Norges Bank

Mandat for hovedstyrets revisjonsutvalg

Fastsatt av Norges Banks hovedstyre 16. august 2006; sist endret 8. februar 2023 med virkning fra 1. juni 2023

1. Hjemmel og bakgrunn

Mandatet er hjemlet i sentralbankloven § 2-4 femte ledd, instruks om risikostyring og internkontroll i Norges Bank og forretningsorden for Norges Banks hovedstyre kapittel 2-2.

2. Formål

Revisjonsutvalget er et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for hovedstyret.  Utvalget skal bidra til å styrke og effektivisere hovedstyres arbeid med oppfølging, tilsyn og kontroll med regnskapsrapportering, operasjonell risiko, etterlevelse og systemene for risikostyring og intern kontroll.

3. Oppnevning og organisering

Revisjonsutvalget består av tre medlemmer, der ett medlem utpekes som leder. Medlemmene av revisjonsutvalget velges av og blant hovedstyrets eksterne medlemmer. Medlemmene oppnevnes for ett år om gangen.

Internrevisjonen skal gi revisjonsutvalget nødvendig assistanse og fungere som utvalgets sekretariat.

4. Møter

Revisjonsutvalget møter når det selv finner det nødvendig. Det skal utarbeides en årsplan for møtene.

Utvalget beslutter selv hvem som skal møte fra administrasjonen. Ekstern revisor møter etter avtale.

Minst én gang årlig skal utvalget ha eget møte med ekstern revisor, uten deltakelse fra bankens ledelse eller administrasjon. Tilsvarende møter bør også holdes med internrevisjonen.

Det kan avtales fellesmøter med andre utvalg ved behov.

5. Ansvar og fullmakter

Revisjonsutvalget svarer overfor hovedstyret for gjennomføringen av sine oppgaver. Utvalgets virksomhet endrer ikke de enkelte styremedlemmers eller det samlede hovedstyrets ansvar.

For utførelsen av sine oppgaver kan utvalget undersøke alle aktiviteter og forhold knyttet til bankens virksomhet, og det kan be bankens ansatte, herunder sentralbanksjefen og CEO i NBIM om å gi adgang til informasjon og personell.

6. Oppgaver

Revisjonsutvalgets oppgaver er innrettet mot å styrke og effektivisere hovedstyrets arbeid med oppfølging, tilsyn og kontroll med regnskapsrapportering, operasjonell risiko, etterlevelse og systemene for risikostyring og intern kontroll.

På grunnlag av rapportering fra administrasjonen, internrevisjonen og/eller eksternrevisor skal revisjonsutvalget forberede saker som gjelder:

  • Operasjonell risiko, etterlevelse og systemene for risikostyring og intern kontroll
  • Regnskapsrapportering, herunder vesentlige risikoer og kontrolltiltak knyttet til integritet, fullstendighet og verdsettelse
  • Prosessene for ekstern regnskapsrapportering
  • Ekstern revisors planer og rapportering
  • Internrevisjonens uavhengighet, ressurser, planer og rapportering
  • Andre forhold som hovedstyret eller revisjonsutvalget selv beslutter, eller som ønskes tatt opp av internrevisjonen eller av ekstern revisor 

Revisjonsutvalget skal:

  • Medvirke til koordinering mellom internrevisjonen og ekstern revisor
  • Gi innstilling til hovedstyret om ansettelse og oppsigelse mv. av leder for internrevisjonen, og om fastsettelse av dennes arbeidsvilkår
  • Legge til rette for hovedstyrets samarbeid og informasjonsutveksling med representantskapet innenfor revisjonsutvalgets virkeområde

Utvalget skal årlig evaluere utførelsen av egne aktiviteter.

7. Utsendelse, protokollføring, rapportering mv.

Saksdokumentene gjøres så langt det er mulig tilgjengelig for utvalgets medlemmer fem dager før utvalgsmøtet.

Revisjonsutvalget avgir skriftlig innstilling til hovedstyret i enkeltsaker med en kort redegjørelse for det som har vært særlig drøftet, og rapporterer ellers fra sine møter i etterfølgende hovedstyremøter. En mulig innstilling kan være at en sak sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling.

Protokoll fra revisjonsutvalgets møter fremlegges til orientering på hovedstyrets møter.

Sist endret 8. august 2022 13:00
Sist endret 8. august 2022 13:00