Norges Bank

Norges Banks strategi

Norges Bank skal fremme økonomisk stabilitet i landet og forvalte store verdier på vegne av fellesskapet.

Tre ansatte i Norges Bank


Norges Bank er landets sentralbank. Vi skal sikre prisstabilitet og bidra til høy og stabil sysselsetting. I tillegg skal vi fremme finansiell stabilitet og et effektivt og sikkert betalingssystem. Ved å arbeide for økonomisk stabilitet bidrar vi til økonomisk velferd for det norske folk.

Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland på vegne av staten. Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland skal gi høyest mulig avkastning innenfor rammene til mandatet. En langsiktig og ansvarlig forvaltning legger til rette for at både dagens og fremtidens generasjoner kan nyte godt av verdiene i fondet.

Norges Banks øverste organer er hovedstyret, komitéen for pengepolitikk og finansiell stabilitet og representantskapet. Sentralbanksjefen er leder av hovedstyret og leder av komitéen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Norges Bank er organisert i to virksomhetsområder med hvert sitt samfunnsoppdrag og egne daglige ledere; sentralbankvirksomheten og kapitalforvaltningen (Norges Bank Investment Management). Hovedstyret vedtar strategi for Norges Bank og virksomhetsområdene. Strategi for sentralbanken og Norges Bank Investment Management beskriver virksomhetsområdenes ambisjoner og planer for de neste årene.

Bilde av jordklode

Rustet for fremtiden

Koronapandemien og Russlands angrep på Ukraina har vist hvordan uventede hendelser raskt kan endre de økonomiske utsiktene og risikobildet. Etter tre tiår med lav og stabil inflasjon, er verdensøkonomien preget av høy inflasjon, stigende renter og usikre vekstutsikter. Geopolitisk usikkerhet bidrar til et sammensatt og utfordrende trusselbilde. Cyberangrep kan true finansiell stabilitet og verdiene vi forvalter. Klimaendringene og behovet for å redusere globale utslipp vil fortsette å prege verdensøkonomien. Omstillingen til en lavutslippsøkonomi vil innebære store endringer for norsk og internasjonal økonomi. 

Dagens situasjon byr på krevende problemstillinger for både sentralbanken og kapitalforvaltningen. For å lykkes med samfunnsoppdragene må vi forstå den økonomiske utviklingen og risikobildet og være rustet til å handle raskt.

Ansatte i NBIM

Veldrevet og åpen institusjon

Norges Bank skal være en veldrevet institusjon og ha en virksomhetsstyring i tråd med beste praksis. Det skal være klare ansvarslinjer. Vi skal legge til rette for god samhandling og dialog på tvers av institusjonen. Vi skal være kostnadseffektive og forenkle våre prosesser. Området for bankens støttefunksjoner – Norges Bank Administrasjon – ivaretar fellesfunksjoner og skal bidra til virksomhetsområdenes måloppnåelse.

Norges Bank skal være sikker og motstandsdyktig i møtet med et krevende trusselbilde. Ved å forstå og håndtere sikkerhetsrisiko på en helhetlig måte skal vi beskytte våre verdier og funksjoner, våre ansatte og vårt omdømme. Vi skal ha beredskap til å håndtere det uforutsette.

Vi er avhengig av befolkningens tillit. Tillit bygger vi ved å løse samfunnsoppdragene godt og være åpne om hva vi gjør og hvorfor. Det vi formidler skal være forståelig og lett tilgjengelig. Vi skal søke dialog på nye arenaer, vise frem flere av våre medarbeidere og være lyttende i vår tilnærming.

Attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass

Norges Banks verdier, Lagånd, Integritet, Nyskapning og Kvalitet, danner grunnlaget for hvordan vi løser våre samfunnsoppdrag. Verdiene er våre rettesnorer for hvordan vi omgås hverandre i det daglige som ledere, medarbeidere og kollegaer.

Vi skal tiltrekke, utvikle og beholde dyktige og motiverte medarbeidere. I Norges Bank legger vi til rette for at alle trives, utfordres og har kompetanse til å møte nye utfordringer. Vi skal oppmuntre til nyskaping og utnytte ny teknologi.

Vi skal legge til rette for kunnskapsdeling, -utvikling og samarbeid og ha et miljø der vi gir tilbakemeldinger og støtter hverandre. Gjennom regelmessig og god dialog mellom ledelse og tillitsvalgte skal vi videreutvikle Norges Bank som arbeidsplass. God internkommunikasjon er avgjørende for måloppnåelse, engasjement og kulturbygging i en global organisasjon. Vi skal ha en kultur for mangfold, inkludering og like muligheter for alle. Vi mener det bidrar til flere perspektiv, økt kreativitet og bedre beslutninger. Norges Bank arbeider systematisk for å oppnå kjønnsbalanse.

Styrket arbeid med klima og miljø

Vårt arbeid med klima og miljø er viktig for å kunne løse våre samfunnsoppdrag. Ved å øke vår forståelse av effektene av klimaendringer og energiomstilling blir vi bedre i stand til å nå målene om prisstabilitet, høy og stabil sysselsetting og finansiell stabilitet.

Et mål for vår ansvarlige forvaltning er å arbeide for at selskapene vi er investert i innretter virksomheten slik at den er forenlig med ambisjonene i Parisavtalen. Kjernen i arbeidet er å drive selskapene mot netto nullutslipp innen 2050 og at de setter seg troverdige mål og planer for å redusere sine direkte og indirekte klimagassutslipp. Klimahandlingsplan 2025 beskriver hvordan vi skal jobbe med dette fremover.

Vi skal arbeide med å redusere utslipp fra egen drift. Vi skal sikre at måling, håndtering og rapportering av utslipp fra egen drift er i tråd med beste praksis.

Vår strategi for bærekraft er delt inn i tre hovedområder med tilhørende målsetninger.

Klima og miljø

  • Vi skal arbeide med å redusere utslipp fra egen drift i tråd med ambisjonene i Parisavtalen
  • Vi skal være en aktiv eier og pådriver for at selskapene vi er investert i oppnår netto nullutslipp innen 2050
  • Vi skal øke vår forståelse av effektene av klimaendringer og energiomstilling

Samfunn og sosiale forhold

  • Vi skal ha en kultur for mangfold, inkludering og like muligheter for alle
  • Vi skal utvikle våre medarbeidere slik at de trives, utfordres og har kompetanse til å møte fremtidens utfordringer
  • Vi skal fremme menneske- og arbeidstakerrettigheter gjennom ansvarlig forvaltning og våre anskaffelser

Virksomhetsstyring, etikk og kultur

  • Vi skal sette våre ansatte og samarbeidspartnere i stand til å ta bærekraftige valg
  • Vi skal rapportere om vårt arbeid med bærekraft i tråd med beste praksis
  • Vi skal støtte opp under utviklingen av standarder for velfungerende markeder, god selskapsstyring og ansvarlig forretningspraksis
Publisert 8. desember 2022 18:00
Publisert 8. desember 2022 18:00