Norges Bank

Mandat for hovedstyrets revisjonsutvalg

Fastsatt av Norges Banks hovedstyre 16. august 2006 med grunnlag i sentralbankloven § 10, forskrift om risikostyring og internkontroll i Norges Bank § 10 (fra 1.1.2010) og forretningsorden for Norges Banks hovedstyre § 19; sist endret 21.11 2018 med virkning fra samme dato.

1. Formål

Det følger av «Forskrift om risikostyring og internkontroll i Norges Bank» at banken skal ha et revisjonsutvalg. Utvalget skal være et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for hovedstyret. I forskriftens § 10 står det videre:

«Revisjonsutvalget skal blant annet fungere som et saksforberedende organ for hovedstyret innen hovedstyrets tilsynsfunksjoner og ansvar for risikostyring og internkontroll. Det kan undersøke alle aktiviteter og forhold knyttet til bankens virksomhet. Bankens ansatte skal gi revisjonsutvalget all informasjon det etterspør.»

Revisjonsutvalgets oppgaver er innrettet mot oppfølging, tilsyn og kontroll med regnskapsrapportering, operasjonell risiko, etterlevelse og systemene for risikostyring og intern kontroll.

2. Oppnevning og organisering

Revisjonsutvalget består av tre medlemmer, der ett medlem utpekes som leder. Medlemmene av revisjonsutvalget velges av og blant hovedstyrets eksterne medlemmer. Medlemmene velges normalt for en periode på to år.

Internrevisjonen skal gi revisjonsutvalget nødvendig assistanse og fungere som utvalgets sekretariat.

3. Møter

Revisjonsutvalget møter når det selv finner det nødvendig. Det skal utarbeides en årsplan for møtene.

Utvalget beslutter selv hvem som skal møte fra administrasjonen. Normalt møter internrevisjonens leder og ledere med ansvar for sakene som behandles. Leder for representantskapets tilsynssekretariat har anledning til å møte på saker av betydning for representantskapets tilsyn. Ekstern revisor møter etter avtale. Sentralbanksjef eller visesentralbanksjef møter som bankens administrative ledelse etter anmodning fra, eller avtale med utvalget. Det skal tilrettelegges for møter med kun utvalgets medlemmer til stede. Minst én gang årlig skal utvalget ha eget møte med ekstern revisor, uten deltakelse fra bankens ledelse eller administrasjon. Tilsvarende møter bør også holdes med internrevisjonen.

Det kan avtales fellesmøter med andre underutvalg ved behov.

4. Ansvar og fullmakter

Revisjonsutvalget svarer kun overfor hovedstyret for gjennomføringen av sine oppgaver. Utvalgets virksomhet endrer ikke de enkelte styremedlemmers eller det samlede hovedstyrets ansvar.

For utførelsen av sine oppgaver kan utvalget undersøke alle aktiviteter og forhold knyttet til bankens virksomhet, og det kan be bankens ansatte, herunder sentralbanksjefen, CEO i NBIM og CEO i NBREM om å gi adgang til informasjon og personell.

5. Oppgaver

Revisjonsutvalgets oppgaver er innrettet mot å styrke og effektivisere hovedstyrets arbeid med oppfølging, tilsyn og kontroll med regnskapsrapportering, operasjonell risiko, etterlevelse og systemene for risikostyring og intern kontroll.

På grunnlag av rapportering fra administrasjonen, internrevisjonen og/eller eksternrevisor skal revisjonsutvalget forberede saker som gjelder:

  • Operasjonell risiko, etterlevelse og systemene for risikostyring og intern kontroll
  • Regnskapsrapportering, herunder vesentlige risikoer og kontrolltiltak knyttet til integritet, fullstendighet og verdsettelse
  • Prosessene for ekstern regnskapsrapportering
  • Ekstern revisors planer og rapportering
  • Internrevisjonens uavhengighet, ressurser, planer og rapportering
  • Andre forhold som hovedstyret eller revisjonsutvalget selv beslutter, eller som ønskes tatt opp av internrevisjonen eller av ekstern revisor

Revisjonsutvalget skal:

  • Medvirke til koordinering mellom internrevisjonen og ekstern revisor
  • Gi innstilling til hovedstyret om ansettelse og oppsigelse mv. av leder for internrevisjonen, og om fastsettelse av dennes arbeidsvilkår
  • Ivareta andre vesentlige relasjoner med ekstern revisor og tilsynssekretariatet innenfor hovedstyrets mandat

Revisjonsutvalgets oppgaver avgrenses mot hovedstyrets behandling av, og beslutninger knyttet til investeringsstrategi, gjeldende eksponering, vurderinger av resultater, fastsettelse og utnyttelse av risikorammer, samt investeringsbeslutninger av særlig størrelse og betydning. Slike saker forberedes av risiko- og investeringsutvalget, jf. dette utvalgets mandat.

Utvalget skal årlig evaluere utførelsen av egne aktiviteter.

6. Forholdet til representantskapet og representantskapets tilsynssekretariat

Utvalget skal legge til rette for hovedstyrets samarbeid og informasjonsutveksling med representantskapet, herunder den faste komité og representantskapets tilsynssekretariat, i saker som gjelder revisjonsutvalgets ansvarsområde.

7. Protokollføring, rapportering mv.

Revisjonsutvalget avgir skriftlig innstilling til hovedstyret i enkeltsaker, og rapporterer ellers muntlig fra sine møter i det nærmest etterfølgende hovedstyremøte. En mulig innstilling kan være at en sak sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling.

For saker som har vært forberedt i utvalget skal utvalget tilrå temaer for særlig drøfting.

Protokoll fra revisjonsutvalgets møter fremlegges til orientering på hovedstyrets møter.

Publisert 13. september 2017 13:17
Endret 11. januar 2019 08:32