Norges Bank

Stab

Staben består av sekretariat, kommunikasjon og juridisk direktør

Fungerande leiar: Ingrid Solberg
Tlf. forkontor: 22 31 60 68

Sekretariat

Eininga yter støtte til leiinga, hovudstyret, underutvala til hovudstyret, komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet og relevante leiargrupper. Sekretariatet samordner det faglege og administrative arbeidet i saker som rører både sentralbankverksemda og Norges Bank Investment Management og som krev vedtak av sentralbanksjefen eller hovudstyret.

Fungerande leiar: Ingrid Solberg

Kommunikasjon

Eininga har ansvar for kommunikasjonsarbiedet i sentralbankverksemda. Oppgåvene omfattar mediehandtering og medierådgiving, Noregs Banks nettsider, intranett, språktenester og Kunnskapssenteret.

Kommunikasjonsdirektør: Torild Lid Uribarri

Juridisk direktør

Juridisk direktør har overordna fagleg ansvar for juridisk rådgiving til sentralbankleiinga og hovudstyret.

Oppgåvene er blant anna:

  • Kvalitetssikring av juridisk rådgiving i sentralbankverksemda i vesentlege og prinsipielle spørsmål
  • Oppfølging av banken sine interesser i juridiskfaglege spørsmål i EØS- og internasjonale fora

Juridisk direktør: Marius Ryel

Sist endret 20. januar 2023 09:10
Sist endret 20. januar 2023 09:10