Norges Bank

Hovedstyret

Norges Banks hovedstyre er oppnevnt av Kongen i statsråd og har den utøvende og rådgivende myndighet i banken.

Hovedstyret skal sørge for forsvarlig organisering av, og etablere tilfredsstillende rammer, mål og prinsipper for, bankens virksomhet. Hovedstyret skal påse at bankens virksomhet er gjenstand for betryggende styring og kontroll.

Å utøve pengepolitikken er en sentral oppgave for hovedstyret. Vedtak om renteendringer eller andre viktige omlegginger i virkemiddelbruken blir normalt gjort åtte ganger i året. Hovedstyremøtene hvor det treffes vedtak om styringsrenten kalles rentemøter.

Hovedstyret består av åtte faste medlemmer. Sentralbanksjefen er leder og visesentralbanksjefene er henholdsvis første og andre nestleder. De fem andre medlemmene er ikke ansatt i banken. Det blir også oppnevnt to varamedlemmer for de eksterne medlemmene som møter fast med talerett i styret.

De ansatte har to medlemmer som deltar ved behandling av saker som gjelder den interne driften i banken og arbeidsforholdene for de ansatte. I slike saker deltar også de to eksterne varamedlemmene, slik at hovedstyret da har tolv medlemmer.

Normalt har hovedstyret 16-17 møter i året.

Medlemmene i hovedstyret:

Øystein Olsen

Øystein Olsen

Utnevnt på nytt som sentralbanksjef og leder for hovedstyret for en ny åremålsperiode på seks år fra 1. januar 2017. Olsen har sittet i stillingen siden 1. januar 2011.

Olsen har blant annet vært administrerende direktør for Statistisk sentralbyrå og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet. Han har vært leder for eller medlem av flere offentlige utvalg.

Olsen har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo.

Øystein Olsens CV

Jon Nicolaisen

Jon Nicolaisen

Utnevnt til visesentralbanksjef og første nestleder av hovedstyret fra 1. april 2014 for en periode på inntil seks år.

Nicolaisen følger opp sentralbankvirksomheten, med særlig ansvar for bankens arbeid knyttet til finansiell stabilitet.

Nicolaisen har erfaring blant annet som avdelingsdirektør og nestleder i økonomiavdelingen i Finansdepartementet, seksjonsleder i OECD-sekretariatet og direktør for Norges Bank Pengepolitikk.

Nicolaisen har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo.

Jon Nicolaisens CV

Egil Matsen

Egil Matsen

Utnevnt til visesentralbanksjef og andre nestleder av hovedstyret fra 18. januar 2016 for et tidsrom på inntil seks år. Leder av risiko- og investeringsutvalget og eierskapsutvalget i hovedstyret.

Matsen har et særlig ansvar for å følge opp Norges Bank Investment Management sine saker til hovedstyret.

Matsen har erfaring blant annet som professor og instituttleder ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU. Tidligere har han blant annet vært Fulbright-stipendiat ved Harvard University og forsker i Norges Bank. Viktigste forskningsfelt: Makroøkonomi, finans og adferdsøkonomi. Matsen er dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole.

Egil Matsens CV

Kjetil Storesletten

Kjetil Storesletten

Opnevnt som styremedlem for perioden 1. januar 2014 – 31. desember 2021. Medlem av risiko- og investeringsutvalget i hovedstyret.

Storesletten er professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært tilknyttet Stockholms universitet og Federal Reserve Bank of Minneapolis. Storesletten er president i European Economic Association og er Fellow of Econometric Society. Han har også vært medlem av Thøgersen-utvalget, oppnevnt av regjeringen. Viktigste forskningsfelt: Makroøkonomi og finansiell økonomi med vekt på risikodeling og prissetting i finansmarkedene. Storesletten er siviløkonom fra Norges Handelshøgskole og har PhD i samfunnsøkonomi fra Carnegie Mellon University.

Kjetil Storeslettens CV

Karen Helene Ulltveit-Moe

Karen Helene Ulltveit-Moe

Oppnevnt som styremedlem for perioden 1. januar 2014 – 31. desember 2021. Leder av revisjonsutvalget og medlem av eierskapsutvalget i hovedstyret.

Ulltveit-Moe er professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, og Research Fellow ved Centre for Economic Policy Research (CEPR) og CESifo. Hun var tidligere tilknyttet Norges Handelshøyskole. Ulltveit-Moe har bred styreerfaring fra næringslivet, og har blant annet vært medlem av styret i Unitor, Kverneland Group, Renewable Energy Corporation (REC), Norwegian Property og Gassnova. Hun har videre vært medlem av representantskapet i Storebrand og bedriftsforsamlinga i Norsk Hydro og Norske Skog. Ulltveit-Moe har også vært leder eller medlem av en rekke offentlige utvalg, herunder Skauge-utvalget, Finanskriseutvalget, Europautredningen og Arbeidstidutvalget. Hennes primære forskningsfelt ligger innen internasjonal økonomi, produktivitetsanalyse og skatte- og næringspolitikk. Ulltveit-Moe er siviløkonom fra Universität Mannheim og dr. oecon. fra Norges Handelshøyskole.

Karen Helene Ulltveit-Moes CV (pdf)

Kathryn Baker

Kathryn Moore Baker

Oppnevnt som styremedlem for perioden 1. januar 2016 – 31. desember 2019. Medlem av revisjonsutvalget og risiko- og investeringsutvalget i hovedstyret.

Baker har bred styreerfaring og er blant annet styremedlem i Akastor, og DOF og styreleder i Catena Media. Hun har tidligere vært partner i private equity-selskapet Reiten & Co og konsulent i McKinsey & Company. Hun har også vært styreleder i blant annet Norsk Venturekapitalforening (NVCA), Safe Road og Europrocessing International, samt styremedlem i blant annet Data Respons og BW Gas. Baker har bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Wellesley College og MBA fra Tuck School of Business at Dartmouth College.

Steinar Juel

Steinar Juel

Oppnevnt som styremedlem for perioden 1. januar 2016 – 31. desember 2019. Medlem av revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget i hovedstyret.

Juel er samfunnsøkonom i Civita. Han har lang erfaring fra Kreditkassen/Nordea, det meste av tiden som sjeføkonom. Tidligere har han arbeidet i Norges Bank, Finansdepartementet, Bankforeningen og EFTA-sekretariatet i Genève, og han var personlig rådgiver for finansministrene Rolf Presthus og Arne Skauge. Juel har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo.

Kristine Ryssdal

Kristine Ryssdal

Oppnevnt som styremedlem for perioden 1. januar 2018 til - 31. desember 2021. Medlem av eierskapsutvalget i hovedstyret.

Ryssdal er juridisk direktør i Yara. Hun har også tidligere erfaring fra næringslivet som VP Legal i Statoil, juridisk direktør i REC og advokat i Norsk Hydro. I tillegg har hun mange års erfaring fra Regjeringsadvokaten. Hun var tidligere styremedlem i Borregaard ASA, har sittet i ulike styrer i REC-konsernet og vært medlem av representantskapet i Kommunalbanken. Ryssdal er jurist fra Universitetet i Oslo og har en Master of Laws fra London School of Economics. Hun har også møterett for Høyesterett.

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes

Arne Hyttnes, 1. varamedlem

Oppnevnt for perioden 4. mars 2016 – 31. desember 2019. Leder av kompensasjonsutvalget i hovedstyret.

Hyttnes har lang erfaring fra finansnæringen, herunder DnC/DnB, Sparebankforeningen, Finans Norge og Bankenes sikringsfond. Hyttnes var fire år administrerende direktør for SND og har også styreerfaring fra blant annet NHH og Ungt Entrepenørskap. Hyttnes er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Kristine Landmark

Kristine Landmark, 2. varamedlem

2. varamedlem. Oppnevnt for perioden 4. mars 2016 - 31. desember 2019. Medlem av kompensasjonsutvalget i hovedstyret.

Landmark har bred erfaring fra næringslivet, herunder Sunnmørsbanken, og som administrerende direktør for Stokke AS og Slettvoll Møbler AS. Hun har også erfaring fra ulike verv og styrer. Av aktive styreverv kan blant annet nevnes Hexagon Composites, Arendals Fossekompani, Norway Royal Salmon, Plantasjen, Flokk/Scandinavian Business Seating og Ratos AB. Landmark er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Representanter for de ansatte:

Mona Sørensen

Mona Helen Sørensen

Representant for de ansatte for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020.

Ansatt i Norges Bank i 1991. Leder og hovedtillitsvalgt i Finansforbundet i Norges Bank fra 1. januar 2016. Sørensen har en bachelor i økonomi og administrasjon og en Executive Master of Management med spesialisering i brukerrettet organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI.

Marianne Depraetere er varamedlem for Mona Sørensen.

Kjersti-Gro Lindquist

Kjersti-Gro Lindquist

Representant for de ansatte for perioden 1. august 2018 – 31. desember 2020.
Ansatt i Norges Bank i 2000-2009, deretter fra 2012. Har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Mari Aasgaard Walle er varamedlem for Kjersti-Gro Lindquist.

Hovedstyret har fire underutvalg:

Revisjonsutvalget

Saksforberedende og rådgivende utvalg som skal styrke og effektivisere arbeidet med forvaltning og oppfølging knyttet til finansiell rapportering, risikostyring og internkontroll. Opprettet: 2006.
Mandat for revisjonsutvalget

Se også: Forskrift om risikostyring og internkontroll i Norges Bank (Lovdata)

Kompensasjonsutvalget

Saksforberedende og rådgivende utvalg for saker som gjelder lønns- og kompensasjonsordningene til banken. Opprettet: 2009.
Mandat for kompensasjonsutvalget

Se også: § 5-2 i Finansdepartementets mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (Lovdata)

Eierskapsutvalget

Saksforberedende og rådgivende utvalg for saker som gjelder bankens ansvarlige forvaltningsvirksomhet og vedtak om observasjon og utestenging av selskap fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Opprettet: januar 2015.
Mandat for eierskapsutvalget

Se også: Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Risiko- og investeringsutvalget

Saksforberedende og rådgivende utvalg som skal styrke og effektivisere hovedstyrets arbeid med saker knyttet til investeringsstrategi, risikorammer og vedtak om eiendomsinvesteringer av særlig størrelse. Opprettet: juni 2015.
Mandat for risiko- og investeringsutvalget

Publisert 25. april 2007 09:54
Endret 6. august 2018 13:46

Protokoller

{{(article.Edition != null) ? article.CategoryStrings.toString() + ' ' + article.Edition : article.CategoryStrings.toString()}}
{{article.Date}}
{{getDayFromDatestring(article.Date)}}
{{getMonthFromDatestring(article.Date)}}

Kommende rentemøter

{{(article.Edition != null) ? article.CategoryStrings.toString() + ' ' + article.Edition : article.CategoryStrings.toString()}}
{{article.Date}}
{{getDayFromDatestring(article.Date)}}
{{getMonthFromDatestring(article.Date)}}

Publisert 25. april 2007 09:54
Endret 6. august 2018 13:46