid med klimarisiko i Statens pensjonsfond utland

Håndtering av klimarisiko er en integrert del av den ansvarlige forvaltningen av fondet. Klimahandlingsplan 2025 beskriver vårt arbeid med å håndtere klimarisiko og de tiltakene vi planlegger å gjennomføre i årene 2022–2025. Formålet med tiltakene er å bidra til å forbedre markedsstandarder, herunder rammeverk for klimarapportering, øke fondets motstandsdyktighet mot klimarisiko og et målrettet aktivt eierskap.

Kjernen i arbeidet er et aktivt eierskap som driver selskapene fondet investerer i mot netto nullutslipp innen 2050, og at de setter seg troverdige mål og planer for å redusere sine direkte og indirekte klimagassutslipp (scope 1, 2 og 3). Ved utgangen av 2023 hadde 27 prosent av selskapene i fondet satt netto nullutslippsmål i 2050 som er forankret i anerkjente standarder som Science Based Targets Initiative eller lignende. Vektet etter utslipp, er om lag 68 prosent av utslippene (scope 1 og 2) til selskapene i fondet dekket av slike mål.

Klimahandlingsplan 2025 legger også opp til mer rapportering om klimarisikoen i porteføljen. Rapporteringen skal utvikles i tråd med ledende internasjonale standarder og inngår i fondets rapportering om ansvarlig forvaltning og inkluderer blant annet en egen oversikt over klimarisiko i tråd med anbefalingene til arbeidsgruppen for klimarelatert finansiell rapportering (TCFD). Vi presenterer også analyser og stresstester mot ulike klimascenarioer, herunder et scenario som er i samsvar med global oppvarming på 1,5 grader celsius. Metodene for slike analyser er i utvikling og gir ikke grunnlag for å rangere direkte finansielle utfall av ulike klimascenarioer. Stresstestene illustrerer allikevel potensielle effekter klimaendringene kan ha på fremtidig risiko og avkastning.

Norges Bank rapporterer de finansierte utslippene til fondets aksje- og selskapsobligasjonsportefølje, samt aksjeporteføljen til valutareservene, for scope 1, 2 og 3, hvert år.

Indikatorer for måling av klimarisiko

I tråd med Greenhouse gas (GHG) protokollen er målinger av klimagassutslipp skilt mellom tre ulike rammer, avhengig av hvor tett knyttet utslippene er til prosessen eller aktiviteten:

Scope 1 omfatter alle direkte utslipp av klimagasser
Scope 2 omfatter alle indirekte utslipp fra innkjøpt energi p
Scope 3 omfatter andre indirekte utslipp

Utslippsintensitet

Utslippsintensitet er en indikator for å beregne drivhusgassintensitet i en prosess, en aktivitet, leveransen av en tjeneste, eller en portefølje med finansielle aktiva. Den brukes av kapitalforvaltere til å uttrykke karbonfotavtrykket i en investeringsportefølje, slik Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) anbefalte. I industrien uttrykkes utslippsintensitet gjennom CO2-ekvivalenter pr. enhet (kg, liter, kwh). I aksjeforvaltning blir det brukt til å forstå mengden utslipp forbundet med de underliggende selskapenes inntjening. Norges Bank rapporterer utslippsintensiteten til fondets aksje- og selskapsobligasjonsportefølje, samt aksjeporteføljen til valutareservene, for scope 1 og 2, hvert år.

Finansierte klimagassutslipp

Finansierte klimagassutslipp er en alternativ indikator som stammer fra PCAF og deres veiledning til hvordan finansinstitusjoner bør rapportere karbonavtrykk på tvers av aktivaklasser. Norges Bank Investment Management ble formelt medlem av PCAF i 2023. Finansierte utslipp beregnes ved å multiplisere et selskaps samlede utslipp med investorens finansierte andel av selskapenes verdi, inklusiv både egenkapital og gjeld.

Norges Bank har målt og offentliggjort karbonavtrykket til selskapene i aksjeporteføljen og referanseindeksen siden 2014, basert på rapporterte og modellerte data for scope 1- og 2-utslipp. I år gir vi også et anslag for aksjeporteføljens finansierte scope 3-utslipp. Slike karbonavtrykksanalyser gir oss innsikt i omfanget av klimagassutslipp i selskapene fondet er investert i, selv om de er beheftet med stor usikkerhet. Analysene kan også gi innblikk i risikoer og muligheter på tvers av bransjer. Fortsatt er det mange selskaper som ikke rapporterer på utslippstall eller har varierende frekvens og kvalitet i sine rapporter. Store deler av fondets karbonfotavtrykk er derfor beregnet ved hjelp av modeller.

Vår rapportering av fondets finansierte utslipp er i tråd med veiledningen fra Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Fondets finansierte utslipp for scope 1 og 2 var 59 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2023, som er 12 prosent lavere enn for referanseindeksen. De finansierte utslippene for scope 3 anslås til 61 millioner tonn CO2-ekvivalenter, som er 8 prosent lavere enn for referanseindeksen. Dette er basert på en estimeringsmodell som vi mener underestimerer reelle scope 3-utslipp. Vi har benyttet én enkelt kilde for rapporterte og estimerte utslippstall, slik PCAF anbefaler.

Selskapene i fondets aksjeportefølje slapp ut 104 tonn CO2-ekvivalenter per million dollar i omsetning, basert på data rapportert eller estimert i 2023. Dette omtales som aksjeporteføljens utslippsintensitet i 2023. Denne var 8 prosent lavere enn for referanseindeksen og 23 prosent lavere enn i 2022. For selskapsobligasjoner var porteføljens utslippsintensitet 124 tonn CO2-ekvivalenter per million dollar i omsetning. Dette er 2 prosent høyere enn referanseindeksens karbonintensitet og 7 prosent lavere enn i 2022. Endringen siden 2022 skyldes blant annet økninger i de utslippsintensive selskapenes omsetning som følge av utviklingen i energi og råvarepriser.

Vår forståelse av hvilke effekter klimaendringene har på verdensøkonomien og finansmarkedene kommer til å utvikle seg også fremover. Samtidig vil myndigheter innføre nye reguleringer, vi vil oppleve nye teknologiske fremskritt, forbrukernes preferanser vil endre seg, og selskapene vil tilpasse strategiene sine tilsvarende. Denne utviklingen vil påvirke fondets klimarisiko. Gitt fondets mandat og investeringsstrategi vil fondets klimarisiko først og fremst avhenge av myndighetstiltak som gir en ordnet og forutsigbar klimaovergang, og at selskapene når målene sine om netto nullutslipp.

Arbeid med klimarisiko i eiendomsforvaltningen i Statens pensjonsfond utland

Vi hensyntar klimaendringer i våre eiendomsinvesteringer. Eiendomsporteføljen er eksponert både mot fysisk klimarisiko, som ekstremvær, gradvis økt havnivå og flom, og overgangsrisiko, som lovpålagt reduksjon av energiforbruk eller lavere etterspørsel etter bygg med høye utslipp. Stadig flere leietakere setter mål om netto nullutslipp for sin egen virksomhet, og etterspør derfor energieffektive bygninger med energi fra fornybare energikilder. Klimahandlingsplanen 2025 setter mål om netto nullutslipp for eiendomsporteføljen innen 2050, og mål om redusert operasjonell karbonutslippsintensitet (scope 1 og 2) med 40 prosent innen 2030. For å nå målene vil vi arbeide for å redusere utslippene i eiendomsporteføljen og integrere klimarisikovurderinger i investeringsprosessene.

Skyskrapere i London. iStock
Hensynet til klimaendringer i eiendomsinvesteringene er sentralt.

Vi måler fremgang mot målet om netto nullutslipp i eiendomsporteføljen ved bruk av utslippsbaner i samsvar med global oppvarming på 1,5 grader celsius for ulike eiendomsmarkeder, utviklet av Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM). Ved utgangen av 2022 var 41 prosent av verdien av eiendomsporteføljen i samsvarer med disse utslippsbanene fra CRREM. Eiendomsporteføljen er også målt mot den globale normen for bærekraftig eiendomsforvaltning, Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Eiendomsporteføljen oppnådde i 2023 en samlet poengverdi på 83 av 100. Dette er 7 prosentpoeng bedre enn sammenlignbare investeringsporteføljer som rapporter til GRESB.

Ytterligere informasjon om arbeidet med klimarisiko i Statens pensjonsfond utland fremgår av rapporten Ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond utland og publikasjonen om klimarisiko på fondets hjemmeside.

Arbeid med ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond utland

Hovedstyret har fastsatt prinsipper for ansvarlig forvaltning i Norges Bank. Prinsippene hviler på internasjonale prinsipper og retningslinjer for god selskapsstyring og ansvarlig næringsliv fra De forente nasjoner (FN) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Målet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig avkastning med akseptabel risiko. Ansvarlig forvaltning støtter fondets målsetning på to måter. For det første gjennom å fremme langsiktig verdiskaping i investeringene. For det andre gjennom å redusere den finansielle risikoen knyttet til miljømessige og sosiale forhold i selskapene. Vi gjennomfører egne aktsomhetsvurderinger for å fange opp og håndtere investeringer med risiko for negativ innvirkning på mennesker og miljø.

Fondet har som oppgave å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Forvaltningsmandatet sier at arbeidet med ansvarlig forvaltningsvirksomhet skal være integrert i forvaltningen. Langsiktig avkastning er avhengig av bærekraftig vekst, velfungerende og legitime markeder samt god styring av selskaper. Arbeidet med ansvarlig forvaltning kan deles inn i tre hovedområder: markedet, porteføljen og selskapene.

To menn og en kvinne stående i kontorlandskap
Medarbeidere i NBIM.

Markedet

Statens pensjonsfond utland er globalt. Det eier en liten del av over 8 800 børsnoterte selskaper i 72 land, og har nytte av globale løsninger for å løse felles utfordringer som klimaendringer. Vi bidrar til utviklingen av relevante internasjonale standarder, og er for eksempel representert med nestlederen i den internasjonale standardsetteren for bærekraft rapportering (ISSB) sin rådgivende investorgruppe. I 2023 deltok Norges Bank i 27 offentlige høringer med tilknytning til ansvarlig forvaltning. Alle høringssvar offentliggjøres på fondets nettside. Høringene berørte blant annet viktige forhold som selskapsrapportering, selskapsstyring og ansvarlig næringsliv.

Vi støtter utvalgte initiativ der flere selskaper eller investorer går sammen om å finne felles standarder for bærekraftig virksomhet. Slike initiativer er særlig hensiktsmessige når flere selskaper i én bransje eller verdikjede står overfor samme utfordring. Vi deltar for tiden i en rekke ulike samarbeid med investorer, selskaper og sivilsamfunn.

Vi deltar, innenfor forvaltningsmandatet, i initiativer som ikke legger føringer på vår stemmegivning eller våre investeringsbeslutninger, eller primært er rettet direkte mot politiske myndigheter. Vi gjør grundige vurderinger av kostnad, kompleksitet og nytte før den lanserer eller går inn i et initiativ.

Siden 2008 har Norges Bank formulert tydelige forventninger til hvordan selskapene fondet er investert i forholder seg til relevante bærekraftutfordringer i sin virksomhet, og at styrene bør fastsette egnede strategier, kontrollfunksjoner og rapporteringsrutiner. Forventningene danner grunnlaget for dialog med selskaper, og årlig blir selskapenes arbeid målt opp mot forventningene. I 2023 la Norges Bank frem nye forventninger om selskapenes forvaltning av forbrukerinteresser. I løpet av året er forventningene til hvordan selskaper håndterer utfordringer og muligheter knyttet til klimaendringer, biologisk mangfold og økosystemtjenester samt skatt og åpenhet blitt oppdatert. Vi har også lagt frem posisjoner om ulike selskapsstyringsspørsmål, for å bidra til styrket selskapsstyring og vern av aksjonærers interesser i selskapene.

Porteføljen

Vår vurdering av selskapsstyring og bærekraft ligger til grunn for å få en bedre forståelse av risikoer og muligheter ved investeringene. Vi overvåker hvordan porteføljen er utsatt for risikoer og identifiserer bransjer og selskaper for videre oppfølging. For å gjennomføre disse analysene må det være relevante, sammenlignbare og pålitelige data om selskapsstyring, miljø og sosiale forhold. Norges Bank oppfordrer derfor selskaper til å gå fra ord til tall i sin rapportering for å gi en bedre forståelse av finansielle muligheter og risikoer.

Vi har hovedsakelig fire tilnærminger for å avdekke og håndtere risikoer knyttet til selskapsstyring, miljø og sosiale forhold i porteføljen. Den første er kvartalsvis forhåndsfiltrering av selskaper på vei inn i fondets aksjeindeks. Den andre er kontinuerlig overvåkning av selskaper i porteføljen gjennom daglige analyser av nyhetsstrømmer, samt mer inngående tematiske analyser av spesifikke markeder og sektorer. Den tredje tilnærmingen er kvartalsvise aktsomhetsvurderinger av selskapene opp mot de forventningene vi stiller på bærekraft. Den fjerde tilnærmingen er en tematisk analyse av særskilte bærekraftstemaer.

Når vi identifiserer selskaper med antatt høy risiko utføres ytterligere analyser for å vurdere om man skal gå i dialog med selskapet, om dette skal påvirke vår stemmegivning skal eller om selskapet skal være gjenstand for et risikobasert nedsalg. Aktuell informasjon deles også med Etikkrådet, et uavhengig organ opprettet av Finansdepartementet.

For å begrense fondets eksponering mot uønsket risiko kan vi, innenfor rammene av mandatet, selge oss ut av selskaper. Det gjelder særlig virksomhet som påfører andre selskaper og samfunnet som helhet store kostnader, og som ikke ansees som bærekraftig på sikt. Risikobasert nedsalg kan være hensiktsmessig dersom vi anser selskapet for å ha særlig høy langsiktig finansiell risiko, der investeringene ikke er betydelige, og der det anses at aktivt eierskap ikke er et egnet virkemiddel. I motsetning til etisk baserte utelukkelser tas beslutninger om risikobaserte nedsalg innenfor rammene av forvaltningsmandatet og betinger ikke råd fra Etikkrådet.

I 2023 solgte Norges Bank seg ut av 86 selskaper som følge av risiko vurderinger knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. Til sammen har det blitt gjennomført nedsalg i 526 selskaper siden 2012. Risikobaserte nedsalg har siden 2012 bidratt positivt til den kumulative avkastningen på aksjeforvaltningen med 0,44 prosentpoeng, eller om lag 0,02 prosentpoeng årlig.

Investeringsmuligheter identifiseres blant annet ved å analysere selskapenes styring, virksomhet og miljømessige og samfunnsmessige risikoer og muligheter. I fremvoksende markeder kan vi i tillegg dra nytte av kunnskapen til eksterne forvaltere som har inngående kjennskap til markedene, bransjene og selskapene de er investert i. Det er særlig viktig da det ofte kan være vanskelig å få relevant selskapsdata i fremvoksende markeder.

Inntil 2 prosent av fondet kan videre investeres i unotert infrastruktur for fornybar energi. I januar ble det kjøpte en eierandel på 49 prosent av en portefølje på 1,3 GW med vind- og solparker i Spania. Porteføljen er en kombinasjon av drifts- og utviklingsprosjekter. I mars ble det kjøpte en eierandel på 16,6 prosent, av et tysk havvindprosjekt på 960 MW. Prosjektet er under utbygging og forventes å være i drift innen utgangen av 2025.

Selskapene

Som langsiktig investor er Norges Bank i jevnlig dialog med de største selskapene. Dialogen skal bidra til god selskapsstyring og ansvarlig forretningsvirksomhet. Størrelsen på investeringene gir tilgang til styremedlemmer, toppledere og spesialister i selskapene. Vi er interessert i å forstå hvordan selskapene styres, og hvordan de håndterer vesentlige forhold ved bærekraft. I tillegg til møter er det også skriftlig kontakt med selskapene. I 2023 gjennomførte vi totalt 3 298 møter med 1 358 selskaper i porteføljen. Av disse møtene ble temaer knyttet til selskapsstyring diskutert i 1 611 møter med 805 selskaper. I 1 589 møter med 822 selskaper ble ulike bærekrafttemaer diskutert. Samlet ble ESG-temaer diskutert i 64 prosent av møtene og med selskaper tilsvarende 62 prosent av verdien til aksjeporteføljen.

Vi vurderer selskapenes bærekraftsrelaterte rapportering om styringsstruktur, strategi, risikohåndtering og målsettinger med utgangspunkt i våre offentlige forventninger til selskaper og bruk av tredjepartsdata. Selskaper med svak eller begrenset rapportering, i sektorer med vesentlig risiko, kontaktes og oppfordres til å forbedre sin rapportering i henhold til våre forventningsdokumenter, ved blant annet å benytte etablerte rapporteringsstandarder. I 2023 ble det sendt brev til 88 selskaper om deres rapportering.

Stemmegivning er et av de viktigste virkemidlene vi har som eier for å ivareta fondets verdier. Ved utgangen av 2023 eide fondet en andel i 8 859 selskaper verden over. Vi stemte på 115 266 forslag ved 11 468 generalforsamlinger i 2023. Dette tilsvarer 98 prosent av porteføljen vår og 98 prosent av generalforsamlingene. Våre retningslinjer for stemmegivning er offentlig tilgjengelig.

Fra 2021 har vi offentliggjort våre stemmeintensjoner fem dager før generalforsamlingen med en kort begrunnelse hver gang fondet stemmer mot styrets anbefalinger. I 2023 utvidet Norges Bank sin åpenhet ved å offentliggjøre en begrunnelse også når fondet stemmer i tråd med selskapets anbefaling, mot et aksjonærforslag. Stemmeintensjonene er tilgjengelige på fondets nettside. Brukere kan søke på enkelte selskaper eller laste ned hele datasettet med fondets stemmer siden 2013, og få daglige oppdateringer om stemmeintensjoner fem dager før generalforsamlingen. I 2023 la vi frem et eget, offentlig sammendrag om stemmegivningen etter første halvår. Sammendraget gir informasjon om trender og resultater fra stemmegivningen på generalforsamlingene til selskapene i fondet.

Finansdepartementet har fastsatt retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland basert på selskapenes produkter eller atferd. Etikkrådet og Norges Bank har i oppgave å følge opp disse retningslinjene. Beslutninger om observasjon og utelukkelse av selskaper fra fondet tas av Norges Banks hovedstyre, med utgangspunkt i tilrådinger fra Etikkrådet. Ved å ikke investere i slike selskaper reduseres fondets eksponering for uakseptabel risiko. I 2023 offentliggjorde vi utelukkelsen av seks selskaper og satte nye fem selskaper til observasjon. I tillegg opphevet vi utelukkelsen av to selskaper, avsluttet observasjonen av to selskaper og forlenget observasjonsperioden for ett selskap. Vi avsluttet den særskilte eierskapsutøvelsen i to tilfeller og forlenget den særskilte eierskapsutøvelsen i to tilfeller. Siden 2006 har referanseindeksen for aksjer gitt en samlet avkastning som er 1,7 prosentpoeng lavere enn indeksen ikke hadde vært justert for etiske utelukkelser. På årlig basis tilsvarer dette 0,03 prosentpoeng lavere avkastning.

Nærmere informasjon om ansvarlig forvaltning fremgår av rapporten Ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond utland.

Arbeid med klima og klimarisiko i sentralbankvirksomheten

Isbjørnbinne med to barn på et lite isflak. iStock
Arbeid med å styrke forståelsen av effektene av klimaendringer er et prioritert område for Norges Bank.

Klimaendringer og tiltak for å redusere klimaendringene påvirker norsk og internasjonal økonomi. Dermed påvirker de også Norges Banks kjerneoppgaver.

Arbeid med å styrke forståelsen av effektene av klimaendringene og energiomstillingen er et prioritert område i Strategi 25. I 2023 arbeidet vi aktivt for å styrke kompetansen og integrere klima og energiomstilling i analysearbeidet. Norges Bank har ambisjoner om deling av ny kunnskap gjennom våre publikasjoner og konferanser.

Siden 2018 har Norges Bank vært medlem av Network for Greening the Financial System (NGFS), et nettverk for sentralbanker og tilsynsmyndigheter. Nettverket bidrar til å dele erfaringer og beste praksis, utføre analyser og utforme metoder for å håndtere miljø- og klimarisiko med relevans for finansielle myndigheter og finanssektoren. Norges Bank samarbeider med NGFS og andre institusjoner, som International Banking Research Network (IBRN), Den internasjonale oppgjørsbanken (BIS), Det internasjonale valutafondet (IMF) og andre sentralbanker for å øke kompetansen om effektene av klimarelaterte endringer. I 2023 styrket vi deltakelsen i arbeidet i prosjekter i regi av NGFS.

Klima og pengepolitikk

Klimaendringer og omstilling til lavutslippsøkonomi kan ha betydning for de pengepolitiske vurderingene. Klimarelaterte endringer virker inn på økonomien gjennom ulike kanaler. For eksempel påvirker ekstremværhendelser som tørke og flom, globale matvarepriser. Også energiprisene er væravhengige, og disse påvirkes i tillegg av omstillingen til fornybar energi. Høyere kapasitet for sol- og vindkraft kan bidra til at energiprisene vil variere mer på kort sikt enn de historisk har gjort.

I Norge bidrar grønne industriprosjekter til å løfte investeringsnivået. Samtidig kan omstillingen til lavutslippsøkonomi øke usikkerheten om fremtidige inntekter og investeringer i petroleumsindustrien. På sikt vil strukturen i norsk økonomi bli endret.

Norges Bank analyserer hvordan ulike klimarelaterte forhold påvirker norsk økonomi. Klimaomstillingen er i stor grad en energiomstilling. Norges Bank følger utviklingen i energimarkedene tett, og jobber med å integrere disse bedre i analyseapparatet. For å øke kunnskapen om effektene av klimarelaterte endringer gjennomfører Norges Bank årlige undersøkelser om hvordan bedriftene i vårt regionale nettverk påvirkes av klimaendringer og klimaomstilling. Gjennom NGFS bidrar Norges Bank til analyser av hvordan klimarelaterte forhold påvirker makroøkonomien på kort og mellomlang sikt.

Klimarisiko og finansiell stabilitet

Norges Bank skal fremme et robust finansielt system. Norges Bank beslutter nivået på motsyklisk buffer og gir råd om innretning av makrotilsyn og om faktorer som kan true finansiell stabilitet. Klimaomstilling påvirker risikovurderingen i bankene gjennom ulike kanaler, og reguleringsregimet er endret for å ta hensyn til klimautfordringene. Finansforetakene må sørge for at de er godt rustet til å vurdere og håndtere klimarisikoen som følger av omstillingen. Norges Bank arbeider for å innlemme klimarisiko i analysene og ta dette med i råd om makrotilsynsvirkemidler der det er relevant.

Velfungerende finansmarkeder er viktige for finansieringen av investeringer som kan møte klimaendringene. God informasjon om klimarisiko er viktig, og klimascenarioer er et instrument i arbeidet med å kartlegge konsekvensene av klimaendringene over tid. Gjennom NGFS har Norges Bank deltatt i utviklingen av klimascenarioer som er offentlig tilgjengelige.

Klimastresstester er det viktigste verktøyet sentralbanker bruker for å forstå effekten av klimaendringer for det finansielle systemet. I 2024 planlegger Norges Bank å publisere en klimastresstest for vurderinger av hvordan klimaendringene påvirker risiko i norske banker og kredittinstitusjoner.

Klimarisiko i valutareservene

Hovedstyrets vedtak om prinsipper for ansvarlig forvaltning og Norges Banks strategi for bærekraft ligger til grunn for forvaltningen av valutareservene, herunder håndtering av klimarelaterte spørsmål og klimarisiko.

Valutareservene består av en obligasjonsportefølje og en aksjeportefølje. Obligasjonsporteføljen skal sikre at valutareservene har tilstrekkelig likviditet for beredskapsformål og for at Norges Bank kan oppfylle sine internasjonale forpliktelser. Obligasjonsporteføljen består derfor av kontanter og likvide statsobligasjoner. Foreløpig har klimarelaterte spørsmål hatt liten grad av påvirkning på sammensetningen av obligasjonsporteføljen. Norges Banks følger utviklingen knyttet til vurdering av statsobligasjoner mot statenes klimapåvirkning tett.

Aksjeporteføljen i valutareservene forvaltes etter de samme prinsipper og strategier for ansvarlig forvaltning som aksjeinvesteringene i Statens pensjonsfond utland. Det betyr at klimahandlingsplanen for fondet, herunder målet om at selskapene innretter virksomheten slik at den er forenelig med globale netto nullutslipp innen 2050, også omfatter aksjeporteføljen i valutareservene.

I 2023 beregnet vi de finansierte utslippene for valutareservene for første gang. De finansierte utslippene (scope 1 og 2) i valutareservene, som regnes ut fra karbonutslippene til selskapene i aksjeporteføljen vektet og summert opp etter vår andel av deres virksomhetsverdi inkludert kontanter, var 566 273 tonn CO2-ekvivalenter i 2023. Valutareservenes finansierte utslipp for scope 3 var 634 411 tonn, basert på en estimeringsmodell som vi har grunn til å tro at underestimerer reelle scope 3-utslipp. Utslippsintensiteten, som viser utslipp av tonn CO2-ekvivalenter for scope 1 og 2 per million amerikanske dollar i omsetning, var på 89 tonn CO2-ekvivalenter i 2023, som er 30 prosent lavere enn i 2022. Dette kan hovedsakelig tilskrives verdistigningen i teknologisektoren i forhold til mer utslippsintensive sektorer i løpet av 2023.

Ansvarlig forvaltning av valutareservene

Ansvarlig forvaltning og håndtering av klimarelaterte spørsmål i valutareserveforvaltningen følger av Norges Banks prinsipper for ansvarlig forvaltning og av bankens strategi for bærekraft.

Norges Bank Investment Management utøver aktivt eierskap på vegne av valutareservenes aksjeportefølje ved å stille tydelige forventninger til selskapene, stemme på generalforsamlinger og føre dialog med utvalgte selskaper.

Beslutninger om risikobaserte nedsalg av enkeltselskaper som gjennomføres for Statens pensjonsfond utlands aksjeportefølje følges opp også i aksjeporteføljen til valutareservene. I 2023 ble det gjennomført nedsalg i totalt 41 selskaper i valutareservenes aksjeportefølje. I tillegg er totalt ni selskaper utelukket fra referanseindeksen til valutareservene og 10 selskaper satt til observasjon basert på etiske retningslinjer. Observasjon av ett selskap ble avsluttet i 2023.

Klimapåvirkning fra Norges Banks drift

Norges Bank har som ambisjon å redusere utslipp fra egen drift i tråd med Parisavtalen, og det arbeides systematisk med tiltak for å redusere egne utslipp. Måling, håndtering og rapportering av utslipp fra egen drift skal være i tråd med beste praksis.

Vi utarbeider klimaregnskap for egen drift i henhold til standarden «The Greenhouse Gas Protocol» og Miljøfyrtårn. Klimaregnskapet inkluderer direkte og indirekte klimagassutslipp.

TABELL 10 Årlig klimaregnskap for Norges Banks drift

Utslipp av klimagasser, tonn CO2-ekvivalenter1

20192

2022

2023

Endring fra 2022–2023

Endring fra 2019–2023

Direkte utslipp (scope 1)

Drivsstoff til kjøretøy

20

16

14

-13 %

-30 %

Diesel til nødstrøm

1

9

3

-67 %

200 %

Kjølegasser

-

-

11

Sum direkte utslipp (Scope 1)

21

25

28

12 %

33 %

Indirekte utslipp (scope 2)

Elektrisitet

745

646

712

10 %

-4 %

Fjernvarme

4

3

5

67 %

25 %

Sum indirekte utslipp, energi (Scope 2)

749

649

717

10 %

-4 %

Indirekte utslipp, annet (scope 3)

Flyreiser

8 378

5 175

7 945

54 %

-5 %

Hotell

450

156

178

14 %

-60 %

Privatbil i jobbreiser

11

11

9

-18 %

-18 %

Avfall

57

40

7

-83 %

-88 %

Sum indirekte utslipp, annet (Scope 3)

8 896

5 382

8 139

51 %

-9 %

Sum utslipp av klimagasser3

9 666

6 056

8 884

47 %

-8 %

1 Inkluderer gassene CO2, CH4, N20, HFCs, PFCs, SF6 og NF3. Norges Bank bruker i hovedsak utslippsfaktorer fra DESNZ (Department for Energy Security & Net Zero, tidligere DEFRA).

2 Norges Bank bruker 2019 som referanseår. Dette er siste år med normal aktivitet med godt datagrunnlag.

3 Klimaregnskapet inkluderer våre kontorer der vi har operasjonell kontroll i Oslo, London, New York og Singapore. I tillegg inkluderes Shanghai frem til kontoret ble besluttet nedlagt.

De samlede klimagassutslippene utgjorde 8 884 tonn CO2-ekvivalenter ved utgangen av 2023, en reduksjon på 9 prosent sammenlignet med referanseåret 2019. Tallene for 2022 er påvirket av pandemien og derfor ikke direkte sammenlignbare. Den største utslippskilden er flyreiser som utgjør 89 prosent av totale utslipp. I 2023 tok reiseaktiviteten seg opp etter en nedgang under pandemien, men samlede utslipp fra flyreiser var fortsatt 5 prosent lavere enn referanseåret 2019. Utviklingen må sees i lys av en økning i antall ansatte på 15 prosent siden referanseåret, samt arbeid med bevisstgjøring og ambisjoner om å redusere klimagassutslipp fra egen drift i tråd med vår strategi for bærekraft.

Det arbeides med å redusere utslipp knyttet til energibruk ved våre kontorer. På hovedkontoret er det de senere årene gjennomført utskiftning av ventilasjonsaggregater og andre tekniske installasjoner til mer energieffektive versjoner. Det er gjennomført tiltak for å redusere energiforbruk til belysning, ventilasjon og varmeanlegg. I det pågående oppgraderingsprogrammet på hovedkontoret er arbeidet med klima sentralt og det skiftes til utstyr som bruker mindre energi. På våre internasjonale kontorer, hvor vi er leietager, er det gjennomført tiltak for å redusere energiforbruk til belysning og foretatt justering av innetemperatur.

Norges Banks hovedkontor på Bankplassen 2, kurs- og konferansestedet Vindåsen og Venastul er Miljøfyrtårnsertifisert. Dette gir tilgang til verktøy som støtter banken i å måle og forbedre miljøprestasjoner.

Eksterne datasentre og skyløsninger

I 2023 har vi også startet innhenting av data knyttet til utslipp fra drift av datasentre. Utslippene inkluderer Norges Banks andel av utslipp hos leverandører av eksterne datasentre og skyplattformer. Norges Bank har satt krav om at datasentre skal være konstruert og driftet på en miljøvennlig måte som bidrar til effektiv ressursutnyttelse og bruk av fornybare kilder. Utslippene er ikke oppgitt i klimaregnskapet, da vi ikke har lykkes med å få alle ønskede data. Utslippet i 2023 er beregnet til 76 tonn CO2-ekvivalenter basert informasjon fra fire av fem eksterne leverandører.

Ansvarlige anskaffelser

I 2023 kjøpte Norges Bank inn varer og tjenester for om lag 5,1 milliarder kroner.

Norges Bank er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, og er pålagt å stille krav om lønns og arbeidsvilkår etter forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Leverandører og eventuelle underleverandører skal på forespørsel kunne dokumentere etterlevelse av lønns og arbeidsvilkår.

Vi ønsker en ansvarlig og bærekraftig leverandørkjede og stiller miljøkrav i anskaffelser der det er relevant. I 2023 er det gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos 32 av bankens leverandører. Det er avdekket syv brudd på lønns- og/eller arbeidsvilkår for personell Norges Bank benytter. Etter vår anmodning er forholdene bekreftet rettet opp og for lite utbetalt lønn blir etterbetalt.

Anskaffelsesforskriften inneholder krav om begrensning i antall ledd i leverandørkjeden innenfor bransjer hvor det er særlige utfordringer med arbeidslivskriminalitet, som for eksempel innen bygge og anleggsarbeider og renholdstjenester. Norges Bank aksepterer opp til to ledd med underleverandører. Alle leverandører som har tilgang til bankens lokaler eller systemer, har ansvar for at personell som utfører tjeneste eller arbeid for Norges Bank gjøres kjent med de etiske reglene.

Isflak som løsner fra isbre. iStock
Norges Bank ønsker en ansvarlig og bærekraftig leverandørkjede.

Bærekraftsindikatorer til attestasjon

Norges Bank har engasjert EY til å utføre et attestasjonsoppdrag knyttet til bærekraftsinformasjon oppgitt i årsrapporten for 2023. Se EYs uttalelse, Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om bærekraftsrapportering.

Norges Bank refererer ikke løpende til bærekraftsindikatorer i årsrapporten. Tabellen nedenfor viser til rapporteringsstandard og indikator som utarbeidet informasjon er basert på. Rapportert informasjonen gjelder for perioden fra 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Oppgitt informasjon er attestert av EY.

GRI standard

GRI indikator

Beskrivelse

Våre medarbeidere

Lønn og lønnsforskjeller

GRI 405: Mangfold og like muligheter 2016

405-2 Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner

Lønnsforskjeller pr. stillingsgruppe, tabell 5 t.o.m. tabell 8.

Ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond utland

Arbeid med klimarisiko i Statens pensjonsfond utland

Klimarelaterte opplysninger1

Finansierte utslipp

Kapitalforvaltning

Finansierte utslipp – aksje- og obligasjonsporteføljen: Scope 1 og 2: 59 millioner tonn CO2-ekvivalenter

Finansierte utslipp – aksje- og obligasjonsporteføljen: Scope 3: 61 millioner tonn CO2-ekvivalenter

GRI 305: Utslipp 2016

305-4 Intensiteten i utslippet av klimagasser

Utslippsintensitet – aksjeporteføljen – Scope 1 og 2: 104 tonn CO2-ekvivalenter

Utslippsintensitet – obligasjonsporteføljen – Scope 1 og 2: 124 tonn CO2-ekvivalenter

Arbeid med ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond utland

GRI 415: Public Policy 2016

415-1 Politiske bidrag

Deltakelse i antall offentlige høringer med tilknytning til ansvarlig forvaltning: 27

(Norges Bank har ingen politiske monetære bidrag)

GRI G4: Financial Services Sector Disclosures 2014

FS10 Andel og antall selskaper i porteføljen som den rapporterende organisasjonen har samhandlet med om miljø eller samfunnsmessige forhold

Antall møter med selskaper:

3 298 møter med 1 358 selskaper (15 prosent av alle selskaper).

Antall saker med stemmer avgitt på generalforsamlinger: 115 266 saker på 11 468 generalforsamlinger

GRI G4: Financial Services Sector Disclosures 2014

FS11 Andel eiendeler utsatt for positiv og negativ miljømessig eller sosial screening

Antall selskaper Norges Bank har solgt seg ut av som følge av risikovurderinger knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring: 86

Antall utelukkelser av selskaper: 6

Antall nye selskaper satt til observasjon: 5

Arbeid med klima og klimarisiko i sentralbankvirksomheten

Klimarisiko i valutareservene

Klimareleaterte opplysninger2

Finansierte utslipp Kapitalforvaltning

Finansierte utslipp – aksjeporteføljen: Scope 1 og 2: 566 273 tonn CO2-ekvivalenter

Finansierte utslipp – aksjeporteføljen: Scope 3: 634 411 tonn CO2-ekvivalenter

GRI 305: Utslipp 2016

305-4 Intensiteten i utslippet av klimagasser

Utslippsintensitet – aksjeporteføljen – Scope 1 og 2: 89 tonn CO2-ekvivalenter

Ansvarlig forvaltning av valutareservene

GRI G4: Financial Services Sector Disclosures 2014

FS11 Andel eiendeler utsatt for positiv og negativ miljømessig eller sosial screening

Antall selskaper i aksjeporteføljen der det er gjennomført nedsalg som følge av risikovurderinger knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring: 41

Antall selskaper utelukket fra referanseindeksen til valutareservene: 9

Bærekraft i Norges Banks drift

Klimapåvirkning fra Norges Banks drift

GRI 305: Utslipp 2016

305-1 Direkte klimagassutslipp (Scope 1)

28 tonn CO2-ekvivalenter

305-2 Indirekte klimagassutslipp, energi (Scope 2)

717 tonn CO2-ekvivalenter

305-3 Indirekte klimagassutslipp, annet (Scope 3)

8 139 tonn CO2-ekvivalenter

1 Indikatoren Klimarelaterte opplysninger er basert på IFRS S2 punkt 29 (a) (vi) (2) Finansierte utslipp B61 Kapitalforvaltning (a)

2 Indikatoren Klimarelaterte opplysninger er basert på IFRS S2 punkt 29 (a) (vi) (2) Finansierte utslipp B61 Kapitalforvaltning (a)

Resultatregnskap og balanse

Storby med skyskraperbygninger om natten. iStock

Hovedpunkter

Resultatregnskap

Beløp i millioner kroner

Note

2023

2022

Netto inntekt/-kostnad fra finansielle instrumenter

Netto inntekt/-kostnad fra:

- Aksjer

3,5

30 524

-15 916

- Obligasjoner

3,5

18 564

-38 331

- Finansielle derivater

5

119

-418

- Utlån med sikkerhetsstillelse

9

1 283

135

Renteinntekter fra innskudd i banker

11

2 963

1 529

Renteinntekter fra utlån til banker

12

905

595

Rentekostnader på innskudd fra banker og statskassen

12

-14 869

-2 979

Renteinntekter fra fordringer på IMF

14

5 216

1 494

Rentekostnader på gjeld til IMF

14

-4 235

-1 243

Skattekostnad

3

-39

-2

Andre finansielle inntekter/-kostnader

490

62

Netto inntekt/-kostnad fra finansielle instrumenter før gevinst/-tap valuta

40 921

-55 074

Gevinst/-tap valuta

8

30 323

45 513

Netto inntekt/-kostnad fra finansielle instrumenter

71 244

-9 561

Øvrige driftsinntekter

Forvaltningsgodtgjøring Statens pensjonsfond utland

19

6 632

5 226

Andre driftsinntekter

17

161

149

Sum øvrige driftsinntekter

6 794

5 374

Driftskostnader

Personalkostnader

15

-2 853

-2 350

Øvrige driftskostnader

17

-4 984

-3 895

Av- og nedskrivning

18

-135

-154

Sum driftskostnader

-7 971

-6 399

Forvaltning Statens pensjonsfond utland

Totalresultat plasseringer for SPU

20

2 616 385

-1 000 551

Trukket/-tilført kronekonto SPU

20

-2 616 385

1 000 551

Årsresultat

70 067

-10 586

Totalresultat

Årsresultat

70 067

-10 586

Endring i aktuarmessige gevinster og tap

16

-35

-504

Totalresultat

70 031

-11 090

Balanse

Beløp i millioner kroner

Note

31.12.2023

31.12.2022

Eiendeler

Finansielle eiendeler

Innskudd i banker

11

20 792

32 334

Utlån med sikkerhetsstillelse

9,10

60 723

18 685

Avgitt kontantsikkerhet

9,10

-

6

Uoppgjorte handler

2 020

917

Aksjer

4,7

140 488

106 843

Utlånte aksjer

4,7,9,10

2 885

3 987

Obligasjoner

4,6,7

504 680

462 853

Finansielle derivater

6

3

15

Utlån til banker

12

2 803

15 895

Fordring på IMF

14

134 999

126 560

Andre finansielle eiendeler

19

671

529

Sum finansielle eiendeler

870 064

768 624

Ikke-finansielle eiendeler

Pensjoner

16

93

-

Ikke-finansielle eiendeler

18

2 078

2 047

Sum ikke-finansielle eiendeler

2 171

2 047

Nettoverdi SPU

20

15 756 719

12 429 334

Sum eiendeler

16 628 954

13 200 005

Gjeld og egenkapital

Finansiell gjeld

Innlån med sikkerhetsstillelse

9,10

29

37

Uoppgjorte handler

9,10

38 894

13 469

Finansielle derivater

12

31

Innskudd fra banker

12

58 355

26 821

Innskudd fra statskassen

12

281 816

304 606

Sedler og mynt i omløp

13

39 724

40 075

Gjeld til IMF

14

107 979

103 378

Annen finansiell gjeld

5 149

3 919

Sum finansiell gjeld

531 958

492 336

Annen gjeld

Pensjoner

16

-

170

Annen gjeld

19

18 330

8 645

Sum annen gjeld

18 330

8 815

Innskudd kronekonto SPU

20

15 756 719

12 429 334

Sum gjeld

16 307 007

12 930 485

Egenkapital

321 947

269 520

Sum gjeld og egenkapital

16 628 954

13 200 005

Oslo, 8. februar 2024

Ida Wolden Bache
(daglig leder / hovedstyrets leder)

Pål Longva
(første nestleder)

Øystein Børsum (sign.)
(andre nestleder)

Karen Helene Ulltveit-Moe (sign.)

Kristine Ryssdal (sign.)

Arne Hyttnes (sign.)

Hans Aasnæs (sign.)

Nina Udnes Tronstad (sign.)

Egil Herman Sjursen (sign.)

Mona Helen Sørensen (sign.)
(representant for de ansatte)

Truls Oppedal (sign.)
(representant for de ansatte)

Kontantstrømoppstilling

Beløp i millioner kroner, innbetaling (+) / utbetaling (-)

Note

2023

2022

Operasjonelle aktiviteter

Innbetaling av utbytte fra aksjer

2 676

2 244

Innbetaling av renter fra obligasjoner

6 439

4 598

Netto innbetaling av renter og honorar fra innlån og utlån med sikkerhetsstillelse

1 273

189

Innbetalinger av utbytte, renter og honorar fra beholdninger i aksjer og obligasjoner

10 388

7 031

Netto kontantstrøm ved kjøp og salg av aksjer

-2 460

-2 366

Netto kontantstrøm ved kjøp og salg av obligasjoner

-6 781

-3 053

Netto kontantstrøm finansielle derivater

1 151

1 317

Netto kontantstrøm innskudd i banker

3 209

850

Netto kontantstrøm innlån og utlån med sikkerhetsstillelse

-18 944

1 582

Netto kontantstrøm knyttet til andre kostnader, andre eiendeler og annen gjeld

-23 698

-10 692

Netto kontantstrøm knyttet til finansielle eiendeler og finansiell gjeld

45 698

32 677

Netto kontantstrøm til/-fra statskassen

687 314

1 050 176

Tilførsel fra den norske stat til SPU

19

-710 104

-1 089 712

Uttak fra SPU til den norske stat

19

-

-

Innbetaling av forvaltningsgodtgjøring for SPU

19

6 526

4 964

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-7 701

-7 226

Investeringsaktiviteter

Netto utbetalinger til ikke-finansielle eiendeler og gjeld

18

-146

-128

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-146

-128

Finansieringsaktiviteter

Utbetaling fra overføringsfondet til den norske stat

19

-8 094

-11 108

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-8 094

-11 108

Netto endring innskudd i banker

Innskudd i banker pr. 1. januar

11

32 334

49 628

Netto økning/-reduksjon av kontanter i perioden

-15 941

-18 462

Netto gevinst/-tap valuta på kontanter

4 399

1 168

Innskudd i banker pr. periodens slutt

11

20 792

32 334

Regnskapsprinsipp

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metoden. Vesentlige klasser av brutto inn- og utbetalinger er presentert separat, med unntak av spesifikke transaksjoner, i hovedsak kjøp og salg av finansielle instrumenter, som er presentert netto.

Tilførsler og uttak mellom SPU og den norske stat, anses som finansieringsaktiviteter i kontantstrømoppstillingen i regnskapsrapporteringen til SPU. I Norges Bank er tilførsler og uttak klassifisert som operasjonelle aktiviteter siden Norges Bank er forvalter av SPU.

Oppstilling over endringer i egenkapital

Beløp i millioner kroner

Kursreguleringsfond

Overføringsfond

Sum egenkapital

1. januar 2022

266 488

22 216

288 704

Totalresultat

-13 155

2 065

-11 090

31. desember 2022 før avsatt overføring til statskassen

253 333

24 281

277 614

Avsatt overføring til statskassen

-

-8 094

-8 094

31. desember 2022

253 333

16 187

269 520

1. januar 2023

253 333

16 187

269 520

Totalresultat

33 406

36 625

70 031

31. desember 2023 før avsatt overføring til statskassen

286 739

52 812

339 551

Avsatt overføring til statskassen

-

-17 604

-17 604

31. desember 2023

286 739

35 208

321 947

Regnskapsprinsipp

Egenkapitalen til Norges Bank består av et kursreguleringsfond og et overføringsfond. Kursreguleringsfondet utgjør bankens bundne egenkapital og overføringsfondet utgjør grunnlaget for overføring til statskassen. Egenkapitalen i Norges Bank er regulert av Retningslinjer for avsetning og disponering av Norges Banks overskudd, fastsatt 13. desember 2019 med hjemmel i sentralbankloven § 3-11 annet ledd.

Noter

Note 1 Generell informasjon

1. Innledning

Norges Bank er landets sentralbank. Banken er et eget rettssubjekt og eies av staten. Hovedkontoret er på Bankplassen 2, Oslo.

Norges Bank skal fremme økonomisk stabilitet og forvalte store verdier på vegne av fellesskapet. Banken utøver pengepolitikken, overvåker stabiliteten i det finansielle systemet, bidrar til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder samt forvalter bankens valutareserver.

Norges Bank forvalter Statens pensjonsfond utland (SPU) på vegne av Finansdepartementet i henhold til lov om Statens pensjonsfond § 3 annet ledd og mandat for forvaltning av Statens pensjonsfond utland (forvaltningsmandatet), fastsatt av Finansdepartementet.

SPU skal støtte statlig sparing for finansiering av fremtidige utgifter og underbygge langsiktige hensyn ved bruk av Norges petroleumsinntekter. Stortinget har fastsatt rammene i lov om Statens pensjonsfond, og Finansdepartementet har det formelle ansvaret for fondets forvaltning. Hovedstyret i Norges Bank har delegert gjennomføringen av forvaltningsoppdraget til Norges Bank Investment Management (NBIM).

Finansdepartementet har plassert fondsmidlene til forvaltning i SPU som et kroneinnskudd på en særskilt konto i Norges Bank (kronekontoen). Banken skal i eget navn videreplassere kronekontoen i en investeringsportefølje bestående av aksjer, obligasjoner, fast eiendom og infrastruktur for fornybar energi. SPU er i sin helhet investert utenfor Norge.

I henhold til forvaltningsmandatet foretas overføringer til og fra kronekontoen. Når statens petroleumsinntekter overstiger statens oljepengebruk over statsbudsjettet, vil det gjøres innskudd på kronekontoen. I motsatte tilfeller vil det gjøres uttak. Overføringer til og fra kronekontoen medfører en tilsvarende endring i Eiers kapital i SPU.

For utfyllende informasjon om forvaltningsmandatet, Norges Banks styringsstruktur og risikostyring, se note 20.9 Investeringsrisiko. For ytterligere informasjon om transaksjoner og mellomværende mellom Norges Bank og SPU, se note 19 Nærstående parter.

Norges Bank bærer ingen økonomisk risiko knyttet til verdiutviklingen i SPU. Den oppnådde avkastningen ved forvaltningen, etter fradrag for godtgjørelse til Norges Bank, blir i sin helhet tilført kronekontoen og påvirker derfor ikke totalresultatet eller egenkapitalen til Norges Bank. Den forvaltede investeringsporteføljen tilsvarer det til enhver tid innestående beløp på kronekontoen, fratrukket påløpt forvaltningsgodtgjøring og utsatt skatt. Dette presenteres på egen linje som en eiendel i Norges Banks balanse, og kronekontoen presenteres tilsvarende som en forpliktelse til Finansdepartementet.

2. Godkjenning av årsregnskapet

Årsregnskapet til Norges Bank for 2023 ble godkjent av hovedstyret 8. februar 2024 og godkjent av representantskapet 22. februar 2024. Den årlige regnskapsrapporteringen for SPU er et utdrag av Norges Banks regnskapsrapportering, og inngår i Norges Banks årsregnskap som note 20.

Note 2 Regnskapsprinsipper

Denne noten beskriver regnskapsprinsipper, vesentlige estimater og skjønnsmessige vurderinger som gjelder hele regnskapet. Øvrige regnskapsprinsipper, vesentlige estimater og skjønnsmessige vurderinger er beskrevet i de respektive oppstillingene og notene.

Vesentlige estimater og skjønnsmessige vurderinger

Utarbeidelsen av regnskapet innebærer bruk av usikre estimater og forutsetninger knyttet til fremtidige hendelser som påvirker regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater fastsettes basert på tidligere erfaringer og reflekterer ledelsens forventninger om fremtidige hendelser. Faktiske utfall kan avvike fra estimatene. Utarbeidelsen av regnskapet innebærer også skjønnsmessige vurderinger i forbindelse med anvendelsen av regnskapsprinsipper, som kan ha betydelig innvirkning på regnskapet.

I tilfeller hvor det foreligger spesielt usikre estimater eller skjønnsmessige vurderinger, er dette omtalt i de respektive notene.

1. Grunnlag for utarbeidelse

Årsregnskapet til Norges Bank er i henhold til sentralbankloven § 4-3, avlagt etter regnskapsloven og bestemmelser om årsregnskap mv. for Norges Bank (bestemmelsene), som fastsatt av Finansdepartementet.

Bestemmelsene krever at Norges Banks regnskap skal utarbeides i samsvar med IFRS Accounting Standards som godkjent av EU, med de tillegg og unntak som følger av regnskapsloven og bestemmelsene. Dette innebærer i hovedsak at resultatet for investeringsporteføljen og resultatet tilordnet SPU-kronekonto skal presenteres på egne linjer i resultatregnskapet, nettoverdi av investeringsporteføljen og saldo SPU-kronekonto skal presenteres på egne linjer i balansen, innskudd og uttak fra SPU-kronekonto skal presenteres på egne linjer i kontantstrømoppstillingen og at regnskapsrapporteringen for SPU skal presenteres i egen note i Norges Banks årsregnskap, se note 20 Statens pensjonsfond utland (SPU). I tillegg utelates datterselskaper som er tatt med i konsolideringen ved utarbeidelse av konsolidert regnskapsrapportering for investeringsporteføljen, fra konsolideringen i årsregnskapet til Norges Bank. Se også avsnitt 4.2 Datterselskaper nedenfor vedrørende konsolideringen av enkelte datterselskaper inn i SPU.

Oppstillingen av resultatregnskapet er presentert på den måten som gir mest relevant informasjon omkring den finansielle inntjeningen.

Regler om global minimumsbeskatning (Pilar 2) er forventet implementert i Norge med virkning fra 2024. Nåværende vurdering er at Norges Bank vil være unntatt fra anvendelsesområdet. Det forventes derfor ingen endring i skattekostnad som følge av implementeringen.

Årsregnskapet utarbeides med regnskapsavslutning pr. 31. desember. Det er presentert i norske kroner og, om ikke annet er angitt, avrundet til nærmeste million. Avrundingsdifferanser kan forekomme.

Norges Banks årsregnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.

2. Endringer i regnskapsprinsipper, herunder nye og endrede standarder og fortolkninger i perioden

De anvendte regnskapsprinsippene er konsistente med prinsippene i forrige regnskapsår. Det er ingen nye eller endrede IFRS-standarder og fortolkninger som har trådt i kraft for regnskapsåret som startet 1. januar 2023 som har hatt vesentlig påvirkning på regnskapet.

3. Nye og endrede standarder og fortolkninger med virkning fra 2024 eller senere

Vedtatte IFRS-standarder, endringer i eksisterende standarder og fortolkninger som er utgitt med ikrafttredelsesdato fra 2024 eller senere, forventes å være uvesentlige eller ikke relevante for regnskapsrapporteringen på implementeringstidspunktet.

4. Regnskapsprinsipper som gjelder hele regnskapet

4.1 Finansielle eiendeler og forpliktelser
Innregning og fraregning

Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen ved inngåelse som part i instrumentets kontraktsmessige betingelser.

Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettighetene til kontantstrømmene utløper, eller når de finansielle eiendelene og det vesentligste av risiko og fordeler ved eierskap til eiendelene, er overført. Se note 9 Utlån og innlån med sikkerhetsstillelse og note 20.13 Utlån og innlån med sikkerhetsstillelse for spesifikasjon av overførte eiendeler som ikke er fraregnet.

Finansielle forpliktelser fraregnes når de har opphørt, det vil si når pliktene angitt i kontraktene er oppfylt, kansellert eller utløpt.

Kjøp eller salg av en finansiell eiendel i henhold til en kontrakt med oppgjør i tråd med normale markedsvilkår, regnskapsføres på avtaletidspunktet.

Klassifisering og måling

Finansielle eiendeler klassifiseres basert på forretningsmodellen som ligger til grunn for forvaltningen av eiendelene, samt egenskapene ved de kontraktsfestede kontantstrømmene.

Investeringsporteføljen til SPU forvaltes i samsvar med forvaltningsmandatet fastsatt av Finansdepartementet, investeringsmandatet fastsatt av hovedstyret i Norges Bank og investeringsstrategier fastsatt av ledelsen i NBIM. Disse mandatene og strategiene, inkludert risikostyringsstrategiene, innebærer at alle finansielle eiendeler styres og følges opp på grunnlag av virkelig verdi. SPUs finansielle eiendeler er derfor målt til virkelig verdi over resultatet, med unntak av Fordring forvaltningsgodtgjøring som ikke inngår i investeringsporteføljen. Fordring forvaltningsgodtgjøring er målt til amortisert kost.

Valutareservene forvaltes i samsvar med prinsippene fastsatt av hovedstyret og styres og følges opp på grunnlag av virkelig verdi. Øvrige finansielle eiendeler er målt til amortisert kost.

Finansielle forpliktelser er målt til amortisert kost, med unntak av de finansielle forpliktelser øremerket til virkelig verdi over resultatet. Dette gjelder finansielle forpliktelser i valutareservene som styres og følges opp på grunnlag av virkelig verdi. For SPU er finansielle forpliktelser, med unntak av Skyldig forvaltningsgodtgjøring og Utsatt skatt, integrert i investeringsporteføljen som styres og følges opp basert på virkelig verdi, og er derfor målt til virkelig verdi over resultatet. Skyldig forvaltningsgodtgjøring er målt til amortisert kost.

Finansielle derivater er målt til virkelig verdi over resultatet.

For ytterligere spesifikasjon av klassifisering av instrumenter, se note 6 Måling og tabell 6.2 Klassifisering av finansielle instrumenter.

Nedskrivninger

For finansielle eiendeler klassifisert som målt til amortisert kost innregnes en avsetning for forventet kredittap. Forventet kredittap beregnes pr. lån, og er basert på lånets eksponering ved mislighold, sannsynlighet for mislighold og tap ved mislighold. Innregnet beløp utgjør 12-måneders forventet kredittap, regnet fra rapporteringstidspunktet. Ved en betydelig økning i kredittrisiko fra førstegangsinnregning, innregnes forventet kredittap for hele eiendelens levetid.

4.2 Datterselskaper

Investeringer i fast eiendom og infrastruktur for fornybar energi utføres gjennom datterselskaper av Norges Bank, utelukkende etablert som en del av forvaltningen av SPU. Datterselskapene er kontrollert av SPU og innregnes i regnskapsrapporteringen for SPU i tråd med § 3-4 i bestemmelsene. Kontroll over et selskap foreligger når SPU er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i selskapet, og har mulighet til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over selskapet. For ytterligere informasjon, se note 20.16 Interesser i andre foretak.

SPU er et investeringsforetak i henhold til IFRS 10 Konsernregnskap. IFRS 10 definerer et investeringsforetak og innfører et pliktig unntak fra konsolidering for investeringsforetak.

Datterselskaper målt til virkelig verdi over resultatet

Datterselskaper som investerer i fast eiendom eller infrastruktur for fornybar energi gjennom eierandeler i andre selskaper, er investeringsforetak. Disse datterselskapene er målt til virkelig verdi over resultatet i tråd med prinsippene for finansielle eiendeler, som omtalt i punkt 4.1 Finansielle eiendeler og forpliktelser ovenfor. Datterselskaper som investerer i fast eiendom, er presentert ibalansen til SPU som Unotert eiendom. Datterselskaper som investerer i infrastruktur for fornybar energi er presentert i balansen til SPU som Unotert infrastruktur. Se note 20.6 Unotert eiendom og note 20.7 Unotert infrastruktur for fornybar energi for utfyllende prinsipper.

Konsoliderte datterselskaper

Datterselskaper som utfører investeringstjenester og som ikke selv er investeringsforetak, konsolideres. Konsoliderte datterselskaper eier ikke, verken direkte eller indirekte, investeringer i fast eiendom eller infrastruktur for fornybar energi.

Skjønnsmessig vurdering

SPU er et investeringsforetak basert på følgende:

a) SPU mottar midler fra den norske stat, som er en nærstående part og eneste eier, og leverer profesjonelle investeringstjenester i form av forvaltningen av fondet, til den norske stat,

b) SPU er forpliktet overfor den norske stat til å investere utelukkende for verdistigning og kapitalinntekter,

c) SPU måler og evaluerer avkastning for alle investeringer utelukkende basert på virkelig verdi.

SPU har ikke en eksplisitt strategi som angir et spesifisert tidspunkt for realisering av hver enkelt investering, men investeringene vurderes fortløpende og det foretas kjøps- og salgsvurderinger. Etter en samlet vurdering er det konkludert med at SPU oppfyller kriteriene i definisjonen av et investeringsforetak.

Note 3 Inntekt/kostnad fra aksjer og obligasjoner

Regnskapsprinsipp

Utbytte innregnes på det tidspunkt utbytte er formelt vedtatt av generalforsamlingen eller tilsvarende beslutningsorgan.

Renteinntekter innregnes etter hvert som de opptjenes. Rentekostnader innregnes etter hvert som de påløper. Måling av renteinntekter og -kostnader er basert på kontraktsmessige vilkår.

Realisert gevinst/-tap utgjør i hovedsak beløp realisert når eiendeler eller forpliktelser blir fraregnet. Ved fraregning tilordnes gjennomsnittlig anskaffelseskost. Realisert gevinst/-tap inkluderer transaksjonskostnader, som resultatføres når de påløper. Transaksjonskostnader er definert som alle kostnader som er direkte henførbare til den gjennomførte transaksjonen. For investeringer i aksjer og obligasjoner omfatter dette normalt kurtasje og dokumentavgift.

Urealisert gevinst/-tap utgjør endringer i virkelig verdi i perioden for den relaterte balanseposten som ikke kan tilskrives de tidligere omtalte kategoriene.

Tabell 3.1 Inntekt/kostnad fra aksjer

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Utbytte

2 743

2 299

Realisert gevinst/-tap

1 288

1 115

Urealisert gevinst/-tap

26 493

-19 330

Inntekt/-kostnad fra aksjer før gevinst/-tap valuta

30 524

-15 916

Tabell 3.2 Inntekt/kostnad fra obligasjoner

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Renter

7 510

4 914

Realisert gevinst/-tap

-6 749

-2 604

Urealisert gevinst/-tap

17 803

-40 641

Inntekt/-kostnad fra obligasjoner før gevinst/-tap valuta

18 564

-38 331

Skattekostnad

Norges Bank er unntatt skatteplikt for sin virksomhet i Norge, men er skattepliktig i enkelte andre land. Skattekostnaden består av inntektsskatt som Norges Bank ikke får refundert gjennom lokale skatteregler eller skatteavtaler. Dette gjelder i all hovedsak kildeskatt på utbytte tilknyttet valutareservenes aksjeinvesteringer.

Regnskapsprinsipp

Kildeskatt, etter fratrekk for refunderbart beløp, innregnes samtidig som det relaterte utbyttet. Refunderbar kildeskatt innregnes i balansen som en fordring under Andre eiendeler.

Skattekostnaden utgjorde 39 millioner kroner i 2023, mot 2 millioner kroner i 2022.

Japan og Tyskland er markedene med høyest skattekostnad og utgjorde henholdsvis 10,5 millioner kroner og 10,8 millioner kroner i 2023. Norges skatteavtaler med de nevnte landene gir en skattesats på 15 prosent. Øvrig skattekostnad fordeler seg med mindre beløp knyttet til flere andre land.

Regnskapsprinsipper for skatt er ytterligere beskrevet i note 20.10 Skatt.

Note 4 Beholdning av aksjer og obligasjoner

Regnskapsprinsipp

Investeringer i aksjer og obligasjoner er målt til virkelig verdi over resultatet. Opptjente utbytter og renter presenteres i balansen på samme linje som de underliggende finansielle instrumentene. Samtlige aksjeinvesteringer, med unntak av aksjer i BIS, ligger innenfor valutareservene. Utlånte aksjer er også en del av valutareservene og presenteres separat i balansen. For ytterligere informasjon om utlånte instrumenter, se note 9 Utlån og innlån med sikkerhetsstillelse.

For ytterligere informasjon om måling, se note 6 Måling.

Endringer i virkelig verdi resultatføres og er spesifisert i note 3 Inntekt/kostnad fra aksjer og obligasjoner.

Tabell 4.1 Aksjer

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Valutareservenes aksjeinvesteringer

143 142

110 613

Aksjer i BIS

231

217

Sum aksjer

143 373

110 830

Herav presentert under balanselinjen Aksjer

140 488

106 843

Herav presentert under balanselinjen Utlånte aksjer1

2 885

3 987

1 Utlånte aksjer knytter seg kun til valutareservenes aksjeinvesteringer.

Tabell 4.2 Obligasjoner

31.12.2023

31.12.2022

Beløp i millioner kroner

Nominell verdi1

Virkelig verdi

Nominell verdi1

Virkelig verdi

Obligasjoner

524 135

504 680

498 837

462 853

Sum obligasjoner

524 135

504 680

498 837

462 853

Herav presentert under balanselinjen ­Utlånte ­obligasjoner

-

-

-

-

1 Nominell verdi er omregnet til norske kroner ved bruk av balansedagens kurs. Nominell verdi består av pålydende verdi av instrumentet eller hovedstol.

Obligasjoner på Norges Banks balanse er i sin helhet knyttet til forvaltningen av valutareservene. Norges Bank utsteder statsgjeld og inngår finansielle kontrakter innenfor statsgjeldsforvaltningen i Finansdepartementets navn. Transaksjoner knyttet til statsgjeldsforvaltningen regnskapsføres i statsregnskapet og ikke i Norges Banks resultatregnskap eller balanse.

Bank for International Settlements (BIS)

BIS fungerer som en bank for sentralbankene, og skal i tillegg bistå sentralbanker ved å bidra til internasjonalt samarbeid og i arbeidet med pengepolitikk og finansiell stabilitet.

BIS er et aksjeselskap eid av sentralbanker. Norges Bank har 8 000 stemmeberettigede aksjer (pålydende 5 000 SDR) i BIS, i tillegg til 564 ikke-stemmeberettigede aksjer (pålydende 5 000 SDR), totalt 8 564 aksjer. Norges Banks andel av totale aksjer i BIS utgjorde 1,5 prosent ved utgangen av 2023, det samme som ved utgangen av 2022.

BIS har ved utstedelsen av aksjer kun innkrevd innbetaling på 25 prosent av aksjenes pålydende, resterende 75 prosent er kommitert kapital som ikke er bokført i balansen. Ved utgangen av 2023 var kommitert kapital på 438 millioner kroner, mot 422 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Det deles årlig ut utbytte fra BIS. Mottatt utbytte fra BIS var på 35 millioner kroner i 2023, mot 31 millioner kroner i 2022.

Note 5 Valutareserver

Valutareservene skal kunne benyttes til transaksjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut fra hensynet til finansiell stabilitet og for å møte Norges Banks internasjonale forpliktelser. Valutareservene deles inn i en aksjeportefølje, en renteportefølje og en petrobufferportefølje. Se ytterligere omtale i note 7 Investeringsrisiko.

Petrobufferporteføljen skal motta statens kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i utenlandsk valuta og eventuelle overføringer til og fra SPU. Formålet med porteføljen er å sørge for en hensiktsmessig håndtering av statens behov for veksling mellom utenlandsk valuta og norske kroner.

Se note 8 Valuta for spesifikasjon av valutareservenes valutafordeling.

Tabell 5.1 og 5.2 viser henholdsvis resultat- og balanseoppstilling for valutareservene fordelt pr. portefølje. Valutareservene presenteres slik de operasjonelt følges opp av Norges Bank, mindre avvik mot IMFs definisjon av valutareserver kan derfor forekomme.

Tabell 5.1 Valutareserver porteføljefordelt resultat

Porteføljer

2023

Beløp i millioner kroner

Aksjer

Renter

Petrobuffer

Sum valutareserver

Resultat

Netto inntekt/-kostnad fra:

- Aksjer

30 474

-

-

30 474

- Obligasjoner

-

18 565

-1

18 564

- Finansielle derivater

15

104

-

119

- Utlån med sikkerhetsstillelse

25

180

1 078

1 283

Renteinntekter fra innskudd i banker

2

169

2 785

2 956

Skattekostnad

-39

-

-

-39

Andre finansielle inntekter/-kostnader

-15

-

-

-15

Netto inntekt/-kostnad fra finansielle instrumenter før gevinst/-tap valuta

30 462

19 018

3 862

53 342

Gevinst/-tap valuta

2 222

22 354

4 986

29 562

Netto inntekt/-kostnad fra finansielle instrumenter

32 684

41 372

8 848

82 904

Porteføljer

2022

Beløp i millioner kroner

Aksjer

Renter

Petrobuffer

Sum valutareserver

Resultat

Netto inntekt/-kostnad fra:

- Aksjer

-15 963

-

-

-15 963

- Obligasjoner

-

-38 331

-1

-38 331

- Finansielle derivater

-1

-417

-

-418

- Utlån med sikkerhetsstillelse

22

29

83

135

Renteinntekter fra innskudd i banker

-

34

1 494

1 528

Skattekostnad

-2

-

-

-2

Andre finansielle inntekter/-kostnader

-3

-

-

-3

Netto inntekt/-kostnad fra finansielle instrumenter før gevinst/-tap valuta

-15 947

-38 684

1 577

-53 054

Gevinst/-tap valuta

4 436

35 423

4 462

44 321

Netto inntekt/-kostnad fra finansielle instrumenter

-11 511

-3 261

6 039

-8 733

Tabell 5.2 Valutareserver porteføljefordelt balanse

Porteføljer

31.12.2023

Beløp i millioner kroner

Aksjer

Renter

Petrobuffer

Sum valutareserver

Balanse

Finansielle eiendeler

Innskudd i banker

29

6 993

13 551

20 573

Utlån med sikkerhetsstillelse

29

7 170

53 524

60 723

Avgitt kontantsikkerhet

-

-

-

-

Uoppgjorte handler

16

2 004

-

2 020

Aksjer

140 256

-

-

140 256

Utlånte aksjer

2 885

-

-

2 885

Obligasjoner

-

504 680

-

504 680

Finansielle derivater

-

3

-

3

Andre finansielle eiendeler

98

-

-

98

Sum finansielle eiendeler

143 313

520 850

67 075

731 238

Finansiell gjeld

Innlån med sikkerhetsstillelse

29

-

-

29

Uoppgjorte handler

-

9 574

29 320

38 894

Finansielle derivater

-

3

9

12

Annen finansiell gjeld

155

-

2 365

2 520

Sum finansiell gjeld

184

9 577

31 694

41 455

Netto valutareserver

143 129

511 273

35 381

689 783

Porteføljer

31.12.2022

Beløp i millioner kroner

Aksjer

Renter

Petrobuffer

Sum valutareserver

Balanse

Finansielle eiendeler

Innskudd i banker

-5

10 999

21 115

32 109

Utlån med sikkerhetsstillelse

50

3 916

14 719

18 685

Avgitt kontantsikkerhet

-

6

-

6

Uoppgjorte handler

2

915

-

917

Aksjer

106 626

-

-

106 626

Utlånte aksjer

3 987

-

-

3 987

Obligasjoner

-

462 853

-

462 853

Finansielle derivater

2

13

-

15

Andre finansielle eiendeler

122

-

-

122

Sum finansielle eiendeler

110 784

478 702

35 834

625 320

Finansiell gjeld

Innlån med sikkerhetsstillelse

37

-

-

37

Uoppgjorte handler

-

6 740

6 729

13 469

Finansielle derivater

-

16

15

31

Annen finansiell gjeld

302

-

1 468

1 770

Sum finansiell gjeld

339

6 756

8 212

15 307

Netto valutareserver

110 445

471 946

27 622

610 013

Note 6 Måling

Regnskapsprinsipp

Alle eiendeler og forpliktelser presentert i balansen som Aksjer, Obligasjoner, Finansielle derivater, Utlån og innlån med sikkerhetsstillelse, Innskudd i banker og Avgitt kontantsikkerhet er målt til virkelig verdi over resultatet.

Virkelig verdi, som definert i IFRS 13 Måling til virkelig verdi, er den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for å overføre en forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på måletidspunktet.

Innledning

Virkelig verdi for majoriteten av eiendeler og gjeld er basert på noterte markedspriser eller observerbare markedsdata. Dersom markedet ikke er aktivt, fastsettes virkelig verdi ved hjelp av standard verdsettelsesmodeller. Måling til virkelig verdi kan være komplekst og kreve skjønnsmessige vurderinger, særlig når observerbare inndata ikke er tilgjengelig. Verdsettelsesrisikoen følges opp av kontrollmiljøet som har ansvaret for måling til virkelig verdi.

Hierarkiet for virkelig verdi

Alle verdipapirene i valutareservene måles til virkelig verdi. Disse har blitt inndelt i de tre kategoriene i hierarkiet for virkelig verdi, presentert i tabell 6.1 Valutareservenes investeringer fordelt på nivåer for verdsettelsesusikkerhet. Inndelingen er basert på observerbarheten til inndataene som benyttes i målingen av virkelig verdi:

 • Nivå 1 består av eiendeler som er verdsatt basert på noterte, ikke-justerte priser i aktive markeder. Et aktivt marked er definert som et marked der transaksjoner finner sted med tilstrekkelig hyppighet og volum til å gi løpende prisinformasjon.
 • Eiendeler og gjeldsposter klassifisert som nivå 2 verdsettes ved bruk av modeller som benytter direkte eller indirekte observerbare markedsdata. Inndata anses som observerbare dersom de er basert på offentlig tilgjengelig markedsdata om faktiske hendelser eller transaksjoner.
 • Eiendeler klassifisert som nivå 3 er verdsatt ved bruk av modeller som i vesentlig grad bruker ikke-observerbare inndata. Inndata anses som ikke-observerbar når det ikke foreligger tilgjengelig markedsdata og når inndataen blir utviklet ved hjelp av beste tilgjengelig informasjon om de forutsetningene som markedsdeltakere vil kunne benytte ved prising av eiendelen.

En oversikt over modeller og verdsettelsesmetoder med sine respektive observerbare og ikke-observerbare inndata, kategorisert pr. type instrument er beskrevet i denne noten.

Vesentlig estimat

Klassifisering i hierarkiet for virkelig verdi er basert på faste kriterier, hvorav fastsettelse av noen av kriteriene kan kreve bruk av skjønn.

Tabell 6.1 Valutareservenes investeringer fordelt på nivåer for verdsettelsesusikkerhet

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Totalt

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2022

Aksjer

142 482

110 154

658

456

2

3

143 142

110 613

Obligasjoner

492 180

451 318

12 500

11 535

-

-

504 680

462 853

Finansielle derivater (eiendeler)

3

15

-

-

-

-

3

15

Finansielle derivater (gjeld)

-12

-31

-

-

-

-

-12

-31

Annet 1

-

-

41 970

36 563

-

-

41 970

36 563

Totalt

634 653

561 456

55 128

48 554

2

3

689 783

610 013

Totalt (prosent)

92,0 %

92,0 %

8,0 %

8,0 %

0,0 %

0,0 %

100 %

100 %

1 Annet består av andre eiendeler og forpliktelser begrenset til pengemarkedsinstrumenter, herunder gjensalgsavtaler, innskudd i banker, kortsiktig innlån, uoppgjorte handler og andre eiendeler og gjeld.

Verdsettelsesusikkerheten for valutareservene ved utgangen av 2023 er i hovedsak uendret sammenlignet med utgangen av 2022. Majoriteten av valutareservene er forbundet med lav verdsettelsesrisiko og klassifisert som nivå 1. Ved utgangen av 2023 er 99,5 prosent av aksjer og 97,5 prosent av obligasjoner klassifisert som nivå 1 og er således verdsatt med observerbare markedskurser.

Regnskapsprinsipp

Overføringer mellom nivåer i hierarkiet for virkelig verdi anses å inntreffe ved begynnelsen av rapporteringsperioden.

Bevegelser mellom nivåer i hierarkiet

Det har ikke vært vesentlige bevegelser mellom nivåene i verdsettelseshierarkiet.

Verdsettelsesmetoder

Norges Bank har definert hierarkier for hvilke priskilder som skal brukes i verdsettelsen. Beholdninger som finnes i referanseindeksene verdsettes normalt i henhold til indeksleverandørenes priser, mens de resterende beholdningene av aksjer og obligasjoner verdsettes nesten utelukkende ved bruk av priser fra andre eksterne leverandører. For aksjer og derivater som handles i aktive markeder (nivå 1) blir sluttkurs benyttet. For obligasjoner som handles i aktive markeder blir hovedsakelig kjøpskurs benyttet.

I de neste avsnittene presenteres verdsettelsesteknikkene som blir brukt for aksjer og obligasjoner klassifisert som nivå 2 i verdsettelseshierarkiet.

Aksjer (nivå 2)

Aksjer verdsatt basert på modeller med observerbar inndata fra leverandører er klassifisert som nivå 2 i verdsettelseshierarkiet. Disse beholdningene handles ikke i aktive markeder og inkluderer noterte aksjer som er suspendert fra handel. Verdsettelsesmodellene hensyntar flere typer observerbare inndata som; pris på sammenlignbare aksjer, siste prisnotering og volum.

Obligasjoner (nivå 2)

Obligasjoner klassifisert som nivå 2 er verdsatt basert på observerbare inndata fra sammenlignbare utstedelser, i tillegg til direkte indikative eller bindende markedskurser. Disse beholdningene består som regel av obligasjoner som er mindre likvide enn de klassifisert som nivå 1, det vil si hvor det ikke er aktivitetsvolum for bindende handler og et lavt aktivitetsvolum for indikative prisnoteringer på måletidspunktet.

Kontrollmiljø

Kontrollmiljøet for måling til virkelig verdi er organisert rundt en formalisert og dokumentert verdsettelsespolicy samt retningslinjer som er støttet opp av arbeids- og kontrollprosedyrer. Porteføljene som forvaltes i Norges Bank Markeder inneholder kun likvide statspapirer hvor verdsettelsesrisiko er meget lav. Eventuelle spørsmål blir avklart i en egen forvaltningskomité.

Verdsettelsesmiljøet er tilpasset i samsvar med markedsstandarder og etablert praksis for verdifastsettelse. I praksis er dette gjennomført i form av en daglig verdifastsettelse av alle beholdninger. Prosessene er skalerbare for markedsendringer og basert på interne og eksterne dataløsninger.

Alle beholdninger og investeringer er som hovedregel verdsatt av eksterne, uavhengige prisleverandører. Disse er valgt på grunnlag av analyser foretatt av avdelingene som er ansvarlig for verdifastsettelsen.

Prisleverandørene følges opp løpende gjennom regelmessig dialog, kontroller og forespørsler knyttet til priser på enkeltpapirer. For en stor andel av beholdningene er innhentede priser basert på priser som er direkte observerbare i markedet. For beholdninger hvor det ikke er tilstrekkelig likviditet til at verdsettelsen kan baseres på observerbare priser, anvendes anerkjente modeller. Her benyttes det så langt som mulig observerbare datapunkter, men i noen tilfeller er det grunnet manglende likviditet benyttet ikke-observerbare datapunkter.

På daglig basis er verdifastsettelsen gjenstand for flere kontroller i verdsettelsesavdelingene. Kontrollene er basert på definerte terskler og sensitiviteter som overvåkes og justeres i overensstemmelse med rådende markedsforhold. Ved månedsslutt blir det utført mer omfattende kontroller for å sikre at verdsettelsen er i tråd med virkelig verdi.

I NBIM utarbeides verdsettelsesnotater og rapporter ved hver kvartalsslutt som dokumenterer de utførte kontrollene og som beskriver de største kildene til usikkerhet i verdsettelsene.

Investeringsmøtet i NBIM, som inkluderer flere i ledergruppen i NBIM, holdes hvert kvartal i forkant av fremleggelse av regnskapsrapporteringen. Møtet behandler dokumentasjonen og større prisingsspørsmål, og godkjenner verdifastsettelsen.

Andre investeringer

Norges Bank har aksjeinvesteringer i BIS og Swift utover valutareservenes aksjeinvesteringer. Dette er investeringer Norges Bank foretar i kraft av å være Norges sentralbank og ivaretakelse av Norges internasjonale funksjoner innenfor dette området. Slike anliggender er langsiktige forhold uten økonomisk inntjening som formål og har ingen karakter av å være finansielle investeringer. Dette gjelder i hovedsak aksjer i BIS som er verdsatt til 231 millioner kroner og ville vært allokert til nivå 3 i verdsettelseshierarkiet. Prisfastsettelsen er usikker grunnet manglende aktivitet i markedet. Disse er verdsatt ved bruk av modeller som i vesentlig grad bruker ikke-observerbare inndata. Se note 4 Beholdning av aksjer og obligasjoner for ytterligere informasjon om aksjer i BIS.

Klassifisering av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler klassifiseres i tre målekategorier: virkelig verdi over resultatet (bestemt eller pliktig), virkelig verdi over andre inntekter og kostnader (OCI) og amortisert kost. Målingskategori bestemmes ved førstegangsinnregning av eiendelen.

Finansielle forpliktelser skal som hovedregel måles til amortisert kost, med unntak av finansielle forpliktelser i valutareservene og finansielle derivater, som er målt til virkelig verdi over resultatet.

Den balanseførte verdien av finansielle eiendeler og finansiell gjeld målt til amortisert kost anses som en rimelig tilnærming til virkelig verdi og det er derfor ikke beregnet sammenlignbare virkelige verdier for disse finansielle eiendelene og forpliktelsene.

Tabell 6.2 Klassifisering av finansielle instrumenter

Virkelig verdi over resultatet

31.12.2023

Beløp i millioner kroner

Bestemt

Pliktig

Amortisert kost

Sum

Finansielle eiendeler

Innskudd i banker

-

20 573

219

20 792

Utlån med sikkerhetsstillelse

-

60 723

-

60 723

Avgitt kontantsikkerhet

-

-

-

-

Uoppgjorte handler

-

2 020

-

2 020

Aksjer

231

140 256

-

140 488

Utlånte aksjer

-

2 885

-

2 885

Obligasjoner

-

504 680

-

504 680

Finansielle derivater

-

3

-

3

Utlån til banker

-

-

2 803

2 803

Fordring på IMF

-

-

134 999

134 999

Andre finansielle eiendeler

-

98

573

671

Sum finansielle eiendeler

231

731 238

138 594

870 064

Finansiell gjeld

Kortsiktig innlån

-

-

-

-

Innlån med sikkerhetsstillelse

29

-

-

29

Uoppgjorte handler

38 894

-

-

38 894

Finansielle derivater

-

12

-

12

Innskudd fra banker

-

-

58 355

58 355

Innskudd fra statskassen

-

-

281 816

281 816

Sedler og mynt i omløp

-

-

39 724

39 724

Gjeld til IMF

-

-

107 979

107 979

Annen finansiell gjeld

2 520

-

2 629

5 149

Sum finansiell gjeld

41 443

12

490 503

531 958

Virkelig verdi over resultatet

31.12.2022

Beløp i millioner kroner

Bestemt

Pliktig

Amortisert kost

Sum

Finansielle eiendeler

Innskudd i banker

-

32 110

224

32 334

Utlån med sikkerhetsstillelse

-

18 685

-

18 685

Avgitt kontantsikkerhet

-

6

-

6

Uoppgjorte handler

-

917

-

917

Aksjer

217

106 626

-

106 843

Utlånte aksjer

-

3 987

-

3 987

Obligasjoner

-

462 853

-

462 853

Finansielle derivater

-

15

-

15

Utlån til banker

-

-

15 895

15 895

Fordring på IMF

-

-

126 560

126 560

Andre finansielle eiendeler

-

121

408

529

Sum finansielle eiendeler

217

625 320

143 087

768 624

Finansiell gjeld

Kortsiktig innlån

-

Innlån med sikkerhetsstillelse

37

-

-

37

Uoppgjorte handler

13 469

-

-

13 469

Finansielle derivater

-

31

-

31

Innskudd fra banker

-

-

26 821

26 821

Innskudd fra statskassen

-

-

304 606

304 606

Sedler og mynt i omløp

-

-

40 075

40 075

Gjeld til IMF

-

-

103 378

103 378

Annen finansiell gjeld

1 770

-

2 149

3 919

Sum finansiell gjeld

15 276

31

477 029

492 336

Note 7 Investeringsrisiko

Forvaltningen av valutareservene rettes inn mot å oppnå høyest mulig avkastning innenfor gitte retningslinjer og risikorammer. Investeringsrisiko håndteres ved å styre og kontrollere de ulike risikoene som Norges Bank er eksponert for i forvaltningen av investeringene. I tillegg er det etablert en klar ansvars- og rollefordeling i risikostyringsprosessen.

Organisering

Hovedstyret har det overordnede ansvaret for risikostyring i Norges Bank, og har etablert prinsipper for risikostyring i sentralbankvirksomheten, inkludert finansiell risiko. Hovedstyret fastsetter i tillegg de overordnede prinsippene for forvaltningen av valutareservene, inkludert strategisk aktivaallokering, referanseindekser, investeringsunivers og overordnet risikomål.

Risiko- og investeringsutvalget er et saksforberedende og rådgivende utvalg som skal styrke og effektivisere hovedstyrets arbeid med saker blant annet knyttet til investeringsstrategi og risikorammer for valutareservene.

Sentralbanksjefen er ansvarlig for forvaltningen av valutareservene. Sentralbanksjefen har operasjonalisert prinsippene fra hovedstyret gjennom fastsatte retningslinjer for forvaltningen av aksjeporteføljen, renteporteføljen og petrobufferporteføljen. Det operative ansvaret for forvaltningen er delegert til henholdsvis NBIM og Norges Bank Markeder, med utfyllende retningslinjer.

Rolle- og ansvarsdelingen innenfor risikostyringssystemet er organisert langs tre forsvarslinjer. Første forsvarslinje er de operative risikostyrings- og kontrollaktivitetene som gjennomføres i virksomheten. Andre forsvarslinje er de sentrale funksjonene for risikostyring og etterlevelse som skal rådgi og støtte avdelingene. De skal utfordre første forsvarslinjes vurderinger og overvåke at første forsvarslinje gjennomfører egnede kontroller. Tredje forsvarslinje er internrevisjonsfunksjonen. Internrevisjonen er underlagt hovedstyret og skal, uavhengig av administrasjonen, vurdere om risikostyring og etterlevelse fungerer som forutsatt.

Rammeverk

Valutareservenes sammensetning og tilhørende risiko avhenger hovedsakelig av strategisk aksjeandel og porteføljenes referanseindekser. Begge defineres av hovedstyret. Den strategiske aksjeandelen av den samlede aksje- og renteporteføljen er 20 prosent.

Referanseindeksen for aksjeporteføljen er en skattejustert versjon av FTSE All World Developed Market Index, begrenset til land i eurosonen, USA, Storbritannia, Japan, Canada, Australia, Sveits, Sverige og Danmark. Aksjeporteføljen kan plasseres i kontantinnskudd og aksjer notert på en regulert og anerkjent markedsplass.

Referanseindeksen for renteporteføljen er en markedsverdivektet indeks av alle nominelle statsobligasjoner med gjenværende løpetid fra 1 måned til 10 år utstedt av Frankrike, Tyskland, Japan, Kina, Storbritannia og USA. Renteporteføljen kan plasseres i kontantinnskudd, statssertifikater og statsobligasjoner utstedt av landene i referanseindeksen.

Det er ikke fastsatt en referanseindeks for petrobufferporteføljen. Formålet med petrobufferporteføljen er å sørge for en hensiktsmessig håndtering av statens behov for veksling mellom utenlandsk valuta og norske kroner, samt foreta overføringer til og fra SPU. Petrobufferporteføljen blir plassert i korte pengemarkedsplasseringer.

Gjennom forvaltningen av valutareservene er Norges Bank eksponert mot ulike typer finansiell risiko, herunder markeds-, kreditt- og motpartsrisiko. Risikostyring i forvaltningen er definert som styring av disse risikoene. Det er enhetene med operativt ansvar for forvaltningen som har ansvar for å styre risiko i henhold til gjeldende prinsipper og retningslinjer.

Risikostyringsprosessen

Norges Bank benytter flere målemetoder, prosesser og systemer for å kontrollere investeringsrisiko. Robuste og anerkjente risikostyringssystemer og -prosesser komplementeres av internt utviklede målemetoder og prosesser.

Markedsrisiko

Markedsrisiko er definert som risiko for tap på eksponeringer mot finansielle eiendeler som følge av endringer i aksje-, rente- eller valutamarkedet, herunder endringer i kredittpåslag.

Overvåkning, måling og vurdering av markedsrisiko gjøres langs flere dimensjoner. Ved å kombinere forskjellige og utfyllende risikomål oppnås det økt innsikt i porteføljenes risikoprofil. Norges Bank måler både absolutt og relativ risiko for plasseringene i porteføljene.

Fordeling pr. geografi og industri

Valutareservene har hovedsakelig investeringer i statsobligasjoner og børsnoterte selskaper. I henhold til rammeverkene som ligger til grunn for forvaltningen, er investeringene fordelt på flere land og valutaer. Tabellene nedenfor viser investeringene fordelt pr. geografi og industri.

Tabell 7.1 Valutareservenes fordeling pr. portefølje og region/stat

31.12.2023

31.12.2022

Beløp i millioner kroner

Markedsverdi i ­prosent

Markedsverdi

Markedsverdi i ­prosent

Markedsverdi

Aksjeporteføljen

Aksjer og kontanter

Amerika

72 %

103 563

71 %

78 185

Europa

18 %

25 883

19 %

21 005

Asia og Oseania

10 %

13 683

10 %

11 255

Aksjeporteføljen totalt

100 %

143 129

100 %

110 445

Renteporteføljen

Obligasjoner

USA

49 %

253 090

49 %

233 101

Frankrike

18 %

92 647

18 %

85 726

Tyskland

15 %

77 684

15 %

70 521

Storbritannia

7 %

35 794

7 %

32 443

Japan

7 %

35 227

7 %

31 708

Kina

2 %

10 238

2 %

9 354

Obligasjoner totalt

98 %

504 680

98 %

462 853

Kontanter

2 %

6 593

2 %

9 093

Renteporteføljen totalt

100 %

511 273

100 %

471 946

Petrobufferporteføljen

Kontanter

Amerika

10 %

3 700

57 %

15 835

Europa

90 %

31 681

43 %

11 787

Petrobufferporteføljen totalt

100 %

35 381

100 %

27 622

Valutareserver totalt

100 %

689 783

100 %

610 013

Tabell 7.2 Aksjeporteføljen fordelt pr. industri

31.12.2023

31.12.2022

Beløp i millioner kroner

Markedsverdi

Andel

Markedsverdi

Andel

Teknologi

38 389

27 %

22 377

20 %

Varige konsumvarer

21 211

15 %

15 374

14 %

Finans 

19 541

14 %

16 167

15 %

Industri 

18 625

13 %

14 751

13 %

Helse 

17 747

12 %

16 532

15 %

Konsumvarer

7 689

5 %

7 366

7 %

Energi

4 892

3 %

4 827

4 %

Materialer 

4 560

3 %

3 888

4 %

Eiendom

3 558

2 %

2 968

3 %

Telekommunikasjon 

3 495

2 %

3 172

3 %

Kraft- og vannforsyning 

3 313

2 %

3 097

3 %

Øvrige poster1

110

0 %

-74

0 %

Aksjeporteføljen totalt

143 129

100 %

110 445

100 %

Herav presentert under balanselinjen Aksjer

140 244

106 458

Herav presentert under balanselinjen Utlånte aksjer

2 885

3 987

1 Inkluderer øvrige eiendels- og gjeldsposter i aksjeporteføljen.

Tabell 7.3 Valutareservenes 10 største totalposisjoner i aksjer

31.12.2023

Beløp i millioner kroner

Sektor

Markedsverdi

Andel1

Apple Inc

Teknologi

7 107

5,0 %

Microsoft Corp

Teknologi

7 007

4,9 %

Alphabet Inc

Teknologi

3 846

2,7 %

Amazon.com Inc

Varige konsumvarer

3 426

2,4 %

NVIDIA Corp

Teknologi

2 945

2,1 %

Meta Platforms Inc

Teknologi

1 961

1,4 %

Tesla Inc

Varige konsumvarer

1 716

1,2 %

Berkshire Hathaway Inc

Finans 

1 625

1,1 %

Eli Lilly & Co

Helse 

1 234

0,9 %

JPMorgan Chase & Co

Finans 

1 229

0,9 %

Totalt

32 097

22,4 %

31.12.2022

Beløp i millioner kroner

Sektor

Markedsverdi

Andel1

Apple Inc

Teknologi

4 593

4,2 %

Microsoft Corp

Teknologi

4 220

3,8 %

Alphabet Inc

Teknologi

2 366

2,1 %

Amazon.com Inc

Varige konsumvarer

1 759

1,6 %

Berkshire Hathaway Inc

Finans 

1 317

1,2 %

UnitedHealth Group Inc

Helse 

1 168

1,1 %

Johnson & Johnson

Helse 

1 093

1,0 %

Exxon Mobil Corp

Energi

1 066

1,0 %

JPMorgan Chase & Co

Finans 

924

0,8 %

Procter & Gamble Co

Konsumvarer

842

0,8 %

Totalt

19 349

17,5 %

1 Andel er beregnet som prosent av total verdi av aksjeporteføljen.

Valutakursrisiko

Valutakursrisiko er risiko for verdiendring av finansielle instrumenter som følge av endringer i valutakurser. Norges Bank har, hovedsakelig gjennom valutareservene, investert i verdipapirer som er utstedt i annen valuta enn norske kroner. Dette medfører en risiko knyttet til verdien av investeringene målt i norske kroner. Se note 8 Valuta for ytterligere informasjon om benyttede valutakurser og valutafordeling i valutareservene.

Renterisiko

En betydelig andel av valutareservene er investert i statsobligasjoner utstedt av USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Japan og Kina. Verdien av renteinvesteringene påvirkes blant annet av endringer i rentenivå i disse landene. Rentefølsomheten til investeringene måles ved modifisert durasjon. Ved utgangen av 2023 var durasjonen 3,54 for renteporteføljen. Isolert sett betyr dette at dersom rentene faller 1 prosent så tilsvarer det en kursoppgang i obligasjonsprisene på 3,54 prosent. Tilsvarende var durasjonen 3,59 ved utgangen av 2022.

Volatilitet og samvariasjonsrisiko

Norges Bank benytter modeller for å kvantifisere risiko for verdisvingninger i valutareservene. Dette måles ved standardavviket til avkastningen og benevnes gjerne som volatilitet. Forventet volatilitet tilsvarer ett standardavvik. Absolutt volatilitet gir et estimat på hvor mye det kan forventes at porteføljens verdi endres i løpet av ett år gitt dagens porteføljesammensetning. Relativ volatilitet sier noe om hvor mye porteføljen forventes å svinge i verdi sammenlignet med tilhørende referanseindeks. I henhold til hovedstyrets prinsipper for forvaltning av valutareservene er maksimal forventet relativ volatilitet satt til 50 basispunkter for henholdsvis aksje- og renteporteføljen. Dette tilsier at porteføljenes relative avkastning forventes å ligge innenfor intervallet ±50 basispunkter i to av tre år.

Risikomodellene gjør det mulig å estimere porteføljerisiko på tvers av aktivaklasser, markeder, valutaer og instrumenter. Risiko uttrykkes da gjennom ett tall som hensyntar samvariasjon mellom de ulike risikofaktorene. I modellene blir det brukt historiske sammenhenger i markedene, noe som gir gode prognoser for markeder som ikke opplever stor endring i volatilitet og samvariasjon. Estimatene er mindre pålitelige i perioder med vesentlige markedsbevegelser. Det gjennomføres jevnlig etterprøving av risikomodellene for å validere modellens evne til å estimere risiko. Risikomålene som oppgis her er annualiserte.

Tabell 7.4 Spesifikasjon av porteføljerisiko

Forventet volatilitet

31.12.2023

Min 2023

Maks 2023

Snitt 2023

31.12.2022

Min 2022

Maks 2022

Snitt 2022

Aksjeporteføljen

14,0 %

12,7 %

16,0 %

13,8 %

15,2 %

14,6 %

15,5 %

15,1 %

Renteporteføljen

10,7 %

9,0 %

14,6 %

11,6 %

14,6 %

10,3 %

15,0 %

13,3 %

Forventet relativ volatilitet, basispunkter

31.12.2023

Min 2023

Maks 2023

Snitt 2023

31.12.2022

Min 2022

Maks 2022

Snitt 2022

Aksjeporteføljen

5

5

10

7

6

4

9

6

Renteporteføljen

2

1

3

2

3

2

4

2

Ved utgangen av 2023 var forventet absolutt volatilitet målt til 14,0 prosent for aksjeporteføljen og 10,7 prosent for renteporteføljen. Dette betyr at det forventes verdisvingninger i størrelsesorden 20 og 55 milliarder kroner for henholdsvis aksje- og renteporteføljen i to av tre år. Forventede verdisvingninger er her beregnet eksklusiv forventet avkastning. Ved utgangen av 2022 var tilsvarende forventede verdisvingninger henholdsvis 17 og 69 milliarder kroner. Ved utgangen av 2023 var forventet relativ volatilitet for aksje- og renteporteføljen henholdsvis 5 og 2 basispunkter, mot henholdsvis 6 og 3 basispunkter ved utgangen av 2022.

Kredittrisiko

Kredittrisiko er definert som risiko for tap som følge av at en utsteder ikke kan oppfylle sine betalingsforpliktelser.

Renteporteføljen består kun av statsobligasjoner utstedt av land med høy kredittvurdering fra eksterne kredittvurderingsbyråer. Obligasjonsinvesteringene i valutareservene anses derfor å ha lav kredittrisiko.

Tabell 7.5 Obligasjoner fordelt etter kredittvurdering

31.12.2023

31.12.2022

Beløp i millioner kroner

Kredittvurdering

Markedsverdi

Andel

Markedsverdi

Andel

Tyskland

AAA

77 684

15 %

70 521

15 %

USA

AA+

253 090

50 %

233 101

50 %

Frankrike

AA

92 647

18 %

85 726

19 %

Storbritannia

AA-

35 794

7 %

32 443

7 %

Kina

A+

10 238

2 %

9 354

2 %

Japan

A+

35 227

7 %

31 708

7 %

Sum obligasjoner

504 680

100 %

462 853

100 %

Motpartsrisiko

Motpartsrisiko er definert som risiko for tap som følge av at en motpart ikke kan oppfylle sine forpliktelser. Motpartsrisiko inkluderer risiko for at motparter går konkurs, oppgjørsrisiko og depotrisiko. Motpartsrisiko knyttes hovedsakelig til handel i verdipapirutlån, gjensalgsavtaler, usikrede bankinnskudd, valutakontrakter og futures.

I forvaltningen av valutareservene benyttes et bredt utvalg av motparter for å begrense konsentrasjonen. For å redusere motpartseksponering stilles det blant annet krav til motpartenes kredittkvalitet. Norges Banks motparter har gjerne kredittvurderinger fra flere uavhengige kredittvurderingsbyråer. Kun i tilfeller hvor motpartsrisikoen regnes som svært lav, kan en intern kredittvurdering benyttes som grunnlag for godkjennelse av en motpart. Kredittvurderingen av bankens motparter overvåkes løpende og komplementeres av alternative kredittrisikoindikatorer.

Motpartsrisiko begrenses også ved at det er satt rammer for eksponering mot hver motpart. I verdipapirutlån, valutakontrakter og gjensalgsavtaler blir det benyttet motregningsavtaler, og det er krav om sikkerhetsstillelse ved positiv markedsverdi av en nettoposisjon. Det er også satt minimumskrav til sikkerhetens kredittkvalitet, løpetid og konsentrasjon. Avtaler om motregning og sikkerhetsstillelse er inngått for samtlige motparter som er godkjent for denne type handler. For verdipapirutlån legges det til et påslag på markedsverdi for å ta hensyn til volatiliteten i posisjonene og det er justert for faktisk mottatt/stilt sikkerhet i beregning av risikoeksponeringen. Se note 10 Sikkerhetsstillelse og motregning for ytterligere informasjon.

Ved utgangen av 2023 anses motpartsrisikoen å være lav. For åpne gjensalgsavtaler er det stilt sikkerhet som overstiger eksponeringen, og usikrede bankinnskudd er nesten utelukkende plassert hos Federal Reserve Bank (amerikanske dollar) eller i andre sentralbanker.

Tabell 7.6 Motparter1 fordelt på kredittvurdering

Ikke meglerhus

Meglerhus

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2022

AAA

3

3

-

-

AA

23

24

23

17

A

56

57

36

38

BBB

9

12

18

15

BB

2

2

12

11

B

-

-

5

4

Totalt

93

98

94

85

1 Motparter under kategorien «Meglerhus» er definert som aksje- og obligasjonsmeglere samt futures meglere. Motparter i øvrige transaksjoner/ handler er klassifisert som «Ikke meglerhus». I de tilfeller en motpart benyttes til både å handle verdipapirer og i andre transaksjoner vil samme motpart være inkludert i begge kategorier. Tabellen inkluderer motparter pr. juridiske enhet, slik at et konsern kan ha flere motparter inkludert. Motparter som er sentralbanker, er ikke inkludert i tabellen.

Belåning

Belåning kan benyttes for å sikre effektiv forvaltning av investeringene innenfor aksjeporteføljen, men ikke med sikte på å øke den økonomiske eksponeringen mot risikable aktiva. Belåning er forskjellen mellom total netto eksponering og markedsverdi for porteføljen. Belåning var 0,09 prosent ved utgangen av 2023, mot 0,11 prosent ved utgangen av 2022.

Salg av verdipapirer Norges Bank ikke eier («short-salg»)

Salg av verdipapirer Norges Bank ikke eier er ikke tillatt i forvaltningen av valutareservene.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risiko for ikke å kunne oppfylle finansielle forpliktelser på avtalt tidspunkt. Norges Bank er som sentralbank ikke eksponert for likviditetsrisiko i egen valuta. Forpliktelsene, som hovedsakelig er i norske kroner, har derfor lav eller ingen likviditetsrisiko. Majoriteten av eiendelene holdes i utenlandsk valuta og er finansielle instrumenter med høy likviditet. Disse kan realiseres på kort tid uten at verdien påvirkes vesentlig og anses derfor å ha en lav likviditetsrisiko. Eiendeler i utenlandsk valuta anses tilstrekkelige for dekning av forpliktelser i utenlandsk valuta.

Klimarisiko

Klimarisiko defineres som risiko knyttet til fremtidige fysiske klimaendringer og endringer knyttet til overgangen til et lavutslippssamfunn.

Forvaltningen av aksjeporteføljen skal følge de samme prinsipper og strategier for ansvarlig forvaltning som forvaltningen av aksjeinvesteringene i SPU. Blant annet innebærer det at bankens arbeid med ansvarlig forvaltning baseres på et langsiktig mål om at selskapene i porteføljen innretter sin virksomhet slik at den er forenlig med målene i Parisavtalen. Renteporteføljen i valutareservene består utelukkende av statsobligasjoner, og klimarelaterte spørsmål vil i liten grad påvirke sammensetningen av obligasjonsporteføljen.

Øvrig risiko

Kredittrisiko knyttet til utlån til banker

Kreditt- og motpartsrisiko knyttet til F-lån og døgnlån (D-lån) håndteres ved at det stilles krav til sikkerhet for utlån, i form av verdipapirer pantsatt til fordel for Norges Bank. Den totale låneadgangen for bankene bestemmes av verdipapirer pantsatt til fordel for Norges Bank, F-innskudd og innskudd i Scandinavian Cash Pool.

Norges Bank fastsetter nærmere vilkår for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank i henhold til forskrift om adgang til lån og innskudd i Norges Bank, jf. § 6. Gjeldende retningslinjer er gitt i Norges Banks rundskriv nr. 5/2022 fra november 2022. Se note 12 Utlån og innskudd for mer informasjon.

Regelverket for sikkerhetsstillelse skal begrense Norges Banks risiko ved utlån til bankene og legge til rette for at bankene kan ta opp lån i hensiktsmessig omfang. Risikoen begrenses ved at bare papirer av høy kvalitet godtas og ved at låneadgangen er lavere enn markedsverdien på papirene (avkortning).

Lån til IMF

Det er staten Norge som er medlem i IMF. Norges Bank skal, iht. sentralbankloven, forvalte landets rettigheter og forpliktelser som følge av deltakelse i IMF. Dette inkluderer å stille valuta til disposisjon for IMFs utlån. Norges Bank vurderer risikoen knyttet til lån til IMF som lav. Se note 14 Det internasjonale valutafondet (IMF) for ytterligere informasjon.

Forventet kredittap

For alle finansielle eiendeler som måles til amortisert kost gjøres det på rapporteringstidspunktet en allokering av eiendelen til trinn 1, 2 eller 3.

Eiendeler allokeres til trinn 1 ved førstegangsinnregning. Trinn 1 krever beregning av et 12-måneders forventet kredittap. Dette skal tilsvare den delen av forventede kredittap i levetiden for eiendelen som følge av mulige misligholdshendelser innen tolv måneder etter rapporteringstidspunktet. På hver rapporteringsdato skal det vurderes om kredittrisikoen for eiendelen har økt betydelig siden førstegangsinnregning. Dersom det er tilfelle, må eksponeringen flyttes til trinn 2 eller 3. Trinn 2 og 3 krever beregning av et forventet kredittap for hele eksponeringens levetid.

Tabell 7.7 Forventet kredittap for finansielle eiendeler målt til amortisert kost

31.12.2023

31.12.2022

Beløp i millioner kroner

Balanseført verdi

Forventet kredittap

Balanseført verdi

Forventet kredittap

Utlån og netto fordring IMF

27 020

-

23 182

-

Utlån til banker

2 803

-

15 895

-

Annet

405

-

237

-

Totalt

30 228

-

39 314

-

Det er ikke foretatt tapsavsetning knyttet til forventet kredittap ved utgangen av 2023 og 2022.

Note 8 Valuta

Skjønnsmessig vurdering

Ledelsen i Norges Bank har konkludert med at norske kroner er bankens funksjonelle valuta da denne valutaen er dominerende i bankens underliggende aktiviteter.

Regnskapsprinsipp

Valutakursen på transaksjonstidspunktet benyttes ved regnskapsføring av transaksjoner i utenlandsk valuta. Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner med valutakurser på balansedagen. I resultatregnskapet er valutaelementet, som er knyttet til realiserte og urealiserte gevinster og tap på eiendeler og gjeld, skilt ut og presentert på en egen linje, Gevinst/-tap valuta.

Regnskapsprinsipp
Gevinst og tap på finansielle instrumenter skyldes endringer i instrumentets kurs (verdipapirelement) og endringer i valutakurser (valutaelement). Disse presenteres separat i resultatregnskapet. Metoden for å fordele urealisert og realisert gevinst/tap i norske kroner til et verdipapirelement og et valutaelement, er beskrevet nedenfor.

Valutaelement
Urealisert gevinst/tap som skyldes endringer i valutakurs beregnes basert på beholdningens opprinnelige kost i utenlandsk valuta og endringen i valutakurs fra kjøpstidspunktet til balansedagen. Dersom beholdningen er anskaffet i en tidligere periode, vil gevinst/tap resultatført i tidligere perioder trekkes fra for å komme frem til periodens gevinst/tap. Ved realisasjon benyttes valutakurs på salgstidspunktet for beregning av realisert gevinst/tap.

Verdipapirelement
Urealisert gevinst/tap som skyldes endringer i instrumentets kurs beregnes basert på endring i instrumentets kurs fra kjøpstidspunktet til balansedagen og balansedagens valutakurs. Dersom beholdningen er anskaffet i en tidligere periode, vil gevinst/tap resultatført i tidligere perioder trekkes fra for å komme frem til periodens gevinst/tap. Ved realisasjon benyttes prisen beholdningen ble solgt til for beregning av realisert gevinst/tap.

Tabell 8.1 Valutareserver valutafordelt

31.12.2023

Beløp i millioner kroner

USD

EUR

GBP

JPY

Andre

Sum

Finansielle eiendeler

Innskudd i banker

10 099

8 422

668

1 378

6

20 573

Utlån med sikkerhetsstillelse

34 781

10 403

15 539

-

-

60 723

Avgitt kontantsikkerhet

-

-

-

-

-

-

Uoppgjorte handler

-

1 070

372

505

73

2 020

Aksjer

100 174

13 237

5 358

8 484

13 003

140 256

Utlånte aksjer

394

205

11

2 038

237

2 885

Obligasjoner

253 090

170 331

35 794

35 227

10 238

504 680

Finansielle derivater

3

-

-

-

-

3

Andre finansielle eiendeler

2

46

-

-

50

98

Sum finansielle eiendeler

398 543

203 714

57 742

47 632

23 607

731 238

Finansiell gjeld

Innlån med sikkerhetsstillelse

29

-

-

-

-

29

Uoppgjorte handler

22 065

8 050

8 074

473

233

38 895

Finansielle derivater

3

9

-

-

-

12

Annen finansiell gjeld

2 317

96

20

11

75

2 519

Sum finansiell gjeld

24 414

8 155

8 094

484

308

41 455

Netto valutareserver

374 129

195 559

49 648

47 148

23 299

689 783

31.12.2022

Beløp i millioner kroner

USD

EUR

GBP

JPY

Andre

Sum

Finansielle eiendeler

Innskudd i banker

18 840

10 005

648

2 318

298

32 109

Utlån med sikkerhetsstillelse

6 443

7 738

4 503

-

-

18 685

Avgitt kontantsikkerhet

6

-

-

-

-

6

Uoppgjorte handler

-

245

-

672

-

917

Aksjer

74 647

10 511

4 072

6 693

10 703

106 626

Utlånte aksjer

1 076

407

333

1 744

427

3 987

Obligasjoner

233 101

156 248

32 443

31 708

9 354

462 853

Finansielle derivater

1

-1

0

11

3

15

Andre finansielle eiendeler

1

78

0

0

42

122

Sum finansielle eiendeler

334 115

185 232

41 999

43 146

20 827

625 320

Finansiell gjeld

Innlån med sikkerhetsstillelse

37

-

-

-

-

37

Uoppgjorte handler

3 014

7 593

2 612

250

-

13 469

Finansielle derivater

11

17

4

-

-

31

Annen finansiell gjeld

1 503

44

22

-

201

1 770

Sum finansiell gjeld

4 564

7 653

2 638

250

201

15 307

Netto valutareserver

329 551

177 579

39 361

42 896

20 626

610 013

Totalresultatet påvirkes av endringer i valutakurser. En 1 prosent svekkelse av NOK mot alle valutakryss vil gi en positiv resultateffekt på om lag 7 milliarder kroner og motsatt resultateffekt ved 1 prosent styrking av NOK.

Tabell 8.2 Valutakurser lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet

31.12.2023

31.12.2022

Endring1

Amerikanske dollar

10,16

9,85

3,1 %

Euro

11,22

10,51

6,7 %

Britiske pund

12,95

11,85

9,3 %

Japanske yen

0,07

0,07

-3,5 %

Spesielle trekkrettigheter (SDR)2

13,65

13,15

3,8 %

1 Prosentvis endring i valutakurs.

2 Se nærmere omtale i note 14 Det internasjonale valutafondet (IMF)

Note 9 Utlån og innlån med sikkerhetsstillelse

Utlån og innlån med sikkerhetsstillelse er transaksjoner hvor det overføres eller mottas verdipapirer eller kontanter til/fra en motpart med sikkerhetsstillelse i andre verdipapirer eller kontanter. Transaksjoner er gjennomført under forskjellige avtaler som verdipapirutlånsavtaler og gjensalgsavtaler.

Regnskapsprinsipp

Inntekter og kostnader fra utlån og innlån med sikkerhetsstillelse
Inntekter og kostnader fra utlån og innlån med sikkerhetsstillelse består hovedsakelig av renter og netto honorar. Disse innregnes lineært over avtaleperioden og presenteres i resultatregnskapet som Inntekt/-kostnad fra utlån med sikkerhetsstillelse og Inntekt/-kostnad fra innlån med sikkerhetsstillelse.

Tabell 9.1 Inntekt/-kostnad fra utlån og innlån med sikkerhetsstillelse

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Inntekt/-kostnad fra utlån med sikkerhetsstillelse

1 283

135

Inntekt/-kostnad fra innlån med sikkerhetsstillelse

-

-

Netto inntekt/-kostnad fra utlån og innlån med sikkerhetsstillelse

1 283

135

Formålet med utlån og innlån med sikkerhetsstillelse er å skape merinntekter fra beholdningen av verdipapirer og kontanter, som et ledd i likviditetsstyring og bidra til effektiv prising i markedet. Andel utlånte aksjer skal ikke overstige 20 prosent av aksjeporteføljens markedsverdi. Utlån styres av etterspørsel etter aksjene i porteføljen og prisingen i markedet. Alle utlån skal sikres med tilstrekkelig mottatt sikkerhet.

Regnskapsprinsipp

Overførte finansielle eiendeler
Ved innlån med sikkerhetsstillelse, fraregnes ikke det overførte verdipapiret ved inngåelsen av avtalen, da kriteriene for fraregning ikke er oppfylt. Siden motparten har rett til å selge eller pantsette verdipapiret, anses verdipapiret som overført. Overførte verdipapirer presenteres derfor på egen linje i balansen, Utlånte aksjer. I avtaleperioden regnskapsføres de underliggende verdipapirene i samsvar med regnskapsprinsipper for det aktuelle verdipapiret.

Utlån med sikkerhetsstillelse
Kontantsikkerhet overført til motparter er fraregnet. En tilsvarende fordring på kontantbeløpet som skal returneres innregnes i balansen som en eiendel, Utlån med sikkerhetsstillelse. Denne eiendelen er målt til virkelig verdi.

Innlån med sikkerhetsstillelse
Mottatt kontantsikkerhet innregnes i balansen som Innskudd i banker med en tilhørende forpliktelse, Innlån med sikkerhetsstillelse. Denne forpliktelsen er målt til virkelig verdi.

Sikkerhet mottatt i form av verdipapirer
Sikkerhet mottatt i form av verdipapirer hvor det foreligger en rett til å selge eller pantsette verdipapiret, innregnes ikke i balansen, med mindre det er reinvestert.

Tabell 9.2 Utlån med sikkerhetsstillelse

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Utlån med sikkerhetsstillelse

60 723

18 685

Herav uoppgjorte handler (forpliktelse)

32 906

9 845

Utlån med sikkerhetsstillelse (ekskl. uoppgjorte handler)

27 817

8 840

Tilhørende sikkerheter i form av verdipapirer (ikke balanseført)

Aksjer mottatt som sikkerhet

-

-

Obligasjoner mottatt som sikkerhet

29 562

9 216

Sum sikkerheter mottatt i form av verdipapirer knyttet til utlån

29 562

9 216

Tabell 9.3 Overførte finansielle eiendeler og innlån med sikkerhetsstillelse

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Overførte finansielle eiendeler

Utlånte aksjer

2 885

3 987

Sum overførte finansielle eiendeler

2 885

3 987

Tilhørende kontantsikkerhet, innregnet som forpliktelser

Innlån med sikkerhetsstillelse

29

37

Herav uoppgjorte handler (eiendeler)

-

-

Innlån med sikkerhetsstillelse (ekskl. uoppgjorte handler)

29

37

Tilhørende sikkerheter i form av verdipapirer (ikke balanseført)

Aksjer mottatt som sikkerhet

1 922

2 685

Obligasjoner mottatt som sikkerhet

1 170

1 628

Sum sikkerheter mottatt i form av verdipapirer knyttet til overførte finansielle eiendeler

3 092

4 313

Mottatt kontantsikkerhet er i sin helhet reinvestert. Ingen verdipapirer mottatt som sikkerheter er reinvestert ved årsslutt i 2023 eller 2022. Verdipapirene er derfor ikke innregnet i balansen.

Note 10 Sikkerhetsstillelse og motregning

Regnskapsprinsipp

Kontantsikkerhet ikke-børsnoterte derivattransaksjoner
Kontantsikkerhet avgitt i forbindelse med derivattransaksjoner er fraregnet og en tilsvarende fordring på kontantbeløpet som skal returneres er innregnet i balansen som Avgitt kontantsikkerhet. Kontantsikkerhet mottatt i forbindelse med derivattransaksjoner er innregnet i balansen som Innskudd i banker med en tilhørende forpliktelse, Mottatt kontantsikkerhet. Både Avgitt kontantsikkerhet og Mottatt kontantsikkerhet er målt til virkelig verdi.

Motregning
Finansielle eiendeler og forpliktelser blir motregnet og presentert netto i balansen når det foreligger en juridisk håndhevbar rett til å motregne og intensjonen er å gjøre opp på nettogrunnlag eller å realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen under ett.

Sikkerhetsstillelse

Balanselinjene Avgitt kontantsikkerhet og Mottatt kontantsikkerhet er utelukkende knyttet til ikke-børsnoterte derivattransaksjoner. I forbindelse med utlån og innlån med sikkerhetsstillelse vil det avgis og mottas sikkerhet i form av verdipapirer eller kontanter, se note 9 Utlån og innlån med sikkerhetsstillelse for ytterligere informasjon.

Motregning

For flere motparter og transaksjonstyper vil det både avgis og mottas kontantsikkerhet til og fra samme motpart. Derfor vil mottatt kontantsikkerhet kunne nettes mot avgitt kontantsikkerhet, og omvendt, som vist i tabell 10.1 Motregning. Tabellen viser en oversikt over finansielle eiendeler og forpliktelser, effekten av juridisk bindende nettingavtaler og relaterte sikkerheter for å redusere motpartsrisiko. Kolonnen Beløp i balansen som er gjenstand for netting viser balanseført beløp av finansielle eiendeler og forpliktelser som er underlagt juridisk bindende nettingavtaler. Disse beløpene er justert for effekten av potensiell netting av balanseførte finansielle eiendeler og gjeld, samt avgitte eller mottatte sikkerheter, mot samme motpart. Den gjenværende nettoeksponeringen er presentert i kolonnene Beløp etter netting og sikkerheter.

Ved motpartskonkurs vil samlet oppgjør mellom Norges Bank og konkursboet kunne gjennomføres for enkelte grupper av instrumenter, uavhengig av om instrumentene tilhører SPU eller Norges Banks valutareserver. Et slikt oppgjør vil allokeres proporsjonalt mellom disse porteføljene og er ikke justert for i tabellen.

Tabell 10.1 Motregning

31.12.2023

Beløp som er underlagt bindende nettingavtale

Beløp i millioner kroner

Brutto balanse­ført verdi

Beløp som ikke er under­lagt bindende netting­avtale

Beløp i ­balansen som er gjenstand for netting

Beløp ­knyttet til samme motpart

Kontantsikkerhet (innregnet)

Sikkerhet i verdi­papirer (ikke ­innregnet)

Beløp etter netting og sikkerheter

Eiendeler

Utlån med sikkerhetsstillelse

60 723

32 906

27 817

-

-

27 817

-

Finansielle derivater

3

3

-

-

-

-

Totalt

60 726

32 909

27 817

-

-

27 817

-

Gjeld

Innlån med sikkerhetsstillelse

29

-

29

-

-

29

-

Finansielle derivater

12

12

-

-

-

-

Totalt

41

12

29

-

-

29

-

31.12.2022

Beløp som er underlagt bindende nettingavtale

Beløp i millioner kroner

Brutto balanse­ført verdi

Beløp som ikke er underlagt bindende nettingavtale

Beløp i ­balansen som er gjenstand for netting

Beløp ­knyttet til samme motpart

Kontantsikkerhet (innregnet)

Sikkerhet i verdi­papirer (ikke ­innregnet)

Beløp etter netting og sikkerheter

Eiendeler

Utlån med sikkerhetsstillelse

18 685

9 845

8 840

-

-

8 840

-

Finansielle derivater

15

15

-

-

-

-

-

Totalt

18 700

9 860

8 840

-

-

8 840

-

Gjeld

Innlån med sikkerhetsstillelse

37

-

37

-

-

37

-

Finansielle derivater

31

31

-

-

-

-

-

Totalt

68

31

37

-

-

37

-

Note 11 Innskudd i banker

Regnskapsprinsipp

Innskudd i banker måles hovedsakelig til virkelig verdi over resultatet ettersom de inngår i forvaltningen av valutareservene, som måles til virkelig verdi. Innskudd arbeidskonto inngår ikke i forvaltningen av valutareservene og holdes til amortisert kost.

Opptjente renter på innskuddene ved årsslutt er inkludert i balanselinjene.

Norges Banks innskudd i banker knytter seg hovedsakelig til forvaltningen av valutareservene. I forvaltningen benyttes ulike typer innskudd, hvor hensikten med å plassere utenlandsk valuta er å oppnå høyest mulig avkastning samtidig som midlene er likvide for beredskapsformål.

Tabell 11.1 Innskudd i banker

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Innskudd nostro utland

15 924

23 527

Tidsinnskudd utland

4 321

8 372

Innskudd futureskonto

330

214

Fastrenteinnskudd BIS

-

-

Innskudd arbeidskonto

217

221

Sum innskudd i banker

20 792

32 334

Tabell 11.2 Renteinntekter fra innskudd i banker

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Renteinntekter på innskudd nostro utland

371

24

Renteinntekter på tidsinnskudd utland

2 574

1502

Renteinntekter på innskudd futureskonto

8

2

Renteinntekter på fastrenteinnskudd BIS

8

-

Renteinntekter på innskudd arbeidskonto

2

1

Sum renteinntekter fra innskudd i banker

2 963

1 529

Innskudd nostro utland

Innskudd nostro utland består av plasseringer av valuta i utenlandske banker, sentralbanker og BIS. Nostro kontoer skal normalt ikke overtrekkes og skal dekkes omgående.

Tidsinnskudd utland

Tidsinnskudd utland er kortsiktige innskudd plassert hos BIS eller andre godkjente sentralbanker til en avtalt rente. Innskuddene gjøres hovedsakelig i euro og dollar.

Innskudd futureskonto

Innskudd futureskonto består av likviditet plassert hos vår futuresbroker.

Fastrenteinnskudd BIS

Norges Bank kan plassere innskudd i BIS til en avtalt fast rente med varighet på maksimalt tre måneder. Fastrenteinnskuddet gjøres hovedsakelig i euro.

Innskudd arbeidskonto

Innskudd arbeidskonto inkluderer hovedsakelig innskudd i utlandet som benyttes til drift (lønn og fakturabehandling) av NBIMs utekontorer.

Note 12 Utlån og innskudd

Regnskapsprinsipper

Utlån til banker blir innregnet i balansen til virkelig verdi ved førstegangsinnregning. Det er ingen etableringsgebyrer eller andre direkte transaksjonskostnader. Etterfølgende måling gjøres til amortisert kost, hvor den effektive renten resultatføres under linjen Renteinntekter fra utlån til banker. Dersom det foreligger indikasjoner på at et tap ved verdifall har påløpt, måles tapet som forskjellen mellom regnskapsført verdi i balansen og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer. Nedskrivning reduserer engasjementets regnskapsførte verdi i balansen og periodenes nedskrivning blir resultatført.

Innskudd fra banker og Innskudd fra statskassen blir innregnet i balansen til virkelig verdi ved førstegangsinnregning. Etterfølgende måling gjøres til amortisert kost, hvor den effektive renten resultatføres under linjen Rentekostnader på innskudd fra banker og statskassen.

Tabell 12.1 Utlån til banker

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

F-lån til banker

2 803

15 895

Utlån til banker

2 803

15 895

Tabell 12.2 Innskudd fra banker

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Folio- og reserveinnskudd fra banker

37 955

26 353

F-innskudd fra banker

20 007

-

Andre innskudd

393

468

Innskudd fra banker

58 355

26 821

Tabell 12.3 Innskudd fra statskassen

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Innskudd fra statskassen

281 816

304 606

Innskudd fra statskassen

281 816

304 606

Tabell 12.4 Renteinntekter fra utlån til banker

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Renteinntekter på D-lån innenlandske banker

-

-

Renteinntekter på F-lån innenlandske banker

905

595

Sum renteinntekter fra utlån til banker

905

595

Rentevilkår for utlån til banker

F-lån er det instrumentet som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet. F-lån er lån til banker mot sikkerhet i verdipapirer til fast eller flytende rente og gitt løpetid. Løpetiden på F-lån varierer og avhenger av likviditetssituasjonen i banksystemet. Gjennomsnittlig løpetid for F-lån med flytende rente var 3,6 dager i 2023 og 3,8 dager i 2022. Gjennomsnittlig løpetid for F-lån med fast rente var 3,3 dager i 2023 mot 1,0 dag i 2022.

Rentene på F-lån fastsettes normalt ved flerprisauksjon. Flerprisauksjon innebærer at bankene legger inn bud på ønsket beløp og rente. Ved tildeling bestemmer Norges Bank samlet beløp. Budene rangeres fra høyeste til laveste rente. Budene som ligger innenfor samlet beløp, vil bli tildelt med det beløp og den rente som ble budt. Renten ligger normalt nær styringsrenten.

D-lån kan gis gjennom dagen og over natten. D-lån gjennom dagen bidrar til å effektivisere betalingsoppgjørene ved at bankene kan skaffe seg dekning for sine betalingsposisjoner i oppgjørene. Slike lån er rentefrie og betales normalt tilbake innen dagens slutt. Hvis dette lånet løper over natten, vil det bli et rentebærende D-lån, med rente som ligger 1 prosentpoeng over styringsrenten.

Tabell 12.5 Rentekostnader på innskudd fra banker og statskassen

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Rentekostnader på folio- og reserveinnskudd fra banker

-1 218

-421

Rentekostnader på F-innskudd fra banker

-296

-109

Rentekostnader på bankdrevne depoter

-19

-7

Rentekostnader på innskudd fra statskassen

-13 336

-2 442

Sum rentekostnader på innskudd fra banker og statskassen

-14 869

-2 979

Rentevilkår for innskudd fra banker

Folioinnskudd: Bankene kan plassere ubegrenset med reserver i Norges Bank via den stående innskuddsfasiliteten. Innskudd mindre enn eller lik bankens kvote forrentes til styringsrenten (foliorenten). Innskudd utover kvoten, benevnt reserveinnskudd, forrentes til en lavere rente, reserverenten. Reserverenten er 1 prosentpoeng lavere enn styringsrenten.

F-innskudd: Norges Bank reduserer mengden reserver i banksystemet ved å gi bankene F-innskudd. Renten fastsettes normalt ved flerprisauksjon. Løpetiden på F-innskudd bestemmes av Norges Bank og varierer avhengig av prognosene for den strukturelle likviditeten. Norges Bank kan gi bankene F-innskudd til flytende rente, det vil si at renten på F-innskudd avhenger av en referanserente i pengemarkedet. Gjennomsnittlig løpetid for F-innskudd var 2,4 dager i 2023 og 2,1 dager i 2022.

Rentevilkår for innskudd fra statskassen

Rentevilkårene for innskudd fra staten er fastsatt i en særskilt avtale mellom Norges Bank og Finansdepartementet. Renten på statens konto beregnes basert på utenlandske kortsiktige statspapirrenter, vektet etter valutareservenes investeringer.

Tabell 12.6 Rentesats (p.a.) på innskudd fra statskassen

2023

2022

1. kvartal

3,00 %

0,00 %

2. kvartal

3,75 %

0,00 %

3. kvartal

4,00 %

0,50 %

4. kvartal

4,25 %

1,75 %

Note 13 Sedler og mynt

Regnskapsprinsipper

Sedler og mynt blir innregnet i balansen til pålydende verdi når disse settes i omløp og fraregnet når de tas ut av omløp. Sedler og mynt settes i omløp på det tidspunktet de tas ut av sentralbankdepot og overføres til private banker. Tilsvarende tas disse ut av omløp ved tilbakelevering til sentralbankdepot.

Norges Bank er forpliktet til å innløse ugyldiggjorte sedler og mynt til pålydende. På ugyldiggjøringsdato estimeres et beløp som ikke anses sannsynlig at vil innløses fordi sedlene og myntene er bortkomne. Endringer i det estimerte beløpet blir resultatført på resultatlinjen Andre finansielle inntekter/-kostnader.

Utgifter til produksjon av sedler og mynt blir kostnadsført på resultatlinjen Øvrige driftskostnader når de påløper.

Tabell 13.1 Sedler og mynt i omløp

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Valør

50 kroner

1 045

1 044

100 kroner

1 992

2 026

200 kroner

5 531

5 779

500 kroner

19 621

19 436

1 000 kroner

7 821

7 526

Sum sedler

36 010

35 811

Sum mynt

4 214

4 264

Sum sedler og mynt

40 224

40 075

Estimat ugyldiggjorte bortkomne sedler og mynt

-500

-

Sedler og mynt i omløp

39 724

40 075

Sedler og mynt i omløp utgjorde 39,7 milliarder kroner ved utgangen av 2023, mot 40,1 milliarder kroner ved utgangen av 2022. Av sedler i omløp pr. 31. desember 2023 er 5 250 millioner kroner utgåtte sedler. Dette gjelder 7. utgave av alle valører. Disse ble ugyldiggjort i 2018, 2019 og 2020. Norges Bank er fremdeles forpliktet til å løse inn sedlene til pålydende verdi.

I 2023 er det inntektsført en estimatendring knyttet til ugyldiggjorte sedler og mynt på 500 millioner kroner. I 2022 ble det inntektsført 69 millioner kroner knyttet til utløpte sedler og mynt. Dette skyldes en korrigering av for lavt inntektsført beløp av en tidligere seddelutgave.

I 2023 ble det innløst tidligere utgåtte sedler og mynter tilsvarende 7,1 millioner kroner, mot 7,2 millioner kroner i 2022.

Note 14 Det internasjonale valutafondet (IMF)

Regnskapsprinsipp

Reservetransjeposisjon
Reservetransjeposisjonen består av den tildelte kvoten Norges Bank har i IMF, fratrukket IMFs kroneinnskudd i Norges Bank. Mellomværende med IMF innregnes brutto i balansen, under henholdsvis Fordring på IMF og Gjeld til IMF. Kvoten i IMF og kronegjelden til IMF måles til amortisert kost.

Tildelte spesielle trekkrettigheter (SDR)
Norges Banks beholdning av SDR innregnes som eiendel i balansen, under Fordring på IMF. Motverdi til de tildelte spesielle trekkrettighetene i IMF viser de samlede tildelingene til Norges Bank og blir innregnet som gjeld i balansen, under Gjeld til IMF. Norges Banks beholdning av SDR, og motverdi av SDR, måles til amortisert kost.

Lån til IMF og internasjonale forpliktelser i regi av IMF
Lån og internasjonale forpliktelser blir innregnet i balansen til virkelig verdi ved førstegangsinnregning, under Fordring på IMF. Etterfølgende måling gjøres til amortisert kost.

Norges Bank skal, i henhold til sentralbankloven § 3-10 første ledd, forvalte Norges rettigheter og forpliktelser som følge av deltagelse i Det internasjonale valutafondet, IMF.

Norge bidrar til finansieringen av IMF gjennom Norges medlemsinnskudd i IMF og de ulike låneavtalene med IMF. Gjeldende låneavtaler er; den multilaterale låneordningen New Arrangements to Borrow (NAB), den bilaterale utlånsavtalen med IMF og avtaler om finansiering av Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT).

Tabell 14.1 Fordringer og gjeld – IMF

31.12.2023

Beløp i millioner kroner

Forpliktet ­lånetilsagn1

Trekk på ­lånetilsagn

Kapital­innskudd2

SDR

Sum ­ balanseført

Finansielle eiendeler

Medlemsinnskudd i IMF (kvoten)

-

-

51 599

-

51 599

Beholdning av spesielle trekkrettigheter (SDR)

-

-

-

75 176

75 176

Låneordning med IMF – NAB

53 688

55

-

-

55

Låneordning med IMF– Bilateralt utlån

35 283

-

-

-

-

Låneordning med IMF– PRGT

15 697

8 169

-

-

8 169

Fordring på IMF

-

8 224

51 599

75 176

134 999

Finansiell gjeld

Kronegjeld til IMF

-

-

37 035

-

37 035

Motverdien av tildelte spesielle trekkrettigheter

-

-

-

70 944

70 944

Gjeld til IMF

-

-

37 035

70 944

107 979

Netto posisjoner mot IMF

-

8 224

14 564

4 232

27 020

31.12.2022

Beløp i millioner kroner

Forpliktet ­lånetilsagn1

Trekk på ­lånetilsagn

Kapital­innskudd2

SDR

Sum ­ balanseført

Finansielle eiendeler

Medlemsinnskudd i IMF (kvoten)

-

-

49 609

-

49 609

Beholdning av spesielle trekkrettigheter (SDR)

-

-

-

72 328

72 328

Låneordning med IMF – NAB

51 736

248

-

-

248

Låneordning med IMF – Bilateralt utlån

34 001

-

-

-

-

Låneordning med IMF – PRGT

15 126

4 375

-

-

4 375

Fordring på IMF

-

4 623

49 609

72 328

126 560

Finansiell gjeld

Kronegjeld til IMF

-

-

35 173

-

35 173

Motverdien av tildelte spesielle trekkrettigheter

-

-

-

68 205

68 205

Gjeld til IMF

-

-

35 173

68 205

103 378

Netto posisjoner mot IMF

-

4 623

14 436

4 123

23 182

1 Forpliktende avtaler som gir IMF låneadgang hos Norges Bank opp til avtalt beløp. Kun trukket andel blir balanseført.

2 Netto kapitalinnskudd betegnes som reservetransjeposisjon og er Norges kvote fratrukket vår kronegjeld til IMF. Norges Bank kan ved behov uten videre kreve å få låne et beløp tilsvarende størrelsen på reservetranseposisjonen fra IMF.

Alle rettigheter og forpliktelser med IMF regnes i SDR. Verdien av SDR blir regnet ut fra en valutakurv bestående av amerikanske dollar, euro, kinesiske renminbi, japanske yen og britiske pund. Valutaandelene fastsettes hvert år og varierer med utviklingen i bilaterale valutakurser.

Norges Banks medlemsinnskudd i IMF (kvoten)

IMF eies og styres av sine medlemsland og fungerer som en kredittunion hvor hvert medlemsland betaler inn et medlemsinnskudd, også kalt kvote. Disse innskuddene er IMFs grunnleggende finansieringskilde for utlån. Størrelsen på kapitalinnskuddene reflekterer medlemslandets relative posisjon i verdensøkonomien. Kvoten danner grunnlaget for antall stemmer et land har i IMFs styre, hvor store lån det kan få dersom det får betalingsbalanseproblemer samt hvor mange SDR medlemslandet får ved tildelinger av SDR.

Norges kvote er uendret fra utgangen av 2022. Omregnet til norske kroner utgjorde kvoten 51 599 millioner kroner pr. 31. desember 2023, mot 49 609 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Beholdning og motverdi av Spesielle trekkrettigheter (SDR)

IMF har skapt en internasjonal reservefordring omtalt som Spesielle trekkrettigheter (SDR). SDR blir periodisk tildelt medlemslandene i IMF, senest i 2021. Motverdi av tildelte SDR viser hvor mye SDR Norge har blitt tildelt fra ordningen ble etablert. Beholdningen av SDR kan benyttes til innbetaling av medlemsinnskudd, øvrige transaksjoner med IMF eller kjøp og salg av SDR med andre medlemsland. SDR kan imidlertid ikke benyttes ved direkte kjøp av varer og tjenester.

Norges Banks tildelte SDR er uendret fra utgangen av 2022. Omregnet til norske kroner utgjorde tildelte SDR 70 944 millioner kroner pr. 31. desember 2023, mot 68 205 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Norges Banks beholdning av SDR er plassert som innskudd i IMF, og utgjorde 75 176 millioner kroner pr. 31. desember 2023, mot 72 328 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Norges Banks utlån til IMF

New Arrangements to Borrow (NAB-ordningen)

NAB-ordningen benyttes til utlån dersom IMF har behov for midler utover innskuddene fra medlemslandene.

Norges Banks lånetilsagn til NAB-ordningen er uendret fra utgangen av 2022. Omregnet til norske kroner utgjorde totale lånetilsagn 53 688 millioner kroner pr. 31. desember 2023, mot 51 736 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Norges Banks utlån gjennom NAB-ordningen utgjorde 55 millioner kroner pr. 31. desember 2023, mot 248 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Bilateralt utlån

IMF og Norges Bank inngikk i 2020 en bilateral låneavtale. Avtalen er en del av en større internasjonal innsats for å sikre at IMF har nok ressurser til å kunne møte medlemslandenes mulige behov for kriselån. Avtalen innebærer at IMF har en låneadgang i form av en trekkrettighet på Norges Bank. I tråd med den opprinnelige låneavtalen fra 2020 har man i 2023 forlenget løpetiden med ett år. Avtalen er nå gyldig til 31. desember 2024.

Lånetilsagnet har foreløpig ikke blitt trukket på. Omregnet til norske kroner utgjorde lånetilsagnet 35 283 millioner kroner pr. 31. desember 2023, mot 34 001 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT-ordningen)

Norge deltar i finansieringen av IMFs subsidierte utlånsordning for lavinntektsland med fire låneavtaler. Norge inngikk slike avtaler med IMF i 2010, 2016, 2020 og 2022.

Norges Banks lånetilsagn til PRGT-ordningen er uendret fra utgangen av 2022. Omregnet til norske kroner utgjorde totale lånetilsagn 15 697 millioner kroner pr. 31. desember 2023, mot 15 126 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Norges Banks utlån gjennom PRGT-ordningen utgjorde 8 169 millioner kroner pr. 31. desember 2023, mot 4 375 millioner kroner ved utgangen av 2022.

IMFs innskudd i Norges Bank

IMF har plassert hele sin beholdning av norske kroner i Norges Bank, benevnt Kronegjeld til IMF. Verdien av innskuddet blir imidlertid regulert slik at IMF ikke har risiko knyttet til endringer i valutakursen mellom norske kroner og SDR.

Kroneinnskuddet fra IMF utgjorde 37 035 millioner kroner pr. 31. desember 2023, mot 35 173 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Netto renteinntekt fra fordringer på og gjeld til IMF

Tabell 14.2 Renteinntekter og -kostnader fra fordringer på og gjeld til IMF

2023

Beløp i millioner kroner

Trekk på lånetilsagn

Kapitalinnskudd

SDR

Sum

Renteinntekter fra fordringer på IMF

286

1 988

2 942

5 216

Rentekostnader på gjeld til IMF

-

-1 437

-2 798

-4 235

2022

Beløp i millioner kroner

Trekk på lånetilsagn

Kapitalinnskudd

SDR

Sum

Renteinntekter fra fordringer på IMF

57

582

855

1 494

Rentekostnader på gjeld til IMF

-

-424

-819

-1 243

SDR-renten

SDR-renten danner grunnlaget for renteinntekter og –kostnader i tilknytning til medlemslandenes forhold med IMF. Rentesatsen fastsettes og publiseres ukentlig av IMF. Den er basert på et vektet gjennomsnitt av tre-måneders statsrenter i de land/valutaområder som inngår i SDR-kurven (USD/EUR/CNY/JPY/GBP). Renten har et gulv på 5 basispunkter.

Renter av medlemsinnskudd i IMF og renter av kronegjeld til IMF

Reservetransjeposisjonen renteberegnes av IMF. Renteberegningen foretas netto av IMF, men vises brutto hos Norges Bank under renteinntekter og rentekostnader fra kapitalinnskudd. Rentene beregnes månedlig og avregnes kvartalsvis. Rentesatsen er basert på IMFs SDR-rente, med de fratrekk som følger av IMFs Burden Sharing-mekanisme (byrdefordelingsmekanismen). Under byrdefordelingsmekanismen justeres SDR renten for å kompensere for eventuelle fremtidige inntektstap.

Renter av spesielle trekkrettigheter og renter av motverdien av tildelte spesielle trekkrettigheter

Norges Bank opptjener renteinntekter på sin beholdning av spesielle trekkrettigheter, og belastes rentekostnader på motverdien av tildelte spesielle trekkrettigheter. Rentene beregnes månedlig og avregnes kvartalsvis. Rentesatsen er den til enhver tid gjeldende SDR-renten.

Renter på låneordninger med IMF

Rentene beregnes månedlig og avregnes kvartalsvis. Rentesatsen er den til enhver tid gjeldende SDR-renten.

Note 15 Personalkostnader

Regnskapsprinsipp

Lønn omfatter alle typer godtgjørelser til egne ansatte og kostnadsføres når den opptjenes. Ordinær lønn kan være både fastlønn og timebasert lønn og opptjenes og utbetales løpende. Ferielønn opptjenes på basis av ordinær lønn og utbetales normalt i feriemånedene etterfølgende år. Prestasjonslønn opptjenes og beregnes på bakgrunn av ulike resultatmål, og utbetales i de påfølgende år.

Arbeidsgiveravgift beregnes og kostnadsføres for alle lønnsrelaterte kostnader og betales normalt etterskuddsvis annenhver måned. Pensjoner opptjenes i henhold til egne regler, se note 16 Pensjon for ytterligere informasjon.

Lønnssystem

Hovedstyret setter rammene for lønns- og kompensasjonsordninger og følger opp praktiseringen av ordningene. Lønnsnivået skal være konkurransedyktig, men ikke markedsledende. Lønnsfastsettelsen er individuell og reflekterer stillingens ansvarsområder og den ansattes kompetanse, erfaring og prestasjoner. Utbetalt godtgjørelse inkluderer fastlønn, eventuell prestasjonsbasert lønn og utbetalt overtid.

Norges Bank benytter eksterne aktører for å gjennomføre årlig sammenligning av lønnsnivået mot andre selskaper. Hovedstyret har et godtgjøringsutvalg bestående av tre av de eksterne medlemmene og en ansattrepresentant. Utvalget bidrar til grundig og uavhengig behandling av saker som gjelder lønns- og kompensasjonsordningene.

Hovedstyret fastsetter lønnsintervaller for leder i NBIM, avdelingsdirektører og ansatte i sentralbankvirksomheten som får sin lønn fastsatt av sentralbanksjefen. Sentralbanksjefen beslutter, innenfor de fastsatte intervaller, den årlige lønnsjusteringen basert på ledernes prestasjoner i det foregående året.

Norges Banks hovedstyre fastsetter prinsippene for lønnssystemet til NBIM. Hovedstyret fastsetter videre lønnsintervaller for ansatte i NBIM som inngår i NBIMs ledergruppe. Ledergruppen har kun fastlønn. Leder i NBIM beslutter, innenfor de fastsatte intervaller, den årlige lønnsjusteringen basert på ledernes prestasjoner i det foregående året.

Prestasjonslønn NBIM

Ansatte som jobber direkte med investeringsbeslutninger, kan ha prestasjonsbasert lønn i tillegg til fastlønn. Prestasjonslønnen beregnes ut fra oppnådde resultater i forhold til avtalte kvalitative og kvantitative mål for fondets resultat, gruppens resultat og det individuelle resultatet. Kvalitative mål kan inneholde elementer knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG). Resultatene måles over minimum to år.

Rammen for prestasjonsbasert lønn kan som hovedregel maksimalt være 100 prosent av fastlønn. For et begrenset antall ansatte ved de internasjonale kontorene kan rammen maksimalt være 200 prosent av fastlønn. Ansatte med prestasjonsbasert lønn opptjente i gjennomsnitt 60 prosent av totalrammen for 2023, basert på resultater over flere år. Forventet årlig opptjening er 60 prosent av totalrammen for prestasjonsbasert lønn.

Opptjent prestasjonsbasert lønn utbetales over flere år. Om lag halvparten av beløpet utbetales året etter at den prestasjonsbaserte lønnen er opptjent, mens det resterende beløpet holdes tilbake og utbetales over de tre neste årene. Beløpet som holdes tilbake, justeres for fondets avkastning.

Totalt 300 millioner kroner ble utbetalt i prestasjonsbasert lønn til 225 ansatte i 2023. 11 millioner kroner i prestasjonsbasert lønn ble utbetalt ansatte i våre datterselskap.

Ved utgangen av 2023 var samlet maksimal ramme for prestasjonsbasert lønn 533 millioner kroner. Datterselskapene hadde en samlet maksimal ramme på 23 millioner kroner.

I tråd med mandatet for forvaltningen av fondet fastsatt av Finansdepartementet følger lønnssystemet kravene i forskrift til verdipapirfondloven med nødvendige tilpasninger. Hovedstyrets godtgjørelsesutvalg skal bidra til grundig og uavhengig behandling av saker som gjelder godtgjørelsesordningene i Norges Bank. I tillegg avgir internrevisjonen i Norges Bank en uavhengig uttalelse om etterlevelse av regler og retningslinjer for godtgjøring. Gjennomgangen i 2023 bekrefter at praktiseringen av godtgjørelsesordningen for 2022 var i samsvar med regelverket. Det har ikke vært vesentlige endringer i ordningen i 2023.

Prestasjonslønn sentralbankvirksomheten

Ansatte i sentralbankvirksomheten som arbeider direkte med investeringsbeslutninger for valutareservene, kan ha prestasjonsbasert lønn. Ordningen er et tillegg til det ordinære lønnssystemet. Prestasjonsbasert lønn beregnes ut fra oppnådde resultater i forhold til avtalte mål for forvaltningen. Opptjent prestasjonsbasert lønn utbetales over flere år. Maksimal opptjening skal ikke overstige den faste årslønnen. 60 prosent av beregnet prestasjonslønn utbetales i året etter at den prestasjonsbaserte lønnen er opptjent, mens det resterende beløpet holdes tilbake og utbetales over de tre neste årene.

Totalt tre millioner kroner ble utbetalt i prestasjonsbasert lønn til 11 ansatte i 2023. Ved utgangen av 2023 var samlet maksimal ramme for prestasjonsbasert lønn 13,8 millioner kroner.

Personalkostnader

Tabell 15.1 Personalkostnader

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Lønn og honorarer

2 003

1 678

Arbeidsgiveravgift

278

204

Pensjonskostnader, se note 16 Pensjon

241

187

Andre personalkostnader

331

281

Personalkostnader

2 853

2 350

Antall ansatte/årsverk

Tabell 15.2 Antall ansatte/årsverk

31.12.2023

31.12.2022

Antall ansatte

1 079

1 007

Antall årsverk

1 059

999

Ytelser til styrende organer

Representantskapet

Samlet utbetalt godtgjørelse i 2023 var 1 211 462 kroner. Av dette utgjør utbetalt fast godtgjørelse 960 600 kroner. Satsene for honorar i 2023 ble fastsatt av Stortinget fra 1. januar 2022, jf. Innst. 40 S (2021–2022). Resterende 250 862 kroner er annen møtegodtgjørelse, herunder godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste. Samlet utbetalt godtgjørelse i 2022 var 1 072 000 kroner.

For godtgjørelse til direktøren for tilsynssekretariatet og kostnader, vises det til representantskapets rapport til Stortinget for 2023.

Tabell 15.3 Godtgjørelse til representantskapet og Den faste komité

2023

Beløp i hele kroner

Samlet pr. medlem

Representantskapet

Den faste komité

Leder

175 400

70 200

105 200

Nestleder

117 000

46 800

70 200

3 øvrige medlemmer i Den faste komité

105 400

35 200

70 200

10 medlemmer i representantskapet for øvrig

35 200

35 200

-

2022

Beløp i hele kroner

Samlet pr. medlem

Representantskapet

Den faste komité

Leder

175 400

70 200

105 200

Nestleder

117 000

46 800

70 200

3 øvrige medlemmer i Den faste komité

105 400

35 200

70 200

10 medlemmer i representantskapet for øvrig

35 200

35 200

-

Hovedstyret – eksterne medlemmer

Arbeidet i hovedstyret og underutvalgene godtgjøres med faste årlige satser. Godtgjørelsen fastsettes av Finansdepartementet. Samlet godtgjørelse til de eksterne medlemmene av hovedstyret var 2 963 900 kroner i 2023 mot 2 817 100 kroner i 2022.

Tabell 15.4 Godtgjørelse til hovedstyret

Beløp i hele kroner

2023

Navn

Sum godtgjørelse

Hovedstyret

Revisjonsutvalg

Godtgjørelsesutvalg

Eierskapsutvalg

Risiko- og investeringsutvalg

Karen Helene Ulltveit-Moe

508 300

387 600

90 600

30 100

Kristine Ryssdal

471 650

387 600

30 100

53 950

Arne Hyttnes

493 550

387 600

75 850

30 100

Hans Aasnæs

486 500

387 600

98 900

Nina Udnes Tronstad

517 400

387 600

75 850

53 950

Egil Herman Sjursen

486 500

387 600

98 900

Beløp i hele kroner

2022

Navn

Sum godtgjørelse

Hovedstyret

Revisjonsutvalg

Godtgjørelsesutvalg

Eierskapsutvalg

Risiko- og investeringsutvalg

Karen Helene Ulltveit-Moe1

510 350

368 400

86 100

16 683

39 167

Kristine Ryssdal

448 300

368 400

28 600

51 300

Arne Hyttnes

469 100

368 400

72 100

28 600

Hans Aasnæs

462 400

368 400

94 000

Nina Udnes Tronstad2

482 342

368 400

72 100

11 917

29 925

Egil Herman Sjursen3

444 608

368 400

21 375

54 833

1 Medlem i perioden 1.1.2022–30.5.2022 i Risiko- og investeringsutvalg og 1.6.2022–31.12.2022 i Godtgjørelsesutvalg.

2 Medlem i perioden 1.1.2022–30.5.2022 i Godtgjørelsesutvalg og 1.6.2022–31.12.2022 i Eierskapsutvalg.

3 Medlem i perioden 1.1.2022–30.5.2022 i Eierskapsutvalg og 1.6.2022–31.12.2022 i Risiko- og investeringsutvalg.

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet – eksterne medlemmer

Arbeidet i komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet godtgjøres med faste årlige satser som fastsettes av Finansdepartementet. Samlet godtgjørelse til de eksterne medlemmene av komiteen var 708 600 kroner i 2023 mot 673 600 kroner i 2022.

Tabell 15.5 Godtgjørelse til komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet

Beløp i hele kroner

Navn

2023

2022

Ingvild Almås

354 300

336 800

Jeanette Fjære-Lindkjenn

354 300

336 800

Ytelser til ledende ansatte

Ledende ansatte har de samme pensjonsordninger og lånevilkår som gjelder for alle ansatte i Norges Bank. Årets pensjonsopptjening tilsvarer den enkelte ledende ansattes opptjening for året. Pensjonsordningene er omtalt i note 16 Pensjon, og lån til ansatte er omtalt under eget avsnitt i denne noten.

Ledende ansatte opptjener ikke prestasjonslønn eller annen variabel godtgjørelse.

Verdi av andre fordeler viser skattemessig verdi av naturalytelser og består hovedsakelig av dekning av elektronisk kommunikasjon, personalforsikringer og enkelte reisekostnader.

Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene

Lønn til sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene blir fastsatt av Finansdepartementet. I tillegg har de fri telefon, fri avis, og fordel ved arbeidsgivers dekning av forsikringer.

For sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene gjelder en karanteneperiode på seks måneder etter fratreden eller utløp av åremålsperioden. Finansdepartementet kan gi fritak fra karanteneperioden. Så lenge karanteneperioden opprettholdes har sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene rett til å opprettholde normal lønn og annen godtgjørelse.

Tabell 15.6 Godtgjørelse til Norges Banks ledergruppe

Beløp i hele kroner

2023

Stilling

Navn

Brutto fastlønn

Verdi av andre fordeler

Pensjonsopptjening

Personallån

Sentralbanksjef

Ida Wolden Bache

2 523 686

11 503

387 154

-

Visesentralbanksjef

Øystein Børsum

2 234 720

17 469

399 086

-

Visesentralbanksjef

Pål Longva

2 092 465

11 775

440 892

-

Leder av NBIM

Nicolai Tangen

7 141 040

18 472

382 856

-

Nestleder av NBIM/stabsdirektør

Trond Grande

5 199 029

9 156

409 556

-

Leder av Norges Bank Administrasjon

Alexander Behringer1

2 047 602

10 900

365 953

-

Leder av Stab

Ingrid Solberg1

1 876 341

18 052

343 189

-

1 Fungerende leder i stillingen i hele 2023.

Beløp i hele kroner

2022

Stilling

Navn

Brutto ­fastlønn

Verdi av ­andre fordeler

Pensjons­opptjening

Personallån

Sentralbanksjef

Ida Wolden Bache1

2 012 823

10 106

355 675

-

Visesentralbanksjef

Øystein Børsum

2 019 671

10 249

439 433

-

Visesentralbanksjef

Pål Longva2

735 217

4 203

150 991

-

Leder av NBIM

Nicolai Tangen

6 872 066

11 012

411 431

-

Nestleder av NBIM/stabsdirektør

Trond Grande

4 930 080

9 610

447 975

-

Leder av Stab

Birger Vikøren

1 955 109

9 653

356 586

-

Fratrådte ledere

Sentralbanksjef

Øystein Olsen3

987 606

30 613

49 038

-

Visesentralbanksjef

Ida Wolden Bache1

352 666

1 420

71 135

-

Leder av Norges Bank Administrasjon

Jane Kristin Aamodt ­Haugland4

1 805 351

9 018

380 444

-

1 Tiltrådte sin stilling som sentralbanksjef 2.3.2022. Fratrådte sin stilling som visesentralbanksjef 1.3.2022. Godtgjørelse vises fra tiltredelses- og fratredelsestidspunkt for de respektive stillingene.

2 Tiltrådte sin stilling som visesentralbanksjef 29.8.2022. Godtgjørelse vises fra tiltredelsestidspunktet.

3 Fratrådte sin stilling 28.2.2022. Godtgjørelse vises frem til fratredelsestidspunktet.

4 Fratrådte sin stilling 1.11.2022. Godtgjørelse vises frem til fratredelsestidspunktet.

Ytelser til ledende ansatte i sentralbankvirksomheten

Tabell 15.7 Godtgjørelse til ledende ansatte i sentralbankvirksomheten i Norges Bank

Beløp i hele kroner

2023

Stilling

Navn

Bruttofastlønn

Verdi av andre fordeler

Pensjonsopptjening

Personallån

Leder av Finansiell stabilitet

Torbjørn Hægeland

2 241 047

24 840

360 956

-

Leder av Pengepolitikk

Ole Christian Bech-Moen

2 240 330

12 611

336 373

-

Leder av Markeder

Gaute Langeland1

1 496 579

6 440

244 284

-

Leder av IT

Øystein Kruge

2 039 220

9 156

418 109

-

1 Tiltrådte sin stilling 1.5.2023. Godtgjørelse vises fra tiltredelsespunktet.

Beløp i hele kroner

2022

Stilling

Navn

Brutto ­fastlønn

Verdi av ­andre fordeler

Pensjons­opptjening

Personallån

Leder av Finansiell stabilitet

Torbjørn Hægeland

2 129 677

16 100

382 825

-

Leder av Pengepolitikk

Ole Christian Bech-Moen

2 129 677

9 204

358 953

-

Leder av IT

Øystein Kruge1

151 966

710

50 298

-

Fratrådte ledere

Leder av Markeder og IKT

Olav Andreas Bø2

1 098 323

4 992

209 407

-

1 Tiltrådte sin stilling 1.12.2022. Godtgjørelse vises fra tiltredelsespunktet.

2 Fratrådte sin stilling 1.7.2022. Godtgjørelse vises frem til fratredelsespunktet.

Ytelser til ledende ansatte i Norges Bank Investment Management

Leder av NBIM har en karanteneperiode på seks måneder etter fratreden eller utløp av åremålsperioden. Det er i tillegg inngått en avtale om fraskrivelse av stillingsvern mot etterlønn. Etterlønnen skal utgjøre seks måneder ved oppsigelse fra Norges Bank og tre måneder ved egen oppsigelse. Eventuell inntekt fra ny arbeidsgiver kommer til fradrag i kompensasjonen.

Tabell 15.8 Godtgjørelse til ledende ansatte i Norges Bank Investment Management

Beløp i hele kroner

2023

Stilling

Navn

Brutto fastlønn

Brutto prestasjonslønn

Verdi av andre fordeler

Pensjonsopptjening

Personallån

HR-direktør

Ada Magenæs Aass1

1 711 965

-

7 261

274 828

-

Direktør for aksjeinvesteringer

Daniel Balthasar2

12 030 505

3 585 764

172 149

1 203 051

-

Direktør for teknologi og drift

Birgitte Bryne

3 964 247

-

16 555

437 723

-

Direktør for aksjeinvesteringer

Pedro Furtado Reis2

12 030 505

3 475 348

168 777

1 203 051

-

Nestleder/stabsdirektør

Trond Grande

5 199 029

-

9 156

409 556

-

Direktør for eiendoms-og infrastrukturinvesteringer

Mie Caroline Holstad

3 380 174

-

12 341

346 309

-

Risikodirektør

Dag Huse

4 842 036

-

9 156

668 627

-

Direktør for eierskap og etterlevelse

Carine Smith Ihenacho

5 800 948

-

155 701

580 095

-

Direktør for markedsstrategier

Malin Norberg1,2

3 135 222

-

15 849

253 896

1 162 102

Direktør for markedsstrategier

Geir Øivind Nygård

4 732 467

-

16 091

319 435

-

Direktør for kommunikasjon og eksterne relasjoner

Marthe Skaar1

1 467 748

-

15 077

262 270

-

Leder

Nicolai Tangen

7 141 040

-

18 472

382 856

-

1 Tiltrådte sine stillinger 1.4.2023. Godtgjørelse vises fra tiltredelsestidspunktet.

2 Medlemmer av ledergruppen i Norges Bank Investment Management mottar kun fastlønn. Enkelte medlemmer av ledergruppen som tidligere hadde prestasjonsbasert lønn har ikke denne ordningen lenger, men vil i årene som kommer få utbetalt den tilbakeholdte prestasjonslønnen. Beløpene oppgitt i tabellen er prestasjonslønn som er utbetalt i regnskapsåret, men opptjent og resultatført i tidligere perioder.

Beløp i hele kroner

2022

Stilling

Navn

Brutto ­fastlønn

Brutto prestasjons­lønn

Verdi av ­andre ­fordeler

Pensjons­opptjening

Personal­lån

Direktør for aksjeinvesteringer

Daniel Balthasar1,4

5 224 435

-

76 181

522 444

-

Direktør for teknologi og drift

Birgitte Bryne

3 700 102

-

11 451

481 639

-

Direktør for aksjeinvesteringer

Pedro Furtado Reis1,4

5 224 435

-

74 777

522 444

-

Nestleder/stabsdirektør

Trond Grande

4 930 080

-

9 610

447 975

-

Direktør for eiendoms-og ­infrastruktur­investeringer

Mie Caroline Holstad

3 204 829

-

13 720

375 668

-

Risikodirektør

Dag Huse

4 650 270

-

8 520

733 944

-

Direktør for eierskap og etterlevelse

Carine Smith Ihenacho

4 863 553

-

107 773

486 355

-

Direktør for markedsstrategier

Geir Øivind Nygård

4 545 620

-

11 527

348 028

-

Leder

Nicolai Tangen

6 872 066

-

11 012

411 431

-

Fratrådte ledere

Teknologidirektør

Age Bakker2

937 500

-

2 594

125 429

-

Direktør for aksjeinvesteringer

Petter Johnsen3

4 871 388

-

112 708

487 139

-

1 Tiltrådte sin stilling 1.7.2022. Godtgjørelse vises fra tiltredelsestidspunktet.

2 Fratrådte sin stilling 1.4.2022. Godtgjørelse vises frem til fratredelsestidspunktet.

3 Fratrådte sin stilling 1.7.2022. Godtgjørelse vises frem til fratredelsestidspunktet.

4 Medlemmer av ledergruppen i Norges Bank Investment Management mottar kun fastlønn. Enkelte medlemmer av ledergruppen som tidligere hadde prestasjonsbasert lønn har ikke denne ordningen lenger, men vil i årene som kommer få utbetalt den tilbakeholdte prestasjonslønnen. Beløpene oppgitt i tabellen er prestasjonslønn som er utbetalt i regnskapsåret men opptjent og resultatført i tidligere perioder.

Lån til ansatte

Bankens låneordning for egne ansatte i Norge omfatter boliglån og forbrukslån. Boliglån blir gitt i samsvar med retningslinjer gitt av representantskapet, begrenset til 80 prosent av det laveste beløp av kjøpesum eller dokumentert markedsverdi med øvre beløpsgrense 3 867 000 kroner og med maksimal avdragstid 30 år. Forbrukslån blir gitt med maksimalt fire ganger brutto månedslønn, begrenset oppad til 350 000 kroner. Låneordningene gjelder for alle faste ansatte i minimum halv stilling med ansettelseskontrakt i Norge. Renten følger normrentesatsen for rimelige lån i arbeidsforhold som fastsettes av Finansdepartementet seks ganger i året. Normrente pr. desember 2023 var 4,5 prosent. Totale lån til ansatte pr. 31. desember 2023 var 405 millioner kroner, mot 237 millioner kroner pr. 31. desember 2022.

Note 16 Pensjon

Regnskapsprinsipp

Pensjoner og utbetalingsforpliktelser blir regnskapsmessig behandlet i samsvar med IAS 19 Ytelser til ansatte. Fondsbaserte ordninger gjennom Norges Banks pensjonskasse bygger på aktuarmessige forutsetninger om blant annet levealder, forventet lønnsvekst og grunnbeløpsregulering. Netto pensjonsforpliktelse er forskjellen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien av pensjonsmidler som er avsatt for utbetaling av ytelsene.

Pensjonsmidlene blir vurdert til virkelig verdi. Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjøres på balansedagen. Arbeidsgiveravgift er inkludert. Beregning av pensjonskostnader bygger på lineær fordeling av pensjonsopptjening og består av opptjente pensjoner gjennom året, fratrukket avkastning på midler avsatt til pensjoner. Resultatført pensjonskostnad er i sin helhet presentert under linjen Personalkostnader. Endringer i aktuarmessige gevinster og tap presenteres under linjen Endring i aktuarmessige gevinster og tap i totalresultatet.

Norges Bank har sikrede og usikrede pensjons- og utbetalingsforpliktelser. Alle vesentlige sikrede og usikrede ordninger er med i bankens aktuaroppgjør. Norges Bank har en pensjonsordning hvor ytelsene er på linje med Statens Pensjonskasse og andre tilsvarende offentlige tjenestepensjonsordninger. Pensjonsytelsene levealdersjusteres og følger regler for samordning.

Norges Banks sikrede pensjonsforpliktelser blir dekket gjennom Norges Banks pensjonskasse, som er organisert som en egen juridisk enhet. Pensjonsytelsene opptjenes som hovedregel for hvert år den ansatte er i jobb frem til fylte 70 år. De ansatte betaler inn to prosent av brutto årslønn som innskudd til pensjonskassen. Tilskudd fra Norges Bank dekkes ved kontant innbetaling eller belastning av premiefond.

Tabell 16.1 Antall medlemmer i pensjonsordningen (sikret ordning)

31.12.2023

31.12.2022

Medlemmer med fast pensjonsutbetaling

931

924

Aktive medlemmer (inkludert alle i omstilling)

867

801

Medlemmer som har sluttet med oppsatte rettigheter

1 237

1 180

Totalt antall medlemmer i pensjonsordningen

3 035

2 905

Norges Banks pensjons- og utbetalingsforpliktelse

Norges Bank har sikrede pensjonsordninger knyttet til medlemskap i Norges Banks pensjonskasse. I tillegg har banken usikrede ordninger som blir finansiert direkte over driften. De usikrede ordningene omfatter spesielle og tildelte pensjoner, driftspensjon for lønn over 12 G opptjent etter 1. desember 2007, AFP beregnet basert på en påregnelig uttakstilbøyelighet på 15 prosent og avtalte førtidspensjons- og ventelønnsavtaler knyttet til omstillinger. I utbetalingsforpliktelsene knyttet til omstillinger er nåverdien av alle stadfestede avtaler medregnet, inkludert avtaler som starter utbetaling i 2023 eller senere.

Vesentlig estimat

Nåverdien av Norges Banks pensjonsforpliktelse avhenger av fastsettelse av økonomiske og demografiske forutsetninger. Endringer i disse forutsetningene påvirker både pensjonskostnad og balanseført pensjonsforpliktelse. Norges Bank følger veiledningen fra Norsk Regnskapsstiftelse ved fastsettelse av de økonomiske forutsetningene. Forutsetningene fra veiledningen vurderes opp mot faktiske forhold i Norges Bank før de besluttes anvendt.

Tabell 16.2 Økonomiske og demografiske forutsetninger

31.12.2023

31.12.2022

Diskonteringsrente

3,10 %

3,00 %

Renter på eiendeler

3,10 %

3,00 %

Forventet lønnsvekst

3,50 %

3,50 %

Pensjonsregulering

2,80 %

2,60 %

G-regulering og reg.oppsatte rettigheter

3,25 %

3,25 %

Forventet årlig avgang

5 % opp til 50 år, deretter 1 %

2 % opp til 50 år, deretter 0

Arbeidsgiveravgift

14,10 %

14,10 %

Dødelighetstabell

K2013BE

K2013BE

Uføretabell

KU

KU

Tabell 16.3 Netto pensjonsforpliktelse i balansen

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Endringer pensjonsforpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift

Pensjonsforpliktelse ved periodens begynnelse

5 700

5 697

Årets pensjonsopptjening

229

187

Rentekostnad

168

107

Arbeidsgiveravgift av innbetalinger til pensjonsmidler

-65

-27

Pensjonsutbetalinger

-158

-154

Aktuarielt tap/-gevinst

300

-110

Pensjonsforpliktelse ved periodens slutt

6 174

5 700

Endring pensjonsmidler

Pensjonsmidler ved periodens begynnelse

5 531

5 991

Renteinntekt

157

107

Innbetalinger inkl. arbeidsgiveravgift

529

220

Arbeidsgiveravgift av innbetalinger til pensjonsmidler

-65

-27

Pensjonsutbetalinger

-149

-146

Aktuarielt tap/-gevinst

265

-614

Pensjonsmidler ved periodens slutt

6 267

5 531

Pensjonsordning ikke hensyntatt i aktuarberegningen

-

1

Netto balanseført pensjonsforpliktelse/-pensjonsmidler

-93

170

Tabell 16.4 Fordeling sikret og usikrede ordninger

31.12.2023

31.12.2022

Beløp i millioner kroner

Sikret ordning

Usikrede ­ordninger

Sum

Sikret ordning

Usikrede ­ordninger

Sum

Påløpte pensjonsforpliktelser

5 944

230

6 174

5 474

227

5 701

Pensjonsmidler

-6 267

-

-6 267

-5 531

-

-5 531

Netto pensjonsforpliktelse/-pensjonsmidler

-323

230

-93

-57

227

170

Tabell 16.5 Sammensetning av pensjonsmidler for sikret ordning

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Obligasjoner

2 588

2 533

Aksjer

3 008

2 258

Eiendomsfond

671

740

Sum

6 267

5 531

Pensjonskostnader for ansatte i Norge

Pensjonskostnadene inkluderer opptjening, rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidlene.

Endringen i de usikrede ordningene er med i den samlede pensjonskostnaden.

Kostnader vedrørende de ansatte som er tilknyttet NBIM dekkes i sin helhet gjennom forvaltningsgodtgjøringen og utgjorde 113,8 millioner kroner i 2023 og 90,6 millioner kroner i 2022.

Tabell 16.6 Pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Årets pensjonsopptjening og endring i opptjening inkl. rente

229

187

Administrasjonskostnad

7

5

Årets pensjonsopptjening og endringer i opptjening

236

192

Netto rentekostnad/-inntekt

5

-6

Resultatført pensjonskostnad

241

187

Analyse av aktuarielt tap/gevinst i perioden

Tap/-gevinst – endring i diskonteringsrenten

-115

-1 125

Tap/-gevinst – endring i andre økonomiske forutsetninger

154

798

Tap/-gevinst – endring i andre demografiske forutsetninger

-14

-

Tap/-gevinst – opplevd pensjonsforpliktelse

275

216

Tap/-gevinst – opplevd pensjonsmidler

-306

574

Forvaltningskostnader

41

40

Aktuarielt tap/-gevinst i perioden

35

504

Sensitivitetsanalyse

Sensitivitetsanalysen er utarbeidet på bakgrunn av mulige endringer i forutsetningene diskonteringsrente og generell lønnsvekst, som antas å ha størst potensiell påvirkning på pensjonsforpliktelsen. De øvrige aktuarmessige forutsetningene forholder seg uendret i sensitivitetsanalysen.

Tabell 16.7 Sensitivitetsanalyse

31.12.2023

Diskonteringsrente

Generell lønnsvekst

Pensjonsforpliktelse1

Endring2

Benyttede forutsetninger pr. 31.12.2023

3,50 %

3,10 %

6 174

Diskonteringsrente + 0,5 prosentpoeng

3,60 %

3,50 %

5 624

-8,91 %

Diskonteringsrente - 0,5 prosentpoeng

2,60 %

3,50 %

6 813

10,35 %

Generell lønnsvekst + 0,5 prosentpoeng

4,00 %

4,00 %

6 403

3,71 %

Generell lønnsvekst - 0,5 prosentpoeng

3,00 %

3,00 %

5 968

-3,34 %

1 Beløp i millioner kroner.

2 Percentage change in the pension benefit obligation.

Pensjonsordninger for lokalt ansatte ved utenlandskontorene

Lokalt ansatte ved Norges Banks kontorer i London, New York og Singapore har, i tillegg til det som er fastsatt av myndighetene, en innskuddsbasert pensjonsordning i samsvar med lokale bestemmelser. Ordningene blir forvaltet eksternt og innenfor regler fastsatt av Norges Bank.

Kostnaden for ordningene utgjorde 51,5 millioner kroner i 2023 og 39,8 millioner kroner i 2022, og er presentert under linjen Andre personalkostnader i tabell 15.1 Personalkostnader.

Note 17 Øvrige driftskostnader og øvrige driftsinntekter

Øvrige driftskostnader

Tabell 17.1 Øvrige driftskostnader

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Kostnader til depot

509

498

IT-tjenester, systemer og data

1 139

948

Analyse, konsulent og juridiske tjenester

356

339

Øvrige kostnader

431

429

Sum øvrige driftskostnader ekskl. eksterne forvaltere

2 435

2 215

Faste honorarer til eksterne forvaltere

1 205

963

Avkastningsavhengige honorarer til eksterne forvaltere

1 343

717

Sum honorarer til eksterne forvaltere

2 549

1 680

Sum øvrige driftskostnader

4 984

3 895

Av- og nedskrivning

135

154

Personalkostnader

2 853

2 350

Sum driftskostnader

7 971

6 399

Herav kostnader til Norges Banks hovedoppgaver

1 339

1 173

Herav dekket gjennom Forvaltningsgodtgjøring SPU

6 632

5 226

Norges Bank fordeler kostnader på hovedoppgavene Pengepolitikk, Finansiell stabilitet, Forvaltningen av valutareservene, Sedler og mynt, Oppgjørstjenester for bankene, Statsgjeldsforvaltningen og Statens konsernkonto. I tillegg fordeles kostnader til forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

Se note 20.12 Forvaltningskostnader for spesifikasjon og ytterligere informasjon vedrørende kostnader dekket gjennom Forvaltningsgodtgjøring SPU.

Tabell 17.2 Honorar ekstern revisor

Norges Bank

Datterselskaper

Beløp i tusen kroner, inkl. mva.

2023

2022

2023

2022

Lovpålagt revisjon

13 310

13 111

11 536

8 953

Andre attestasjonstjenester

1 523

1 286

306

-52

Skatte- og avgiftsrådgivning

1 325

2 153

-

-

Andre tjenester

-

-

-

-

Sum honorar ekstern revisor

16 158

16 551

11 842

8 901

Lovpålagt revisjon

Lovpålagt revisjon for Norges Bank omfatter kostnader til revisjon av sentralbankvirksomheten og SPU. Norges Banks eksternrevisor er Ernst & Young AS (EY). EY tiltrådte som valgt revisor for revisjon av regnskapsåret 2022.

Tidligere eksternrevisor Deloitte AS (Deloitte) fratrådte etter endt engasjement, ved avslutningen av revisjon av regnskapsåret 2021. Honoraret for Norges Bank er i 2022 fordelt mellom EY og Deloitte med henholdsvis 9,5 millioner kroner og 3,6 millioner kroner.

Norges Bank har etablert datterselskaper som utelukkende utgjør investeringer som ledd i Norges Banks forvaltning av investeringsporteføljen til SPU. Datterselskapene har separate engasjementsavtaler med sine eksterne revisorer og er ikke bundet av avtalen mellom Norges Bank og EY.

Andre attestasjonstjenester

Eksternrevisor har fått attestasjonsoppdrag tildelt fra tilsynssekretariatet. Honorarene for dette avtales separat og presentere under Andre attestasjonstjenester.

Skatte- og avgiftsrådgivning

Tjenester levert til Norges Bank i 2023 knytter seg utelukkende til tjenester levert av EY. Dette knytter seg til oppdrag for NBIM.

Øvrige driftsinntekter

Regnskapsprinsipp

Øvrige driftsinntekter inntektsføres over tid etter hvert som tjenester leveres. Transaksjonsprisen avtales årlig og inneholder hovedsakelig faste elementer.

Tabell 17.3 Øvrige driftsinntekter

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Tjenester til banker

122

108

Tjenester til staten (se note 19 Nærstående parter)

1

-

Husleie (se note 19 Nærstående parter)

31

33

Andre inntekter

7

7

Sum øvrige driftsinntekter

161

149

Tjenester til banker

Norges Bank utfører oppgjørstjenester for bankene gjennom Norges Banks oppgjørssystem (NBO). Kostnadene til kontoholds- og oppgjørstjenester dekkes gjennom årlige priser i NBO. Det er lagt til grunn at inntektene skal dekke to tredjedeler av de samlede kostnadene for innføring og drift av oppgjørssystemet. En tredjedel av kostnadene henføres til oppgjørstjenester for bankene og dekkes av Norges Bank.

Note 18 Ikke-finansielle eiendeler

Regnskapsprinsipp

Varige driftsmidler blir innregnet til anskaffelseskost og avskrives lineært over forventet levetid.

Gullbeholdningen består av gullmynter og gullbarrer som er en del av bankens historiske samlinger. Samlingen er innregnet til estimert anskaffelseskost i henhold til virkelig verdi på tidspunktet da gullet ble omklassifisert fra internasjonale reserver til langsiktige eiendeler. Verdien av gullet blir ikke oppskrevet ved økt metallverdi på gull.

Samlingen av kunst- og numismatiske objekter som medaljer, sedler og mynt er innregnet til estimert anskaffelseskost i henhold til siste taksering.

Nedskrivningsvurderinger
Dersom det foreligger indikasjoner på verdifall på eiendelene, blir det foretatt en verdifallstest. Dersom bokført verdi overskrider virkelig verdi blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

Tabell 18.1 Ikke-finansielle eiendeler

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Varige driftsmidler

1 492

1 481

Gullbeholdning

291

291

Kunst og numismatisk samling

91

90

Andre eiendeler

204

185

Ikke-finansielle eiendeler

2 078

2 047

Tabell 18.2 Varige driftsmidler

2023

Immaterielle driftsmidler

Materielle driftsmidler

Beløp i millioner kroner

Programvare

Bygg

Tomter

Øvrige

Anlegg under utførelse

Sum

Anskaffelseskost pr. 1.1.

676

3 434

60

258

48

4 476

+ Tilgang i år

7

99

-

12

26

144

- Avgang i år

-10

-11

-

-102

-

-123

-/+ omklassifisert/kostnadsført i år

-

-

-

-

-

-

Anskaffelseskost pr. 31.12.

673

3 522

60

168

74

4 497

- Av- og nedskrivninger pr. 1.1.

-629

-2 129

-

-237

-

-2 995

+ Avgang avskrivninger i år

10

11

-

102

-

123

- Avskrivninger i år

-23

-105

-

-7

-

-135

- Nedskrivninger i år

-

-

-

-

-

-

Avskrivninger pr. 31.12.

-641

-2 223

-

-142

-

-3 007

Bokført verdi pr. 31.12.

32

1 299

60

26

74

1 491

Avskrivningsplan, antall år

3–6

5–75

ingen

4–10

ingen

2022

Immaterielle driftsmidler

Materielle driftsmidler

Beløp i millioner kroner

Programvare

Bygg

Tomter

Øvrige

Anlegg under utførelse

Sum

Anskaffelseskost pr. 1.1.

677

3 333

60

261

38

4 370

+ Tilgang i år

9

100

-

9

10

128

- Avgang i år

-10

-

-

-11

-

-21

-/+ omklassifisert/kostnadsført i år

-

-

-

-

-

-

Anskaffelseskost pr. 31.12.

676

3 434

60

258

48

4 476

- Av- og nedskrivninger pr. 1.1.

-610

-2 014

-

-237

-

-2 862

+ Avgang avskrivninger i år

10

-

-

7

-

17

- Avskrivninger i år

-29

-115

-

-8

-

-151

- Nedskrivninger i år

-

-

-

-

-

-

Avskrivninger pr. 31.12.

-629

-2 129

-

-237

-

-2 995

Bokført verdi pr. 31.12.

47

1 305

60

21

48

1 481

Avskrivningsplan, antall år

3–6

5–75

ingen

4–10

ingen

Bankplassen 4

Bankplassen 4 ble i 1986 overdratt fra Norges Bank til staten ved daværende Bygge- og eiendomsdirektoratet, nå Statsbygg. Overdragelsesavtalen gjelder eiendomsretten til bygningen, og festeretten til grunnen, begrenset til det arealet som bygningen dekker. Norges Bank mottar ikke festeavgift for bruksretten. Festetiden er satt til 80 år, med mulighet for å forlenge med 10-årsperioder. Dersom festet ikke fornyes, faller bygningen vederlagsfritt tilbake til Norges Bank. Bygget er fullt ut avskrevet og balanseførte verdi er null pr. 31. desember 2023.

Note 19 Nærstående parter

Regnskapsprinsipper

Norges Bank er eid av den norske stat og i tråd med IAS 24 Opplysninger om nærstående parter unntatt opplysningskrav vedrørende transaksjoner og mellomværende, inkludert forpliktelser, med staten som nærstående part. Dette inkluderer transaksjoner med andre enheter som er nærstående parter, fordi den norske stat har kontroll over, felles kontroll over, eller betydelig innflytelse over både Norges Bank og de andre enhetene.

Norges Bank, inkludert SPU, er et eget rettssubjekt som er heleid av staten ved Finansdepartementet. Se note 1 Generell informasjon for informasjon om forholdet mellom Finansdepartementet, Norges Bank og SPU. Alle transaksjoner gjennomføres til markedsvilkår.

For informasjon om transaksjoner med styrende organer og ledende ansatte i Norges Bank, se note 15 Personalkostnader.

Forvaltningen av SPU

Norges Bank bærer ingen økonomisk risiko knyttet til forvaltningen av SPU.

Finansdepartementet har plassert fondsmidlene til forvaltning i SPU som et kroneinnskudd på en særskilt konto i Norges Bank (kronekontoen). Kroneinnskuddet er videre plassert til forvaltning hos Norges Bank Investment Management.

Tilførsel eller trekk på Finansdepartementets kronekonto

I henhold til mandat for forvaltningen foretas overføringer til og fra kronekontoen.

Tilførsel eller trekk på kronekontoen gjennomføres ved månedlige overføringer mellom SPU og Norges Bank. I 2023 er det netto tilført kronekontoen 711 milliarder kroner, mot en netto tilførsel på 1 090 milliarder kroner i 2022.

Fem prosent av overført beløp holdes tilbake til påfølgende måned for å tilpasse overført valutabeløp til Finansdepartementets instruerte beløp oppgitt i norske kroner. Uoppgjort overføring utgjør et mellomværende mellom Norges Bank og SPU og presenteres under balanselinjen Annen finansiell gjeld. Uoppgjort tilførsel ved utgangen av 2023 utgjorde 2 365 millioner kroner, mot 1 468 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Forvaltningsgodtgjøringen

Regnskapsprinsipper

Forvaltningsgodtgjøring for forvaltningen av SPU inntektsføres løpende gjennom regnskapsåret og presenteres i resultatregnskapet som Forvaltningsgodtgjøring Statens pensjonsfond utland. Uoppgjort forvaltningsgodtgjøring ved årsslutt måles til amortisert kost.

Totale driftskostnader i Norges Bank tilknyttet forvaltningen av SPU godtgjøres av Finansdepartementet som oppdragsgiver. Forvaltningsgodtgjøringen tilsvarer faktiske kostnader påløpt i Norges Bank, ekskludert administrasjonsgebyr fakturert særskilt til Norges Banks datterselskaper i Norge, og inkludert avkastningsavhengige honorarer til eksterne forvaltere. Forvaltningsgodtgjøringen utgjorde 6 632 millioner kroner i 2023 og 5 226 millioner kroner i 2022.

Forvaltningsgodtgjøringen trekkes fra kronekontoen gjennom året basert på prognoser. Differansen mellom totalbeløpet som er trukket og endelig forvaltningsgodtgjøring for året presenteres enten under balanselinjen Andre finansielle eiendeler eller Annen finansiell gjeld, og gjøres opp i påfølgende år.

I 2023 ble 6,5 milliarder kroner trukket fra kronekontoen for å betale skyldig forvaltningsgodtgjøring, mot 5,0 milliarder kroner i 2022. Ved utgangen av 2023 har Norges Bank en gjeld til SPU på 168 millioner kroner, mot en gjeld på 274 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Se note 20.12 Forvaltningskostnader for ytterligere informasjon.

Transaksjoner mellom Norges Bank og SPU

Interne transaksjoner i form av pengemarkedsutlån eller -innlån mellom SPU og Norges Banks aksjeportefølje presenteres som et netto mellomværende mellom porteføljene, på enten balanselinjen Andre finansielle eiendeler eller Annen finansiell gjeld. Ved utgangen av 2023 utgjorde netto mellomværende en gjeld til SPU på 59 millioner kroner, sammenlignet med en gjeld til SPU på 302 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Tilhørende resultatposter presenteres netto i resultatregnskapet under resultatlinjen Andre finansielle inntekter/-kostnader.

Transaksjoner mellom Norges Bank og heleide datterselskaper

Datterselskaper av Norges Bank er etablert som en del av forvaltningen av SPUs investeringer i unotert eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi. For en oversikt over selskapene som drifter og eier investeringene, samt konsoliderte datterselskaper, se note 20.16 Interesser i andre foretak. For ytterligere informasjon om transaksjoner med datterselskaper, se note 20.6 Unotert eiendom og note 20.7 Unotert infrastruktur for fornybar energi.

Andre transaksjoner med staten

Norges Bank utfører, iht. sentralbanklovens § 3-7, tjenester ved opptak av statslån og forvaltning av statsgjeld og statens konsernkontoordning. Etter ny sentralbanklov gjeldende fra 1. januar 2020 dekkes ikke lenger Norges Banks kostnader knyttet til disse oppgavene av Finansdepartementet.

I tråd med retningslinjer for avsetning og disponering av Norges Banks overskudd punkt 5 skal det; «Fra overføringsfondet overføres ved hvert årsoppgjør til statskassen et beløp svarende til en tredjedel av innestående midler i overføringsfondet». Dette utgjorde 17,6 milliarder kroner for 2023 og 8,1 milliarder kroner for 2022. Basert på avlagt årsregnskap finner utbetalingen sted i påfølgende år, mens skyldig beløp fremkommer under balanselinjen Annen gjeld pr. 31. desember.

Transaksjoner med andre nærstående parter

Norges Bank har transaksjoner med andre statlige avdelinger og organer. Disse transaksjonene er hovedsakelig knyttet til husleieinntekter ved utleie av bygg, og utgjorde 32 millioner kroner i 2023, mot 34 millioner kroner i 2022.

Note 20 Statens pensjonsfond utland (SPU)

Resultatregnskap

Beløp i millioner kroner

Note

2023

2022

Resultat fra porteføljen før gevinst/tap valuta

Inntekt/kostnad fra:

- Aksjer

4

2 030 561

-1 201 835

- Obligasjoner

4

231 769

-453 128

- Unotert eiendom

6

-47 389

-2 213

- Unotert infrastruktur

7

-257

897

- Finansielle derivater

4

15 752

23 926

- Utlån med sikkerhetsstillelse

13

9 922

4 845

- Innlån med sikkerhetsstillelse

13

-13 278

-4 792

Skattekostnad

10

-13 555

-4 850

Renteinntekt/kostnad

49

-22

Annen inntekt/kostnad

4

-4

Porteføljeresultat før gevinst/tap valuta

2 213 577

-1 637 176

Gevinst/tap valuta

11

409 441

641 850

Porteføljeresultat

2 623 018

-995 326

Forvaltningsgodtgjøring

12

-6 632

-5 226

Resultat og totalresultat

2 616 385

-1 000 551

Balanse

Beløp i millioner kroner

Note

31.12.2023

31.12.2022

Eiendeler

Innskudd i banker

8 584

12 061

Utlån med sikkerhetsstillelse

13,14

728 559

462 982

Avgitt kontantsikkerhet

14

19 361

21 601

Uoppgjorte handler

33 812

11 428

Aksjer

5

10 577 325

8 138 602

Utlånte aksjer

5,13

493 949

451 799

Obligasjoner

5

3 563 613

2 968 272

Utlånte obligasjoner

5,13

1 006 711

886 555

Finansielle derivater

5,14

19 192

20 498

Unotert eiendom

6

300 541

329 732

Unotert infrastruktur

7

17 593

14 489

Fordring kildeskatt

10

10 522

8 937

Andre eiendeler

17

2 752

2 017

Fordring forvaltningsgodtgjøring

168

274

Sum eiendeler

16 782 681

13 329 248

Gjeld og eiers kapital

Innlån med sikkerhetsstillelse

13,14

911 548

796 082

Mottatt kontantsikkerhet

14

28 754

14 801

Uoppgjorte handler

44 247

44 329

Finansielle derivater

5,14

33 055

40 159

Utsatt skatt

10

8 246

4 488

Annen gjeld

17

112

56

Sum gjeld

1 025 962

899 915

Eiers kapital

15 756 719

12 429 334

Sum gjeld og eiers kapital

16 782 681

13 329 248

Kontantstrømoppstilling

Regnskapsprinsipp

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metoden. Vesentlige klasser av brutto inn- og utbetalinger er presentert separat, med unntak for spesifikke transaksjoner, i hovedsak kjøp og salg av finansielle instrumenter, som er presentert netto. Kontantstrømmer knyttet til fondets investeringsvirksomhet er presentert som operasjonelle aktiviteter siden de representerer den inntektsskapende virksomheten til fondet. Tilførsler og uttak mellom SPU og den norske stat er finansieringsaktiviteter. Disse overføringene er gjort opp i perioden. I Oppstilling av endringer i eiers kapital presenteres påløpt tilførsel/uttak.

Beløp i millioner kroner, innbetaling (+) / utbetaling (-)

Note

2023

2022

Operasjonelle aktiviteter

Innbetaling av utbytte fra aksjer

234 173

190 235

Innbetaling av renter fra obligasjoner

90 644

55 724

Innbetaling av renter og utbytte fra unotert eiendom

6

6 861

6 156

Innbetaling av renter og utbytte fra unotert infrastruktur

7

752

162

Netto innbetaling av renter og honorar fra utlån og innlån med sikkerhetsstillelse

-3 730

1 521

Innbetalinger av utbytte, renter og honorar fra beholdninger i aksjer, obligasjoner, unotert eiendom og unotert infrastruktur

328 700

253 797

Netto kontantstrøm ved kjøp og salg av aksjer

-436 867

-719 766

Netto kontantstrøm ved kjøp og salg av obligasjoner

-412 160

-702 877

Netto kontantstrøm til/fra investeringer i unotert eiendom

6

-6 742

-3 930

Netto kontantstrøm til/fra investeringer i unotert infrastruktur

7

-3 256

1 143

Netto kontantstrøm finansielle derivater

2 219

52 485

Netto kontantstrøm kontantsikkerhet ved derivattransaksjoner

16 030

-16 013

Netto kontantstrøm utlån og innlån med sikkerhetsstillelse

-184 578

52 860

Netto utbetaling av skatt

10

-11 173

-11 058

Netto kontantstrøm knyttet til renter på innskudd i banker og kassekreditt

428

30

Netto kontantstrøm knyttet til annen inntekt/kostnad, andre eiendeler og annen gjeld

947

478

Oppgjør av forvaltningsgodtgjøring til Norges Bank1

-6 526

-4 964

Netto innbetaling/utbetaling fra operasjonelle aktiviteter

-712 977

-1 097 816

Finansieringsaktiviteter

Tilførsel fra den norske stat

710 104

1 089 712

Uttak fra den norske stat

-

-

Netto innbetaling/utbetaling fra finansieringsaktiviteter

710 104

1 089 712

Netto endring innskudd i banker

Innskudd i banker per 1. januar

12 061

18 450

Netto økning/reduksjon av kontanter i perioden

-2 873

-8 104

Netto gevinst/tap valuta på kontanter

-604

1 715

Innskudd i banker per periodens slutt

8 584

12 061

1 Forvaltningsgodtgjøringen som fremkommer i Kontantstrømoppstillingen består av beløp som er tilført eller trukket fra kronekontoen i forbindelse med oppgjør av forvaltningskostnader i Norges Bank.

Oppstilling av endringer i eiers kapital

Regnskapsprinsipp

Eiers kapital for SPU består av innskutt kapital i form av akkumulert netto tilførsel fra den norske stat og opptjent kapital i form av totalresultat. Eiers kapital tilsvarer Finansdepartementets innskudd på kronekontoen i Norges Bank.

Beløp i millioner kroner

Tilført fra eier

Opptjente ­resultater

Sum eiers kapital

1. januar 2022

2 967 570

9 372 515

12 340 085

Resultat og totalresultat

-

-1 000 551

-1 000 551

Tilførsel i perioden

1 089 800

-

1 089 800

Uttak i perioden

-

-

-

31. desember 2022

4 057 370

8 371 964

12 429 334

1. januar 2023

4 057 370

8 371 964

12 429 334

Resultat og totalresultat

-

2 616 385

2 616 385

Tilførsel i perioden

711 000

-

711 000

Uttak i perioden

-

-

-

31. desember 2023

4 768 370

10 988 349

15 756 719

SPU Note 1 Generell informasjon

Generell informasjon for regnskapsrapporteringen til Statens pensjonsfond utland fremgår av note 1 Generell informasjon

SPU Note 2 Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper, vesentlige estimater og skjønnsmessige vurderinger som gjelder hele regnskapet fremgår av note 2 Regnskapsprinsipper.

SPU Note 3 Avkastning

Tabell 3.1 viser avkastningen for fondet og for hver aktivaklasse.

Tabell 3.1 Avkastning

2023

2022

Avkastning målt i fondets valutakurv (prosent)

Aksjeinvesteringenes avkastning

21,25

-15,36

Renteinvesteringenes avkastning

6,13

-12,11

Unotert eiendomsavkastning

-12,37

0,07

Unotert infrastruktursavkastning

3,68

5,12

Fondets avkastning

16,14

-14,11

Fondets relative avkastning (prosentpoeng)

-0,18

0,87

Avkastning målt i norske kroner (prosent)

Aksjeinvesteringenes avkastning

26,26

-9,27

Renteinvesteringenes avkastning

10,51

-5,78

Unotert eiendomsavkastning

-8,75

7,27

Unotert infrastruktursavkastning

7,96

12,69

Fondets avkastning

20,93

-7,93

Det benyttes tidsvektet avkastningsmetode. Beholdningenes virkelige verdi fastsettes på tidspunkter for kontantstrømmer inn i og ut av aktivaklassene og fondet som helhet. Det benyttes geometrisk kobling av delperioders avkastning ved beregning av lengre avkastningsperioder.

Avkastningen beregnes etter fradrag for transaksjonskostnader, ikke-refunderbar kildeskatt på utbytte og renter, samt skatt på realiserte gevinster.

Avkastningen måles både i norske kroner og fondets valutakurv. Valutakurven er vektet etter sammensetningen av valutaene i referanseindeksen for aksjer og obligasjoner. Avkastningen målt i fondets valutakurv beregnes som den geometriske differansen mellom fondets avkastning målt i norske kroner og valutakurvens avkastning.

Fondets relative avkastning beregnes som den aritmetiske differansen mellom fondets avkastning og avkastningen på fondets referanseindeks. Fondets referanseindeks består av globale aksje- og obligasjonsindekser fastsatt av Finansdepartementet og beregnes ved å vekte sammen månedlig avkastning til referanseindeksene for hver av de to aktivaklassene. Som vekter brukes hver av aktivaklassenes vekt i den faktiske referanseindeksen ved inngangen til måneden.

SPU Note 4 Inntekt/kostnad fra aksjer, obligasjoner og finansielle derivater

Regnskapsprinsipp

Investeringer i aksjer, obligasjoner og finansielle derivater er målt til virkelig verdi over resultatet. Se note 2 Regnskapsprinsipper for mer informasjon.

Tabell 4.1 til 4.3 spesifiserer endringen i virkelig verdi i perioden, hvor linjen Inntekt/kostnad viser beløpet innregnet i resultatregnskapet for den aktuelle resultatlinjen. Følgende prinsipper for presentasjon gjelder for de respektive inntekts og -kostnadselementene presentert i tabellene:

Utbytte innregnes på eks. dato som er det tidspunktet rettigheten til å motta utbyttet er etablert.

Renteinntekter innregnes etter hvert som de opptjenes. Rentekostnader innregnes etter hvert som de påløper. Måling av renteinntekter og -kostnader er basert på kontraktsmessige vilkår.

Realisert gevinst/tap utgjør i hovedsak beløp realisert når eiendeler eller forpliktelser blir fraregnet. Ved fraregning tilordnes gjennomsnittlig anskaffelseskost. Realisert gevinst/tap inkluderer transaksjonskostnader, som resultatføres når de påløper. Transaksjonskostnader er definert som alle kostnader som er direkte henførbare til den gjennomførte transaksjonen. For investeringer i aksjer og obligasjoner omfatter dette normalt kurtasje og dokumentavgift.

Urealisert gevinst/tap utgjør endringer i virkelig verdi i perioden for den relaterte balanseposten som ikke kan tilskrives de tidligere omtalte kategoriene.

Tabell 4.1 Spesifikasjon Inntekt/kostnad fra aksjer

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Utbytte

240 842

197 631

Realisert gevinst/tap

236 321

191 774

Urealisert gevinst/tap

1 553 398

-1 591 241

Inntekt/kostnad fra aksjer før gevinst/tap valuta

2 030 561

-1 201 835

Tabell 4.2 Spesifikasjon Inntekt/kostnad fra obligasjoner

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Renter

109 431

66 093

Realisert gevinst/tap

-101 065

-130 749

Urealisert gevinst/tap

223 402

-388 472

Inntekt/kostnad fra obligasjoner før gevinst/tap valuta

231 769

-453 128

Tabell 4.3 Spesifikasjon Inntekt/kostnad fra finansielle derivater

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Renter

4 185

7 449

Realisert gevinst/tap

13 404

12 616

Urealisert gevinst/tap

-1 837

3 862

Inntekt/kostnad fra finansielle derivater før gevinst/tap valuta

15 752

23 926

SPU Note 5 Beholdninger av aksjer, obligasjoner og finansielle derivater

Regnskapsprinsipp

Investeringer i aksjer og obligasjoner er målt til virkelig verdi over resultatet. Opptjente utbytter og renter presenteres i balansen på samme linje som de underliggende finansielle instrumentene. Balanselinjen Aksjer inkluderer investeringer i depotbevis (GDR/ADR) og andeler i noterte fond, som for eksempel REITs. Utlånte aksjer og obligasjoner presenteres separat. For mer informasjon om utlånte instrumenter, se note 13 Utlån og innlån med sikkerhetsstillelse.

Finansielle derivater er målt til virkelig verdi over resultatet. Børsnoterte futures og tilhørende variasjonsmargin presenteres netto i balansen da det foreligger en juridisk håndhevbar rett til å motregne og intensjonen er å gjøre opp på nettogrunnlag eller å realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen under ett. Norges Bank benytter ikke sikringsbokføring, og ingen finansielle instrumenter er derfor utpekt som sikringsinstrumenter.

For ytterligere informasjon om måling, se note 8 Måling til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi resultatføres og er spesifisert i note 4 Inntekt/kostnad fra aksjer, obligasjoner og finansielle derivater.

Tabell 5.1 spesifiserer investeringer i aksjer per sektor.

Tabell 5.1 Aksjer

31.12.2023

31.12.2022

Beløp i millioner kroner

Virkelig verdi inkl. opptjent utbytte

Virkelig verdi inkl. opptjent utbytte

Teknologi

2 465 516

1 517 241

Finans 

1 655 254

1 370 888

Varige konsumvarer

1 562 073

1 151 176

Industri 

1 447 684

1 141 525

Helse 

1 230 877

1 104 937

Konsumvarer

618 337

569 295

Eiendom

608 689

478 101

Materialer 

441 742

381 322

Energi

413 062

378 240

Telekommunikasjon 

367 904

265 277

Kraft- og vannforsyning 

260 137

232 400

Sum aksjer

11 071 274

8 590 402

Herav presentert i balanselinjen Aksjer

10 577 325

8 138 602

Herav presentert i balanselinjen Utlånte aksjer

493 949

451 799

Ved utgangen av 2023 utgjorde opptjent utbytte 12 580 millioner kroner (10 306 millioner kroner i 2022).

Tabell 5.2 spesifiserer investeringer i obligasjoner per kategori. Nominell verdi representerer beløpet som skal returneres ved forfall, det vil si obligasjonens pålydende verdi.

Tabell 5.2 Obligasjoner

31.12.2023

31.12.2022

Beløp i millioner kroner

Nominell verdi

Virkelig verdi inkl. opp­tjente renter

Nominell verdi

Virkelig verdi inkl. opp­tjente renter

Statsobligasjoner

Statsobligasjoner utstedt i statens egen valuta

2 742 815

2 594 816

2 366 163

2 165 605

Sum statsobligasjoner

2 742 815

2 594 816

2 366 163

2 165 605

Statsrelaterte obligasjoner

Obligasjoner utstedt av stater i fremmed valuta

11 311

10 632

11 053

9 460

Obligasjoner utstedt av lokale myndigheter

154 963

142 393

149 232

132 412

Obligasjoner utstedt av internasjonale organisasjoner

101 177

98 290

104 967

90 526

Obligasjoner utstedt av føderale utlånsinstitusjoner

166 493

155 662

162 295

149 450

Sum statsrelaterte obligasjoner

433 944

406 977

427 547

381 848

Realrente obligasjoner

Realrente obligasjoner utstedt av statlige myndigheter

232 929

283 137

250 560

243 441

Sum realrente obligasjoner

232 929

283 137

250 560

243 441

Selskapsobligasjoner

Konvertible obligasjoner

57

73

-

-

Obligasjoner utstedt av energiselskaper

100 984

95 387

83 977

74 812

Obligasjoner utstedt av finansinstitusjoner

466 844

446 681

427 297

382 224

Obligasjoner utstedt av industriselskaper

487 613

460 147

419 297

372 278

Sum selskapsobligasjoner

1 055 498

1 002 288

930 570

829 314

Pantesikrede obligasjoner

Obligasjoner med fortrinnsrett

307 782

283 106

269 778

234 618

Sum pantesikrede obligasjoner

307 782

283 106

269 778

234 618

Sum obligasjoner

4 772 968

4 570 324

4 244 619

3 854 827

Herav presentert i balanselinjen Obligasjoner

3 563 613

2 968 272

Herav presentert i balanselinjen Utlånte obligasjoner

1 006 711

886 555

Ved utgangen av 2023 utgjorde opptjente renter 34 537 millioner kroner (22 218 millioner kroner i 2022).

Finansielle derivater

Finansielle derivater benyttes i forvaltningen for å justere eksponeringen innenfor forskjellige porteføljer, som et kostnadseffektivt alternativ til handel i de underliggende verdipapirene. Videre benyttes valutaderivater i forbindelse med likviditetsstyring. Aksjederivater med et opsjonselement er ofte et resultat av selskapshendelser og disse kan konverteres til aksjer eller bli solgt. I tillegg benytter SPU aksjebytteavtaler i kombinasjon med kjøp eller salg av aksjer.

Tabell 5.3 spesifiserer finansielle derivater innregnet i balansen. Nominell verdi er grunnlaget for beregning av eventuelle betalingsstrømmer og gevinst/tap for derivatkontraktene. Dette gir informasjon om i hvilken grad ulike typer finansielle derivater benyttes.

Tabell 5.3 Finansielle derivater

31.12.2023

31.12.2022

Beløp i millioner kroner

Nominell verdi

Virkelig verdi

Nominell verdi

Virkelig verdi

Eiendel

Gjeld

Eiendel

Gjeld

Valutaderivater

976 868

6 388

18 148

1 028 213

6 955

28 135

Rentederivater

464 466

11 920

12 323

390 528

13 049

11 615

Kredittderivater

52 311

706

2 556

53 290

-

375

Aksjederivater1

-

69

-

-

274

-

Børsnoterte futureskontrakter2

95 742

110

29

91 638

221

34

Sum finansielle derivater

1 589 387

19 192

33 055

1 563 669

20 498

40 159

1 Nominell verdi anses å ikke være relevant for aksjederivater og er derfor ikke inkludert i tabellen.

2 Børsnoterte futureskontrakter har daglige marginbetalinger og netto balanseført verdi er normalt null ved balansedagen, med unntak av futureskontrakter i enkelte markeder hvor det er ulikt tidspunkt for fastsettelse av markedsverdi for marginering og balanseført verdi.

Valutaderivater

Dette omfatter valutaterminkontrakter som er avtaler om å kjøpe eller selge en spesifisert mengde av utenlandsk valuta på et avtalt tidspunkt i fremtiden.

Rentederivater

Dette omfatter avtaler mellom to parter om å bytte rentebetalinger basert på forskjellige renteberegninger. Rentederivater innregnet i balansen er hovedsakelig rentebytteavtaler hvor en part betaler flytende rente og den andre fast rente.

Kredittderivater

Dette omfatter kredittbytteavtaler for indekser («CDS Indices») bestående av selskapsobligasjoner, hvor den ene parten (selger) påtar seg kredittrisikoen og den andre parten (kjøper) reduserer kredittrisikoen tilhørende den underliggende obligasjonsindeksen. Ved en kredittbytteavtale mottar selger en periodisk premie fra kjøper som en kompensasjon for å overta kredittrisikoen. Kjøper mottar betaling kun hvis kredittbeskyttelsen utløses gjennom for eksempel mislighold av underliggende kreditt i indeksen (utløsende hendelse).

Aksjederivater

Aksjederivater er derivater med eksponering mot underliggende enkeltaksjer. Aksjederivater innregnet i balansen består av rights og warrants som er instrumenter med et opsjonselement. Disse instrumentene gir kjøperen rett til å kjøpe en aksje til en avtalt pris innenfor en viss tidsramme.

Futureskontrakter

Futureskontrakter er børsnoterte avtaler om å kjøpe eller selge en spesifikk eiendel (verdipapir, indeks, rentesats, kraft eller lignende) til en avtalt pris en gang i fremtiden.

Aksjebytteavtaler i kombinasjon med kjøp eller salg av aksjer

Aksjebytteavtaler gjennomføres i kombinasjon med kjøp eller salg av aksjer, i forbindelse med fondets aktivitet innenfor utlån og innlån med sikkerhetsstillelse. Se note 13 Utlån og innlån med sikkerhetsstillelse for ytterligere informasjon. SPU tar ikke markedsrisiko i disse transaksjonene og har dermed tilnærmet ingen netto eksponering. Aksjebytteavtalene (derivatet) innregnes ikke i balansen. Ved utgangen av 2023 var beløp for kjøp av aksjer utført i kombinasjon av motregnede aksjebytteavtaler 250 milliarder kroner (104 milliarder kroner ved utgangen av 2022). Beløp for salg av aksjer i kombinasjon med motregnede aksjebytteavtaler var 132 milliarder kroner (105 milliarder kroner ved utgangen av 2022). Se også tabell 14.1 i note 14 Sikkerhetsstillelse og motregning.

SPU Note 6 Unotert eiendom

Regnskapsprinsipp

Investeringer i unotert eiendom utføres gjennom datterselskaper av Norges Bank, utelukkende etablert som en del av forvaltningen av SPU. Datterselskaper som er presentert i balansen som Unotert eiendom er målt til virkelig verdi over resultatet. Se note 2 Regnskapsprinsipper for mer informasjon.

Virkelig verdi av unotert eiendom tilsvarer summen av SPUs andel av eiendeler og forpliktelser som inngår i de underliggende eiendomsselskapene, målt til virkelig verdi. For ytterligere informasjon, se note 8 Måling til virkelig verdi.

Endringer i virkelig verdi resultatføres og presenteres som Inntekt/kostnad fra unotert eiendom.

Følgende prinsipper for presentasjon gjelder for de respektive inntekts og -kostnadselementene presentert i tabell 6.1:

Renter innregnes etter hvert som de opptjenes.

Utbytte innregnes på det tidspunktet utbyttet er formelt vedtatt av generalforsamlingen eller tilsvarende beslutningsorgan, eller blir utbetalt i tråd med selskapets vedtekter.

Tabell 6.1 Inntekt/kostnad fra unotert eiendom

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Innbetaling av renter og utbytte

6 861

6 156

Urealisert gevinst/tap1

-54 251

-8 369

Inntekt/kostnad fra unotert eiendom før gevinst/tap valuta

-47 389

-2 213

1 Opptjente renter og utbytte som ikke er oppgjort er inkludert i Urealisert gevinst/tap.

Tabell 6.2 Balanseendringer unotert eiendom

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Unotert eiendom per 1. januar

329 732

310 134

Netto kontantstrøm til/fra investeringer

6 742

3 930

Urealisert gevinst/tap

-54 251

-8 369

Gevinst/tap valuta

18 318

24 036

Unotert eiendom, utgående balanse for perioden

300 541

329 732

Kontantstrømmer mellom SPU og datterselskaper presentert som Unotert eiendom

SPU foretar kontantoverføringer til datterselskaper gjennom egenkapital og langsiktige lån for å finansiere investeringer i fast eiendom, primært bygninger. Netto inntekt i de underliggende eiendomsselskapene kan bli distribuert tilbake til SPU i form av renter og utbytte, samt tilbakebetaling av egenkapital og lånefinansieringen. Det er ingen vesentlige restriksjoner på distribusjon av renter og utbytte fra datterselskaper til SPU.

Netto inntekt distribuert tilbake til SPU i form av renter og utbytte er presentert i kontantstrømoppstillingen som Innbetaling av renter og utbytte fra unotert eiendom. Kontantoverføringer i form av egenkapital og lånefinansiering, samt tilbakebetaling av disse, er presentert i kontantstrømoppstillingen som Netto kontantstrøm til/fra investeringer i unotert eiendom.

Netto inntekt som ikke blir distribuert tilbake til SPU reinvesteres i de underliggende eiendomsselskapene, for å finansiere for eksempel utvikling av bygninger eller nedbetaling av ekstern gjeld.

En netto utbetaling fra SPU til datterselskaper vil medføre en økning i balanseført verdi av Unotert eiendom, mens en netto innbetaling fra datterselskaper til SPU vil medføre en reduksjon.

Tabell 6.3 spesifiserer kontantstrømmer mellom SPU og datterselskaper presentert som Unotert eiendom.

Tabell 6.3 Kontantstrøm unotert eiendom

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Innbetaling av renter fra løpende drift

2 042

1 568

Innbetaling av utbytte fra løpende drift

4 709

4 200

Innbetaling av renter fra salg

110

219

Innbetaling av utbytte fra salg

-

168

Innbetaling av renter og utbytte fra unotert eiendom

6 861

6 156

Utbetaling til nye investeringer

-7 007

-7 074

Utbetaling til utvikling av bygninger

-1 778

-1 186

Netto inn-/utbetaling ekstern gjeld

-104

72

Innbetaling fra løpende drift

1 533

1 694

Innbetaling fra salg

615

2 564

Netto kontantstrøm til/fra investeringer i unotert eiendom

-6 742

-3 930

Netto kontantstrøm unotert eiendom

119

2 225

Herav kontantstrøm fra løpende drift

8 284

7 463

Herav kontantstrøm til/fra andre aktiviteter

-8 164

-5 237

Underliggende eiendomsselskaper

Datterselskapene knyttet til eiendom har investeringer i andre ikke-konsoliderte unoterte selskaper. For ytterligere informasjon, se note 16 Interesser i andre foretak.

Prinsipper for presentasjon

Følgende prinsipper gjelder for de respektive inntekts- og kostnadselementene i datterselskapene presentert i tabell 6.4:

Leieinntekter innregnes lineært over leieperioden. Netto leieinntekter består i all hovedsak av opptjente leieinntekter med fradrag for kostnader til drift og vedlikehold av bygningene.

Honorarer for eiendomsforvaltning er direkte relatert til de underliggende bygningene og er primært knyttet til drift og utvikling av bygninger og leieforhold. Faste honorarer resultatføres etter hvert som de påløper. Variable honorarer til eksterne eiendomsforvaltere er basert på oppnådde prestasjonsmål over tid. Avsetning for variable honorarer er basert på beste estimat på påløpte honorarer som skal utbetales. Endringen i beste estimat i regnskapsperioden resultatføres.

Transaksjonskostnader og avgifter ved kjøp og salg av eiendom påløper som en engangskostnad og resultatføres etter hvert som de påløper.

Tabell 6.4 spesifiserer SPUs andel av netto inntekt generert i de underliggende eiendomsselskapene som er grunnlaget for Inntekt/kostnad fra unotert eiendom presentert i tabell 6.1.

Tabell 6.4 Inntekt fra underliggende eiendomsselskaper

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Netto leieinntekter

13 852

12 807

Ekstern eiendomsforvaltning - faste honorarer

-1 044

-1 071

Ekstern eiendomsforvaltning - variable honorarer

-23

-33

Intern eiendomsforvaltning - faste honorarer1

-123

-99

Driftskostnader i heleide datterselskaper2

-82

-65

Driftskostnader i felleskontrollert virksomhet

-171

-166

Rentekostnader ekstern gjeld

-776

-644

Betalbar skatt

-210

-303

Netto inntekt fra løpende drift

11 424

10 427

Realisert gevinst/tap

46

769

Urealisert gevinst/tap3

-58 630

-13 085

Realisert og urealisert gevinst/tap

-58 584

-12 316

Transaksjonskostnader og avgifter ved kjøp og salg

-229

-324

Netto inntekt underliggende eiendomsselskaper

-47 389

-2 213

1 Intern eiendomsforvaltning utføres på 100 prosent eide eiendommer av ansatte i et heleid, konsolidert datterselskap.

2 Driftskostnader i heleide datterselskaper måles mot den øvre kostnadsrammen fra Finansdepartementet, se note 12 Forvaltningskostnader for mer informasjon.

3 Urealisert gevinst/tap presentert i tabell 6.1 inkluderer netto inntekt i de underliggende eiendomsselskapene som ikke er distribuert tilbake til SPU og vil derfor ikke tilsvare Urealisert gevinst/tap presentert i tabell 6.4.

Tabell 6.5 spesifiserer SPUs andel av eiendeler og forpliktelser i de underliggende eiendomsselskapene som inngår i Unotert eiendom som presentert i tabell 6.2.

Tabell 6.5 Eiendeler og forpliktelser underliggende eiendomsselskaper

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Bygninger

327 165

356 518

Ekstern gjeld

-25 564

-24 751

Netto andre eiendeler og forpliktelser1

-1 060

-2 036

Sum eiendeler og forpliktelser underliggende eiendomsselskaper

300 541

329 732

1 Netto andre eiendeler og forpliktelser består av kontanter og skatt samt operasjonelle fordringer og forpliktelser.

SPU Note 7 Unotert infrastruktur for fornybar energi

Regnskapsprinsipp

Investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi (Unotert infrastruktur) utføres gjennom datterselskaper av Norges Bank, utelukkende etablert som en del av forvaltningen av SPU. Datterselskaper som er presentert i balansen som Unotert infrastruktur er målt til virkelig verdi over resultatet. Se note 2 Regnskapsprinsipper for mer informasjon.

Virkelig verdi av unotert infrastruktur tilsvarer summen av SPUs andel av eiendeler og forpliktelser som inngår i de underliggende infrastrukturselskapene, målt til virkelig verdi. For ytterligere informasjon, se note 8 Måling til virkelig verdi.

Endringer i virkelig verdi resultatføres og presenteres som Inntekt/kostnad fra unotert infrastruktur.

Følgende prinsipper for presentasjon gjelder for de respektive inntekts og -kostnadselementene presentert i tabell 7.1:

Renter innregnes etter hvert som de opptjenes.

Utbytte innregnes på det tidspunktet utbyttet er formelt vedtatt av generalforsamlingen eller tilsvarende beslutningsorgan, eller blir utbetalt i tråd med selskapets vedtekter.

Tabell 7.1 Inntekt/kostnad fra unotert infrastruktur

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Innbetaling av renter og utbytte

752

162

Urealisert gevinst/tap1

-1 010

735

Inntekt/kostnad fra unotert infrastruktur før gevinst/tap valuta

-257

897

1 Opptjente renter og utbytte som ikke er oppgjort er inkludert i Urealisert gevinst/tap.

Tabell 7.2 Balanseendringer unotert infrastruktur

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Unotert infrastruktur per 1. januar

14 489

14 287

Netto kontantstrøm til/fra investeringer

3 256

-1 143

Urealisert gevinst/tap

-1 010

735

Gevinst/tap valuta

859

609

Unotert infrastruktur, utgående balanse for perioden

17 593

14 489

Kontantstrømmer mellom SPU og datterselskaper presentert som Unotert infrastruktur

SPU foretar kontantoverføringer til datterselskaper gjennom egenkapital og langsiktige lån for å finansiere investeringer i infrastruktur for fornybar energi. Netto inntekt i de underliggende infrastrukturselskapene kan bli distribuert tilbake til SPU i form av renter og utbytte, samt tilbakebetaling av egenkapital og lånefinansieringen. Det er ingen vesentlige restriksjoner på distribusjon av renter og utbytte fra datterselskaper til SPU.

Netto inntekt distribuert tilbake til SPU i form av renter og utbytte er presentert i kontantstrømoppstillingen som Innbetaling av renter og utbytte fra unotert infrastruktur. Kontantoverføringer i form av egenkapital og lånefinansiering, samt tilbakebetaling av disse, er presentert i kontantstrømoppstillingen som Netto kontantstrøm til/fra investeringer i unotert infrastruktur.

En netto utbetaling fra SPU til datterselskaper vil medføre en økning i balanseført verdi av Unotert infrastruktur, mens en netto innbetaling fra datterselskaper til SPU vil medføre en reduksjon.

Tabell 7.3 spesifiserer kontantstrømmer mellom SPU og datterselskaper presentert som Unotert infrastruktur.

Tabell 7.3 Kontantstrøm unotert infrastruktur

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Innbetaling av renter fra løpende drift

397

162

Innbetaling av utbytte fra løpende drift

355

-

Innbetaling av renter og utbytte fra unotert infrastruktur

752

162

Utbetaling til nye investeringer

-2 939

-

Utbetaling til utvikling av infrastruktureiendelene

-1 071

-

Innbetaling fra løpende drift

755

1 143

Netto kontantstrøm til/fra investeringer i unotert infrastruktur

-3 256

1 143

Netto kontantstrøm unotert infrastruktur

-2 504

1 305

Herav kontantstrøm fra løpende drift

1 507

1 305

Herav kontantstrøm til/fra andre aktiviteter

-4 010

-

Underliggende infrastrukturselskaper

Datterselskapene knyttet til infrastruktur har investeringer i andre ikke-konsoliderte unoterte selskaper. For ytterligere informasjon, se note 16 Interesser i andre foretak.

Prinsipper for presentasjon

Følgende prinsipper gjelder for de respektive inntekts- og kostnadselementene i datterselskapene presentert i tabell 7.4:

Inntekter fra salg av fornybar energi innregnes på leveringstidspunktet. Netto inntekter fra salg av fornybar energi består i all hovedsak av opptjente inntekter med fradrag for kostnader til drift og vedlikehold av infrastruktureiendelene.

Transaksjonskostnader og avgifter ved kjøp og salg av infrastruktur for fornybar energi påløper som en engangskostnad og resultatføres etter hvert som de påløper.

Tabell 7.4 spesifiserer SPUs andel av netto inntekt generert i de underliggende infrastrukturselskapene som er grunnlaget for Inntekt/kostnad fra unotert infrastruktur presentert i tabell 7.1.

Tabell 7.4 Inntekt fra underliggende infrastrukturselskaper

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Netto inntekter fra salg av fornybar energi

1 356

2 175

Driftskostnader i heleide datterselskaper1

-8

-6

Driftskostnader i felleskontrollert virksomhet

-32

-16

Betalbar skatt

-70

-353

Renteinntekter og -kostnader

26

-

Netto inntekt fra løpende drift

1 273

1 799

Urealisert gevinst/tap2

-1 468

-898

Transaksjonskostnader og avgifter ved kjøp

-62

-4

Netto inntekt underliggende infrastrukturselskaper

-257

897

1 Driftskostnader i heleide datterselskaper måles mot den øvre kostnadsrammen fra Finansdepartementet, se note 12 Forvaltningskostnader for mer informasjon.

2 Urealisert gevinst/tap presentert i tabell 7.1 inkluderer netto inntekt i de underliggende infrastrukturselskapene som ikke er distribuert tilbake til SPU og vil derfor ikke tilsvare Urealisert gevinst/tap presentert i tabell 7.4.

Tabell 7.5 spesifiserer SPUs andel av eiendeler og forpliktelser i de underliggende infrastrukturselskapene som inngår i Unotert infrastruktur som presentert i tabell 7.2.

Tabell 7.5 Eiendeler og forpliktelser underliggende infrastrukturselskaper

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Infrastruktureiendeler

15 936

13 983

Netto andre eiendeler og forpliktelser1

1 657

506

Sum eiendeler og forpliktelser underliggende infrastrukturselskaper

17 593

14 489

1 Netto andre eiendeler og forpliktelser består av kontanter og skatt samt operasjonelle fordringer og forpliktelser.

SPU Note 8 Måling til virkelig verdi

Regnskapsprinsipp

Alle eiendeler og forpliktelser presentert som Aksjer, Obligasjoner, Unotert eiendom, Unotert infrastruktur, Finansielle derivater, Utlån og innlån med sikkerhetsstillelse, Innskudd i banker og Avgitt og mottatt kontantsikkerhet er målt til virkelig verdi over resultatet.

Virkelig verdi, som definert i IFRS 13 Måling av virkelig verdi, er den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for å overføre en forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på måletidspunktet.

1. Innledning

Virkelig verdi for majoriteten av eiendeler og gjeld er basert på noterte markedspriser eller observerbare markedsdata. Dersom markedet ikke er aktivt, fastsettes virkelig verdi ved hjelp av standard verdsettelsesmodeller. Måling til virkelig verdi kan være komplekst og kreve skjønnsmessige vurderinger, særlig når observerbare inndata ikke er tilgjengelig. Verdsettelsesrisikoen blir adressert av kontrollrammeverket i Norges Bank Investment Management som er beskrevet i punkt 6 i denne noten.

2. Hierarkiet for virkelig verdi

Alle eiendeler og gjeldsposter som inngår i investeringsporteføljen har blitt inndelt i de tre kategoriene i hierarkiet for virkelig verdi, presentert i tabell 8.1. Inndelingen er basert på observerbarheten til inndataene som benyttes i målingen av virkelig verdi:

 • Nivå 1 består av eiendeler som er verdsatt basert på noterte, ikke-justerte priser i aktive markeder. Et aktivt marked er definert som et marked der transaksjoner finner sted med tilstrekkelig hyppighet og volum til å gi løpende prisinformasjon.
 • Eiendeler og gjeldsposter klassifisert som nivå 2 verdsettes ved bruk av modeller som benytter direkte eller indirekte observerbare markedsdata. Inndata anses som observerbare dersom de er basert på offentlig tilgjengelig markedsdata om faktiske hendelser eller transaksjoner.
 • Eiendeler klassifisert som nivå 3 verdsettes ved bruk av modeller som i vesentlig grad bruker ikke-observerbare inndata. Inndata anses som ikke-observerbar når det ikke foreligger tilgjengelig markedsdata og når inndataen blir utviklet ved hjelp av beste tilgjengelig informasjon om de forutsetningene som markedsdeltakere vil kunne benytte ved prising av eiendelen.

En oversikt over modeller og verdsettelsesmetoder med sine respektive observerbare og ikke-observerbare inndata, kategorisert per type instrument er beskrevet i punkt 4 i denne noten.

Vesentlige estimater

Klassifisering i hierarkiet for virkelig verdi er basert på faste kriterier, hvorav fastsettelse av noen av kriteriene kan kreve bruk av skjønn.

Nivå 3-investeringer består av instrumenter målt til virkelig verdi, men som ikke handles eller prises i et aktivt marked. Virkelig verdi er fastsatt ved bruk av verdsettelsesteknikker som bruker modeller med betydelig bruk av ikke-observerbare inndata. Fastsettelse av forutsetninger som markedsdeltakere vil benytte ved prising av eiendelen eller forpliktelsen når observerbar markedsinformasjon ikke er tilgjengelig, innebærer betydelig utøvelse av skjønn.

Tabell 8.1 Investeringsporteføljen kategorisert per nivå i verdsettelseshierarkiet

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Totalt

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2022

Aksjer

11 033 488

8 556 594

36 286

30 602

1 500

3 206

11 071 274

8 590 402

Statsobligasjoner

2 165 249

1 929 618

429 567

235 987

-

-

2 594 816

2 165 605

Statsrelaterte obligasjoner

340 242

303 108

65 926

78 406

809

334

406 977

381 848

Realrenteobligasjoner

220 652

204 037

62 485

39 404

-

-

283 137

243 441

Selskapsobligasjoner

942 658

740 645

59 628

88 663

2

6

1 002 288

829 314

Pantesikrede obligasjoner

256 012

202 781

26 989

31 837

105

-

283 106

234 618

Sum obligasjoner

3 924 813

3 380 189

644 595

474 297

916

340

4 570 324

3 854 827

Finansielle derivater (eiendeler)

282

429

18 906

20 024

4

45

19 192

20 498

Finansielle derivater (gjeld)

-1 633

-409

-31 422

-39 750

-

-

-33 055

-40 159

Sum finansielle derivater

-1 351

20

-12 516

-19 726

4

45

-13 863

-19 661

Unotert eiendom

-

-

-

-

300 541

329 732

300 541

329 732

Unotert infrastruktur

-

-

-

-

17 593

14 489

17 593

14 489

Annet (eiendeler)1

-

-

803 590

519 026

-

-

803 590

519 026

Annet (gjeld)2

-

-

-984 661

-859 756

-

-

-984 661

-859 756

Markedsverdi investerings­porteføljen3

14 956 950

11 936 803

487 294

144 443

320 554

347 812

15 764 797

12 429 059

Totalt (prosent)

94,9

96,0

3,1

1,2

2,0

2,8

100,0

100,0

1 Annet (eiendeler) består av balanselinjene Innskudd i banker, Utlån med sikkerhetsstillelse, Avgitt kontantsikkerhet, Uoppgjorte handler (eiendeler), Fordring kildeskatt og Andre eiendeler.

2 Annet (gjeld) består av balanselinjene Innlån med sikkerhetsstillelse, Mottatt kontantsikkerhet, Uoppgjorte handler (gjeld) og Annen gjeld.

3 Fra 2023 er Utsatt skatt ikke inkludert som en del av investeringsporteføljen.

Majoriteten av den totale porteføljen er priset basert på observerbare markedspriser. Ved utgangen av 2023 var 98,0 prosent av porteføljen klassifisert som nivå 1 eller 2, som er en marginal økning sammenlignet med årsslutt 2022. Bevegelser mellom nivåene i hierarkiet for virkelig verdi er beskrevet i punkt 3 i denne noten.

Aksjer

Målt som en andel av total verdi var tilnærmet alle aksjer (99,66 prosent) verdsatt basert på offisielle sluttkurser fra børs og klassifisert som nivå 1 ved utgangen av 2023. En mindre andel aksjer (0,33 prosent) var klassifisert som nivå 2 ved årsslutt. Dette er hovedsakelig aksjer hvor handel nylig er suspendert, eller illikvide beholdninger som ikke handles daglig. Andelen av aksjebeholdninger som ble verdsatt med betydelig bruk av ikke-observerbare inndata og klassifisert som nivå 3 ved årsslutt var 0,01 prosent. Dette er aksjer som ikke er notert, eller hvor børshandel er suspendert og verdien er justert ned i forhold til siste sluttkurs, basert på selskaps- eller landspesifikke forhold.

Obligasjoner

Majoriteten av obligasjonsbeholdningene har observerbare, bindende markedskurser i aktive markeder og 85,88 prosent av beholdningene var klassifisert som nivå 1 ved utgangen av 2023. Obligasjonsbeholdninger som ikke har et tilstrekkelig antall observerbare markedskurser eller som er priset basert på sammenlignbare likvide obligasjoner er klassifisert som nivå 2. Disse utgjorde 14,10 prosent av obligasjonsbeholdningene ved årsslutt. En ubetydelig andel av beholdningene (0,02 prosent) som ikke hadde observerbare kurser var klassifisert som nivå 3 ved årsslutt, da verdsettelsen var basert på betydelig bruk av ikke-observerbare inndata.

Unotert eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi

Alle investeringer i unotert eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi er klassifisert som nivå 3, da modeller er brukt for å verdsette de underliggende eiendelene og forpliktelsene med utstrakt bruk av ikke-observerbare inndata. Eiendommer og investeringer i unotert infrastruktur er målt til verdien fastsatt av eksterne verdsettere. Unntaket er nylige investeringer der kostpris eksklusive transaksjonskostnader normalt er vurdert som det beste anslaget på virkelig verdi, eller tilfeller hvor det finnes indikasjoner på at verdien fastsatt av eksterne verdsettere ikke gjenspeiler virkelig verdi, slik at justering av verdsettelser er berettiget.

Finansielle derivater

Noen aksjederivater (rights og warrants) og kredittbytteavtaler for indekser («CDS indices») som aktivt handles på børs, er klassifisert som nivå 1. Majoriteten av derivater er klassifisert som nivå 2, da verdsettelsen av disse er basert på standard modeller hvor det er benyttet observerbare inndata. Noen få derivater er verdsatt basert på modeller med utstrakt bruk av ikke-observerbare inndata og er klassifisert som nivå 3.

Andre eiendeler og forpliktelser som inngår i investeringsporteføljen er klassifisert som nivå 2.

3. Bevegelser mellom nivåer i hierarkiet

Regnskapsprinsipp

Overføringer mellom nivåer i hierarkiet for virkelig verdi anses å inntreffe ved begynnelsen av rapporteringsperioden.

Reklassifiseringer mellom nivå 1 og nivå 2

Andelen av aksjer klassifisert som nivå 1 var tilnærmet uendret sammenlignet med årsslutt 2022. Det var ingen vesentlige reklassifiseringer av aksjer mellom nivå 1 og nivå 2.

Andelen av obligasjoner klassifisert som nivå 1 ble redusert med 1,8 prosentpoeng sammenlignet med årsslutt 2022, og det var en tilsvarende økning i andelen klassifisert som nivå 2. Hovedårsaken til denne endringen var netto kjøp av statsobligasjoner klassifisert som nivå 2. Det var en netto reklassifisering fra nivå 2 til nivå 1 på 13 milliarder kroner i løpet av året. Denne besto av obligasjoner med en verdi på 64 milliarder kroner som ble reklassifisert fra nivå 2 til nivå 1, hovedsakelig grunnet forbedret prisobserverbarhet på selskapsobligasjoner, motvirket av obligasjoner med en verdi på 51 milliarder kroner som ble reklassifisert fra nivå 1 til nivå 2.

Reklassifiseringer mellom nivå 2 og nivå 3

Andelen av aksjer klassifisert som nivå 3 ble noe redusert sammenlignet med årsslutt 2022, som følge av negativ verdiutvikling på aksjer i dette nivået. Det var ingen vesentlige reklassifiseringer av aksjer mellom nivå 2 og nivå 3. Andelen obligasjoner klassifisert som nivå 3 var tilnærmet uendret sammenlignet med årsslutt 2022. Det var en netto reklassifisering av statsrelaterte obligasjoner fra nivå 2 til nivå 3 i løpet av året på 466 millioner kroner.

Tabell 8.2 Endringer i nivå 3 beholdninger

Beløp i millioner kroner

01.01.2023

Kjøp

Salg

­Forfalte og ­innbetalte

Netto gevinst/tap

Overført til nivå 3

Overført fra nivå 3

Gevinst/tap valuta

31.12.2023

Aksjer

3 206

-

-100

-21

-1 328

47

-1

-303

1 500

Obligasjoner

340

245

-147

-54

45

563

-97

20

916

Finansielle derivater (eiendeler)

45

4

-45

-

-

-

-

-

4

Unotert eiendom1

329 732

6 742

-

-

-54 251

-

-

18 318

300 541

Unotert infrastruktur1

14 489

3 256

-

-

-1 010

-

-

859

17 593

Totalt

347 812

10 247

-292

-75

-56 544

610

-98

18 894

320 554

Beløp i millioner kroner

01.01.2022

Kjøp

Salg

­Forfalte og ­innbetalte

Netto gevinst/tap

Overført til nivå 3

Overført fra nivå 3

Gevinst/tap valuta

31.12.2022

Aksjer

1 349

83

-1 014

310

-28 634

27 678

-152

3 585

3 206

Obligasjoner

7

237

-

-

-20

103

-

13

340

Finansielle derivater (eiendeler)

-

-

-

-

-20

60

-

5

45

Unotert eiendom1

310 134

3 930

-

-

-8 369

-

-

24 036

329 732

Unotert infrastruktur1

14 287

-1 143

-

-

735

-

-

609

14 489

Totalt

325 777

3 108

-1 014

310

-36 308

27 841

-152

28 248

347 812

1 Kjøp representerer netto kontantstrøm til investeringer i henholdsvis unotert eiendom og unotert infrastruktur slik det fremkommer i kontantstrømoppstillingen.

Den relative andelen av beholdninger klassifisert som nivå 3 var 2,0 prosent ved utgangen av 2023, en reduksjon fra 2,8 prosent ved årsslutt 2022. SPUs samlede beholdninger i nivå 3 utgjorde 320 554 millioner kroner ved årsslutt 2023, en nedgang på 27 258 millioner kroner sammenlignet med årsslutt 2022. Nedgangen skyldes i hovedsak investeringer i unotert eiendom, som i sin helhet er klassifisert som nivå 3.

Investeringer i unotert eiendom utgjorde 300 541 millioner kroner ved årsslutt, en nedgang på 29 191 millioner kroner fra årsslutt 2022. Nedgangen skyldes i hovedsak urealisert tap, delvis motvirket av valutagevinster og nye investeringer.

4. Verdsettelsesmetoder

Norges Bank Investment Management har definert hierarkier for hvilke priskilder som skal brukes i verdsettelsen. Beholdninger som finnes i referanseindeksene verdsettes normalt i henhold til indeksleverandørenes priser, mens de resterende beholdningene av aksjer og obligasjoner verdsettes nesten utelukkende ved bruk av priser fra andre eksterne leverandører. For aksjer og derivater som handles i aktive markeder (nivå 1) blir sluttkurs benyttet. For obligasjoner som handles i aktive markeder blir hovedsakelig kjøpskurs benyttet. Markedsaktivitet og volum overvåkes ved bruk av flere priskilder som gir tilgang til markedspriser, noterte priser og transaksjoner på måletidspunktet.

I de følgende avsnittene presenteres verdsettelsesteknikkene som blir brukt for instrumenter klassifisert som nivå 2 eller 3 i verdsettelseshierarkiet. Videre beskrives de vesentligste observerbare og ikke-observerbare inndata som blir brukt i verdsettelsesmodellene.

Unotert eiendom (nivå 3)

Virkelig verdi av unotert eiendom er fastsatt basert på summen av de underliggende eiendelene og forpliktelsene som presentert i note 6 Unotert eiendom. Eiendeler og forpliktelser består i det vesentligste av bygninger og ekstern gjeld. Bygninger verdsettes hver rapporteringsdato av eksterne, sertifiserte og uavhengige verdsettelsesspesialister ved bruk av verdsettelsesmodeller. Verdsettelse av eiendomsinvesteringer er av natur avhengige av fremtidsrettede skjønnsmessige forutsetninger. Dette inkluderer estimater for hver individuell eiendomstype, beliggenhet, fremtidige estimerte netto kontantstrømmer og relevante avkastningskrav. Disse forutsetningene representerer i hovedsak ikke-observerbar inndata og Unotert eiendom er derfor klassifisert som nivå 3 i verdsettelseshierarkiet. Forutsetninger som er brukt reflekterer nylig gjennomførte sammenlignbare transaksjoner med tilsvarende beliggenhet og kvalitet.

Verdsettelse av kommersiell eiendom er basert på varianter av neddiskonterte kontantstrømsmodeller.

Avkastningskrav og forutsetninger knyttet til forventede fremtidige kontantstrømmer er de viktigste inndataene i verdsettelsesmodellene. Forventede fremtidige kontantstrømmer påvirkes av endringer i forutsetninger relatert til, men ikke begrenset til:

 • Estimert markedsleie og vekst i markedsleie
 • Endringer i leieforhold
 • Inflasjonsforventning (marked, konsumprisindeks, kostnader osv.)
 • Sannsynlighet for reforhandling og mislighold leietakere, ledighetsperiode, samt drifts- og kapitalkostnader

Verdien av eiendelene er estimert ved å diskontere forventede fremtidige kontantstrømmer. Diskonteringsrentene benyttet hensyntar en rekke faktorer tilpasset hver enkelt investering, herunder eiendomskarakteristika, markedsutsikter, sammenlignbare markedstransaksjoner, samt lokale og globale økonomiske forhold. For noen investeringer, i tråd med lokal bransjestandard, benyttes kapitaliseringsmetoden, også kalt den tradisjonelle metoden. Den tradisjonelle metoden kapitaliserer netto inntekt i dag med en kapitaliseringsrente som hensyntar de samme faktorene som nevnt over for forventede fremtidige kontantstrømmer og diskonteringsrente.

Tabell 8.3 gir informasjon om de betydelige ikke-observerbare inndataene benyttet ved målingen av virkelig verdi for investeringer i unotert eiendom.

Tabell 8.3 Ikke-observerbare inndata – Unotert eiendom

Eiendomstype

Virkelig verdi i millioner kroner

Verdsettelsesmetode

Gjennomsnittlig ­kapitaliseringsrente/

diskonteringsrente i prosent

Gjennomsnittlig ­årlig ­markedsleie per ­kvadratmeter (i kroner)

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2022

Kontor

Europa

28 291

81 048

Inntektskapitalisering

4,6

3,6

11 191

7 183

Europa

47 864

-

Diskontert kontantstrøm

5,3

-

6 700

-

USA

74 128

89 789

Diskontert kontantstrøm

7,3

6,3

8 152

8 018

Handel

Europa

13 814

35 104

Inntektskapitalisering

5,1

3,8

17 549

16 791

Europa

18 939

-

Diskontert kontantstrøm

4,9

-

19 895

-

Logistikk

USA

70 439

79 108

Diskontert kontantstrøm

7,8

6,4

1 770

1 651

Europa

36 946

33 963

Inntektskapitalisering

5,7

5,0

1 093

902

Tokyo

Kontor/Handel

8 022

8 016

Diskontert kontantstrøm

2,3

2,4

16 428

17 134

Annet

2 097

2 703

Totalt

300 541

329 732

Unotert infrastruktur for fornybar energi (nivå 3)

Virkelig verdi av unotert infrastruktur er fastsatt basert på summen av de underliggende eiendelene og forpliktelsene som presentert i note 7 Unotert infrastruktur for fornybar energi. Investeringene er verdsatt av eksterne, uavhengige verdsettelsesspesialister ved bruk av spesialtilpassede verdsettelsesmodeller. Verdsettelse av infrastrukturinvesteringer er avhengig av fremtidsrettede skjønnsmessige vurderinger. Vurderingene inkluderer viktige forutsetninger og estimater for hver individuelle type eiendel, fremtidig inntektsstrøm og relevante diskonteringsrente. Disse forutsetningene representerer i hovedsak ikke-observerbar inndata og Unotert infrastruktur er derfor klassifisert som nivå 3 i verdsettelseshierarkiet.

Diskonteringsrente og forutsetninger knyttet til forventede fremtidige kontantstrømmer (strømpriser) er de viktigste inndataene i verdsettelsesmodellene. Prognoser på strømpriser blir levert av uavhengige leverandører av energimarkedsprognoser.

Forventede fremtidige kontantstrømmer blir neddiskontert med en diskonteringsrente i verdsettelsesmodeller. Modellene hensyntar estimater på risikopremier både for markedet generelt og for de spesifikke infrastruktureiendelene. I tillegg blir verdiene rimelighetsvurdert mot verdianslag beregnet ved bruk av markedsmultipler (faktorer fra sammenlignbare selskaper) og transaksjonsmultipler (måltall fra nylige, sammenlignbare transaksjoner) før endelig estimat på virkelig verdi fastsettes.

Aksjer (nivå 2 og nivå 3)

Aksjer verdsatt basert på modeller med observerbar inndata er klassifisert som nivå 2 i verdsettelseshierarkiet. Disse beholdningene handles ikke i aktive markeder. Verdsettelsesmodellene hensyntar flere typer observerbar inndata som pris på sammenlignbare aksjer, siste prisnotering og volum.

Beholdninger i nivå 3 består av aksjer som ikke er notert samt aksjer som er suspendert fra handel, hvor verdsettelsesmodellene i vesentlig grad benytter ikke-observerbare inndata. For aksjer som er suspendert fra handel er verdien justert ned i forhold til siste sluttkurs fra børs basert på en vurdering av selskaps- og landspesifikke forhold. For aksjer som ikke er notert er det foretatt en justering for likviditetsrisiko. Verdsettelsesmodellene benytter ikke-observerbare inndata som historisk volatilitet, selskapets resultater og analyse av sammenlignbare selskaper og verdipapirer.

Russiske aksjebeholdninger utgjør det vesentligste av beholdninger klassifisert som nivå 3 per årsslutt 2023. Handel i russiske verdipapirer er regulert av omfattende sanksjoner. For å estimere den prisen som ville blitt oppnådd for salg av aksjene under gjeldende markedsforhold, ble det foretatt en nedjustering i forhold til siste sluttkurs for disse aksjebeholdningene ved årsslutt. Nedjusteringen reflekterer den estimerte rabatten markedsdeltakere ville kreve for å gjenspeile risikoen knyttet til den iboende usikkerheten i kontantstrømmene til aksjebeholdningene, samt manglende tilgang til å handle aksjene i markedet. Justeringen i forhold til siste sluttkurs benytter ikke-observerbar inndata og anses som betydelig for virkelig verdi målingen. Alle beholdninger hvor verdien er justert ned i forhold til siste sluttkurs er derfor klassifisert som nivå 3. Ved årsslutt 2023 hadde disse aksjebeholdningene en verdi på 1,4 milliarder kroner, sammenlignet med 3 milliarder kroner ved årsslutt 2022.

Obligasjoner (nivå 2 og nivå 3)

Obligasjoner klassifisert som nivå 2 er verdsatt basert på observerbare inndata fra sammenlignbare utstedelser, i tillegg til direkte indikative eller bindende markedskurser. Disse beholdningene består som regel av obligasjoner som er mindre likvide enn de klassifisert som nivå 1, det vil si hvor det ikke er aktivitetsvolum for bindende handler og et lavt aktivitetsvolum for indikative prisnoteringer på måletidspunktet.

Obligasjoner klassifisert som nivå 3 er verdsatt basert på modeller som benytter ikke-observerbare inndata som sannsynlighet for fremtidige kontantstrømmer og differanse mot referansekurver. Disse beholdningene inkluderer misligholdte og illikvide obligasjoner.

Finansielle derivater (nivå 2 og nivå 3)

Valutaderivater, som hovedsakelig består av valutaterminkontrakter, er verdsatt ved bruk av markedsstandardiserte modeller som benytter markedsobserverbar inndata som valutaterminkurser.

Rentederivater, som i all hovedsak består av rentebytteavtaler, er verdsatt ved bruk av markedsstandardiserte modeller som benytter markedsobserverbar inndata som renter fra handlede rentebytteavtaler.

Aksjederivater og kredittderivater er hovedsakelig verdsatt ved bruk av observerbare priser mottatt fra leverandører i henhold til prishierarkiet. I de få tilfeller et aksjederivat ikke handles, benyttes konverteringsfaktor, tegningspris og avtalt fremtidig kjøps- eller salgskurs for å verdsette instrumentene.

5. Sensitivitetsanalyse for nivå 3 beholdninger

Verdsettelse av nivå 3 beholdninger innebærer utøvelse av skjønn for å fastsette forutsetninger som markedsdeltakere vil benytte når observerbar markedsinformasjon ikke er tilgjengelig. I sensitivitetsanalysen for nivå 3 beholdninger vises effekten av å benytte rimelige alternative forutsetninger i verdsettelsen av beholdningene.

Tabell 8.4 Ytterligere spesifikasjon nivå 3 og sensitiviteter

Beløp i ­millioner kroner

Nøkkel forutsetninger

Endring nøkkel-­ forut­setninger

Spesifikasjon nivå 3 per 31.12.2023

Sensitiviteter 31.12.2023

Endring nøkkel-­ forut­setninger

Spesifikasjon nivå 3 per 31.12.2022

Sensitiviteter 31.12.2022

Ufordelaktige endringer

Fordelaktige endringer

Ufordelaktige endringer

Fordelaktige endringer

Aksjer

Justering for landspesifikke forhold Russland

-

1 358

-1 358

-

-

2 997

-2 997

-

Justering ved suspensjon fra handel

20,0 prosent

142

-28

28

20,0 prosent

209

-42

42

1 500

-1 386

28

3 206

-3 039

42

Obligasjoner

Sannsynlighet for ­fremtidige kontant­strømmer

10,0 prosent

916

-90

90

10,0 prosent

340

-34

34

Finansielle derivater (eiendeler)

Annet

4

-1

1

45

-9

9

Unotert eiendom

Avkastningskrav

0,25 prosent­poeng

-14 818

16 879

0,20 prosent­poeng

-15 944

17 896

Markedsleie

2,0 prosent

-5 400

5 419

2,0 prosent

-5 362

5 370

300 541

-20 218

22 298

329 732

-21 306

23 266

Unotert ­infrastruktur

Diskonteringsrente

0,25 prosent­poeng

-424

463

0,25 prosent­poeng

-312

287

Strømpris­prognose

5,0 prosent

-976

1 027

5,0 prosent

-804

780

17 593

-1 400

1 490

14 489

-1 116

1 066

Totalt

320 554

-23 095

23 907

347 812

-25 504

24 417

Unotert eiendom

Endring i nøkkelforutsetninger kan ha en vesentlig effekt på verdsettelsen. En rekke nøkkelforutsetninger benyttes, hvor avkastningskrav og markedsleie er de forutsetningene som gir størst utslag i estimat for eiendomsverdiene. I sensitivitetsanalysen illustreres dette ved å benytte andre rimelige alternative forutsetninger for avkastningskrav og markedsleie. Ved utgangen av 2023, anses en endring i avkastningskrav på 0,25 prosentpoeng og en endring i markedsleie på 2 prosent som et rimelig mulighetsområde for alternative forutsetninger. Ved årsslutt 2022 ble en endring i avkastningskrav på 0,20 prosentpoeng og en endring i markedsleie på 2 prosent ansett som et rimelig mulighetsområde for alternative forutsetninger. Endringen i mulighetsområdet for avkastningskrav er hovedsakelig for å hensynta den absolutte økningen i avkastningskravnivå.

Sensitivitetsanalysen er basert på en statistisk relevant populasjon som er representativ for den unoterte eiendomsporteføljen og reflekterer både fordelaktige og ufordelaktige endringer. Under en ufordelaktig endring er det beregnet at en økning i avkastningskrav på 0,25 prosentpoeng og en reduksjon i markedsleie på 2 prosent vil redusere den unoterte eiendomsporteføljens verdi med om lag 20 218 millioner kroner eller 6,7 prosent (6,5 prosent ved årsslutt 2022). Under en fordelaktig endring vil en reduksjon i avkastningskrav på 0,25 prosentpoeng og en økning i markedsleie på 2 prosent øke den unoterte eiendomsporteføljens verdi med om lag 22 298 millioner kroner eller 7,4 prosent (7,1 prosent ved årsslutt 2022). Den isolerte effekten av endringer i avkastningskrav og fremtidig markedsleie er presentert i tabell 8.4.

Endringer utenfor intervallene spesifisert ovenfor anses å være mindre rimelige alternative forutsetninger, men hvis utvalget av alternative forutsetninger skulle utvides, vil verdiendringene være lineære.

Unotert infrastruktur for fornybar energi

Sensitivitetsanalysen for unotert infrastruktur er tilpasset hver enkelt investering. En rekke nøkkelforutsetninger benyttes, hvor diskonteringsrente og fremtidige strømpriser er de forutsetningene som gir størst utslag i estimat for verdi på investeringen. I sensitivitetsanalysen illustreres dette ved å benytte andre rimelige alternative forutsetninger for diskonteringsrente og fremtidige strømpriser.

Aksjer

Virkelig verdi av aksjer klassifisert som nivå 3 er sensitiv for om handel gjenopptas og hvordan markedene har beveget seg fra tidspunktet handelen ble stanset, samt spesifikke faktorer knyttet til landet og det enkelte selskap som handelsrestriksjoner og selskapets økonomiske situasjon.

6. Kontrollmiljø

Kontrollmiljøet for måling til virkelig verdi av finansielle instrumenter og investeringer i unotert eiendom og unotert infrastruktur er organisert rundt en formalisert og dokumentert verdsettelsespolicy samt retningslinjer som er støttet opp av arbeids- og kontrollprosedyrer.

Verdsettelsesmiljøet er tilpasset i samsvar med markedsstandarder og etablert praksis for verdifastsettelse. I praksis er dette gjennomført i form av en daglig verdifastsettelse av alle beholdninger, med unntak for investeringer i unotert eiendom og unotert infrastruktur hvor verdsettelsene gjøres kvartalsvis. For unotert eiendom gjøres de kvartalsvise verdsettelsene av eksterne verdsettere. For unotert infrastruktur gjøres verdsettelsene av eksterne verdsettere ved utgangen av andre og fjerde kvartal, mens de gjøres av verdsettelsesavdelingen internt ved utgangen av første og tredje kvartal. Prosessene er skalerbare i forhold til markedsendringer og er basert på interne og eksterne dataløsninger.

Alle beholdninger og investeringer er som hovedregel verdsatt av eksterne, uavhengige prisleverandører. Disse er valgt på grunnlag av analyser foretatt av avdelingene som er ansvarlige for verdifastsettelsen.

Prisleverandørene følges opp løpende gjennom regelmessig dialog, kontroller og forespørsler knyttet til priser på enkeltpapirer. For en stor andel av beholdningene er innhentede priser basert på priser som er direkte observerbare i markedet. For beholdninger hvor det ikke er tilstrekkelig likviditet til at verdsettelsen kan baseres på observerbare priser, anvendes modeller. Her benyttes det så langt som mulig observerbare datapunkter, men i noen tilfeller er det grunnet manglende likviditet benyttet ikke-observerbare datapunkter.

På daglig basis er verdifastsettelsen gjenstand for flere kontroller i verdsettelsesavdelingene. Kontrollene er basert på definerte terskler og sensitiviteter, som overvåkes og justeres i overensstemmelse med rådende markedsforhold. Ved månedsslutt for finansielle instrumenter og ved kvartalsslutt for investeringer i unotert eiendom og unotert infrastruktur, blir det utført mer omfattende kontroller for å sikre at verdsettelsen representerer virkelig verdi i henhold til IFRS. I denne forbindelse gis det spesiell oppmerksomhet til illikvide finansielle instrumenter samt unoterte investeringer, det vil si investeringer hvor det vurderes at det eksisterer verdsettelsesutfordringer. Illikvide instrumenter identifiseres ved hjelp av sektor og valuta, kredittvurderingsindikatorer, spredning mellom kjøps- og salgskurser og aktivitet i markedet.

Det utarbeides verdsettelsesnotater og rapporter ved hver kvartalsslutt som dokumenterer de utførte kontrollene og som beskriver de største kildene til usikkerhet i verdsettelsene. I forkant av fremleggelse av regnskapsrapporteringen blir dokumentasjonen gjennomgått, større prisingsspørsmål behandlet og verdifastsettelsen av porteføljen godkjent i NBIM Ledergruppe Investeringsmøte.

SPU Note 9 Investeringsrisiko

Forvaltningsmandat for SPU

SPU forvaltes av Norges Bank på vegne av Finansdepartementet i henhold til lov om Statens pensjonsfond § 3 annet ledd og mandat for forvaltning av Statens pensjonsfond utland fastsatt av Finansdepartementet.

SPU skal søke å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader målt i investeringsporteføljens valutakurv, innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen. Finansdepartementets strategiske referanseindeks er fordelt på to aktivaklasser, aksjer og obligasjoner, med en allokering på 70 prosent til aksjer og 30 prosent til obligasjoner.

Referanseindeksen for aksjer er satt sammen etter markedsverdien for aksjene i de land som inngår i indeksen. Referanseindeksen for obligasjoner angir en fast fordeling mellom statsobligasjoner og selskapsobligasjoner, hvor statsdelindeksen har en vekt på 70 prosent og selskapsdelindeksen har en vekt på 30 prosent. Valutafordelingen følger av disse vektingsprinsippene.

Investeringene i unotert eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi er ikke definert av fondets referanseindeks. Forvaltningsmandatet setter en maksimal allokering til unotert eiendom på 7 prosent av investeringsporteføljen. Investeringer i unotert infrastruktur kan utgjøre inntil 2 prosent av investeringsporteføljen. Fondets allokering til unotert eiendom og unotert infrastruktur er videre regulert gjennom investeringsmandatet fastsatt av Norges Banks hovedstyre. Det er opp til Norges Bank å bestemme allokeringen til unotert eiendom og unotert infrastruktur, innenfor rammer gitt i forvaltningsmandatet, og hvordan den skal finansieres.

Fondet kan ikke investere i verdipapirer utstedt av norske foretak, verdipapirer utstedt i norske kroner, eller fast eiendom og infrastruktur lokalisert i Norge. Fondet kan heller ikke investere i selskaper som er utelukket etter bestemmelsene i retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU.

Figur 9.1 Forvaltningsmandat for SPU
Stortinget: Har fastsatt de formelle rammebetingelsene i lov om Statens pensjonsfond.Finansdepartementet: Har det overordnede ansvaret for fondets forvaltning og har fastsatt rammer for forvaltningen i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.Norges Bank: Utfører forvaltningen av fondet.

Norges Banks styringsstruktur

Hovedstyret i Norges Bank har delegert ansvaret for forvaltningen av SPU til leder for bankens område for kapitalforvaltning, Norges Bank Investment Management.

Leder i Norges Bank Investment Management er gitt fullmakter i form av en stillingsbeskrivelse og et investeringsmandat. Hovedstyret har vedtatt prinsipper for blant annet risikostyring, ansvarlige investeringer og godtgjøring til ansatte i Norges Bank Investment Management. Internasjonalt anerkjente standarder legges til grunn innen verdivurdering og avkastningsmåling, samt styring, måling og kontroll av risiko. Rapportering til hovedstyret gjøres månedlig og mer utfyllende kvartalsvis. Sentralbanksjefen og hovedstyret gjøres oppmerksom på spesielle hendelser eller vesentlige forhold uten opphold.

I Norges Bank Investment Management er investeringsansvaret delegert videre gjennom investeringsmandater. Ansvar for prosesser og personale er delegert gjennom stillingsbeskrivelser, mens krav til prosesser er detaljert gjennom reglement og retningslinjer. Sammensetningen av ledergruppen og delegeringen av myndighet skal sikre ansvarsdeling mellom investeringsområdene, verdipapirhandel, drift, risikostyring og etterlevelse og kontroll.

Figur 9.2 Norges Banks styringsstruktur
Norges Bank Hovedstyre: Fastsetter retningslinjer for forvaltningsvirksomheten, som delegeres gjennom et investeringsmandat og en stillingsinstruks for leder for Norges Bank Investment Management.Leder av Norges Bank Investment Management: Har det overordnede ansvaret for å gjennomføre forvaltningsoppdraget i henhold til retningslinjer og kravene som hovedstyret stiller. Fastsetter retningslinjer og delegerer mandater og stillingsinstrukser for ledere i Norges Bank Investment Management.Ledere i Norges Bank Investment Management: Har ansvaret for å iverksette prosesser på bakgrunn av retningslinjer og krav som organisasjonens leder definerer, samt rammekravene som defineres av områdene for risikostyring og etterlevelse. Fastsetter retningslinjerog stillingsinstrukser og delegerer mandater.

NBIM Ledergruppe Investeringsmøte komplementerer delegeringen blant annet ved å gi råd om styring av investeringsrisiko og investeringsuniverset til porteføljen.

Krav til intern risikorapportering er gitt av leder i Norges Bank Investment Management i stillingsbeskrivelser innenfor risikoområdet. Rapportering til leder gjøres daglig, ukentlig og månedlig. Leder skal gjøres oppmerksom på spesielle hendelser eller alvorlige avvik fra investeringsmandatet uten opphold.

Rammeverk for investeringsrisiko

I forvaltningsmandatet for SPU er det gitt flere rammer og begrensninger for den kombinerte aksje- og obligasjonsaktivaklassen, samt innen hver aktivaklasse. Investeringer i unotert eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi er omhandlet i investeringsmandatet med egne rammer for forvaltningen. Rammene understøtter hvordan en diversifisert eksponering mot unotert eiendom og unotert infrastruktur skal etableres og forvaltes.

Deling av roller og ansvar er et grunnprinsipp i utforming av prosesser i Norges Bank Investment Management. Endringer av investeringsmandater, porteføljehierarkiet og nye motparter følges opp og krever godkjenning av Chief Risk Officer (CRO), eller den CRO har bemyndiget.

Hovedstyrets prinsipper for risikostyring er videre detaljert gjennom reglement og retningslinjer. Ansvaret for effektive prosesser knyttet til risikostyring er delegert til CRO og Chief Corporate Governance & Compliance Officer.

Risikostyring er definert som styring av markedsrisiko, kredittrisiko, motpartsrisiko, operasjonell risiko og risiko relatert til miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer. De tre førstnevnte er definert som investeringsrisiko. I Norges Bank Investment Management har investeringsområdet ansvar for å styre risiko i porteføljen og i det enkelte mandat, mens risikostyringsområdene på uavhengig basis måler, styrer og rapporterer investeringsrisiko på tvers av porteføljen, på aktivaklassenivå og andre nivåer som reflekterer investeringsprosessen. For unotert eiendom og unotert infrastruktur er det krav til særskilte risikovurderinger i forkant av investeringer.

Tabell 9.1 Investeringsrisiko

Type

Markedsrisiko

Kredittrisiko

Motpartsrisiko

Definisjon

Risiko for tap eller endring i markedsverdi for porteføljen eller deler av denne på grunn av endring i variabler i finansmarkedene, eiendoms- og infrastrukturverdier

Risiko for tap som følge av at en utsteder av obligasjoner ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser

Risiko for tap knyttet til at en motpart går konkurs eller på annen måte ikke oppfyller sine forpliktelser

Hoveddimensjoner

Målt både absolutt og relativt til referanseindeksen

- Konsentrasjonsrisiko

- Volatilitet og samvariasjonsrisiko

- Systematisk faktorrisiko

- Likviditetsrisiko

Målt på enkeltutstedernivå og porteføljenivå
- Sannsynlighet for mislighold
- Tap ved mislighold
- Samvariasjon mellom instrumenter og utstedere hensyntas på porteføljenivå

Målt risikoeksponering per type posisjon

- Verdipapirutlån

- Usikrede bankinnskudd og verdipapirer

- Derivater inklusive valutakontrakter

- Gjenkjøps- og gjensalgsavtaler

- Oppgjørsrisiko på motpart og transaksjoner med lang oppgjørstid

Investeringsrisiko – markedsrisiko

Norges Bank Investment Management definerer markedsrisiko som risiko for tap eller endring i markedsverdi for porteføljen eller deler av denne på grunn av endring i variabler i finansmarkedene, samt eiendoms- og infrastrukturverdier. Markedsrisiko for investeringsporteføljen, både absolutt og relativt til referanseindeksen, måles etter dimensjonene konsentrasjon, volatilitet og samvariasjonsrisiko, systematisk faktorrisiko og likviditetsrisiko. For unotert eiendom omfatter dette måling av andel eiendom under utvikling, utleiegrad, leietakerkonsentrasjon og geografisk konsentrasjon. For unotert infrastruktur omfatter dette blant annet eksponering mot ulike sektorer, måling av andel inntekter fra myndighetssubsidier, utviklingseksponering og geografisk konsentrasjon. Markedsrisiko tas aktivt for å generere avkastning i tråd med mål i investeringsmandatene.

Investeringsrisiko – kredittrisiko

Norges Bank Investment Management definerer kredittrisiko som risiko for tap som følge av at en utsteder av obligasjoner ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser. Kredittrisiko blir målt både knyttet til enkeltutstedere der risikomålet tar hensyn til sannsynlighet for mislighold og tap ved mislighold, og kredittrisiko på porteføljenivå der risikomålet tar hensyn til samvariasjon mellom instrumenter og utstedere. Kredittrisiko tas aktivt for å generere avkastning i tråd med mål i investeringsmandatene.

Investeringsrisiko – motpartsrisiko

Norges Bank Investment Management definerer motpartsrisiko som risiko for tap knyttet til at en motpart går konkurs eller på annen måte ikke oppfyller sine forpliktelser. Motparter er nødvendige for å sikre effektiv likviditetsstyring og effektiv handel og styring av markeds- og kredittrisiko. Motpartsrisiko oppstår også ved utlån av verdipapirer og i forbindelse med forvaltningen av aksje- og obligasjonsporteføljen samt eiendoms- og infrastrukturporteføljene. Motpartsrisiko kontrolleres og begrenses i så stor grad som mulig, gitt investeringsstrategien.

Risikostyringsprosessen

Norges Bank Investment Management benytter flere målemetoder, prosesser og systemer for å kontrollere investeringsrisiko. Robuste og anerkjente risikostyringssystemer og -prosesser komplementeres av internt utviklede målemetoder og prosesser.

Markedsrisiko

Norges Bank Investment Management måler markedsrisiko både for den faktiske porteføljen og den relative markedsrisikoen for plasseringer for SPU.

Kontinuerlig overvåkning, måling og vurdering av markedsrisiko gjøres langs flere risikodimensjoner, og ved bruk av flere metoder og angrepsvinkler. Ved å kombinere forskjellige og utfyllende risikomål får man økt innsikt i risikoprofilen til plasseringene for SPU.

Konsentrasjonsrisiko

Konsentrasjonsanalyse er et supplement til statistisk risikoberegning ved å beskrive konsentrasjonen til en enkelt eksponering eller en gruppe med eksponeringer. Mer konsentrerte porteføljer har en tendens til å bidra med mindre diversifisering. Konsentrasjonen måles over ulike dimensjoner avhengig av aktivaklasse, inkludert land-, valuta-, sektor-, utsteder- og selskapseksponering.

Porteføljen er investert på tvers av flere aktivaklasser, land og valutaer, som vist i tabell 9.2.

Tabell 9.2 Fordeling per aktivaklasse, land og valuta

Aktivaklasse

Markedsverdi i prosent per land og valuta1

Markedsverdi per ­aktivaklasse i prosent

Markedsverdi per aktivaklasse i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Marked

31.12.2023

Marked

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2022

Aksjer

Utviklet

89,8

Utviklet

89,1

USA

48,8

USA

44,7

Japan

7,2

Japan

7,3

Storbritannia

6,1

Storbritannia

7,0

Frankrike

4,3

Frankrike

4,8

Sveits

4,1

Sveits

4,5

Sum andre

19,4

Sum andre

20,8

Fremvoksende

10,2

Fremvoksende

10,9

Kina

3,1

Kina

3,8

India

2,2

India

2,0

Taiwan

2,1

Taiwan

2,0

Brasil

0,6

Brasil

0,5

Mexico

0,4

Sør-Afrika

0,4

Sum andre

1,9

Sum andre

2,2

Sum aksjer

70,88

69,77

11 174 263

8 672 186

Obligasjoner

Utviklet

99,8

Utviklet

99,7

Amerikanske dollar

51,2

Amerikanske dollar

50,2

Euro

28,2

Euro

28,1

Japanske yen

6,9

Japanske yen

8,0

Britiske pund

5,0

Britiske pund

4,5

Kanadiske dollar

3,9

Kanadiske dollar

3,8

Sum andre

4,6

Sum andre

5,1

Fremvoksende2

0,2

Fremvoksende2

0,3

Sum obligasjoner

27,10

27,45

4 271 746

3 412 044

Unotert eiendom

USA

48,6

USA

51,8

Storbritannia

18,7

Frankrike

16,5

Frankrike

15,7

Storbritannia

16,4

Tyskland

5,3

Tyskland

5,0

Sveits

3,6

Sveits

3,4

Sum andre

8,0

Sum andre

7,0

Sum unotert eiendom

1,91

2,66

301 128

330 300

Sum unotert infrastruktur

0,11

0,12

17 660

14 530

Markedsverdi investeringsporteføljen

15 764 797

12 429 059

1 Markedsverdi i prosent per land og valuta inkluderer derivater og kontanter. Fra og med 2023 er fondets markedsverdi presentert før fordring forvaltningsgodtgjøring og utsatt skatt. Frem til og med 2022, var fondets markedsverdi presentert før fordring forvaltningsgodtgjøring.

2 Andelen av obligasjonsporteføljen i individuelle fremvoksende markeders valuta er uvesentlig.

Ved utgangen av 2023 var aksjeandelen i fondet 70,9 prosent, opp fra 69,8 prosent ved årsslutt 2022. Obligasjonsporteføljens andel av fondet var 27,1 prosent, ned fra 27,5 prosent ved årsslutt 2022. Unotert eiendom utgjorde 1,9 prosent av fondet ved årsslutt, mot 2,7 prosent ved årsslutt 2022. Unotert infrastruktur utgjorde 0,1 prosent av fondet ved årsslutt, som var på samme nivå som ved årsslutt 2022.

For aksjeinvesteringene måles konsentrasjon i porteføljen videre blant annet fordelt på sektor. Tabell 9.3 viser sektorfordelingen for aktivaklassen aksjer.

Tabell 9.3 Fordeling av aksjeinvesteringene per sektor1, prosent

Sektor

31.12.2023

31.12.2022

Teknologi

22,3

17,5

Finans

15,0

15,8

Varige konsumvarer

14,1

13,3

Industri

13,1

13,1

Helse

11,1

12,7

Konsumvarer

5,6

6,6

Eiendom

5,5

5,5

Materialer

4,0

4,4

Energi

3,7

4,4

Telekommunikasjon

3,3

3,1

Kraft- og vannforsyning

2,4

2,7

1 Summerer seg ikke til 100 prosent fordi kontanter og derivater ikke er inkludert.

SPU har betydelige investeringer i obligasjoner utstedt av stater. Tabell 9.4 viser de største beholdningene av obligasjoner utstedt av stater. Disse inkluderer statsobligasjoner utstedt i egen valuta og fremmed valuta, samt realrenteobligasjoner i egen valuta.

Tabell 9.4 Største beholdninger innenfor segmentet obligasjoner utstedt av stater

Beløp i millioner kroner

Markedsverdi

31.12.2023

Beløp i millioner kroner

Markedsverdi

31.12.2022

USA

1 344 708

USA

1 022 086

Japan

362 637

Japan

475 342

Singapore

225 902

Tyskland

171 336

Tyskland

201 925

Singapore

155 332

Storbritannia

152 941

Storbritannia

106 701

Canada

85 209

Frankrike

73 898

Frankrike

79 170

Canada

64 837

Italia

60 385

Italia

63 415

Nederland

52 858

Australia

44 187

Spania

49 664

Spania

31 959

Porteføljen er også investert i selskaper som utsteder både aksjer og obligasjoner. Tabell 9.5 viser porteføljens største beholdninger av utstedere utenom nasjonalstater, inkludert både obligasjonsbeholdninger og aksjebeholdninger. Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av finansinstitusjoner samt gjeld utstedt av andre underliggende selskaper er inkludert i obligasjonskolonnen.

Tabell 9.5 Største beholdninger utenom stat, både aksjer og obligasjoner

Beløp i millioner kroner, 31.12.2023

Sektor

Aksjer

Obligasjoner

Totalt

Microsoft Corp

Teknologi

358 388

1 717

360 105

Apple Inc

Teknologi

337 297

5 631

342 929

Alphabet Inc

Teknologi

195 493

1 948

197 440

Amazon.com Inc

Varige konsumvarer

177 283

6 596

183 879

NVIDIA Corp

Teknologi

145 855

3 230

149 085

Meta Platforms Inc

Teknologi

113 120

4 198

117 318

Nestlé SA

Konsumvarer

91 221

1 527

92 747

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Teknologi

89 218

-

89 218

Novo Nordisk A/S

Helse

88 694

-

88 694

JPMorgan Chase & Co

Finans

59 877

22 686

82 563

Beløp i millioner kroner, 31.12.2022

Sektor

Aksjer

Obligasjoner

Totalt

Apple Inc

Teknologi

209 674

9 662

219 336

Microsoft Corp

Teknologi

199 878

1 581

201 459

Alphabet Inc

Teknologi

110 219

1 717

111 936

Nestlé SA

Konsumvarer

88 149

1 994

90 143

Amazon.com Inc

Varige konsumvarer

80 207

9 260

89 466

Roche Holding AG

Helse

62 055

1 498

63 554

Shell PLC

Energi

60 710

272

60 982

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Teknologi

60 040

-

60 040

Bank of America Corp

Finans

33 303

25 468

58 771

Berkshire Hathaway Inc

Finans

51 834

6 169

58 003

Tabell 9.6 viser sektorfordelingen for aktivaklassen unotert eiendom.

Tabell 9.6 Fordeling av unoterte eiendomsinvesteringer per sektor, prosent

Sektor

31.12.2023

31.12.2022

Kontor

52,0

53,7

Handel

11,9

11,7

Logistikk

35,7

34,2

Annet

0,4

0,4

Totalt

100,0

100,0

Volatilitet og samvariasjonsrisiko

Norges Bank Investment Management benytter modeller for å kvantifisere risiko for svingninger i verdi knyttet til hele eller deler av porteføljen. Volatilitet er et standard risikomål basert på det statistiske målet standardavvik, som hensyntar samvariasjon mellom porteføljens ulike investeringer. Forventet volatilitet er definert som ett standardavvik. Risikomålet gir et estimat på hvor mye man kan forvente at porteføljens verdi endres eller svinger i løpet av et år basert på markedsforhold over de siste tre årene. I to av tre år forventes porteføljens avkastning å ligge innenfor den negative og positive verdien til måltallet. Forventet volatilitet kan uttrykkes i form av porteføljens absolutte eller relative risiko. Norges Bank Investment Management benytter samme modell både for porteføljerisiko og relativ volatilitet.

Alle fondets investeringer er inkludert i beregning av forventet relativ volatilitet, og måles mot fondets referanseindeks bestående av globale aksje- og verdipapirindekser.

Modellering av unoterte investeringer er utfordrende på grunn av få eller ingen historiske priser. For investeringer i unotert eiendom kartlegges eksponeringen til en gruppe relevante risikofaktorer i modellrammeverket til MSCI sin Barra Private Real Estate 2 (PRE2) modell. Disse bestemmes av nøkkelattributter som beliggenhet og eiendomstype. Modellen bruker tidsserier for verditakster og faktiske transaksjoner som utgangspunkt, men inkluderer også noterte eiendomsaksjer for å etablere representative tidsserier med daglig frekvens. For investeringer i unotert infrastruktur tas det utgangspunkt i en kombinasjon av tidsserier tilgjengelige i eksisterende rammeverk for børsnoterte markeder. Eksponeringer mot generiske noterte risikofaktorer kartlegges for hvert prosjekt basert på attributter som andel av kontraktspriser, prosjektlevetid, fase av prosjektet, sektor, land og kvaliteten på motparter.

MSCI sin risikomodell bruker så de kartlagte faktorene for unoterte investeringer på samme måte som ordinære aksje- og renterisikofaktorer for å beregne forventet absolutt og relativ volatilitet, samt forventet ekstremavviksrisiko for fondets investeringer.

Beregning av forventet volatilitet

Forventet volatilitet til porteføljen, og relativ til dens referanseindeks, estimeres ved bruk av en parametrisk beregningsmetode basert på dagens investeringer. Modellen vekter ukentlige avkastningsdata likt over en estimeringsperiode på tre år.

Tabell 9.7 og 9.8 presenterer risiko både i form av porteføljens absolutte risiko og i form av den relative risikoen.

Tabell 9.7 Porteføljerisiko, forventet volatilitet, prosent

Forventet volatilitet, faktisk portefølje

31.12.2023

Min 2023

Maks 2023

Snitt 2023

31.12.2022

Min 2022

Maks 2022

Snitt 2022

Porteføljen

10,3

8,7

10,8

9,7

10,1

9,6

10,4

10,1

Aksjer

12,5

11,3

15,0

12,4

14,2

13,8

14,4

14,2

Obligasjoner

10,8

9,8

11,2

10,4

11,1

10,0

11,1

10,7

Unotert eiendom

12,9

11,8

12,9

12,4

12,1

11,7

12,4

12,0

Unotert infrastruktur

34,0

14,9

40,0

32,1

14,9

8,9

14,9

11,7

Tabell 9.8 Relativ risiko målt mot referanseindeksene til fondet, forventet relativ volatilitet, basispunkter

Forventet relativ volatilitet

31.12.2023

Min 2023

Maks 2023

Snitt 2023

31.12.2022

Min 2022

Maks 2022

Snitt 2022

Porteføljen

34

33

41

36

39

39

53

45

Risiko målt ved forventet volatilitet viser en forventet årlig verdisvingning i fondet på 10,3 prosent, eller om lag 1 620 milliarder kroner, ved utgangen av 2023, mot 10,1 prosent ved årsslutt 2022. Aksjeinvesteringenes forventede volatilitet var 12,5 prosent ved årsslutt, ned fra 14,2 prosent ved utgangen av 2022, mens renteinvesteringenes forventede volatilitet var 10,8 prosent, ned fra 11,1 prosent ved årsslutt 2022.

Forvaltningsmandatet angir at forventet relativ volatilitet for fondet ikke skal overstige 1,25 prosentpoeng. Målingen av risiko og oppfølgingen av rammen blir gjort basert på risikomodellen beskrevet ovenfor. Fondets forventede relative volatilitet var 34 basispunkter ved utgangen av året, ned fra 39 basispunkter ved årsslutt 2022. Nedgangen i fondets forventede relative volatilitet i 2023 skyldes hovedsakelig en redusert forventet relativ volatilitet fra eiendomsinvesteringene.

I tillegg til bruk av nevnte modell, brukes andre risikomodeller som i større grad hensyntar den siste tids markedsdynamikk og modeller som måler halerisiko.

Forventet ekstremavviksrisiko er et halerisikomål som måler forventet tap i ekstreme markedssituasjoner. Ekstremavviksrisikomålet anvendt på relative avkastninger gir et estimat på den forventede årlige mindreavkastningen mot referanseindeksen for et gitt konfidensnivå. Ved bruk av historiske simuleringer beregnes relative avkastninger på dagens portefølje mot referanseindeks på ukentlig basis over perioden fra og med januar 2007 til utløpet av siste regnskapsperiode. Ekstremavviksrisikoen ved 97,5 prosent konfidensnivå er da gitt ved den annualiserte gjennomsnittlige relative avkastningen målt i valutakurven for de 2,5 prosent verste ukene.

Hovedstyret har fastsatt at fondet skal forvaltes slik at den årlige ekstremavviksrisikoen målt mot referanseindeksen ikke overstiger 3,75 prosentpoeng. Ekstremavviksrisikoen blir målt og fulgt opp basert på risikomodellen beskrevet ovenfor. Ved utgangen av året var ekstremavviksrisikoen 1,08 prosentpoeng, sammenlignet med 1,22 prosentpoeng ved årsslutt 2022.

Styrker og svakheter

Beregning av forventet ekstremavviksrisiko

Forventet ekstremavviksrisiko for porteføljen målt mot dens referanseindeks estimeres ved historiske simuleringer basert på dagens investeringer. Modellen vekter ukentlige avkastninger likt over en periode fra og med januar 2007 til utløpet av siste regnskapsperiode, for at måltallet skal kunne fange opp ekstreme markedsbevegelser. Et konfidensnivå på 97,5 prosent legges til grunn for beregningene.

Styrken ved denne typen risikomodeller er at man kan estimere risiko knyttet til en portefølje på tvers av forskjellige aktivaklasser, markeder, valutaer, verdipapirbeholdninger og derivater, og uttrykke risikoen gjennom ett enkelt tall som hensyntar samvariasjon mellom de forskjellige aktivaklassene, verdipapirene og risikofaktorene, samt fange opp avvik fra normalfordeling.

De modellbaserte risikoestimatene bruker historiske sammenhenger i markedene og er forventet å ha gode prognoseevner i markeder uten nevneverdige endringer i volatiliteter og samvariasjon. Estimatene er mindre pålitelige i perioder med vesentlige endringer i volatiliteter og samvariasjon. Beregnet volatilitet gir et punktestimat på risiko, og sier lite om den samlede risikoprofilen og eventuell halerisiko. Annualisering innebærer at det antas at volatilitet og porteføljesammensetning er konstant over tid. For å veie opp for disse svakhetene benyttes komplementære modeller og metoder, som stresstester samt analyse av konsentrasjonsrisiko og realisert avkastning.

Etterprøving av modeller

Risikomodeller brukt til å estimere og kontrollere investeringsrisiko blir jevnlig vurdert og etterprøvd for evne til å estimere risiko. Investeringsporteføljen og investeringsuniversets spesielle karakteristikker, samt SPUs lange investeringshorisont blir hensyntatt i vurderingene av modellene.

Kredittrisiko

Kredittrisiko er risiko for tap som følge av at utstedere av renteinstrumenter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser. Renteinstrumenter i porteføljens referanseindeks er alle kredittvurdert til å inneha lav kredittrisiko av ett av de store kredittvurderingsbyråene. Investeringer i obligasjoner gjøres basert på egne vurderinger med hensyn til forventet avkastning og risikoprofil.

Tabell 9.9 Obligasjonsporteføljen fordelt etter kredittvurdering

Beløp i millioner kroner, 31.12.2023

AAA

AA

A

BBB

Lavere ­vurdering

Totalt

Statsobligasjoner

612 472

1 456 325

406 747

80 433

36 233

2 592 210

Statsrelaterte obligasjoner

198 601

149 019

34 615

22 373

2 369

406 977

Realrenteobligasjoner

48 794

193 647

24 943

15 752

-

283 137

Selskapsobligasjoner

8 977

66 905

460 349

455 568

10 487

1 002 288

Pantesikrede obligasjoner

239 362

41 931

1 812

-

-

283 106

Sum obligasjoner1

1 108 207

1 907 827

928 467

574 127

49 090

4 567 718

Beløp i millioner kroner, 31.12.2022

AAA

AA

A

BBB

Lavere ­vurdering

Totalt

Statsobligasjoner

1 365 320

192 142

509 240

75 988

22 914

2 165 605

Statsrelaterte obligasjoner

173 893

136 251

51 670

18 168

1 867

381 848

Realrenteobligasjoner

154 708

58 278

14 368

16 087

-

243 441

Selskapsobligasjoner

7 761

61 407

366 585

383 325

10 236

829 314

Pantesikrede obligasjoner

198 124

34 817

1 677

-

-

234 618

Sum obligasjoner

1 899 805

482 896

943 540

493 569

35 018

3 854 827

1 Ved årsslutt 2023 var obligasjoner mottatt som sikkerhet med en verdi på 2,6 milliarder kroner solgt. Disse obligasjonene er presentert i balansen som en forpliktelse under Innlån med sikkerhetsstillelse.

Markedsverdien av obligasjonsporteføljen økte til totalt 4 568 milliarder kroner ved årsslutt 2023, fra 3 855 milliarder kroner ved utgangen av 2022. Andelen av investeringer i selskapsobligasjoner økte med 0,4 prosentpoeng i løpet av året, til 21,9 prosent av obligasjonsporteføljen ved utgangen av 2023. Statsobligasjoner, inkludert realrenteobligasjoner, utgjorde 62,9 prosent av obligasjonsporteføljen ved årsslutt, en økning på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med årsslutt 2022.

Andelen av obligasjonsporteføljen kategorisert med kredittvurdering AAA ble redusert med 25,0 prosentpoeng i løpet av året til 24,3 prosent ved årsslutt 2023. Nedgangen skyldes hovedsakelig at USA ble nedgradert til AA fra AAA-kategorien. Dette førte til at AA kategorien økte til 41,8 prosent av obligasjonsporteføljen ved årsslutt 2023, fra 12,5 prosent ved årsslutt 2022. Andelen av obligasjonsporteføljen kategorisert med kredittvurdering BBB ble redusert med 0,2 prosentpoeng sammenlignet med årsslutt 2022, til 12,6 prosent ved årsslutt 2023.

Andelen av obligasjonsporteføljen i kategorien Lavere vurdering økte til 1,1 prosent av obligasjonsporteføljen ved utgangen av 2023, fra 0,9 prosent ved årsslutt 2022. Dette skyldes i hovedsak at beholdningen av brasilianske statsobligasjoner i kategorien Lavere vurdering økte. Misligholdte obligasjoner hadde en markedsverdi på 23 millioner kroner ved årsslutt 2023, sammenlignet med 27 millioner kroner ved årsslutt 2022. Misligholdte obligasjoner er gruppert under Lavere vurdering.

Tabell 9.10 Obligasjonsporteføljen fordelt på kredittvurdering og valuta, i prosent

31.12.2023

AAA

AA

A

BBB

Lavere ­vurdering

Totalt

Amerikanske dollar

0,8

31,3

7,1

6,9

0,1

46,1

Euro

11,7

5,1

4,2

4,0

0,1

25,1

Japanske yen

-

-

8,0

-

-

8,0

Singapore dollar

4,9

-

-

-

-

4,9

Kanadiske dollar

3,1

0,8

0,5

-

-

4,7

Andre valutaer

3,7

4,6

0,5

1,4

0,8

11,1

Totalt

24,3

41,8

20,3

12,6

1,1

100,0

31.12.2022

AAA

AA

A

BBB

Lavere ­vurdering

Totalt

Amerikanske dollar

27,5

2,1

7,1

7,1

0,2

44,0

Euro

10,9

5,6

3,5

4,2

0,1

24,4

Japanske yen

-

-

12,8

-

-

12,8

Kanadiske dollar

2,9

0,7

0,3

0,2

-

4,1

Singapore dollar

4,0

-

-

-

-

4,0

Andre valutaer

3,9

4,0

0,7

1,4

0,6

10,7

Totalt

49,3

12,5

24,5

12,8

0,9

100,0

Ved årsslutt 2023 var det investert i kjøpt kredittbytteavtaler med nominell verdi 52,3 milliarder kroner, en liten reduksjon fra 53,3 milliarder kroner ved årsslutt 2022. 29 prosent av disse var gjort i kategorien hvor underliggende utstedere har en lav kredittvurdering. Det var ikke solgt kredittbytteavtaler ved årsslutt 2023. Se tabell 5.3 i note 5 Beholdninger av aksjer, obligasjoner og finansielle derivater for ytterligere informasjon. Ved investering i kjøpt kredittbytteavtaler reduseres kredittrisikoen i obligasjonsporteføljen når det er investert i de samme underliggende obligasjonene i porteføljen som i kredittbytteavtalene. Ved årsslutt 2023 ble kredittrisikoeksponeringen redusert med 23,7 milliarder kroner som følge av kjøpt kredittbytteavtaler, sammenlignet med en reduksjon på 28,5 milliarder kroner ved årsslutt 2022.

I tillegg til kredittvurderinger fra kredittvurderingsbyråer, komplementeres måling av kredittrisiko med to kredittrisikomodeller, hvorav den ene er basert på kredittvurderinger og den andre er basert på observerbare kredittpåslag. Begge disse metodene tar også hensyn til samvariasjon og forventet verdi av obligasjonene i en konkurssituasjon. Modellene hensyntar også kredittbytteavtaler og disse reduserer eller øker kredittrisikoen basert på om det er kjøpt eller solgt kredittrisiko. Modellene benyttes til risikomåling og overvåkning av kredittrisiko i renteporteføljen. Obligasjonsporteføljens kredittkvalitet ble totalt sett noe forverret i løpet av året.

Motpartsrisiko

Motparter er nødvendige for å handle i markedene og for å sikre effektiv styring av likviditets-, markeds- og kredittrisiko. Motpartsrisikoeksponering er knyttet til handel i derivater og valutakontrakter, verdipapirutlån og gjenkjøps- og gjensalgsavtaler. Motpartsrisiko oppstår også i forbindelse med usikrede bankinnskudd og i forbindelse med den daglige likviditetsstyringen i fondet, samt kjøp og salg av unotert eiendom og unotert infrastruktur. Det er videre eksponering for motpartsrisiko knyttet til motparter i de internasjonale oppgjørs- og depotsystemene der transaksjoner gjøres opp. Dette kan forekomme både ved valutahandel og ved kjøp og salg av verdipapirer. Oppgjørsrisiko og eksponering fra handler med lang oppgjørstid defineres også som motpartsrisiko.

Flere motparter benyttes for å redusere konsentrasjon og det er satt strenge krav til motpartenes kredittkvalitet. Krav til kredittverdighet er generelt høyere for motparter til usikrede bankinnskudd enn der det stilles sikkerhet. Endringer i motparters kredittkvalitet følges opp løpende.

For å redusere motpartsrisiko benyttes motregningsavtaler for handler i ikke-børsnoterte derivater, valutakontrakter samt gjenkjøps- og gjensalgsavtaler. Mange derivater er i tillegg avregnet, slik at motpartsrisikoen hovedsakelig er mot sentral motpart i stedet for mot banker. Ytterligere reduksjon av motpartsrisiko sikres ved krav om sikkerhetsstillelse for positiv markedsverdi av nettoposisjonen mot motparten. For instrumenter hvor det stilles sikkerhet er det satt minimumskrav, blant annet til sikkerhetens kredittkvalitet, løpetid og konsentrasjon. Avtaler om motregning og sikkerhetsstillelse er inngått for samtlige motparter godkjent for denne type handler.

Det blir også stilt krav til hvordan eiendoms- og infrastrukturtransaksjoner skal gjennomføres slik at motpartsrisikoen er akseptabel. Motpartsrisikoen som oppstår i kjøpsprosessen, blir analysert i forkant av at transaksjonen gjennomføres og krever godkjennelse av CRO. For 2023 ble 8 eiendomstransaksjoner analysert og godkjent av CRO gjennom denne prosessen sammenlignet med 13 transaksjoner i 2022. For 2023 ble 2 investeringer i unotert infrastruktur analysert og godkjent av CRO gjennom denne prosessen. I 2022 ble det ikke gjennomført investeringer i unotert infrastruktur.

Motpartsrisiko begrenses også ved at det er satt rammer for eksponering mot enkeltmotparter. Størrelsen på rammen er i de fleste tilfeller bestemt av motpartens kredittkvalitet, hvor motparter med svært god kredittkvalitet har høyere ramme enn motparter med svakere kredittkvalitet. Eksponering per motpart blir målt på daglig basis mot fastsatte rammer satt av hovedstyret og leder av Norges Bank Investment Management.

Metodene benyttet for å beregne motpartsrisiko er i henhold til internasjonalt anerkjente standarder. I all hovedsak er det Baselregelverket for banker som er benyttet for måling av motpartsrisiko, med noen tilpasninger basert på interne analyser. Risikomodellen beregner forventet motpartseksponering ved konkurs for en motpart. For derivater og valutakontrakter benyttes standardmetoden i Baselregelverket (SA-CCR). Standardmetoden hensyntar mottatte sikkerheter og motregning ved beregning av motpartsrisiko.

For gjenkjøpsavtaler, verdipapirutlån gjennom ekstern agent og verdipapirer stilt som sikkerhet ved derivathandel, benyttes en metode der det legges til et påslag på markedsverdi for å ta hensyn til volatiliteten i posisjonene. For disse posisjonene er det også justert for motregning og faktisk mottatt og stilt sikkerhet i beregning av motpartsrisikoeksponering.

Eksponering for motpartsrisiko er knyttet til motparter i oppgjørs- og depotsystemene, både ved valutahandel og ved kjøp og salg av verdipapirer. Ved å benytte valutaoppgjørssystemet CLS (Continuous Linked Settlement) eller ved å handle direkte med oppgjørsbanken reduseres oppgjørsrisikoen. I enkelte valutaer er Norges Bank utsatt for oppgjørsrisiko da solgt valuta blir levert til motparten før kjøpt valuta er bekreftet mottatt. I tabell 9.11 inngår denne eksponeringen på linjen Oppgjørsrisiko på motpart og transaksjoner med lang oppgjørstid.

I tabell 9.11 er eksponeringen brutt ned etter type aktivitet/instrumenttype forbundet med motpartsrisiko.

Total motpartsrisikoeksponering økte til 212,0 milliarder kroner ved utgangen av 2023 fra 172,0 milliarder kroner ved utgangen av 2022, en økning på 23,3 prosent. Den største økningen i motpartsrisikoeksponering kom fra derivater inklusive valutakontrakter, som utgjorde 30,2 milliarder kroner i 2023 og var størst for futureskontrakter og valutakontrakter. Økningen skyldes økt aktivitet i disse instrumentene. Det var også økt risikoeksponering fra gjenkjøps- og gjensalgsavtaler ved utgangen av 2023 sammenlignet med årsslutt 2022. Økningen skyldes i hovedsak økt utlånsaktivitet ved årsslutt 2023.

Det var en økning i motpartsrisikoeksponeringen fra verdipapirutlånsprogrammet til 66,8 milliarder kroner ved årsslutt 2023, fra 62,3 milliarder kroner ved årsslutt 2022. Økningen skyldes i hovedsak økte obligasjonsutlån i programmet ved årsslutt 2023. Gjennom verdipapirutlånsprogrammet lånes det ut både aksjer og obligasjoner. Motpartsrisikoeksponeringen fra utlånsaktiviteten utgjorde 31,5 prosent av den totale motpartsrisikoeksponeringen til fondet ved utgangen av 2023, sammenlignet med 36,2 prosent ved utgangen av 2022.

Tabell 9.11 Motpartsrisiko per type posisjon

Beløp i millioner kroner

Risikoeksponering

31.12.2023

31.12.2022

Derivater inklusive valutakontrakter

102 476

72 319

Verdipapirutlån

66 750

62 291

Usikrede bankinnskudd1 og verdipapirer

20 188

21 662

Gjenkjøps- og gjensalgsavtaler

19 798

13 986

Oppgjørsrisiko på motpart og transaksjoner med lang oppgjørstid

2 798

1 699

Totalt

212 011

171 956

1 Beløpet inkluderer også bankinnskudd i ikke-konsoliderte datterselskaper.

Norges Banks motparter har en kredittvurdering fra uavhengige kredittvurderingsbyråer eller en dokumentert intern kredittvurdering. Kredittvurderingen for motparter overvåkes og komplementeres av alternative kredittrisikoindikatorer.

Tabell 9.12 viser godkjente motparter klassifisert i forhold til kredittvurderingskategori. Tabellen inkluderer også meglerhus som brukes ved kjøp og salg av verdipapirer.

Tabell 9.12 Motparter fordelt på kredittvurdering1

Norges Banks motparter (ikke meglerhus)

Meglerhus

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2022

AAA

3

3

1

1

AA

38

38

40

34

A

70

62

89

87

BBB

9

11

33

31

BB

2

2

23

22

B

-

-

5

4

Totalt

122

116

191

179

1 Tabellen viser antall juridiske enheter. Samme juridiske enhet kan inngå både i gruppen meglerhus og motparter.

Antall motparter og meglerhus økte noe gjennom året. Det var 122 motparter ved årsslutt 2023 mot 116 ved årsslutt 2022. Antall meglerhus økte til 191 ved årsslutt 2023 fra 179 ved årsslutt 2022. Kredittkvaliteten på motparter og meglerhus ved utgangen av 2023 er totalt sett uendret i forhold til årsslutt 2022.

Belåning

Belåning kan benyttes for å sikre effektiv forvaltning av investeringene innenfor aksje- og obligasjonsporteføljene, men ikke med sikte på å øke den økonomiske eksponeringen mot risikable aktiva. Bruken er her regulert både i forvaltningsmandatet og i investeringsmandatet. Belåning er forskjellen mellom total netto eksponering og markedsverdi for porteføljen. Netto eksponering fastsettes ved at verdipapirer inngår med markedsverdi, kontanter til pålydende og posisjoner i finansielle derivater ved at de konverteres til eksponering mot underliggende risikable aktiva. Når eksponeringen er større enn porteføljens markedsverdi er porteføljen belånt.

SPUs belåning var 1,5 prosent for den aggregerte aksje- og obligasjonsporteføljen ved utgangen av 2023, sammenlignet med 2,8 prosent ved utgangen av 2022. For investeringer i unotert eiendom er det satt begrensning i investeringsmandatet om en maksimal gjeldsgrad for porteføljen på 35 prosent. De unoterte eiendomsinvesteringene hadde ved utgangen av 2023 en gjeldsgrad på 7,8 prosent, sammenlignet med 7,6 prosent ved utgangen av 2022. De unoterte infrastrukturinvesteringene var ved utgangen av 2023 ikke belånt.

Salg av verdipapirer Norges Bank ikke eier

Salg av verdipapirer Norges Bank ikke eier kan kun benyttes dersom det er etablerte låneordninger for å dekke inn en negativ posisjon. Slike transaksjoner ble benyttet i begrenset grad i 2023.

SPU Note 10 Skatt

Regnskapsprinsipp

Norges Bank er unntatt skatteplikt for sin virksomhet i Norge, men er skattepliktig i flere utenlandske markeder. Skattekostnad i resultatregnskapet omfatter inntektsskatt som ikke blir refundert gjennom lokale skattelover eller skatteavtaler, og består av skatt på utbytte, renteinntekter og gevinster relatert til investeringer i aksjer og obligasjoner, skatt på honorar mottatt for utlån med sikkerhetsstillelse, samt skatt i konsoliderte datterselskaper. Denne skatten blir i hovedsak krevd inn ved kilden.

Kildeskatt, etter fratrekk for refunderbart beløp, innregnes samtidig som det relaterte utbyttet eller renteinntekten. Se regnskapsprinsipp i note 4 Inntekt/kostnad fra aksjer, obligasjoner og finansielle derivater.

Annen inntektsskatt, som ikke kreves inn ved kilden, innregnes i resultatregnskapet samtidig som den relaterte inntekten eller gevinsten. Betalbar skatt innregnes som en forpliktelse i balansen under Annen gjeld, frem til den blir oppgjort. Utsatt skatt i balansen omfatter i all hovedsak gevinstbeskatning. Gevinstbeskatning innregnes som en forpliktelse med utgangspunkt i forventet fremtidig betaling når SPU er i gevinstposisjon i det aktuelle markedet. Det balanseføres ikke utsatt skattefordel når SPU er i tapsposisjon da innregningskriteriene ikke anses som oppfylt.

Skatt som påløper i datterselskaper inkludert i balanselinjene Unotert eiendom og Unotert infrastruktur, innregnes i resultatregnskapet som henholdsvis Inntekt/kostnad fra unotert eiendom og Inntekt/kostnad fra unotert infrastruktur. Det er kun skattekostnad i konsoliderte datterselskaper som inngår i resultatlinjen Skattekostnad. Dette er spesifisert i tabell 10.1 i linjen Annet.

Regler om global minimumsbeskatning (Pilar 2) er forventet implementert i Norge med virkning fra 2024. Nåværende vurdering er at fondet vil være unntatt fra anvendelsesområdet. Det forventes derfor ingen endring i fondets skattekostnad som følge av implementeringen.

Alle usikre skatteposisjoner, som for eksempel omstridte refusjonsbeløp av kildeskatt, blir vurdert hver rapporteringsperiode. Beste estimat på sannsynlig refusjon eller betaling blir innregnet i balansen.

Tabell 10.1 viser skattekostnaden fordelt på type investering og type skatt.

Tabell 10.1 Spesifikasjon skattekostnad

Beløp i millioner kroner, 2023

Brutto inntekt før skatt

Inntektsskatt på utbytte, renter og honorar

Gevinst- beskatning

Annet

Skatte- kostnad

Netto inntekt etter skatt

Inntekt/kostnad fra:

Aksjer

2 030 561

-7 533

-5 818

-

-13 351

2 017 210

Obligasjoner

231 769

-20

-

-

-20

231 749

Utlån med sikkerhetsstillelse

9 922

-165

-

-

-165

9 757

Annet

-

-

-

-19

-19

-

Skattekostnad

-7 718

-5 818

-19

-13 555

Beløp i millioner kroner, 2022

Brutto inntekt før skatt

Inntektsskatt på utbytte, renter og honorar

Gevinst- beskatning

Annet

Skatte- kostnad

Netto inntekt etter skatt

Inntekt/kostnad fra:

Aksjer

-1 201 835

-4 347

-266

-

-4 613

-1 206 448

Obligasjoner

-453 128

-25

-

-

-25

-453 153

Utlån med sikkerhetsstillelse

4 845

-202

-

-

-202

4 643

Annet

-

-

-

-9

-9

-

Skattekostnad

-4 574

-266

-9

-4 850

Tabell 10.2 viser fordringer og forpliktelser knyttet til inntektsskatt som er innregnet i balansen.

Tabell 10.2 Spesifikasjon balanseposter knyttet til skatt

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Fordring kildeskatt

10 522

8 937

Betalbar skatt1

15

12

Utsatt skatt

8 246

4 488

1 Inkludert i balanselinjen Annen gjeld.

Tabell 10.3 spesifiserer linjen Netto utbetaling av skatt i kontantstrømoppstillingen.

Tabell 10.3 Spesifikasjon netto utbetaling av skatt

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Innbetaling av refundert kildeskatt

8 231

6 617

Utbetaling av skatt

-19 405

-17 676

Netto utbetaling av skatt

-11 173

-11 058

SPU Note 11 Gevinst/tap valuta

I tråd med forvaltningsmandatet er fondet ikke investert i verdipapirer utstedt av norske foretak, verdipapirer utstedt i norske kroner eller fast eiendom eller infrastruktur lokalisert i Norge. Fondets avkastning måles primært i fondets valutakurv som er en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindeks for aksjer og obligasjoner. Fondets markedsverdi i norske kroner påvirkes av endringer i valutakurser, men det har ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

Skjønnsmessig vurdering

Ledelsen i Norges Bank har konkludert med at norske kroner er bankens funksjonelle valuta siden denne valutaen er dominerende for bankens underliggende aktiviteter. Eiers kapital, i form av SPUs kronekonto, er denominert i norske kroner og en andel av kostnadene relatert til forvaltningen av SPU er i norske kroner. Investeringsporteføljens beløpsmessige avkastning rapporteres internt og til eier i norske kroner, mens prosentvis avkastning for investeringsporteføljen rapporteres både i norske kroner og i valutakurven som følger av forvaltningsmandatet fra Finansdepartementet. Videre er det innen kapitalforvaltningen ikke én investeringsvaluta som utpeker seg som dominerende.

Regnskapsprinsipp

Valutakursen på transaksjonstidspunktet benyttes ved regnskapsføring av transaksjoner i utenlandsk valuta. Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner med valutakurser på balansedagen. I resultatregnskapet er valutaelementet knyttet til realiserte og urealiserte gevinster og tap på eiendeler og gjeld skilt ut og presentert på en egen linje, Gevinst/tap valuta. En slik presentasjon anses å gi størst informasjonsverdi basert på at formålet med investeringsstrategien til SPU er å maksimere den internasjonale kjøpekraften til fondet.

Regnskapsprinsipp

Gevinst og tap på finansielle instrumenter skyldes endringer i instrumentets kurs (verdipapirelement) og endringer i valutakurser (valutaelement). Disse presenteres separat i resultatregnskapet. Metoden for å fordele total gevinst/tap i norske kroner til et verdipapirelement og et valutaelement, er beskrevet nedenfor.

Valutaelement
Urealisert gevinst/tap som skyldes endringer i valutakurs beregnes basert på beholdningens opprinnelige kostpris i utenlandsk valuta og endringen i valutakurs fra kjøpstidspunktet til balansedagen. Dersom beholdningen er anskaffet i en tidligere periode, vil gevinst/tap resultatført i tidligere perioder trekkes fra for å komme frem til periodens gevinst/tap. Ved realisasjon benyttes valutakurs på salgstidspunktet for beregning av realisert gevinst/tap.

Verdipapirelement
Urealisert gevinst/tap som skyldes endringer i instrumentets kurs beregnes basert på endring i instrumentets kurs fra kjøpstidspunktet til balansedagen og balansedagens valutakurs. Dersom beholdningen er anskaffet i en tidligere periode, vil gevinst/tap resultatført i tidligere perioder trekkes fra for å komme frem til periodens gevinst/tap. Ved realisasjon benyttes prisen beholdningen ble solgt til for beregning av realisert gevinst/tap.

Endringen i fondets markedsverdi som skyldes endringer i valutakurser er presentert i tabell 11.1.

Tabell 11.1 Spesifikasjon gevinst/tap valuta

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Gevinst/tap valuta - USD/NOK

114 262

445 752

Gevinst/tap valuta - EUR/NOK

150 575

100 638

Gevinst/tap valuta - GBP/NOK

64 611

-6 685

Gevinst/tap valuta - JPY/NOK

-33 765

-11 871

Gevinst/tap valuta - CHF/NOK

43 197

28 912

Gevinst/tap valuta - andre

70 561

85 104

Gevinst/tap valuta

409 441

641 850

Tabell 11.2 gir en oversikt over verdien av investeringsporteføljen fordelt på de viktigste valutaene SPU er eksponert mot. Dette supplerer oversikten over fordeling per aktivaklasse, land og valuta i tabell 9.2 i note 9 Investeringsrisiko.

Tabell 11.2 Spesifikasjon av investeringsporteføljen per valuta

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Amerikanske dollar

7 765 611

5 706 838

Euro

2 836 773

2 301 709

Britiske pund

1 079 685

936 868

Japanske yen

939 710

804 707

Sveitsiske franc

593 279

502 895

Andre valutaer1

2 549 740

2 176 043

Markedsverdi investeringsporteføljen

15 764 797

12 429 059

1 Fra 2023 er Utsatt skatt ikke inkludert som en del av investeringsporteføljen.

Tabell 11.3 gir en oversikt over balansedagens valutakurser for de viktigste valutaene SPU er eksponert mot.

Tabell 11.3 Valutakurser

31.12.2023

31.12.2022

Prosent endring

Amerikanske dollar

10,17

9,85

3,3

Euro

11,24

10,51

6,9

Britiske pund

12,93

11,85

9,2

Japanske yen

0,07

0,07

-3,7

Sveitsiske franc

12,14

10,65

14,0

SPU Note 12 Forvaltningskostnader

Regnskapsprinsipp

Forvaltningsgodtgjøringen belastes resultatregnskapet til SPU som en kostnad etter hvert som den påløper.

Avkastningsavhengige honorarer til eksterne forvaltere er basert på oppnådd meravkastning i forhold til en referanseindeks over tid. Avsetning for avkastningsavhengige honorarer er basert på beste estimat på påløpte honorarer som skal utbetales. Virkningen av estimatendringer resultatføres i inneværende regnskapsperiode.

Forvaltningskostnader omfatter alle kostnader ved forvaltning av investeringsporteføljen. Disse påløper i hovedsak i Norges Bank, men det påløper også forvaltningskostnader i datterselskaper av Norges Bank som utelukkende er etablert som en del av forvaltningen av SPUs investeringer i unotert eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi.

Forvaltningskostnader i Norges Bank

Finansdepartementet refunderer Norges Bank for kostnader som påløper i forbindelse med forvaltningen av SPU, i form av en forvaltningsgodtgjøring. Forvaltningsgodtgjøringen tilsvarer faktiske kostnader påløpt i Norges Bank, inkludert avkastningsavhengige honorarer til eksterne forvaltere, og belastes periodens resultat for SPU på linjen Forvaltningsgodtgjøring. Kostnader inkludert i forvaltningsgodtgjøringen er spesifisert i tabell 12.1.

Tabell 12.1 Forvaltningsgodtgjøring

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Basis- punkter

Basis- punkter

Lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader

2 045

1 579

Kostnader til depot

464

473

IT-tjenester, systemer, data og informasjon

773

632

Analyse, konsulent og juridiske tjenester

269

247

Øvrige kostnader

276

274

Fordelte kostnader Norges Bank

256

339

Faste honorarer til eksterne forvaltere

1 205

963

Forvaltningsgodtgjøring eksklusive avkastningsavhengige honorarer

5 289

3,6

4 508

3,8

Avkastningsavhengige honorarer til eksterne forvaltere

1 343

718

Forvaltningsgodtgjøring

6 632

4,5

5 226

4,4

Forvaltningskostnader i datterselskaper

Forvaltningskostnader som påløper i heleide datterselskaper består av kostnader knyttet til forvaltningen av fondets investeringer i unotert eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi. Disse kostnadene blir belastet porteføljeresultatet direkte og er ikke en del av forvaltningsgodtgjøringen.

Forvaltningskostnader som påløper i ikke-konsoliderte datterselskaper inngår i linjene Inntekt/kostnad fra unotert eiendom og Inntekt/kostnad fra unotert infrastruktur i resultatregnskapet. Forvaltningskostnader påløpt i konsoliderte datterselskaper presenteres i resultatregnskapet under Annen inntekt/kostnad. Disse kostnadene er spesifisert i tabell 12.2.

Tabell 12.2 Forvaltningskostnader datterselskaper

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Basis- punkter

Basis- punkter

Lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader

34

30

IT-tjenester, systemer, data og informasjon

5

4

Analyse, konsulent og juridiske tjenester

52

38

Øvrige kostnader

58

42

Sum forvaltningskostnader datterselskaper1

148

0,1

114

0,1

Herav forvaltningskostnader ikke-konsoliderte datterselskaper

89

71

Herav forvaltningskostnader konsoliderte datterselskaper

59

43

1 Beløpet for 2023 består av 141 millioner kroner knyttet til investeringer i unotert eiendom og 7 millioner kroner knyttet til investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi. I 2022 var 108 millioner kroner knyttet til investeringer i unotert eiendom og 6 millioner kroner knyttet til investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Øvre ramme for dekning av forvaltningskostnader

Finansdepartementet fastsetter hvert år en øvre ramme for dekning av forvaltningskostnader. Norges Bank godtgjøres kun for påløpte kostnader innenfor den fastsatte rammen. Norges Bank godtgjøres i tillegg for avkastningsavhengige honorarer til eksterne forvaltere. Disse kostnadene er holdt utenfor den øvre rammen.

Summen av forvaltningskostnader som påløper i Norges Bank og i datterselskaper, eksklusiv avkastningsavhengige honorarer til eksterne forvaltere, var for 2023 begrenset til 6 200 millioner kroner. For 2022 var rammen 5 600 millioner kroner.

Samlede forvaltningskostnader som måles mot den øvre kostnadsrammen utgjorde 5 437 millioner kroner i 2023. Av dette utgjorde forvaltningskostnader i Norges Bank, eksklusive avkastningsavhengige honorarer til eksterne forvaltere, 5 289 millioner kroner og forvaltningskostnader i datterselskaper 148 millioner kroner. Samlede forvaltningskostnader, inklusive avkastningsavhengige honorarer til eksterne forvaltere, utgjorde 6 781 millioner kroner i 2023.

Kostnader målt som andel av forvaltet kapital

Kostnader måles også i basispunkter, som andel av gjennomsnittlig kapital under forvaltning. Gjennomsnittlig kapital under forvaltning er beregnet basert på markedsverdien til investeringsporteføljen i norske kroner ved inngangen til hver måned i kalenderåret.

I 2023 tilsvarte summen av forvaltningskostnader som påløper i Norges Bank og i datterselskaper, eksklusive avkastningsavhengige honorarer til eksterne forvaltere, 3,7 basispunkter av forvaltet kapital. Samlede forvaltningskostnader, inklusive avkastningsavhengige honorarer til eksterne forvaltere, tilsvarte 4,6 basispunkter av forvaltet kapital.

Andre driftskostnader i datterselskaper

I tillegg til forvaltningskostnadene presentert i tabell 12.2, påløper det også andre driftskostnader i datterselskaper knyttet til blant annet løpende vedlikehold, drift og utvikling av investeringene. Disse kostnadene er ikke kostnader ved å investere i eiendom eller infrastruktur for fornybar energi, men kostnader ved å drifte de underliggende investeringene etter at de er kjøpt. De er derfor ikke definert som forvaltningskostnader. Disse kostnadene blir belastet porteføljeresultatet direkte og er ikke en del av forvaltningsgodtgjøringen. De inngår heller ikke i kostnadene som er oppad begrenset til den øvre kostnadsrammen.

Andre driftskostnader som påløper i ikke-konsoliderte datterselskaper presenteres i resultatregnskapet som Inntekt/kostnad fra unotert eiendom og Inntekt/kostnad fra unotert infrastruktur. Se tabell 6.4 i note 6 Unotert eiendom og tabell 7.4 i note 7 Unotert infrastruktur for fornybar energi for ytterligere informasjon. Andre kostnader som påløper i konsoliderte datterselskaper presenteres i resultatregnskapet som Annen inntekt/kostnad.

SPU Note 13 Utlån og innlån med sikkerhetsstillelse

Utlån og innlån med sikkerhetsstillelse er transaksjoner hvor SPU overfører eller mottar verdipapirer eller kontanter til/fra en motpart, med sikkerhetstillelse i andre verdipapirer eller kontanter. Transaksjoner er gjennomført under forskjellige avtaler som verdipapirutlånsavtaler, gjensalgs- og gjenkjøpsavtaler og aksjebytteavtaler i kombinasjon med kjøp eller salg av aksjer.

Formålet med utlån og innlån med sikkerhetsstillelse er å skape merinntekter fra SPUs beholdninger av verdipapirer og kontanter. Disse transaksjonene benyttes også i forbindelse med likviditetsstyring.

Regnskapsprinsipp

Inntekter og kostnader fra utlån og innlån med sikkerhetsstillelse
Inntekter og kostnader består hovedsakelig av renter og netto honorar. Disse innregnes lineært over avtaleperioden og presenteres i resultatregnskapet som Inntekt/kostnad fra utlån med sikkerhetsstillelse og Inntekt/kostnad fra innlån med sikkerhetsstillelse.

Tabell 13.1 Inntekt/kostnad fra utlån og innlån med sikkerhetsstillelse

Beløp i millioner kroner

2023

2022

Inntekt/kostnad fra utlån med sikkerhetsstillelse

9 922

4 845

Inntekt/kostnad fra innlån med sikkerhetsstillelse

-13 278

-4 792

Netto inntekt/kostnad fra utlån og innlån med sikkerhetsstillelse

-3 356

53

Regnskapsprinsipp

Overførte finansielle eiendeler
Verdipapirer overført til motparter fraregnes ikke ved inngåelsen av avtalen, da kriteriene for fraregning ikke er oppfylt. Siden motparten har rett til å selge eller pantsette verdipapiret, anses verdipapiret som overført. Overførte verdipapirer presenteres på egne linjer i balansen, Utlånte aksjer og Utlånte obligasjoner. I avtaleperioden regnskapsføres de underliggende verdipapirene i samsvar med regnskapsprinsipper for det aktuelle verdipapiret.

Ved salg av en aksje i kombinasjon med kjøp av en tilsvarende aksjebytteavtale, presenteres den solgte aksjen i balansen som Utlånte aksjer, da SPUs eksponering til aksjen er tilnærmet uendret. Aksjebytteavtalen (derivatet) innregnes ikke i balansen da dette vil føre til innregning av de samme rettighetene to ganger. Ved kjøp av en aksje i kombinasjon med salg av en tilsvarende aksjebytteavtale, har SPU tilnærmet ingen eksponering til aksjen eller derivatet og hverken aksjen eller aksjebytteavtalen innregnes i balansen.

Utlån med sikkerhetsstillelse
Kontantsikkerhet overført til motparter er fraregnet. En tilsvarende fordring på kontantbeløpet som skal returneres innregnes i balansen som Utlån med sikkerhetsstillelse. Denne fordringen er målt til virkelig verdi.

Innlån med sikkerhetsstillelse
Mottatt kontantsikkerhet innregnes i balansen som Innskudd i banker med en tilhørende forpliktelse, Innlån med sikkerhetsstillelse. Denne forpliktelsen er målt til virkelig verdi.

Sikkerhet mottatt i form av verdipapirer
Sikkerhet mottatt i form av verdipapirer, hvor SPU har rett til å selge eller pantsette verdipapiret innregnes ikke i balansen.

Tabell 13.2 viser beløpet presentert som Utlån med sikkerhetsstillelse samt tilhørende sikkerheter mottatt i form av verdipapirer.

Tabell 13.2 Utlån med sikkerhetsstillelse

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Utlån med sikkerhetsstillelse

728 559

462 982

Sum utlån med sikkerhetsstillelse

728 559

462 982

Tilhørende sikkerheter i form av verdipapirer (ikke-balanseført)

Aksjer mottatt som sikkerhet

273 558

169 631

Obligasjoner mottatt som sikkerhet1

486 798

303 525

Sum sikkerheter mottatt i form av verdipapirer knyttet til utlån

760 356

473 157

1 Ved årsslutt 2023 var obligasjoner mottatt som sikkerhet med en verdi på 2,6 milliarder kroner solgt. Ved årsslutt 2022 var ingen verdipapirer mottatt som sikkerhet solgt eller stilt som sikkerhet på nytt.

Tabell 13.3 viser overførte verdipapirer med tilknyttede forpliktelser i form av Innlån med sikkerhetsstillelse, samt sikkerheter mottatt i form av verdipapirer eller garantier.

Tabell 13.3 Overførte finansielle eiendeler og innlån med sikkerhetsstillelse

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Overførte finansielle eiendeler

Utlånte aksjer

493 949

451 799

Utlånte obligasjoner

1 006 711

886 555

Sum overførte finansielle eiendeler

1 500 660

1 338 354

Tilhørende sikkerhet, innregnet som forpliktelse

Innlån med sikkerhetsstillelse

911 548

796 082

Sum innlån med sikkerhetsstillelse

911 548

796 082

Tilhørende sikkerheter i form av verdipapirer eller garantier (ikke-balanseført)

Aksjer mottatt som sikkerhet

264 550

226 054

Obligasjoner mottatt som sikkerhet

360 945

342 978

Garantier

4 544

19 953

Sum sikkerheter mottatt i form av verdipapirer eller garantier knyttet til overførte finansielle eiendeler

630 039

588 985

SPU Note 14 Sikkerhetsstillelse og motregning

Regnskapsprinsipp

Kontantsikkerhet derivattransaksjoner
Kontantsikkerhet avgitt i forbindelse med derivattransaksjoner er fraregnet og en tilsvarende fordring på kontantbeløpet som skal returneres er innregnet i balansen som Avgitt kontantsikkerhet. Kontantsikkerhet mottatt i forbindelse med derivattransaksjoner er innregnet i balansen som Innskudd i banker med en tilhørende forpliktelse, Mottatt kontantsikkerhet. Både Avgitt kontantsikkerhet og Mottatt kontantsikkerhet er målt til virkelig verdi.

Motregning
Finansielle eiendeler og forpliktelser blir motregnet og presentert netto i balansen når det foreligger en juridisk håndhevbar rett til å motregne og intensjonen er å gjøre opp på nettogrunnlag eller å realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen under ett.

Sikkerhetsstillelse

For flere motparter og transaksjonstyper vil det både avgis og mottas kontantsikkerhet til og fra samme motpart. Derfor vil mottatt kontantsikkerhet kunne nettes mot avgitt kontantsikkerhet, og omvendt, som vist i tabell 14.1. Balanselinjene Avgitt kontantsikkerhet og Mottatt kontantsikkerhet er utelukkende knyttet til derivattransaksjoner. I forbindelse med utlån og innlån med sikkerhetsstillelse vil det avgis og mottas sikkerhet i form av verdipapirer eller kontanter, se note 13 Utlån og innlån med sikkerhetsstillelse for mer informasjon.

Motregning

Tabell 14.1 viser en oversikt over finansielle eiendeler og forpliktelser, effekten av juridisk bindende nettingavtaler og relaterte sikkerheter for å redusere motpartsrisiko. Kolonnen Eiendeler/Forpliktelser i balansen som er gjenstand for netting viser balanseført beløp for finansielle eiendeler og forpliktelser som er underlagt juridisk bindende nettingavtaler. Disse beløpene er justert for effekten av potensiell netting av balanseførte finansielle eiendeler og gjeld, samt avgitte eller mottatte sikkerheter, mot samme motpart. Den resulterende nettoeksponeringen er presentert i kolonnen Eiendeler/forpliktelser etter netting og sikkerheter.

Enkelte nettingavtaler kan potensielt ikke være juridisk bindende. Transaksjoner under de relevante avtalene vises i kolonnen Eiendeler/forpliktelser som ikke er underlagt bindende nettingavtale.

Ved motpartskonkurs vil samlet oppgjør mellom Norges Bank og konkursboet kunne avtales for enkelte grupper av instrumenter, uavhengig av om instrumentene tilhører SPU eller Norges Banks valutareserver. Et slikt oppgjør vil allokeres proporsjonalt mellom disse porteføljene og er derfor ikke justert for i tabellen.

Tabell 14.1 Eiendeler og forpliktelser som er gjenstand for nettingavtaler

Beløp i millioner kroner, 31.12.2023

Beløp som er underlagt bindende nettingavtale

Beskrivelse

Brutto balanseførte finansielle eiendeler

Brutto balanse­førte finansielle forpliktelser motregnet i balansen

Netto balanseførte finansielle eiendeler

Eiendeler som ikke er underlagt bindende nettingavtale1

Eiendeler i balansen som er gjenstand for netting

Finansielle forpliktelser knyttet til samme motpart

Mottatt kontant­sikker­het (inn­regnet som forpliktelse)

Mottatt sikkerhet i verdipapirer (ikke innregnet)

Eiendeler etter netting og sikkerheter

Eiendeler

Utlån med ­sikkerhetsstillelse

728 559

-

728 559

277 351

451 208

-

231 221

219 987

-

Avgitt kontant­sikkerhet

19 361

-

19 361

-

19 361

13 715

-

-

5 646

Finansielle ­derivater

22 833

3 640

19 192

178

19 013

17 719

27

-

1 267

Totalt

770 753

3 640

767 112

277 529

489 582

31 434

231 248

219 987

6 913

Beløp i millioner kroner, 31.12.2023

Beløp som er underlagt bindende nettingavtale

Beskrivelse

Brutto balanseførte finansielle forpliktelser

Brutto balanseførte finansielle eien­deler motregnet i balansen

Netto balanseførte finansielle forpliktelser

Forpliktelser som ikke er underlagt bindende nettingavtale2

Forpliktelser i balansen som er gjenstand for netting

Finansielle eiendeler knyttet til samme motpart

Avgitt kontant­sikkerhet (innregnet som eiendel)

Avgitt sikkerhet i verdipapirer (ikke fraregnet)

Forpliktelser etter netting og sikkerheter

Gjeld

Innlån med ­sikkerhetsstillelse

911 548

-

911 548

175 895

735 653

-

231 221

501 947

2 484

Mottatt kontantsikkerhet

28 754

-

28 754

24 771

3 983

2 859

-

-

1 123

Finansielle ­derivater

36 695

3 640

33 055

29

33 027

17 719

10 497

-

4 810

Totalt

976 997

3 640

973 357

200 695

772 663

20 578

241 718

501 947

8 417

Beløp i millioner kroner, 31.12.2022

Beløp som er underlagt bindende nettingavtale

Beskrivelse

Brutto balanseførte finansielle eiendeler

Brutto balanse­førte finansielle forpliktelser motregnet i balansen3

Netto balanseførte finansielle eiendeler

Eiendeler som ikke er underlagt bindende nettingavtale1

Eiendeler i balansen som er gjenstand for netting

Finansielle forpliktelser knyttet til samme motpart

Mottatt kontant­sikkerhet (inn­regnet som forpliktelse)

Mottatt sikkerhet i verdipapirer (ikke innregnet)

Eiendeler etter netting og sikkerheter

Eiendeler

Utlån med ­sikkerhetsstillelse

462 982

-

462 982

137 371

325 611

-

151 451

174 150

10

Avgitt kontant­sikkerhet

21 601

-

21 601

-

21 601

18 699

-

-

2 901

Finansielle ­derivater

21 238

740

20 498

495

20 004

19 619

386

-

-

Totalt

505 820

740

505 080

137 866

367 215

38 318

151 837

174 150

2 912

Beløp i millioner kroner, 31.12.2022

Beløp som er underlagt bindende nettingavtale

Beskrivelse

Brutto balanseførte finansielle forpliktelser

Brutto balanseførte finansielle eien­deler motregnet i balansen3

Netto balanseførte finansielle forpliktelser

Forpliktelser som ikke er underlagt bindende nettingavtale2

Forpliktelser i balansen som er gjenstand for netting

Finansielle eiendeler knyttet til samme motpart

Avgitt kontant­sikkerhet (innregnet som eiendel)

Avgitt sikkerhet i verdipapirer (ikke fraregnet)

Forpliktelser etter netting og sikkerheter

Gjeld

Innlån med ­sikkerhetsstillelse

796 082

-

796 082

210 665

585 417

-

151 451

431 960

2 006

Mottatt kontantsikkerhet

14 801

-

14 801

-

14 801

11 211

-

-

3 590

Finansielle ­derivater

40 899

740

40 159

34

40 124

19 619

15 170

-

5 335

Totalt

851 782

740

851 042

210 699

640 342

30 830

166 621

431 960

10 931

1 Under Utlån med sikkerhetsstillelse inngår beløp for kjøp av aksjer som utføres i kombinasjon med aksjebytteavtaler. I 2023 var dette 250 milliarder kroner (104 milliarder kroner i 2022). Se note 13 Utlån og innlån med sikkerhetsstillelse for ytterligere informasjon.

2 Under Innlån med sikkerhetsstillelse inngår beløp for salg av aksjer som utføres i kombinasjon med aksjebytteavtaler. I 2023 var dette 132 milliarder kroner (105 milliarder kroner i 2022). Se note 13 Utlån og innlån med sikkerhetsstillelse for ytterligere informasjon.

3 Brutto balanseførte beløp motregnet i balansen har blitt omarbeidet som følge av en endring i vurdering av børsnoterte futureskontrakter og tilhørende kontantsikkerhet. Variasjonsmargin og børsnoterte futureskontrakter innregnes nå brutto, men anses å tilfredsstille kriteriene for motregning under IAS 32 og presenteres derfor netto i balansen. Endringen har ingen virkning på netto balanseførte beløp.

SPU Note 15 Nærstående parter

Regnskapsprinsipp

Norges Bank er eid av den norske stat og er i tråd med IAS 24 Opplysninger om nærstående parter unntatt opplysningskrav vedrørende transaksjoner og mellomværende, inkludert forpliktelser, med staten som nærstående part. Dette inkluderer transaksjoner med andre enheter som er nærstående parter, fordi den norske stat har kontroll over, felles kontroll over, eller betydelig innflytelse over både Norges Bank og de andre enhetene.

Norges Bank, inkludert SPU, er et eget rettssubjekt som er heleid av staten ved Finansdepartementet. Se note 1 Generell informasjon for informasjon om forholdet mellom Finansdepartementet, Norges Bank og SPU. Alle transaksjoner gjennomføres til markedsvilkår.

Transaksjoner med staten

Finansdepartementet har plassert fondsmidlene til forvaltning i SPU som et kroneinnskudd på en særskilt konto i Norges Bank (kronekontoen). Kroneinnskuddet er videre plassert til forvaltning hos Norges Bank Investment Management. I henhold til mandat for forvaltningen foretas overføringer til og fra kronekontoen. Se ytterligere informasjon om tilførsel/uttak i perioden i Oppstilling av endringer i eiers kapital.

Transaksjoner med Norges Bank

Norges Bank bærer ingen økonomisk risiko knyttet til forvaltningen av SPU.

Forvaltningsgodtgjøring

Finansdepartementet refunderer Norges Bank for kostnader som påløper i forbindelse med forvaltningen av SPU, i form av en forvaltningsgodtgjøring. Se note 12 Forvaltningskostnader for ytterligere informasjon. Forvaltningsgodtgjøringen trekkes fra kronekontoen gjennom året basert på prognoser. Differansen mellom totalbeløpet som er trukket og endelig forvaltningsgodtgjøring for året presenteres i balansen som Fordring forvaltningsgodtgjøring eller Skyldig forvaltningsgodtgjøring, og gjøres opp i påfølgende år. I 2023 ble 6,5 milliarder kroner trukket fra kronekontoen for å betale skyldig forvaltningsgodtgjøring, mens 5,0 milliarder kroner ble trukket i 2022. Fordring forvaltningsgodtgjøring ved utgangen av 2023 utgjorde 168 millioner kroner, sammenlignet med en fordring på 274 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Tilførsler eller trekk på Finansdepartementets kronekonto

Tilførsel eller trekk på kronekontoen gjennomføres ved månedlige overføringer mellom SPU og Norges Bank. Fem prosent av overført beløp holdes tilbake til påfølgende måned, for å tilpasse overført valutabeløp til Finansdepartementets instruerte beløp oppgitt i norske kroner. Uoppgjort overføring utgjør et mellomværende mellom SPU og Norges Bank og presenteres i balanselinjen Andre eiendeler eller Annen gjeld. Uoppgjort tilførsel ved utgangen av 2023 presentert i balanselinjen Andre eiendeler utgjorde 2 365 millioner kroner. Ved utgangen av 2022 var 1 468 millioner kroner presentert i Andre eiendeler knyttet til uoppgjort tilførsel.

Transaksjoner mellom SPU og Norges Banks aksjeportefølje

Interne transaksjoner i form av pengemarkedsutlån eller -innlån mellom SPU og valutareservene i Norges Bank presenteres som et netto mellomværende mellom porteføljene på balanselinjene Andre eiendeler eller Annen gjeld. Ved utgangen av 2023 utgjorde netto mellomværende en fordring på 59 millioner kroner for SPU, sammenlignet med en fordring på 302 millioner kroner ved utgangen av 2022. Tilhørende resultatposter presenteres netto i resultatregnskapet som Renteinntekt/kostnad.

Transaksjoner med datterselskaper

Datterselskaper av Norges Bank er etablert som en del av forvaltningen av SPUs investeringer i unotert eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi. For en oversikt over selskapene som drifter og eier investeringene, samt konsoliderte datterselskaper, se note 16 Interesser i andre foretak. For ytterligere informasjon om transaksjoner med datterselskaper, se note 6 Unotert eiendom og note 7 Unotert infrastruktur for fornybar energi.

SPU Note 16 Interesser i andre foretak

Investeringer i unotert eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi utføres gjennom datterselskaper av Norges Bank, utelukkende etablert som en del av forvaltningen av SPU. Alle datterselskaper er 100 prosent eid. Datterselskapene investerer, gjennom holdingselskaper, i enheter som investerer i fast eiendom og infrastruktur for fornybar energi. Disse selskapene kan være datterselskaper eller felleskontrollerte virksomheter.

Det overordnede målet med eierskapsstrukturene benyttet for de unoterte eiendoms- og infrastrukturinvesteringene er å ivareta de finansielle verdiene under forvaltning og å sikre høyest mulig avkastning etter kostnader i henhold til forvaltningsmandatet fastsatt av Finansdepartementet. Viktige kriterier i beslutningen av eierskapsstruktur har vært juridisk beskyttelse, eierskapsstyring og operasjonell effektivitet. Skattekostnader kan representere en vesentlig kostnad for de unoterte investeringene. Forventet skattekostnad har derfor vært en av faktorene som har inngått i vurderingen av eierskapsstruktur.

Tabell 16.1 viser selskapene som drifter og eier eiendommene og infrastruktureiendelene, i tillegg til de konsoliderte datterselskapene.

Tabell 16.1 Eiendoms- og infrastrukturselskaper

Selskap

Forretnings­adresse

Eiendoms­adresse1

Eierandel og stemme­andel i prosent

Effektiv eierandel av underliggende eiendommer i prosent

Innregnet fra

Ikke-konsoliderte selskaper

Storbritannia

NBIM George Partners LP2

London

London

100,00

25,00

2011

MSC Property Intermediate Holdings Limited

London

Sheffield

50,00

50,00

2012

NBIM Charlotte Partners LP

London

London

100,00

57,75

2014

NBIM Edward Partners LP

London

London

100,00

100,00

2014

NBIM Caroline Partners LP

London

London

100,00

100,00

2015

NBIM Henry Partners LP

London

London

100,00

100,00

2016

NBIM Elizabeth Partners LP

London

London

100,00

100,00

2016

NBIM Eleanor Partners LP

London

London

100,00

100,00

2018

WOSC Partners LP

London

London

75,00

75,00

2019

PELP UK Limited

Solihull

Flere britiske byer

50,00

50,00

2022

Longfellow Strategic Value UK I LP

Bristol

Cambridge

48,75

48,75

2022

Luxembourg

NBIM S.à r.l.

Luxembourg

I/A

100,00

I/A

2011

Frankrike

NBIM Louis SAS

Paris

Paris

100,00

50,00

2011

SCI 16 Matignon

Paris

Paris

50,00

50,00

2011

Champs Elysées Rond-Point SCI

Paris

Paris

50,00

50,00

2011

SCI PB 12

Paris

Paris

50,00

50,00

2011

SCI Malesherbes

Paris

Paris

50,00

50,00

2012

SCI 15 Scribe

Paris

Paris

50,00

50,00

2012

SAS 100 CE

Paris

Paris

50,00

50,00

2012

SCI Daumesnil

Paris

Paris

50,00

50,00

2012

SCI 9 Messine

Paris

Paris

50,00

50,00

2012

SCI Pasquier

Paris

Paris

50,00

50,00

2013

NBIM Marcel SCI

Paris

Paris

100,00

100,00

2014

NBIM Victor SCI

Paris

Paris

100,00

100,00

2016

NBIM Eugene SCI

Paris

Paris

100,00

100,00

2017

NBIM Beatrice SCI

Paris

Paris

100,00

100,00

2018

NBIM Jeanne SCI

Paris

Paris

100,00

100,00

2019

Rodolphe Paris 1 SCI

Paris

Paris

65,00

65,00

2022

Tyskland

NKE Neues Kranzler Eck Berlin Immobilien GmbH & Co. KG

Frankfurt

Berlin

50,00

50,00

2012

NBIM Helmut 2 GmbH & Co KG

Berlin

Berlin

100,00

100,00

2020

Sochribel GmbH

Berlin

Berlin

50,00

50,00

2022

Rodolphe Berlin 1 GmbH

Berlin

Berlin

65,00

65,00

2023

He Dreith Investor GmbH

Karlsruhe

He Dreiht

33,33

16,63

2023

Sveits

NBIM Antoine CHF S.à r.l.

Luxembourg

Zürich

100,00

100,00

2012

Europa

Prologis European Logistics Partners S.à r.l.

Luxembourg

Flere europeiske byer

50,00

50,00

2013

USA

T-C 1101 Pennsylvania Venture LLC

Wilmington, DE

Washington

49,90

49,90

2013

T-C Franklin Square Venture LLC

Wilmington, DE

Washington

49,90

49,90

2013

T-C 33 Arch Street Venture LLC

Wilmington, DE

Boston

49,90

49,90

2013

No. 1 Times Square Development LLC

Wilmington, DE

New York

45,00

45,00

2013

OFC Boston LLC

Wilmington, DE

Boston

47,50

47,50

2013

425 MKT LLC

Wilmington, DE

San Francisco

47,50

47,50

2013

555 12th LLC

Wilmington, DE

Washington

47,50

47,50

2013

Prologis U.S. Logistics Venture LLC

Wilmington, DE

Flere ­amerikanske byer

46,30

44,96

2014

OBS Boston LLC

Wilmington, DE

Boston

47,50

47,50

2014

100 Federal JV LLC

Wilmington, DE

Boston

45,00

45,00

2014

Atlantic Wharf JV LLC

Wilmington, DE

Boston

45,00

45,00

2014

BP/CG Center MM LLC

Wilmington, DE

New York

45,00

45,00

2014

T-C 2 Herald Square Venture LLC

Wilmington, DE

New York

49,90

49,90

2014

T-C 800 17th Street Venture NW LLC

Wilmington, DE

Washington

49,90

49,90

2014

T-C Foundry Sq II Venture LLC

Wilmington, DE

San Francisco

49,90

49,90

2014

T-C Hall of States Venture LLC

Wilmington, DE

Washington

49,90

49,90

2014

SJP TS JV LLC

Wilmington, DE

New York

45,00

45,00

2015

T-C Republic Square Venture LLC

Wilmington, DE

Washington

49,90

49,90

2015

T-C 888 Brannan Venture LLC

Wilmington, DE

San Francisco

49,90

49,90

2015

Hudson Square Properties, LLC

Wilmington, DE

New York

48,00

48,00

2015

ConSquare LLC

Wilmington, DE

Washington

47,50

47,50

2016

100 First Street Member LLC

Wilmington, DE

San Francisco

44,00

44,00

2016

303 Second Street Member LLC

Wilmington, DE

San Francisco

44,00

44,00

2016

900 16th Street Economic Joint Venture (DE) LP

Wilmington, DE

Washington

49,00

49,00

2017

1101 NYA Economic Joint Venture (DE) LP

Wilmington, DE

Washington

49,00

49,00

2017

375 HSP LLC

Wilmington, DE

New York

48,00

48,00

2017

T-C 501 Boylston Venture LLC

Wilmington, DE

Boston

49,90

49,90

2018

SVF Seaport JV LLC

Wilmington, DE

Boston

45,00

45,00

2018

OMD Venture LLC

Wilmington, DE

Boston

47,50

47,50

2021

ARE-MA Region No. 102 JV LLC

Wilmington, DE

Boston

41,00

41,00

2021

JV 347 Madison LLC

Wilmington, DE

New York

45,00

45,00

2023

300 Binney JV LLC

Wilmington, DE

Boston

45,00

45,00

2023

Japan

TMK Tokyo TN1

Tokyo

Tokyo

70,00

70,00

2017

Tokyo MN1 TMK

Tokyo

Tokyo

100,00

39,90

2020

Nederland

Borssele Wind Farm C.V.

Haag

Borssele 1&2

50,00

50,00

2021

Spania

Energías Renovables Romeo, S.L

Madrid

Flere lokasjoner

49,00

49,00

2023

Konsoliderte datterselskaper

Japan

NBRE Management Japan Advisors K.K.

Tokyo

I/A

100,00

I/A

2015

Storbritannia

NBRE Management Europe Limited

London

I/A

100,00

I/A

2016

1 For investeringer i unotert eiendom vises eiendomsadresse, for investeringer i unotert infrastruktur vises prosjektnavn.

2 En eiendom i dette selskapet, 20 Air Street, har en eierandel på 50 prosent.

Aktiviteten i de konsoliderte datterselskapene består av å yte investeringsrelaterte tjenester til SPU. Aktiviteten presenteres i resultatregnskapet som Andre kostnader og inngår i balanselinjene Andre eiendeler og Annen gjeld.

I tillegg til selskapene vist i tabell 16.1 har Norges Bank heleide holdingselskaper etablert som en del av investeringene i unotert eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi. Disse holdingselskapene har ingen drift og eier ingen eiendommer eller infrastruktureiendeler direkte. Holdingselskapene har forretningsadresse enten i samme land som investeringene, i tilknytning til NBIM S.à r.l. i Luxembourg, eller i Norge for holdingselskapene etablert for investeringer i Japan og kontinental Europa.

SPU Note 17 Andre eiendeler og annen gjeld

Tabell 17.1 Andre eiendeler

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Mellomværende valutareservene Norges Bank1

59

302

Uoppgjort tilførsel kronekonto1

2 365

1 468

Opptjent inntekt fra utlån med sikkerhetsstillelse

245

227

Annet

83

20

Andre eiendeler

2 752

2 017

1 Se note note 15 Nærstående parter for mer informasjon.

Tabell 17.2 Annen gjeld

Beløp i millioner kroner

31.12.2023

31.12.2022

Betalbar skatt

15

12

Annet

97

44

Annen gjeld

112

56

Revisors beretning og andre uttalelser

Uavhengig revisors beretning

Til Norges Banks representantskap

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Norges Bank som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av vesentlige opplysninger om regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde av Norges Banks finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med bestemmelser om årsregnskap mv. for Norges Bank. Bestemmelser om årsregnskap mv. for Norges Bank krever at Norges Banks regnskap utarbeides i samsvar med IFRS Accounting Standards som godkjent av EU, med særskilte krav til presentasjon av investeringsporteføljen til Statens pensjonsfond utland og datterselskaper som utelukkende utgjør investeringer som ledd i forvaltningen av investeringsporteføljen.

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av Norges Bank i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Sentrale forhold ved revisjonen

Sentrale forhold ved revisjonen er de forhold vi mener var av størst betydning ved revisjonen av årsregnskapet for 2023. Disse forholdene ble håndtert ved revisjonens utførelse og da vi dannet oss vår mening om årsregnskapet som helhet, og vi konkluderer ikke særskilt på disse forholdene. Vår beskrivelse av hvordan vi revisjonsmessig håndterte hvert forhold omtalt nedenfor, er gitt på den bakgrunnen.

Vi har også oppfylt våre forpliktelser beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet når det gjelder disse forholdene. Vår revisjon omfattet følgelig handlinger utformet for å håndtere vår vurdering av risiko for vesentlige feil i årsregnskapet. Resultatet av våre revisjonshandlinger, inkludert handlingene rettet mot forholdene omtalt nedenfor, utgjør grunnlaget for vår konklusjon på revisjonen av årsregnskapet.

Verdsettelse av investeringer
Grunnlag for det sentrale forholdet

Noterte investeringer målt til virkelig verdi i aksje- og renteporteføljene i valutareservene fra sentralbankvirksomheten til Norges Bank og investeringsporteføljen til Statens pensjonsfond utland (heretter SPU) verdsettes til markedspris dersom investeringen omsettes i det som vurderes å være et aktivt marked. Disse investeringene klassifiseres som nivå 1-eiendeler i verdsettelseshierarkiet. Noterte investeringer verdsatt ved bruk av modeller som benytter direkte eller indirekte observerbare markedsdata, klassifiseres som nivå 2-eiendeler. Investeringer klassifisert i nivå 1 og 2 i verdsettelseshierarkiet utgjør per 31.12 NOK 689 781 millioner og NOK 15 444 244 millioner for henholdsvis valutareservene og SPU.

Investeringer hvor det i vesentlig grad brukes ikke-observerbare inndata i verdivurderingene er klassifisert som nivå-3 eiendeler i verdsettelseshierarkiet. Disse verdifastsettelsene påvirkes i større grad av skjønnsmessige vurderinger og har derfor høyere iboende risiko for feil. Disse eiendelene i SPU utgjør per 31.12 NOK 320 554 millioner.

Investeringer målt til virkelig verdi i valutareservene og investeringsporteføljen i SPU utgjør det klart vesentligste av eiendeler i Norges Bank pr 31.12. Det vesentlige beløpet, målingen til virkelig verdi med tidvis bruk av skjønn og klassifiseringen til henholdsvis nivå 1, 2 eller 3 i verdsettelseshierarkiet, samt at SPUs avkastningsmåling følger fra verdivurderingen av investeringene, gjør at vi har ansett disse investeringene å være et sentralt forhold ved revisjonen.

Valutareservene målt til virkelig verdi omtales i note 6. Investeringene i SPU omtales i note 20, «SPU note 8» og «SPU note 3».

Våre revisjonshandlinger

For både noterte og unoterte investeringer vurderte vi utformingen og testet effektiviteten av interne kontroller over verdsettelsesprosessene, herunder kontroller over ledelsens valg og godkjennelse av metodikk og forutsetninger benyttet for verdsettelse. Vi har i tillegg for noterte investeringer sammenliknet regnskapsført verdi på balansedagen mot ekstern observerbar markedspris.

Våre revisjonshandlinger for unoterte investeringer i nivå 3 omfattet også ledelsens bruk av eksterne eksperter og verdsettere, herunder deres kompetanse og objektivitet. Vi har benyttet EYs interne verdsettelsesspesialister til å gjennomgå forutsetninger og beregninger av verdsettelsesrapporter på utvalgsbasis.

Vi har videre vurdert utformingen og testet effektiviteten av interne kontroller over klassifisering i verdsettelseshierarkiet. For et utvalg investeringer har vi testet klassifisering i nivå 1, 2 og 3 i verdsettelseshierarkiet.

IT-systemer som understøtter finansiell rapportering
Grunnlag for det sentrale forholdet

Norges Bank har et komplekst og automatisert IT-miljø og er avhengig av IT-prosesser for rapportering av finansiell informasjon. For å sikre fullstendig og nøyaktig behandling, og rapportering av den finansielle informasjonen er det viktig at kontroller over tilgangsstyring og systemendringer er utformet og fungerer effektivt. Sentrale IT-prosesser er også avhengig av et velfungerende kontrollmiljø hos eksterne tjenesteleverandører. IT-systemer som understøtter den finansielle rapporteringen er vurdert å være et sentralt forhold ved revisjonen fordi IT-miljøet er viktig for å sikre nøyaktighet, fullstendighet og pålitelig finansiell rapportering.

Våre revisjonshandlinger

Vi etablerte en forståelse av Norges Banks IT-systemer, IT-miljø og kontroller av betydning for den finansielle rapporteringen. Vi testet IT-generelle kontroller over tilgangsstyring, systemendringer og IT-drift. Videre testet vi automatiserte kontroller i IT-miljøet som understøtter finansiell rapportering.

For aktuelle IT-systemer forvaltet av eksterne tjenesteleverandører, evaluerte vi tredjepartsbekreftelser (ISAE 3402-rapporter) over tjenesteleverandørens kontrollmiljø. Vi vurderte videre utformingen og testet effektiviteten av Norges Banks egne kontroller knyttet til utkontrakterte tjenester. Vi har benyttet egne IT-spesialister i vårt arbeid med å forstå organisasjonens IT-miljø samt i å vurdere utformingen av kontrollaktiviteter og gjennomføre testingen av effektiviteten av kontroller.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Hovedstyret og sentralbanksjefen (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår konklusjon om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med det formål å vurdere om årsberetningen og redegjørelsen om samfunnsansvar inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen er vesentlig inkonsistent med årsregnskapet, inneholder vesentlig feilinformasjon eller at årsberetningen eller redegjørelsen om samfunnsansvar ikke inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav, er vi pålagt å rapportere det.

Vi har ingenting å rapportere i så henseende, og vi mener at årsberetningen og redegjørelsen om samfunnsansvar er konsistente med årsregnskapet og inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for regnskapsrapporteringen

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med bestemmelser om årsregnskap mv. for Norges Bank. Bestemmelser om årsregnskap mv. for Norges Bank krever at Norges Banks regnskap utarbeides i samsvar med IFRS Accounting Standards som godkjent av EU, med særskilte krav til presentasjon av investeringsporteføljen til Statens pensjonsfond utland og datterselskaper som utelukkende utgjør investeringer som ledd i forvaltningen av investeringsporteføljen. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til Norges Banks evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapsrapporteringen

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

 • identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
 • opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av Norges Banks interne kontroll.
 • evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
 • konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om Norges Banks evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at Norges Bank ikke kan fortsette driften.
 • evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med hovedstyret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Av de forholdene vi har kommunisert med hovedstyret, tar vi standpunkt til hvilke som var av størst betydning for revisjonen av årsregnskapet for den aktuelle perioden, og som derfor er sentrale forhold ved revisjonen. Vi beskriver disse forholdene i revisjonsberetningen med mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring av forholdet, eller dersom vi, i ekstremt sjeldne tilfeller, beslutter at forholdet ikke skal omtales i revisjonsberetningen siden de negative konsekvensene ved å gjøre dette med rimelighet må forventes å oppveie allmennhetens interesse av at forholdet blir omtalt.

Oslo, 8. februar 2024

ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Kjetil Rimstad

statsautorisert revisor

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om bærekraftsrapportering

Til Norges Bank representantskap

Omfang

Vi er engasjert av Norges Bank for å utføre et attestasjonsoppdrag, som skal gi moderat sikkerhet slik det er definert i de internasjonale standardene for attestasjonsoppdrag for å avgi en uttalelse om Norges Banks bærekraftsrapportering som definert og spesifisert i Norges Bank kapittel «Bærekraftsindikatorer til attestasjon» i Norges Banks Årsrapport og regnskap (“Saksforholdet”) for rapporteringsåret avsluttet 31. desember 2023.

Vi har ikke utført andre attestasjonshandlinger enn det som er nevnt i avsnittet over og som beskriver omfanget av vårt oppdrag, og vi uttaler oss følgelig ikke om øvrig informasjon inkludert i årsrapporten.

Kriterier anvendt av Norges Bank

I utarbeidelsen av Saksforholdet har Norges Bank anvendt relevante kriterier fra rapporteringsstandardene for bærekraft utgitt av Global Reporting Initiative (GRI) samt egendefinerte publiserte kriterier (“Kriteriene”). Kriteriene er definert på henholdsvis globalreporting.org og i Saksforholdet.. Disse Kriteriene ble spesifikt utformet for selskaper og andre organisasjoner som ønsker å rapportere om sin bærekraft på en konsistent og pålitelig måte. Følgelig vil denne informasjonen trolig ikke egne seg for andre formål.

Norges Banks ansvar

Ledelsen er ansvarlig for valget av Kriteriene og for at Saksforholdet i det alt vesentlige er presentert i henhold til disse Kriteriene. Dette ansvaret omfatter å etablere og vedlikeholde internkontroll, sørge for tilstrekkelige dokumentasjon og utarbeide estimater som er relevante for utarbeidelsen av Saksforholdet, slik at det ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som resultat av misligheter eller feil.

Vårt ansvar

Vårt ansvar er å avgi en uttalelse om Saksforholdet basert på de bevisene vi har innhentet.

Vi har utført vårt arbeid i samsvar med ISAE 3000 - "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon". Standarden krever at vi planlegger og utfører handlinger for å oppnå moderat sikkerhet for at Saksforholdet i det vesentlige er presentert i henhold til Kriteriene, og utarbeider en rapport. Type, tidspunkt for og omfang av handlingene er valgt ut fra vårt skjønn, herunder en vurdering av risikoen for vesentlig feilinformasjon, enten som resultat av misligheter eller feil.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår attestasjonsuttalelse.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll

Vi er uavhengige av selskapet og konsernet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.

Vi anvender International Standard on Quality Management 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester, og opprettholder et omfattende system av kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og prosedyrer for å overholde etiske krav, profesjonelle standarder og relevante lover og regler.

Beskrivelse av utførte handlinger

Handlingene som utføres på et attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet varierer med hensyn til type og tidspunkt og er mindre omfattende enn for et tilsvarende oppdrag som skal gi betryggende sikkerhet. Sikkerheten i et attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet er derfor vesentlige lavere enn hva som ville ha vært oppnådd i et oppdrag med betryggende sikkerhet. Våre handlinger ble utformet for å gi moderat sikkerhet som vi baserer vår uttalelse på og gir ikke alle de bevisene som påkreves for å gi en betryggende grad av sikkerhet.

Selv om vi har vurdert effektiviteten i ledelsens interne kontroller når vi har bestemt type og omfang av våre handlinger, er vårt attestasjonsoppdrag ikke utformet for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroller. Våre handlinger omfattet ikke tester av kontroller eller prosedyrer for å kontrollere korrekte summer eller beregninger av data i IT-systemer.

Et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet omfatter forespørsler, primært til personer som er ansvarlige for å utarbeide Saksforholdet og relatert informasjon, analyser og andre relevante handlinger.

Våre handlinger inkluderte:

 • Intervjuer med nøkkelpersoner for å forstå virksomheten og rapporteringsprosessen
 • Intervjuer med nøkkelpersoner for å forstå selskapets prosess for å innhente informasjon, utarbeide og rapportere Saksforholdet i rapporteringsperioden
 • Gjennomgang på stikkprøvebasis av beregningskriteriene mot metodene angitt i Kriteriene
 • Analytiske handlinger av dataene og forespørsler til ledelsen om eventuelle vesentlige avvik identifisert
 • Gjennomgang av forutsetningene som ligger til grunn for beregningene
 • Sammenligning, på stikkprøvebasis av data mot underliggende kildedata
 • Sammenligning av presentasjonen av Saksforholdet med presentasjonskravene angitt i Kriteriene

Etter vår mening gir våre handlinger tilstrekkelig grunnlag for vår uttalelse. Vi har også utført andre handlinger vi vurderte som nødvendige etter forholdene.

Uttalelse

Basert på utførte handlinger og innhentet bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at vesentlige endringer skulle ha vært gjort i Saksforholdet for rapporteringsåret avsluttet 31. desember 2023 for at det skulle være presentert basert på Kriteriene.

Oslo, 8. februar 2024

ERNST & YOUNG AS

Attestasjonsuttalelsen er signert elektronisk

Kjetil Rimstad

statsautorisert revisor

Vedlegg 1

Informasjon i henhold til anbefalingene til arbeidsgruppen for klimarelatert finansiell rapportering (TCFD)

Arbeidsgruppen for klimarelatert finansiell rapportering (TCFD) har utarbeidet et rammeverk for klimarisikorapportering. Norges Bank støtter intensjonen i anbefalingene og mener at rammeverket kan bidra til en mer universell og konsistent rapportering på tvers av jurisdiksjoner. Anbefalingen spesifiserer hva som bør rapporteres innenfor fire områder: Virksomhetsstyring, Strategi, Risikostyring og Måltall.

Tabellen gir en oversikt over Norges Banks status for 2023 for sentralbankvirksomheten etter anbefalingene i TCFD-rammeverket. Se kapittelet Arbeid med klima og klimarisiko i sentralbankvirksomheten for ytterligere informasjon. For informasjon om TCFD og Statens pensjonsfond utland henvises det til rapporten Ansvarlig forvaltning Statens pensjonsfond utland.

Representantskapets vedtak om godkjenning av årsregnskapet for 2023

Norges Banks representantskap fattet følgende vedtak i møte den 22. februar 2024:

 • Representantskapet tar hovedstyrets beretning for 2023 til etterretning.
 • Representantskapet tar revisors beretning og uavhengig attestasjonsuttalelse på Norges Banks rapportering på utvalgte bærekraftsindikatorer til etterretning.
 • Representantskapet godkjenner Norges Banks årsregnskap for 2023.
 • Totalresultatet på 70,0 milliarder kroner disponeres i tråd med «Retningslinjer for avsetning og disponering av Norges Banks overskudd» ved at 33,4 milliarder kroner avsettes til kursreguleringsfondet og 36,6 milliarder kroner avsettes til overføringsfondet. Fra overføringsfondet overføres en tredjedel – 17,6 milliarder kroner – til statskassen.

Representantskapets uttalelse om hovedstyrets protokoller og tilsynet med banken

Representantskapet utarbeider i henhold til sentralbankloven en årlig rapport til Stortinget om tilsynet med Norges Bank. Rapporten for 2023 vedtas i møte den 22. mars 2024 og offentliggjøres ved oversendelse til Stortinget.