Norges Bank

Antikorrupsjonsprogram for sentralbankvirksomheten

1.   Innledning

Norges Bank utfører viktige samfunnsoppgaver og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Banken treffer beslutninger med stor betydning for næringslivet og private husholdninger. Banken forvalter taushetsbelagt informasjon som kan påvirke markedsforhold. Banken kjøper varer og tjenester for store beløp. Norges Bank skal i sin virksomhet holde en høy etisk standard, respektere menneskerettighetene, opptre samfunnsansvarlig og etterleve gjeldende lover og regler. Hovedstyret har slått fast at Norges Bank ikke aksepterer noen form for korrupsjon, hverken fra ansatte, bankens leverandører eller andre avtale- og tredjeparter.

Korrupsjon svekker etiske og moralske verdier, og er en trussel mot rettsstaten, grunnleggende menneskerettigheter og demokratiet. Videre skaper korrupsjon forskjellsbehandling, hindrer sosial rettferdighet og undergraver redelig konkurranse. Korrupsjon forekommer ofte i tilknytning til organisert kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering. Å bekjempe korrupsjon er derfor mer enn bare å beskytte bankens interesser. Det er også en viktig del av å hjelpe samfunnet til en bærekraftig økonomi samt politisk og sosial utvikling.

Sentralbankvirksomheten har ikke virksomhet i de landene som anses som mest utsatt for korrupsjon. Risikoen for korrupsjon er primært knyttet til at noen krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i kraft av sin stilling, enten som ansatt i banken, ekstern konsulent, leverandør eller som underleverandør.

Korrupsjonsrisiko håndteres som en del av et helhetlig risikorammeverk. Andre hovedelementer i antikorrupsjonsarbeidet er ledelsesforankring, risikostyring, etisk regelverk, innkjøpsarbeid, bakgrunnssjekk av ansatte og leverandører, finansiell regnskapsrapportering samt systematisk opplæring og kontroll.

2.   Ledelsesforankring, åpenhet og varsling

Hovedstyret har fastsatt etiske prinsipper for Norges Bank og flere styringsdokumenter som legger grunnlaget for antikorrupsjonsarbeidet. I årsberetningen omtaler hovedstyret bankens arbeid med samfunnsansvar. Arbeidet med etikk og antikorrupsjon inngår i denne omtalen. Bankens ledelse vurderer minst årlig behovet for å oppdatere relevante styringsdokumenter.

Norges Bank skal være korrekt, punktlig, forutsigbar, åpen og ansvarlig i sin kommunikasjon. Norges Bank skal aktivt og i tide formidle viktig og relevant informasjon. Gjennom meningsutveksling og ved å gi informasjon kan ansatte bidra til å identifisere risiko, forhindre uønskede handlinger og forebygge skade eller tap for virksomheten. Ansatte oppfordres til å rapportere forhold som kan være et brudd på det etiske regelverket. I tillegg skal ansatte melde andre hendelser. Banken har en intern varslingsordning som legger til rette for at ansatte og innleide kan varsle om kritikkverdige forhold også der det ikke er hensiktsmessig å benytte vanlige kanaler. Varsleren skal beskyttes mot represalier eller gjengjeldelse. Internrevisjonen er bankens sentrale varslingsmottak.

I nye avtaler oppfordres ansatte hos leverandører til å melde fra om mulige kritikkverdige forhold knyttet til gjennomføring av avtalen med Norges Bank. Hvis det ikke er hensiktsmessig å bruke ordinær rapportering, kan ansatte hos leverandøren melde om slike forhold til internrevisjonen i Norges Bank.

3.   Risikostyring og virksomhetsstyring

Finansdepartementet har fastsatt en egen instruks om risikostyring og internkontroll i Norges Bank. Norges Bank har en helhetlig og systematisk tilnærming til styring av all risiko. Risikovurderinger gjøres løpende som en integrert del av ledelsens styring av virksomheten. Korrupsjonsrisikoer behandles som alle andre risikoer med hensyn til risikonivå, risikotoleranse, tiltak og håndtering av eventuelle hendelser.

Systematiske risikovurderinger gjøres periodisk. Dette omfatter vurdering av kvaliteten på kontroller, status for risikoreduserende tiltak samt en gjennomgang av hendelser og andre risikoindikatorer. Risikovurderingene rapporteres hvert halvår til hovedstyret.

Norges Bank har regler om signaturrett som regulerer hvem som kan forplikte banken med sin underskrift. For å forplikte banken kreves det normalt to signaturer. Fullmakter blir dokumentert og fremgår også av stillingsinstrukser. Sentralbanksjefen har fastsatt beløpsgrenser for lederes adgang til å inngå rammeavtaler, innkjøpsavtaler mv.

4.   Etikk

Hovedstyret har fastsatt etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank, og sentralbanksjefen har fastsatt etiske retningslinjer for ansatte i sentralbankvirksomheten. Det etiske regelverket har strenge regler om taushetsplikt, innsideinformasjon, interessekonflikter og adgangen til å akseptere invitasjoner. Det er begrensninger i ansattes adgang til egenhandel i finansielle instrumenter, valutaprodukter og fastrenteprodukter. Det er løpende krav til rapportering av egenhandel, bierverv og gaver. Ansatte skal avstå fra å motta gaver eller personlige fordeler for seg selv eller andre fra bankens forretningsforbindelser eller fra andre i anledning tjeneste eller arbeid i Norges Bank som kan gi personlig fordel for den ansatte eller som er egnet til, eller kan være ment, å påvirke ansattes tjenstlige handlinger. Reglene om gaver har bl.a. til hensikt å motvirke korrupsjon. Banken har regler om hvitvasking samt prosedyrer ved mistanke om alvorlige ulovlige handlinger.

Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å bidra til at Norges Banks omdømme blir ivaretatt. Ansatte må også avstå fra handlinger, selv om de er lovlige, dersom dette kan svekke bankens omdømme. Dette inkluderer et krav om å opptre etisk forsvarlig og til å avstå fra ulovlige handlinger som korrupsjon, bedrageri, underslag mv. og annen tjenesteforsømmelse som kan svekke bankens anseelse.  Antikorrupsjonsarbeidet er mer enn påbud og forbud nedfelt i lover og forskrifter. Det handler også om de holdninger og valg hver enkelt tar.

5.   Anskaffelser

Anskaffelser følger offentlig anskaffelsesregelverk og offentleglovas bestemmelser om offentlighet i anskaffelsessaker. Anskaffelser skal bidra til at Norges Bank opptrer med integritet, og skal ivareta grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. En sentral innkjøpsfunksjon er involvert i alle anskaffelser. Innkjøpsfunksjonen er ansvarlig for at sentralbankvirksomheten etterlever interne og eksterne retningslinjer for offentlige anskaffelser.

Leverandører som har tilgang til bankens lokaler eller systemer, forplikter seg til å følge et særskilt sett etiske retningslinjer som bygger på etiske prinsipper vedtatt av hovedstyret. Leverandøren eller tredjeparter som opptrer på vegne av leverandøren må blant annet forplikte seg til å avstå fra ulovlige handlinger, herunder alle former for korrupsjon.

6.   Sikkerhet

Norges Bank stiller sikkerhetskrav både til bankens ansatte og leverandører.

Bakgrunnssjekk av ansatte og innleide er et viktig element i antikorrupsjonsarbeidet. Alle som skal arbeide i Norges Bank, enten som ansatt eller innleid personell, må undertegne en taushetserklæring. Det samme gjelder deltagere i anbudsprosesser ved anskaffelser.

Som hovedregel skal ansatte, innleide og leverandørpersonell med adgang uten følge til Norges Banks lokaler eller med tilgang til Norges Banks interne informasjon og informasjonssystemer være sikkerhetsgodkjent etter forutgående personkontroll. Beslutningen om sikkerhetsgodkjenning baseres på en individuell og helhetlig vurdering av innhentet informasjon. Informasjon fra politiattester og kredittsjekk inngår normalt i beslutningsgrunnlaget. Ansatte og leverandørpersonell skal gis informasjon og opplæring som sikrer kunnskap, motivasjon og holdninger hos den enkelte som bidrar til ønsket sikkerhetsatferd.

Banken stiller sikkerhetskrav til leverandører basert på risikovurderinger. Sikkerhetskravene blir inkludert i kontrakt med leverandørene. I tillegg til bakgrunnssjekk av ansatte hos leverandøren, kan dette for eksempel omfatte krav til informasjonssystemer, tekniske krav, krav til oppbevaring av informasjon samt krav til de fysiske lokalene. Norges Bank gjennomfører også sikkerhetsinspeksjon av leverandører.

7.   Finansiell regnskapsrapportering

Regnskapsarbeidet bidrar til å avdekke mistanke om økonomiske misligheter og korrupsjon. En velfungerende og dokumentert arbeidsdeling er grunnleggende ved håndtering av økonomiske verdier.  Bankens regnskap utarbeides i samsvar med Bestemmelser om årsregnskap mv. for Norges Bank. Regnskapet utarbeides etter regnskapslovens bestemmelser og i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Norges Banks regnskapsprinsipper dokumenteres i en regnskapsmanual. Prosesser (inkl. kontroller) som leder frem til finansiell rapportering, oppdateres jevnlig og vurderes årlig. Regnskapet blir revidert av ekstern revisor etter avtale med representantskapet i Norges Bank.

8.   Informasjon, opplæring og utvikling

Ansatte innenfor sentralbanksjefens ansvarsområde skal ha en klar forståelse av arbeid med etikk og antikorrupsjon. Alle får informasjon og opplæring i det etiske regelverket. Det er særskilt opplæring og informasjon til alle nyansatte i form av bekreftelse på at regelverket er lest og forstått, individuell opplæring, e-læring og dilemmatrening. Alle ansatte må årlig besvare en spørreundersøkelse om det etiske regelverket og bekrefte at regelverket er lest og forstått. Etterlevelsesfunksjonen gir i tillegg informasjon på intranett og tilpasset opplæring til organisasjonsenheter og enkeltpersoner. Etterlevelsesfunksjonen besvarer løpende spørsmål om regelverket, og bistår linjen ved behov i opplæring av leverandører.

Sentralbankvirksomheten har en egen intranettside om antikorrupsjon, der eksternt og internt regelverk er samlet. På siden er det også pekere til relevante nettsteder.

9.   Kontroll og oppfølging

Innenfor sentralbanksjefens ansvarsområde er det en internkontrollmodell basert på tre forsvarslinjer.

  1. linjefunksjoner er operative risikostyrings- og kontrollaktiviteter som gjennomføres i virksomheten. De identifiserer, vurderer, beslutter og håndterer risiko og er ansvarlige for at eventuelle risikoreduserende tiltak gjennomføres og for etterlevelse av interne og eksterne krav. Alle ledere har ansvar for risikostyring innen sitt ansvars- og myndighetsområde, og skal ha myndighet til å innføre risikoreduserende tiltak.
  2. linjefunksjoner har en rådgivende og kontrollerende rolle. De er ansvarlige for å utvikle og forvalte rammeverk for risikostyring og internkontroll; overvåker, etterprøver og rapporterer om risiko og effektiviteten av kontroller og tiltak; tilrettelegger for implementering av internkontroll; og følger opp etterlevelsen av eksterne og interne regler.  Leder for risikokontroll og etterlevelse har der det vurderes som nødvendig en rett og plikt til uavhengig rapportering av vesentlig risiko til hovedstyret. Denne lederen har ansvar for antikorrupsjonsprogrammet for sentralbankvirksomheten.
  3. linjefunksjonen (internrevisjonen) har en uavhengig, kontrollerende rolle. Den skal støtte hovedstyret i sin oppfølging av Norges Banks virksomhet gjennom å gi uavhengige vurderinger og råd om bankens risikostyring og internkontroll.
Sist endret 24. september 2020 14:00