Norges Bank

Pengepolitikk (PPO)

Avdelinga skal medverke til ei balansert økonomisk utvikling og til at inflasjonsmålet blir nådd.

Oppgåvene er blant anna:

  • Å utarbeide godt analysegrunnlag for pengepolitikken
  • Å gi råd om rentevedtak og om kommunikasjonen av pengepolitikken
  • Å drive forsking og analysearbeid som støttar opp under avdelinga sine oppgåver

Leiar: Ole Christian Bech-Moen

Einingar i avdelinga:

Makroøkonomiske analysar og prognosar (MAP)

MAP har ansvar for konjunkturovervaking av norsk og internasjonal økonomi og utarbeider makroøkonomiske analysar og prognosar på kort og mellomlang sikt som gir grunnlag for pengepolitiske avgjerder.

Eininga har ansvar for Noregs Banks regionale nettverk, som skal gi informasjon som er representativ for norsk næringsliv. Eininga har også eit spesielt ansvar for å utnytte nye datakjelder og nytte mikrodata for norsk økonomi og analysere internasjonale strukturelle utviklingstrekk.

Leiar: Per Espen Lilleås

Pengepolitisk analyse (PA)

PA har ansvaret for den pengepolitiske analysen som ligg til grunn for prognosar for renta og rentevedtak. Eininga har også ansvar for å bidra med makroøkonomiske analysar av makrotilsynstiltak.

Eininga analyserer implikasjonane av økonomiske forstyrringar for avvegingar i pengepolitikken. Makroøkonomiske modellar, som hovudmodellen NEMO, er eit viktig verktøy. Men også andre modellar og analysar blir nytta, til dømes modellar med heterogenitet og analysar av finansmarknadene.

Leiar: Karsten R. Gerdrup

Pengepolitisk kommunikasjon (PEK)

PEK leier arbeidet til avdelinga opp mot komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet og har ansvar for å vidareutvikle den eksterne kommunikasjonen av pengepolitikken. Eininga koordinerer og er pådrivar for klimasatsinga frå sentralbanken. Eininga er sekretariat for Noregs arbeid mot Det internasjonale valutafondet (IMF) og varetek internasjonale sentralbankspørsmål, under dette kontakten mot mellom anna sentralbankar, Bank for International Settlements (BIS) og Network for Greening the Financial System (NGFS).

Leiar: Anne Kari Haug

Forsking (FA)

Forskingseininga har som formål å bidra til å styrke analysegrunnlaget som ligg til grunn for dei avgjerdene banken tek. Forskingsaktiviteten er retta inn mot pengepolitikk, finansiell stabilitet og finansmarknadene, og skal vera forankra i det internasjonale og norske forskingsmiljøet. Eininga gjennomfører forskings- og analyseprosjekt som fokuserer på norsk økonomi både med kollegaer i andre einingar og med forskarar ved universitet og i andre sentralbankar. Eininga administrerer også Noregs Bank Academic Program (NBAP) og Noregs Banks fond til økonomisk forsking.

Leiar: Kasper Roszbach

Sist endret 10. april 2024 10:00
Sist endret 10. april 2024 10:00