Norges Bank

Mandat for hovedstyrets saksforberedende utvalg for behandling av saker om ansvarlig forvaltningsvirksomhet og utelukkelse av selskaper fra investeringsuniverset i SPU «Eierskapsutvalget»

Fastsatt av hovedstyret 21. januar 2015; sist endret 09. januar 2020 med virkning fra samme dato. Mandatet er hjemlet i sentralbankloven § 2-4 sjette ledd og Forretningsorden for Norges Banks hovedstyre kapittel 2-2.

1. Formål

Eierskapsutvalget er et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for hovedstyret i saker som gjelder bankens ansvarlige forvaltningsvirksomhet og beslutninger om utelukkelse og observasjon av selskaper fra investeringsuniverset for Statens pensjonsfond utland (SPU), innenfor de rammene som er gitt i Finansdepartementets mandat for forvaltningen av SPU[1] og departementets retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPUs investeringsunivers.

2. Oppnevning og organisering

Eierskapsutvalget består av tre medlemmer, og ledes av visesentralbanksjefen med særskilt ansvar for oppfølgingen av forvaltningen av SPU. De to øvrige medlemmene velges blant hovedstyrets eksterne medlemmer, og oppnevnes for ett år om gangen.

NBIM og Stab skal gi utvalget nødvendig assistanse. NBIM fungerer som utvalgets sekretariat.

3. Møter

Eierskapsutvalget møter når det selv finner det nødvendig.

Eierskapsutvalget beslutter selv hvem som skal møte fra administrasjonen.

4. Ansvar og fullmakter

Eierskapsutvalget svarer overfor hovedstyret for gjennomføringen av sine oppgaver. Utvalgets virksomhet endrer ikke de enkelte styremedlemmers eller det samlede hovedstyrets ansvar.Utvalget kan på eget initiativ be administrasjonen redegjøre for temaer som utvalget finner behov for å få nærmere belyst og som ikke er fremmet som en sak for styret.

5. Oppgaver

Eierskapsutvalgets oppgave er innrettet mot å styrke og effektivisere hovedstyrets arbeid med saker som gjelder bankens ansvarlige forvaltningsvirksomhet og beslutninger om utelukkelse og observasjon av selskaper fra investeringsuniverset for Statens pensjonsfond utland (SPU), innenfor de rammene som er gitt i Finansdepartementets mandat for forvaltningen av SPU[2] og departementets retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPUs investeringsunivers.

Eierskapsutvalget forbereder hovedstyresaker som gjelder:

  • Bankens arbeid med ansvarlig forvaltningsvirksomhet, herunder bankens årsrapportering om ansvarlig forvaltning, prinsipper for ansvarlig forvaltningsvirksomhet og bankens virkemidler for å understøtte disse prinsippene i forvaltningen av SPU
  • Beslutninger om observasjon og uttrekk av selskaper, samt opphevelse av slike vedtak, i henhold til retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet for observasjon og utelukkelse fra SPU

Eierskapsutvalget skal gjennomføre en årlig evaluering av sine egne aktiviteter.

6. Protokollføring, rapportering mv.

Eierskapsutvalget avgir skriftlig innstilling til hovedstyret i enkeltsaker med en kort redegjørelse for det som har vært særlig drøftet, og rapporterer ellers muntlig fra sine møter i det nærmest etterfølgende hovedstyremøte. En mulig innstilling kan være at en sak sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling.

Utvalget skal på bakgrunn av saksfremlegg fra administrasjonen avgi innstilling med tilrådning om vedtak i saker om uttrekk og observasjon av enkeltselskaper, før disse fremmes for endelig avgjørelse i hovedstyret.

Protokoll fra eierskapsutvalgets møter fremlegges til orientering på hovedstyrets møter.

Fotnoter

[1] FOR-2010-11-08-1414 Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

[2] FOR-2010-11-08-1414 Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Sist endret 20. januar 2020 13:30