Norges Bank

Norges Bank Administrasjon (NBA)

Området har ansvar for støttefunksjonar i Noregs Bank.

Området har blant anna ansvaret for:

  • Juridisk rådgjeving og sakshandsaming
  • Verksemdstyring, finansiell rapportering, innkjøp, skatt- og avgiftshandsaming
  • Sikkerheit og beredskap
  • Servicefunksjonar
  • Drift av bankens eigedommar
  • HR-strategi og å ta vare på den sentrale arbeidsgjevarrolla
  • Den operative kommunikasjonsverksemda, translatørtenester og informasjonsforvalting

Leiar: Fungerande direktør Alexander Behringer

Avdelingar i området:

Juridisk og information management

Eininga står for juridisk rådgjeving og sakshandsaming på heile verkeområdet til sentralbankversemda, med særleg vekt på sentralbanklovgjeving og betalings- og oppgjerssystem, finansielle instrument og formuesforvalting, setlar og mynt og eigenforvaltinga i banken. Eininga har også ansvar for at regler om offentleg sakshandsaming vert følgde.

Fungerande leiar: Ingrid Katrine Rogne

Økonomistyring og rekneskap

Økonomistyring og rekneskap er den sentrale økonomifunksjonen i Noregs Bank og har ansvaret for verksemdstyring (strategi, handlingsplan og budsjett), finansiell rapportering, økonomisystem, skatt- og avgiftshandsaming, fakturahandsaming, reiser og utlegg, lønnsutbetaling og innkjøp.

Chief Financial Officer: Ørjan Agdesteen

Tryggleik og beredskap

Hovudoppgåva til eininga er å ta hand om den operasjonelle tryggleiken til sentralbanken. SIB har ansvaret for sikkerheitsstyring i banken, der beredskap i organisasjonen og strukturell sikkerheit står sentralt. Eininga har også det utøvande ansvaret for fysisk sikring, det vil si vakthald knytt til bygg, verdiar og personar. Andre sentrale oppgåver er å leggje premissar for informasjonssikkerheit, og å forvalte personkontrollen av egne tilsette og innleidde.

Sikkerhetsdirektør: Christian Slinning

Eigedom og service

Eininga har ansvar for forvalting, drift, vedlikehald og utvikling av Noregs Banks hovudsete på Bankplassen 2, samt for banken sine ferie- og konferansestader. Norges Banks bygg er eit viktig monumentalbygg i Oslo med høg kulturhistorisk verdi, og oppgåvene har høge og særskilde krav til tryggleik, funksjonalitet og utforming. Andre sentrale oppgåver er å vidareutvikle bygningane og drifta gjennom berekraftig miljøsatsing, effektiv bruk av areal og standardisering av arbeidsplassar for auka fleksibilitet og redusert behov for ombyggingar. Eininga har vidare ansvaret for servicesenter og gjennomføringa av større internasjonale konferansar og arrangement.

Leiar: Håvard Zachariassen

Human resources

Eininga har ansvaret for den sentrale arbeidsgivarfunksjonen medrekna utforming og innføring av HR-strategi, lønn, lønnsforhandlingar, HMS og beredskap for personell og pårørande. HR har og ansvaret for bedriftshelseteneste, og organisasjons- og leiarutvikling. 

Leiar: Ada Magnæs Aass

Kommunikasjon

Eininga har ansvar for det operative arbeidet knytt til kommunikasjon i Noregs Bank. Oppgåvene omfattar mediehandtering og medierådgiving for Noregs Bank, ansvar for Norges Banks nettsider, primært norges-bank.no og nbim.no, intranett, språktenester og Kunnskapssenteret.

Fungerande kommunikasjonsdirektør: Marthe Skaar

Sist endret 14. november 2022 08:10
Sist endret 14. november 2022 08:10