Norges Bank

Stab

Staben består av sekretariat og kommunikasjonseininga.

Fungerande leiar: Ingrid Solberg
Tlf. forkontor: 22 31 60 68

Sekretariat

Eininga yter støtte til leiinga, hovudstyret, underutvala til hovudstyret, komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet og relevante leiargrupper. Sekretariatet samordner det faglege og administrative arbeidet i saker som rører både sentralbankverksemda og Norges Bank Investment Management og som krev vedtak av sentralbanksjefen eller hovudstyret.

Fungerande leiar: Ingrid Solberg

Kommunikasjon

Eininga har ansvar for kommunikasjonsarbiedet i sentralbankverksemda. Oppgåvene omfattar mediehandtering og medierådgiving, Noregs Banks nettsider, intranett, språktenester og Kunnskapssenteret.

Kommunikasjonsdirektør: Torild Lid Uribarri

Sist endret 2. januar 2024 09:00
Sist endret 2. januar 2024 09:00