Norges Bank

Hovedstyret

Norges Banks hovedstyre er oppnevnt av Kongen i statsråd. Hovedstyret består av sentralbanksjefen, de to visesentralbanksjefene og seks eksterne styremedlemmer. To styremedlemmer velges i tillegg av og blant de ansatte til å delta i behandlingen av administrative saker.

Blant hovedstyrets oppgaver er styringen og driften av Norges Bank, med unntak av saker som i eller i medhold av sentralbankloven er lagt til komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Hovedstyret har ansvaret for Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland. Hovedstyret skal sørge for en forsvarlig og effektiv organisering av banken.

Medlemmene i hovedstyret:

Ida Wolden Bache

Utnevnt som sentralbanksjef fra 1. mars 2022 til 2028. Bache er leder av hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Bache har erfaring blant annet som avdelingsdirektør for pengepolitikk og for finansiell stabilitet i Norges Bank og som makroøkonom i Handelsbanken Capital Markets. Hun har fra 2017 vært medlem av Det Systemiske Risikoråd I Danmark. Bache er utdannet samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo og mastergrad fra London School of Economics.

Pål Longva

Utnevnt som visesentralbanksjef med særskilt ansvar for sentralbankvirksomheten og første nestleder i hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet fra 29. august 2022 til august 2028.

Pål Longva har siden 2011 vært ekspedisjonssjef i Finansavdelingen i Finansdepartementet. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo (2001). Longva har tidligere jobbet i McKinsey og som avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Øystein Børsum

Utnevnt til visesentralbanksjef med særskilt ansvar for Norges Banks oppgave med å forvalte Statens pensjonsfond utland fra 2. august 2021 til 1. august 2027. Børsum er andre nestleder av hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Leder av eierskapsutvalget og risiko- og investeringsutvalget i hovedstyret.

Øystein Børsum kommer fra stilling som sjeføkonom i Swedbank.  Han har tidligere jobbet i Accenture, Norges Bank og i Finansdepartementets økonomiavdeling og avdeling for formuesforvaltning. Børsum er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, har gradene Cycle International d’Etudes Politiques fra Sciences Po, Master of Science i finans og økonomi fra London School of Economics, samt doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Karen Helene Ulltveit-Moe

Gjenoppnevnt som styremedlem for perioden 1. januar 2020–15. mai 2024. Leder av revisjonsutvalget og medlem av godtgjørelsesutvalget i hovedstyret.

Ulltveit-Moe er professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun er styreleder ved Norges Handelshøyskole og har bred styreerfaring fra næringslivet, blant annet fra Kverneland Group, Renewable Energy Corporation (REC), Norwegian Property og Gassnova. Hun har videre vært medlem av representantskapet i Storebrand og bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro og Norske Skog. Ulltveit-Moe har også vært leder eller medlem av en rekke offentlige utvalg, herunder Skauge-utvalget, Finanskriseutvalget, Europautredningen, Havbruksutvalget og Skatteutvalget. Hennes primære forskningsfelt ligger innen internasjonal økonomi, og skatte- og næringspolitikk. Hun er Research Fellow ved Centre for Economic Policy Research (CEPR) og CESifo, og valgt medlem av det Det Norske Videnskaps-Akademi. Ulltveit-Moe er siviløkonom fra Universität Mannheim og dr. oecon. fra Norges Handelshøyskole.

Kristine Ryssdal

Gjenoppnevnt som styremedlem for perioden 15. mai 2022-15. mai 2026. Medlem av eierskapsutvalget og godtgjørelsesutvalget i hovedstyret. 

Ryssdal er juridisk direktør i Yara. Hun har også tidligere erfaring fra næringslivet som VP Legal i Statoil, juridisk direktør i REC og advokat i Norsk Hydro. I tillegg har hun mange års erfaring fra Regjeringsadvokaten. Hun var tidligere styremedlem i Borregaard ASA, har sittet i ulike styrer i REC-konsernet og vært medlem av representantskapet i Kommunalbanken. Ryssdal er jurist fra Universitetet i Oslo og har en Master of Laws fra London School of Economics. Hun har også møterett for Høyesterett.

Arne Hyttnes

Gjenoppnevnt som styremedlem for perioden 15. mai 2022 til 15. mai 2026. Leder av godtgjørelsesutvalget og medlem av revisjonsutvalget i hovedstyret. 

Hyttnes har lang erfaring fra finansnæringen, herunder DnC/DnB, Sparebankforeningen, Finans Norge og Bankenes sikringsfond. Hyttnes var fire år administrerende direktør for SND og har også styreerfaring fra blant annet NHH og Ungt Entrepenørskap. Hyttnes er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Hans Aasnæs

Oppnevnt som styremedlem for perioden 1. januar 2020–15. mai 2024. Medlem av risiko- og investeringsutvalget i hovedstyret.

Aasnæs er administrerende direktør i shippingselskapet Western Bulk ASA. Han er styreleder i Strand Havfiske og Nordic Trustee, og styremedlem i Investinor og AS Værdalsbruket. Aasnæs har lang erfaring fra kapitalforvaltning, eiendomsforvaltning og direkteinvesteringer blant annet fra Storebrand og UMOE. Han har også bred styreerfaring blant annet fra Folketrygdfondet, Statskog, Gjensidige pensjonsforsikring, Bergvik Skog, Foran Realestate og Fornebu Lumber Company. Aasnæs er sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole (nå NMBU), har høyere avdeling fra NHH og er autorisert finansanalytiker.

Nina Udnes Tronstad

Gjenoppnevnt som styremedlem for perioden 15. mai 2022–15. mai 2026. Medlem av revisjonsutvalget og eierskapsutvalget i hovedstyret. 

Tronstad er profesjonelt styremedlem. Hun er styremedlem i Bladt Industries, Prosafe og Fishency Innovation, og hun er styreleder i Source Energy. Hun har vært konserndirektør i tidligere Statoil og i Kværner, og hun var senest daglig leder i privat investeringsselskap frem til hun ble oppnevnt som styremedlem i Norges Bank. Hun har tidligere vært styremedlem i blant annet Peab AB, NTNU og Trelleborg AB. Tronstad er sivilingeniør fra NTNU.

Egil Herman Sjursen

Oppnevnt som hovedstyremedlem for perioden 30. oktober 2020-15. mai 2024. Medlem av risiko- og investeringsutvalget i hovedstyret.

Sjursen gikk av som administrerende direktør i Holberg Fondsforvaltning AS i 2018 etter å ha hatt denne stillingen siden 2006. Han har hatt lederstillinger innenfor kapitalforvaltning i DNB (inkludert London), Vesta Forsikring og Nordea Investment Management siden slutten av 1980-tallet. Han har også lang styreerfaring fra finansbransjen, blant annet som styreleder og styremedlem i Verdipapirfondenes Forening gjennom 14 år.  Sjursen er i dag styreleder i Bergen Filharmoniske Orkester, Stiftelsen Unifob og Janus Holding AS og styremedlem i Nysnø Klimainvesteringer AS. Han er også styreleder i kontrollorganet NIBOR Oversight Committee. Sjursen har innehatt en rekke ulike styreposisjoner, blant annet som styreleder i Bergen Næringsråd. Sjursen er utdannet Cand. Polit med hovedfag i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen.

Representanter for de ansatte:

Mona Helen Sørensen

Representant for de ansatte for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2022. Medlem av godtgjørelsesutvalget i hovedstyret.

Ansatt i Norges Bank i 1991. Leder og hovedtillitsvalgt i Finansforbundet i Norges Bank fra 1. januar 2016. Sørensen har en bachelor i økonomi og administrasjon og en Executive Master of Management med spesialisering i brukerrettet organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI.

Marianne Depraetere er varamedlem for Mona Sørensen.

Truls Oppedal

Oppnevnt som ansattvalgt styremedlem for perioden 1. januar 2021–31. desember 2022.

Ansatt i Norges Bank Investment Management i 2013. Nestleder i styret i Akademikerne. Har master i Business and Finance fra Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland.

Kjersti-Gro Lindquist er varamedlem for Truls Oppedal.

Hovedstyret har fire underutvalg:

Revisjonsutvalget

Saksforberedende og rådgivende utvalg som skal styrke og effektivisere arbeidet med forvaltning og oppfølging knyttet til finansiell rapportering, risikostyring og internkontroll. 
Mandat for revisjonsutvalget

Godtgjørelsesutvalget

Saksforberedende og rådgivende utvalg for saker som gjelder bankens godtgjørelsesordninger. 
Mandat for godtgjørelsesutvalget

Se også: § 5-2 i Finansdepartementets mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (Lovdata)

Eierskapsutvalget

Saksforberedende og rådgivende utvalg for saker som gjelder bankens ansvarlige forvaltningsvirksomhet og vedtak om observasjon og utestenging av selskap fra Statens pensjonsfond utland (SPU). 
Mandat for eierskapsutvalget

Se også: Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Risiko- og investeringsutvalget

Saksforberedende og rådgivende utvalg som skal styrke og effektivisere hovedstyrets arbeid med saker knyttet til investeringsstrategi, risikorammer og vedtak om eiendomsinvesteringer av særlig størrelse. 
Mandat for risiko- og investeringsutvalget

Sist endret 8. august 2022 15:00
Sist endret 8. august 2022 15:00