Norges Bank

Lover og regelverk

Oversikt over sentrale lover og regler i tilknytning til Norges Banks virksomhetsområde.

Sentralbankloven (Lovdata)
Lov 21. juni 2019 nr. 31 om Norges Bank og pengevesenet mv. 

Bestemmelse om pengepolitikken (Lovdata)
13.12.2019 nr. 1775

Bestemmelse om beslutning om motsyklisk kapitalbuffer og råd om systemrisikobuffer (Lovdata) 
3.9.2021 nr. 2657

Opplysningsplikt (Lovdata) 
Forskrift om gjennomføring av opplysningsplikt etter § 5-3 i sentralbankloven.

Forskrift om adgang til lån og innskudd i Norges Bank (Lovdata) 
18.12.2019 nr. 2025

Betalingssystemloven (Lovdata) 
Lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer mv.

Instruks om risikostyring og internkontroll i Norges Bank (Lovdata) 
Instruks av 1. juli 2022

Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (Lovdata) 
Forskrift av 8. november 2010

Bestemmelser om årsregnskap mv. for Norges Bank (Lovdata) 
Forskrift av 19. desember 2019

Utfyllende bestemmelser om habilitet mv. for medlemmene av Norges Banks hovedstyre og komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet (habilitetsregelverket) (Lovdata) 20. desember 2019

Antikorrupsjonsprogram for sentralbankvirksomheten

Norges Bank informerer om endringer i regelverk og rutiner gjennom sine rundskriv.

Sist endret 28. juli 2022 12:50
Sist endret 28. juli 2022 12:50