Norges Bank

Årsrapport og regnskap 2023

Publikasjon

02:43

Rustet for en usikker fremtid

Sentralbanksjefens forord

Usikkerhet og stadige endringer i det økonomiske bildet stiller høye krav til hvordan vi som organisasjon løser våre samfunnsoppdrag.

Les forordet

Nøkkeltall

 • Styringsrenten ble satt opp til

  4,5 %
  i 2023

 • Motsyklisk kapitalbufferkrav var

  2,5 %
  ved utgangen av 2023

 • Avkastningen i Statens pensjonsfond utland var

  16,1 %
  i 2023 målt i fondets valutakurv

Hovedstyrets årsberetning for 2023

Årsberetninger

Norges Banks hovedstyre skal sørge for en forsvarlig og effektiv organisering av bankens virksomhet og utarbeider forslag til budsjett og årsregnskap. 

Les mer om hovedstyret

Les hovedstyrets beretning

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitets årsberetning for 2023

Årsberetninger

Komiteen har ansvaret for Norges Banks utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken og skal bidra i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet.

Les mer om komiteen

Les komiteens beretning

Samfunnsansvar og bærekraft

Samfunnsansvar

Norges Bank tar samfunnsansvar og bærekraft på alvor. Dette kapittelet gir en oversikt over vårt arbeid med sentrale temaer på dette området, blant annet hva vi gjør for å sikre et godt arbeidsmiljø og vårt arbeid med klimarisiko og klimapåvirkning.

Les kapittelet

Resultatregnskap og balanse

Regnskap

Norges Banks balanse ved utgangen av 2023 var 16 629 milliarder kroner. Totalresultatet var 70 milliarder kroner i 2023.

Se regnskapet
Serie:
Årsmelding
Nummer:
2023
Publisert:
27. februar 2024 10:00