Norges Bank

Norges Banks strategi for bærekraft

Isfjell og fastland i Arktis

Klima og miljø

Norges Bank skal bidra til å nå målene i Parisavtalen. Vi kan påvirke dette gjennom ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond utland og ved å redusere egne utslipp.

Vi skal arbeide med å redusere utslipp fra egen drift i tråd med ambisjonene i Parisavtalen

Vi setter de samme kravene til oss selv som selskapene vi er investert i gjennom Statens pensjonsfond utland. Vi skal redusere utslipp fra egen drift i tråd med ambisjonene i Parisavtalen. Vi skal sikre at måling og håndtering av utslipp fra egen drift er i tråd med beste praksis.

Vi skal være en aktiv eier og pådriver for at selskapene vi er investert i, oppnår nullutslipp innen 2050

Ansvarlig forvaltning og eierskapsaktiviteter er en integrert del av forvaltningen av fondet, og støtter opp under målet om høyest mulig langsiktig avkastning. Et mål for vår ansvarlige forvaltning er å arbeide for at selskapene i investeringsporteføljen innretter virksomheten slik at den er forenlig med Parisavtalen. Kjernen i dette arbeidet er å drive aktivt eierskap mot selskapene vi er investert i, og sørge for at de setter seg troverdige mål og planer for å redusere sine direkte og indirekte klimagassutslipp mot netto null innen 2050. Vi skal fastsette prinsipper og utvikle metoder for måling og styring av klimarisiko i porteføljen. Vi skal være en pådriver for gode rapporteringsstandarder, herunder klimarapportering i tråd med -TCFD-anbefalingene, i markedene vi er investert i. Klimahandlingsplan 2025 beskriver de neste stegene i vårt arbeid innen kapitalforvaltningen.

Vi skal øke vår forståelse av effektene av klimaendringer og energiomstilling

Klimaendringer og behovet for å redusere klimagassutslipp vil i økende grad prege verdensøkonomien fremover. Omstillingen til en lavutslippsøkonomi, og den energiomstillingen det krever, innebærer også store endringer for norsk økonomi. Ved å forstå effektene av klimaendringer og energiomstilling blir vi bedre i stand til å nå målene om prisstabilitet, høy og stabil sysselsetting og finansiell stabilitet.

De neste årene skal vi løfte kompetansen blant våre medarbeidere på dette området. Vi skal i større grad enn i dag integrere analyser og vurderinger relatert til klimaendringer og energiomstilling i analysearbeidet vårt. Samtidig skal vi bidra til større allmenn forståelse av hvordan klimaendringene og energiomstillingen påvirker norsk økonomi. Vi skal videreutvikle vår håndtering av klimarisiko på sentralbankens balanse og sikre at vi har god praksis for håndtering og vurdering av klimarisiko.

To ansatte i Norges Bank

Samfunn og  sosiale forhold

Våre medarbeidere er nøkkelen til å kunne utføre våre samfunnsoppdrag. Vi prioriterer helse, arbeidsmiljø og sikkerhet for alle våre ansatte og andre som har sitt virke i banken. Vi skal utvikle våre medarbeidere slik at de trives, utfordres og har relevant kompetanse for å kunne løse våre samfunnsoppdrag. Norges Bank aksepterer ingen form for diskriminering. Gjennom ansvarlig forvaltning og våre anskaffelser kan vi bidra positivt til sosiale forhold i vår verdikjede.

Vi skal ha en kultur for mangfold, inkludering og like muligheter for alle

Vi skal være ledende på våre fagområder, og mener at økt mangfold og inkludering gjør oss bedre. Vi mener at mangfold bidrar til flere perspektiv, økt kreativitet og bedre beslutninger. Norges Bank har forpliktet seg til Kvinner i Finans-charteret og arbeider systematisk for å oppnå kjønnsbalanse. Vi skal ha en kjønnsandel på minimum 40 prosent for banken som helhet.

Vi skal utvikle våre medarbeidere slik at de trives, utfordres og har kompetanse til å møte fremtidens utfordringer

Vi er en kompetansevirksomhet som stiller høye krav til våre medarbeideres kunnskap og prestasjoner. Vi tror på livslang læring for våre ansatte. Ansatte skal gis utfordrende faglige oppgaver i arbeidshverdagen, og det arbeides kontinuerlig med utvikling av våre medarbeidere.

Vi skal fremme menneske- og arbeidstakerrettigheter gjennom ansvarlig forvaltning og våre anskaffelser

Innen ansvarlig forvaltning har Norges Bank egne forventninger om at selskapene vi investerer i, respekterer menneskerettigheter i tråd med FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv. Alle leverandører skal etterleve våre etiske prinsipper, som blant annet omhandler arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og diskriminering. Disse forholdene er en viktig del av vår leverandøroppfølging.

Virksomhetsstyring, etikk og kultur

Norges Bank er gitt stor myndighet og tillit i samfunnet. Ansatte skal ha høy etisk bevissthet og integritet. Vi aksepterer ingen form for korrupsjon, hvitvasking eller annen ulovlig aktivitet.

Gjennom vår forvaltning av Statens pensjonsfond utland bidrar vi til utvikling av velfungerende og legitime markeder, god selskapsstyring og ansvarlig næringsliv.

Vi skal sette våre ansatte og samarbeidspartnere i stand til å ta bærekraftige valg

Vi skal arbeide målrettet med å øke vår kompetanse på klima, miljø og sosiale forhold for at våre ansatte skal settes i stand til å ta bærekraftige valg. Vi skal stille krav til at våre samarbeidspartnere begrenser de negative miljøpåvirkningene av egen virksomhet gjennom målrettede tiltak. Vi skal etterspørre miljøvennlige og bærekraftige produkter og tjenester i våre anskaffelsesprosesser.

Vi skal rapportere om vårt arbeid med bærekraft i tråd med beste praksis

Bærekraftrapportering er i stor utvikling med nye reguleringer og krav fra myndigheter og forventninger fra samfunnet for øvrig. Vår rapportering innen bærekraft skal være tydelig, balansert og troverdig og i tråd med beste praksis.

Vi skal støtte opp under utviklingen av standarder for velfungerende markeder, god selskapsstyring og ansvarlig forretningspraksis

Vi deltar i utviklingen av internasjonale standarder, som sammen med våre egne forventninger brukes til å veilede selskaper. Vi forventer at selskapene vi investerer i, iverksetter effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon og at de har en formålstjenlig, veloverveid og åpen skattepraksis.

Sist endret 8. desember 2022 18:00
Sist endret 8. desember 2022 18:00