Norges Bank

Mandat for hovedstyrets arbeidsutvalg for behandling av saker om ansvarlig forvaltningsvirksomhet og utelukkelse av selskaper fra investeringsuniverset i SPU «Eierskapsutvalget»

Fastsatt av hovedstyret 21. januar 2015; sist endret 8. februar 2023 med virkning fra 1. juni 2023. 

1. Hjemmel og bakgrunn

Mandatet er hjemlet i sentralbankloven § 2-4 sjette ledd og Forretningsorden for Norges Banks hovedstyre kapittel 2-2. 

2. Formål

Eierskapsutvalget er et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for hovedstyret. Utvalget skal bidra til å styrke og effektivisere hovedstyrets arbeid med saker som gjelder bankens ansvarlige forvaltningsvirksomhet og beslutninger om utelukkelse og observasjon av selskaper fra investeringsuniverset for Statens pensjonsfond utland (SPU). Finansdepartementets mandat til Norges Bank for forvaltningen av SPU[1] og retningslinjene for observasjon og utelukkelse setter rammer for bankens arbeid med slike saker. 

3. Oppnevning og organisering

Eierskapsutvalget består av tre medlemmer, og ledes av visesentralbanksjefen med særskilt ansvar for oppfølgingen av forvaltningen av SPU. De to øvrige medlemmene velges blant hovedstyrets eksterne medlemmer. Medlemmene oppnevnes for ett år om gangen.

NBIM og Stab skal gi utvalget nødvendig assistanse. Stab fungerer som utvalgets sekretariat.

4. Møter

Eierskapsutvalget møter når det selv finner det nødvendig. Det skal utarbeides en årsplan for møtene.

Eierskapsutvalget beslutter selv hvem som skal møte fra administrasjonen.

Det kan avtales fellesmøter med andre utvalg ved behov.

5. Ansvar og fullmakter

Eierskapsutvalget svarer overfor hovedstyret for gjennomføringen av sine oppgaver. Utvalgets virksomhet endrer ikke de enkelte styremedlemmers eller det samlede hovedstyrets ansvar. 

Utvalget kan på eget initiativ be administrasjonen redegjøre for temaer og foreløpige vurderinger som utvalget finner behov for å få nærmere belyst, og som  på et senere tidspunkt kan bli aktuelle for behandling i hovedstyret. 

6. Oppgaver

Eierskapsutvalgets oppgaver er innrettet mot å styrke og effektivisere hovedstyrets arbeid med saker som gjelder bankens ansvarlige forvaltningsvirksomhet og beslutninger om utelukkelse og observasjon av selskaper fra investeringsuniverset for Statens pensjonsfond utland (SPU). Finansdepartementets mandat til Norges Bank for forvaltningen av SPU[3] og retningslinjene for observasjon og utelukkelse[4] setter rammer for bankens arbeid med slike saker.

Eierskapsutvalget forbereder hovedstyresaker som gjelder:

  • Bankens arbeid med ansvarlig forvaltningsvirksomhet, herunder bankens årsrapportering om ansvarlig forvaltning, prinsipper for ansvarlig forvaltningsvirksomhet og bankens virkemidler for å understøtte disse prinsippene i forvaltningen av SPU
  • Beslutninger om observasjon og uttrekk av selskaper, samt opphevelse av slike vedtak, i henhold til retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet for observasjon og utelukkelse fra SPU

Utvalget skal årlig evaluere utførelsen av egne aktiviteter.

7. Utsendelse, protokollføring, rapportering mv.

Saksdokumentene gjøres så langt det er mulig tilgjengelig for utvalgets medlemmer fem dager før utvalgsmøtet.

Eierskapsutvalget avgir skriftlig innstilling til hovedstyret i enkeltsaker med en redegjørelse for det som har vært særlig drøftet, og rapporterer ellers fra sine møter i etterfølgende hovedstyremøter. En mulig innstilling kan også være at en sak sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling.

Utvalget skal på bakgrunn av saksfremlegg fra administrasjonen avgi innstilling med tilrådning om vedtak i saker om uttrekk og observasjon av enkeltselskaper, før disse fremmes for endelig avgjørelse i hovedstyret.

Protokoll fra eierskapsutvalgets møter fremlegges til orientering på hovedstyrets møter.

Fotnoter

[1] FOR-2010-11-08-1414 Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

[2] FOR-2010-11-08-1414 Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

[3] FOR-2010-11-08-1414 Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

[4] FOR-2014-12-18-1793 Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland

Sist endret 20. januar 2020 13:30