Norges Bank

Mandat for hovedstyrets godtgjørelsesutvalg

Fastsatt av Norges Banks hovedstyre 17. juni 2009; sist endret 8. februar 2023 med virkning fra 1. juni 2023. 

1. Hjemmel og bakgrunn

Mandatet er hjemlet i sentralbankloven § 2-4 sjette ledd og Forretningsorden for Norges Banks hovedstyre kapittel 2-2. 

I henhold til Finansdepartementets mandat for Statens pensjonsfond utland (SPU) § 5-2 (3) skal godtgjørelsesordningene for ansatte i kapitalforvaltningen (NBIM) baseres på kravene i kapittel 2, avsnitt XI, i forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven «med nødvendige tilpasninger».

2. Formål

Godtgjørelsesutvalget er et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for hovedstyret. Utvalget skal bidra til grundig og uavhengig behandling av saker som gjelder bankens godtgjørelsesordninger. Hovedstyret har bestemt at det lovpålagte godtgjørelsesutvalget for kapitalforvaltningen også skal forberede saker på sentralbankvirksomhetens område.

3. Oppnevning og organisering

Godtgjørelsesutvalget består av fire medlemmer, der ett medlem utpekes som leder. Tre av medlemmene velges blant hovedstyrets eksterne medlemmer og ett medlem velges blant de ansattevalgte styremedlemmene. Medlemmene oppnevnes for ett år om gangen.

Godtgjørelsesutvalget skal ha en sammensetning som gjør det mulig å foreta en sakkyndig og uavhengig vurdering av godtgjørelsesordningen, praktiseringen av den og de insentiver som skapes for risikostyringen.

Stab og NBA HR skal gi utvalget nødvendig assistanse. Stab fungerer som utvalgets sekretariat.

4. Møter

Godtgjørelsesutvalget møter når det selv finner det nødvendig. Det skal utarbeides en årsplan for møtene. 

Utvalget beslutter selv hvem som skal møte fra administrasjonen.

Det kan avtales fellesmøter med andre utvalg ved behov.

5. Ansvar og fullmakter

Godtgjørelsesutvalget svarer overfor hovedstyret for gjennomføringen av sine oppgaver. Utvalgets virksomhet endrer ikke de enkelte styremedlemmers eller det samlede hovedstyrets ansvar.

Utvalget kan på eget initiativ be administrasjonen redegjøre for temaer og foreløpige vurderinger som utvalget finner behov for å få nærmere belyst, og som på et senere tidspunkt kan bli aktuelle for behandling i hovedstyret.

6. Oppgaver

Godtgjørelsesutvalgets oppgaver er innrettet mot å styrke og effektivisere hovedstyrets arbeid med saker som gjelder bankens godtgjørelsesordninger.

Utvalget skal forberede alle saker om godtgjørelsesordningene som skal behandles av hovedstyret, herunder:

  • Vesentlige betingelser (inkludert eventuell fratredelsesgodtgjørelse) samt lønnsintervaller for leder av NBIM og ansatte som inngår i NBIMs ledergruppe
  • Lønnsintervall for avdelingsdirektører og ansatte i sentralbankvirksomheten og Norges Bank Administrasjon som får sin lønn fastsatt av sentralbanksjefen 
  • Prinsipper for resultatbaserte godtgjørelsesordninger i Norges Bank
  • Årlig samlede rammer for utbetaling av resultatbasert godtgjørelse i Norges Bank
  • Årlige evalueringer av praktiseringen og etterlevelsen av de fastsatte rammer og krav til godtgjørelsesordningene
  • Årlig vurderinger av bankens godtgjørelsesordninger (utenom de tariffbaserte overenskomster)
  • Regelmessige orienteringer om bankens samlede godtgjøringsordninger, herunder totalkompensasjon, pensjonsordninger, låneordninger, forsikringer mv. 
  • Beslutning om opptjening og utbetaling av resultatbasert godtjøring for foregående år

Utvalget skal årlig evaluere utførelsen av egne aktiviteter.

7. Utsendelse, protokollføring, rapportering mv.

Saksdokumentene gjøres så langt det er mulig tilgjengelig for utvalgets medlemmer fem dager før utvalgsmøtet.  

Godtgjørelsesutvalget avgir skriftlig innstilling til hovedstyret i enkeltsaker med en redegjørelse for det som har vært særlig drøftet, og rapporterer ellers fra sine møter i etterfølgende hovedstyremøter. En mulig innstilling kan også være at en sak sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling.

Protokoll fra godtgjørelsesutvalgets møter fremlegges til orientering på hovedstyrets møter.

Sist endret 17. januar 2022 15:30