Norges Bank

Prinsipper for HR i Norges Bank

Vedtatt av hovedstyret 20. desember 2022. 

1     Hjemmel og bakgrunn

Norges Banks overordnede personalpolitiske mål er å tiltrekke, utvikle og beholde dyktige medarbeidere og ledere. Alle HR-aktiviteter skal bygge på Norges Banks verdier og understøtte virksomhetens oppgaver og strategier.

2     Formål

Formålet med HR-prinsippene er å sikre enhetlige rammer for HR-aktivitetene i Norges Bank og overordnet felles praksis på tvers av virksomhetsområdene der hvor det er hensiktsmessig.

3     Virkeområde

HR-prinsippene gjelder for alle Norges Banks virksomhetsområder og setter rammene for hvordan banken utøver sitt arbeid på HR-området. Strategi og tiltak vil kunne variere mellom virksomhetsområdene. Krav og forventninger til ansatte er i hovedsak beskrevet i «Etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank».

4     Roller og ansvar

Sentralbanksjefen og daglig leder Norges Bank Investment Management fastsetter strategi og rammer for HR-aktiviteter i sine ansvarsområder, og fastsetter utfyllende regelverk innenfor rammen av disse HR-prinsippene.

5     Prinsipper

5.1 Norges Banks verdier

Norges Banks verdier, Lagånd, Integritet, Nyskaping og Kvalitet, skal ligge til grunn for virksomhetens personalpolitikk, og HR-arbeidet skal aktivt fremme disse verdiene blant ansatte.

5.2 Arbeidsmiljø

Norges Bank skal arbeide for et godt og inkluderende arbeidsmiljø som fremmer ansattes helse og velferd, kjennetegnet av gode samarbeidsforhold og relasjoner bygd på tillit og respekt. Arbeidsmiljøet skal fremme likeverdighet og mangfold og gi like muligheter for alle. HR-arbeidet i Norges Bank skal bidra til å motvirke diskriminering, trakassering og mobbing.

5.3 Ledelse

Norges Bank skal ha ledere som tar ansvar for sine medarbeidere i tråd med gjeldende rammeverk for HR, og som bidrar til å sikre et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Banken skal legge til rette for et utviklingsløp for lederne hvor forventningene til lederrollen er tydelige. Lederne skal gis tilgang til nødvendige ressurser og verktøy for å utøve ledelse i samsvar med bankens verdier og forventninger.

5.4 Rekruttering

Norges Bank skal arbeide systematisk og målrettet for å være en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver og på den måten tiltrekke seg de beste kandidatene. Rekrutteringsaktivitetene skal bidra til å fremme mangfold, likestilling og inkludering og hindre diskriminering i banken. Rekrutteringsprosessen skal være åpen og transparent og ha som mål å ansette den best kvalifiserte kandidaten.

5.5 Ansatte

Norges Banks mål er at ansatte trives, utfordres og har relevant kompetanse til å møte fremtidens utfordringer. Det skal stilles tydelige forventninger til den enkelte ansatte, og innsats og prestasjoner skal vurderes og belønnes. Norges Bank skal legge til rette for et utviklingsløp som vektlegger den ansattes potensiale og som skaper engasjement og tilhørighet. Banken tror på livslang læring og skal legge forholdene til rette for at ansatte kontinuerlig skal kunne utvikle seg i tråd med bankens behov samtidig som den ansatte også har et ansvar for egen utvikling. Det skal gjennomføres etterfølgerplanlegging med kompetanseutviklingsplaner for nøkkelpersonell og ledere på relevante nivåer.

5.6 Lønn og goder

Norges Banks lønnspolitikk skal bidra til at banken tiltrekker, utvikler og beholder kompetente ansatte, og skal aktivt brukes for å fremme og belønne gode prestasjoner. Lønnsfastsettelsen skal gjøres på en likeverdig måte der ansatte vurderes etter de samme kriterier. Lønnsnivået skal være konkurransedyktig, men ikke markedsledende. Banken skal ha ordninger for pensjon, forsikring og andre relevante ansattgoder som samlet sett er i tråd med praksis i markedet.

5.7 Samarbeid

Norges Bank skal aktivt støtte opp om et godt samarbeid med og medvirkning fra de ansattes tillitsvalgte og ivareta bestemmelsene om dette i hovedavtalene og arbeidsmiljøloven. Samarbeidet mellom bankens ledelse, de ansatte og deres tillitsvalgte skal være basert på dialog, tillit og gjensidig respekt. Banken skal ha hensiktsmessige og godt fungerende arenaer og fora for medbestemmelse og samarbeid.

5.8 Effektivitet og etterlevelse

Norges Bank skal i sitt HR-arbeid etterleve relevante lover og regler i de jurisdiksjoner banken opererer, ha effektive prosesser, utnytte teknologi for å forenkle og automatisere der det er mulig, og bruke datadrevne analyser for å sikre gode beslutninger.

6     Ikrafttredelse

Prinsippene trer i kraft straks.

Publisert 6. januar 2023 14:35