Norges Bank

Stabsfunksjonar

Staben har ansvar for sekretariats-, samordnings- og styringsfunksjonar på vegner av leiinga i banken.

Oppgåvene er blant anna:

  • vera sekretariat og yte støtte til leiinga, hovudstyret, underutvala til hovudstyret, komite for pengepolitikk og finansiell og relevante leiargrupper
  • samordne det faglege og administrative arbeidet i saker som rører både sentralbankverksemda og NBIM og som krev vedtak av sentralbanksjefen eller hovudstyret

Leiar: Birger Vikøren

Kontakt:
Direktør Bjarne Gulbrandsen (sekretariat)
Tlf. forkontor: 22 31 61 82

Governance, Risk and Compliance (GRC)

GRC har på vegner av leiinga i banken ansvar for risikostyring og arbeider for effektiv styring, kontroll og etterleving av regelverk  i sentralbankverksemda.

Direktør GRC, Kirsten Steinberg

Juridisk direktør

Juridisk direktør har overordna fagleg ansvar for juridisk rådgiving til sentralbankleiinga og hovudstyret.

Oppgåvene er blant anna:

  • Kvalitetssikring av juridisk rådgiving i sentralbankverksemda i vesentlege og prinsipielle spørsmål
  • Oppfølging av banken sine interesser i juridiskfaglege spørsmål i EØS- og internasjonale fora


Juridisk direktør: Marius Ryel

Sist endret 22. januar 2020 10:30