Norges Bank

Mandat for hovedstyrets risiko- og investeringsutvalg

Fastsatt av Norges Banks hovedstyre 3. juni 2015 med grunnlag i sentralbankloven § 10 og Forretningsorden for Norges Banks hovedstyre § 19; sist endret 26.04.2019 med virkning fra samme dato.

1. Formål

Risiko- og investeringsutvalget er et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for hovedstyret. Utvalget skal bidra til å styrke og effektivisere hovedstyrets arbeid med investeringsstrategi, gjeldende eksponering, vurderinger av resultater, fastsettelse og utnyttelse av risikorammer, samt investeringsbeslutninger av særlig størrelse og betydning.

2. Oppnevning og organisering

Risiko- og investeringsutvalget består av tre medlemmer med en visesentralbanksjef som leder. De to øvrige medlemmene oppnevnes blant hovedstyrets eksterne medlemmer og varamedlemmer. Medlemmene velges normalt for en periode på to år.

NBIM og Stab skal gi utvalget nødvendig assistanse. Stab fungerer som utvalgets sekretariat.

3. Møter

Risiko- og investeringsutvalget møter når det selv finner det nødvendig. Det skal utarbeides en årsplan for møtene.

Utvalget beslutter selv hvem som skal møte fra administrasjonen.

Det kan avtales fellesmøter med andre underutvalg ved behov.

4. Ansvar og fullmakter

Risiko- og investeringsutvalget svarer kun overfor hovedstyret for gjennomføringen av sine oppgaver. Utvalgets virksomhet endrer ikke de enkelte styremedlemmers eller det samlede hovedstyrets ansvar.

Utvalget kan på eget initiativ be administrasjonen redegjøre for temaer som utvalget finner behov for å få nærmere belyst og som ikke er fremmet som en sak for styret.

5. Oppgaver

Risiko- og investeringsutvalgets oppgaver er innrettet mot å styrke og effektivisere hovedstyrets arbeid med investeringsstrategi, gjeldende eksponering, vurderinger av resultater, fastsettelse og utnyttelse av risikorammer, samt investeringsbeslutninger av særlig størrelse og betydning.

Risiko- og investeringsutvalget skal forberede hovedstyresaker som gjelder:

  • Råd om investeringsstrategi til Finansdepartementet
  • Vurderinger av investeringsstrategier og resultater
  • Fastsettelse av risikorammer (med særlig vekt på markeds-, motparts- og kredittrisiko), samt eventuelle forslag om unntak fra slike rammer
  • Vurderinger av gjeldende eksponering og utnyttelse av risikorammer
  • Beslutninger om unoterte eiendomsinvesteringer som overstiger 500 millioner USD
  • Investeringsbeslutninger i den øvrige forvaltningen som grunnet særlig størrelse og betydning skal forelegges hovedstyret

Risiko- og investeringsutvalgets oppgaver avgrenses mot hovedstyrets behandling av, og beslutninger knyttet til oppfølging, tilsyn og kontroll med regnskapsrapportering, operasjonell risiko, etterlevelse og systemene for risikostyring og intern kontroll. Slike saker forberedes av revisjonsutvalget, jf. dette utvalgets mandat.

Utvalget skal årlig evaluere utførelsen av egne aktiviteter.

6. Protokollføring, rapportering mv.

Risiko- og investeringsutvalget avgir skriftlig innstilling til hovedstyret i enkeltsaker, og rapporterer ellers muntlig fra sine møter i det nærmest etterfølgende hovedstyremøte. En mulig innstilling kan være at en sak sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling.

For saker som har vært forberedt i utvalget skal utvalget tilrå temaer for særlig drøfting.

Protokoll fra risiko- og investeringsutvalgets møter fremlegges til orientering på hovedstyremøtene.

Publisert 13. september 2017 14:19
Endret 6. mai 2019 13:36