Norges Bank

Mandat for hovedstyrets risiko- og investeringsutvalg

Fastsatt av Norges Banks hovedstyre 3. juni 2015; sist endret 8. februar 2023 med virkning fra 1. juni 2023. 

1. Hjemmel og bakgrunn

Mandatet er hjemlet i sentralbankloven § 2-4 sjette ledd og Forretningsorden for Norges Banks hovedstyre kapittel 2-2.

2. Formål

Risiko- og investeringsutvalget er et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for hovedstyret. Utvalget skal bidra til å styrke og effektivisere hovedstyrets arbeid med saker som gjelder råd til Finansdepartementet om investeringsstrategi og mandat for SPU, bankens investeringsstrategi, gjeldende eksponering, vurderinger av resultater, fastsettelse og utnyttelse av risikorammer, samt hovedstyresaker om investeringer av særlig størrelse og betydning.

3. Oppnevning og organisering

Risiko- og investeringsutvalget består av tre medlemmer, og ledes av visesentralbanksjefen med særskilt ansvar for oppfølgingen av forvaltningen av SPU. De to øvrige medlemmene oppnevnes blant hovedstyrets eksterne medlemmer. Medlemmene oppnevnes for ett år om gangen.

NBIM og Stab skal gi utvalget nødvendig assistanse. Stab fungerer som utvalgets sekretariat.

4. Møter

Risiko- og investeringsutvalget møter når det selv finner det nødvendig. Det skal utarbeides en årsplan for møtene.

Utvalget beslutter selv hvem som skal møte fra administrasjonen.

Det kan avtales fellesmøter med andre utvalg ved behov.

5. Ansvar og fullmakter

Risiko- og investeringsutvalget svarer overfor hovedstyret for gjennomføringen av sine oppgaver. Utvalgets virksomhet endrer ikke de enkelte styremedlemmers eller det samlede hovedstyrets ansvar.

Utvalget kan på eget initiativ be administrasjonen redegjøre for temaer og foreløpige vurderinger som utvalget finner behov for å få nærmere belyst, og som på et senere tidspunkt kan bli aktuelle for behandling i hovedstyret. 

6. Oppgaver

Risiko- og investeringsutvalgets oppgaver er innrettet mot å styrke og effektivisere hovedstyrets arbeid med råd til Finansdepartementet om investeringsstrategi og mandat for SPU, bankens investeringsstrategi, gjeldende eksponering, vurderinger av resultater, fastsettelse og utnyttelse av risikorammer, samt hovedstyresaker om investeringer av særlig størrelse og betydning. 

Risiko- og investeringsutvalget skal normalt forberede hovedstyresaker som gjelder:

  • Råd til Finansdepartementet om investeringsstrategi og mandat.
  • Vurderinger av bankens investeringsstrategi og resultater
  • Fastsettelse av risikorammer (med særlig vekt på markeds-, motparts- og kredittrisiko), samt eventuelle forslag om unntak fra slike rammer
  • Vurderinger av gjeldende eksponering og utnyttelse av risikorammer
  • Unoterte investeringer i eiendom, infrastruktur for fornybar energi og selskaper hvor styret har uttrykt en intensjon om å søke notering på regulert og anerkjent markedsplass
  • Investeringsbeslutninger i den øvrige forvaltningen som grunnet særlig betydning skal behandles av hovedstyret.

Utvalget skal årlig evaluere utførelsen av egne aktiviteter.

7. Utsendelse, protokollføring, rapportering mv.

Saksdokumentene gjøres så langt det er mulig tilgjengelig for utvalgets medlemmer fem dager før utvalgsmøtet. I saker om råd til Finansdepartementet skal sakene normalt gjøres tilgjengelig 14 dager før hovedstyremøtet.

Risiko- og investeringsutvalget avgir skriftlig innstilling til hovedstyret i enkeltsaker med en redegjørelse for det som har vært særlig drøftet, og rapporterer ellers fra sine møter i et etterfølgende hovedstyremøte. En mulig innstilling kan også være at en sak sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling.

I saker fra CEO NBIM om råd til Finansdepartementet skal utvalget før saken sendes til hovedstyrets øvrige medlemmer gi en vurdering til hovedstyrets leder av om utkastet fra NBIM dekker alle de problemstillinger og forhold som departementet er opptatt av, og om saken sammen med utvalgets innstilling er egnet for behandling i hovedstyret.

I saker om råd til Finansdepartementet skal utvalget avgi en skriftlig innstiling til hovedstyret som blant annet skal inneholde utvalgets forslag til vedtak. Innstillingen skal normalt foreligge senest fem dager før hovedstyremøtet.

Protokoll fra risiko- og investeringsutvalgets møter fremlegges til orientering på hovedstyrets møter.

Sist endret 17. januar 2022 11:00

Mer informasjon

Sist endret 17. januar 2022 11:00