Norges Bank

Pengepolitikk (PPO)

Avdelinga skal medverke til ein balansert økonomisk utvikling og til at inflasjonsmålet blir nådd.

Oppgåvene er blant anna:

  • Å utarbeide godt analysegrunnlag for pengepolitikken
  • Å gi råd om rentevedtak
  • Å drive forsking og analysearbeid som støttar opp under avdelinga sine oppgåver

Leiar: Ole Christian Bech-Moen

Einingar i avdelinga:

Norsk økonomi

Eininga har ansvar for overvaking og analyse av den nasjonale konjunkturutviklinga og utarbeider delar av Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet, som banken gjev ut 4 gonger i året. Eininga har også ansvaret for Noregs Banks regionale nettverk, som er etablert for å styrkje analysegrunnlaget gjennom kontakt direkte med bedrifter, organisasjonar og kommunar. Bruk og vidareutvikling av økonomiske modellar for prognoseformål, og dertil eit system for samanveiing av korttidsmodellar (SAM), er ein annan sentral del av arbeidet.

Leiar: Per Espen Lilleås

Internasjonal økonomi

Eininga har ansvar for overvaking og analyse av den internasjonale økonomiske utviklinga. Eininga har også operativt ansvar for Noregs arbeid mot IMF og tek seg av Noregs Banks interesser og verksemd når det gjeld andre internasjonale spørsmål.

Leiar: Anne Berit Christiansen

Modell

Eininga utviklar modellar og analyseverktøy som skal betre beslutningsgrunnlaget for pengepolitikk og rådgiving innanfor makrotilsyn. Modelleininga har eit spesielt ansvar for videreutvikling og talfesting av Noregs Bank sin makroøkonomiske modell, NEMO, og av systemet for sammenveining av korttidsmodellar (SAM). Eininga vidareutviklar og nyttar makromodellar til bruk i stresstestar (makrotilsyn). I tillegg utviklar eininga makromodellar som er basert på heterogene aktørar og som vert talfest ved bruk av mikrodata.

Leiar: Karsten Gerdrup

Forsking

Tilsette forskar på områda makroøkonomi, pengepolitikk, korleis finansmarknadene verkar, åtferda til finansinstitusjonar, problemstillingar knytt til betalings- og oppgjerssystem og samspelet mellom finans- og realøkonomien. Forskinga skal ha ein slik fagleg kvalitet at produkta kan publiserast i internasjonale eller nasjonale tidsskrift med fagfellevurdering. Eininga gjer faglege råd til Noregs Bank sitt arbeid med å identifisere, førebyggje og handsame finansiell ustabilitet og fremje finansiell stabilitet og robuste og effektive betalings- og oppgjerssystem.

Leiar: Kasper Roszbach

Sist endret 27. april 2020 09:00
Sist endret 27. april 2020 09:00