Norges Bank

Marknader

Avdelinga skal overvake, formidle og analysere relevant utvikling i penge- og kapitalmarknadene.

Avdelinga skal sikre:

  • God forståing av utviklinga i marknadene
  • Kapasitet og evne til å handsame kriser i det finansielle systemet
  • Effektiv styring av samla likviditet i banksystemet

Leiar: Gaute Langeland

Einingar i avdelinga:

Internasjonale marknader

Eininga forvaltar den delen av landets valutareservar som er investerte i renteinstrument. I tillegg har eininga ansvaret for transaksjonar i valutamarknaden på vegner av staten.

Leiar: Arne Osnes

Norske marknader

Eininga har ansvar for å styre samla likviditet i banksystemet slik at hovudstyrets vedtak om styringsrenta får gjennomslag i dei korte pengemarknadsrentene.

Leiar: Ketil Rakkestad

Statsgjeld

Eininga har ansvar for å utstede og forvalte statsgjelda etter eit mandat fastsett av Finansdepartementet.

Leiar: Marie Norum Lerbak 

Operations

Eininga har ansvaret for finansiell risikomåling og -styring for postane på Norges Banks balanse, mellom anna valutareservane. Eininga sørgjer og for støtte og kontroll av transaksjons- og investeringsaktivitetane i avdelinga MI.

Leiar: Roger Rake

Sist endret 20. juni 2023 08:20

Kontakt

Likviditet:
Tlf. 22 31 61 60

Valuta:
Tlf. 22 31 66 00

Statsgjeld:
Tlf. 22 31 61 40

Sist endret 20. juni 2023 08:20