Norges Bank

Mandat for hovedstyrets underutvalg for behandling av saker om ansvarlig forvaltningsvirksomhet og utelukkelse av selskaper fra investeringsuniverset i SPU «Eierskapsutvalget»

Fastsatt av hovedstyret 21. januar 2015 med grunnlag i sentralbankloven § 10 og Forretningsorden for Norges Banks hovedstyre § 19. Sist endret 21.11.2018 med virkning fra samme dato.

1. Formål

Eierskapsutvalget er et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for hovedstyret i saker som gjelder bankens ansvarlige forvaltningsvirksomhet og beslutninger om utelukkelse og observasjon av selskaper fra investeringsuniverset for Statens pensjonsfond utland (SPU), innenfor de rammene som er gitt i Finansdepartementets mandat for forvaltningen av SPU og departementets retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPUs investeringsunivers.

2. Oppnevning og organisering

Eierskapsutvalget består av tre medlemmer, med visesentralbanksjefen som leder.
De to øvrige medlemmene velges blant hovedstyrets eksterne medlemmer og varamedlemmer, normalt for en periode på to år.

NBIM er utvalgets sekretariat og gir det nødvendig administrativ assistanse.

3. Møter

Eierskapsutvalget møter minst fire ganger i året, eller så ofte det selv finner det nødvendig.

Eierskapsutvalget beslutter selv hvem som skal delta fra administrasjonen.

Minst en gang årlig skal eierskapsutvalget ha eget møte med leder for Etikkrådet.

4. Oppgaver og ansvar

Eierskapsutvalget skal på vegne av hovedstyret forberede saker som gjelder:

  • Bankens arbeid med ansvarlig forvaltningsvirksomhet, herunder prinsipper for ansvarlig forvaltningsvirksomhet og bankens virkemidler for å understøtte disse prinsippene i forvaltningen av SPU.
  • Beslutninger om observasjon og uttrekk av selskaper, samt opphevelse av slike vedtak, i henhold til retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet for observasjon og utelukkelse fra SPU.
  • Andre forhold som hovedstyret ber utvalget forberede.

Eierskapsutvalget svarer kun overfor hovedstyret for gjennomføringen av sine oppgaver. Utvalgets virksomhet endrer ikke de enkelte styremedlemmers eller det samlede hovedstyrets ansvar.

5. Saksbehandling og rapportering

Eierskapsutvalget gir skriftlig innstilling til vedtak i de saker som utvalget behandler, før disse fremmes for endelig avgjørelse i hovedstyret. Innstilling til vedtak fremlegges i det nærmest etterfølgende hovedstyremøte.

Eierskapsutvalget rapporterer til hovedstyret. Protokoll fra utvalgets møter sendes hovedstyrets medlemmer og fremlegges til orientering på hovedstyremøtene.

Eierskapsutvalget skal gjennomføre en årlig evaluering av sine egne aktiviteter i form av en rapport som legges frem for hovedstyret.

Publisert 13. september 2017 14:13
Endret 11. januar 2019 08:40