Norges Bank

Tiltak i forbindelse med finanskrisen

Her følger en oversikt over noen av tiltakene Norges Bank iverksatte i forbindelse med finanskrisen i 2008. 

2009

9. oktober
Pengepolitikken ut av finanskrisen
Kronikk i Dagens Næringsliv av sentralbanksjef Svein Gjedrem 9. oktober 2009.

30. september
Erfaringer fra finanskrisen
Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem i regi av Centre for Monetary Economics (CME) ved Handelshøyskolen BI, onsdag 30. september 2009.

23. september
Styringsrenten uendret på 1,25 prosent
Norges Banks hovedstyre besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent.

Les pressemeldingen

12. august
Styringsrenten uendret på 1,25 prosent
Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent.

Les pressemeldingen

2. juli
Norges Bank og IMF har undertegnet avtale om lån til IMF
Formålet med avtalen er å sikre at IMF har tilstrekkelig utlånskapasitet til å hjelpe land som får problemer med betalingsbalansen.

Les nyhetsmeldingen

1. juli
Norges Bank har undertegnet låneavtale med Seðlabanki Islands
Danmark, Finland, Norge og Sverige undertegnet avtaler med Island om å tilby langsiktige lån på til sammen 1,775 milliarder euro.

Les pressemeldingen

17. juni
Styringsrenten settes ned med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent
Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent

Les pressemeldingen

6. mai
Styringsrenten settes ned med 0,50 prosentenheter til 1,50 prosent
Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 1,50 prosent.

Les pressemeldingen

28. mars
Norge tilbyr lånemidler til IMF
Finansminister Kristin Halvorsen har 27. mars 2009 sendt et brev til IMFs Managing Director, Dominique Strauss-Kahn, med tilbud om å stille ekstra lånemidler til disposisjon for IMF.

Les meldingen

25. mars
Styringsrenten settes ned med 0,50 prosentenheter til 2,00 prosent
Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 2,00 prosent. Les pressemeldingen

13. februar
Høring i Stortingets finanskomité i forbindelse med Regjeringens kredittpakke
Finansminister Kristin Halvorsen, sentralbanksjef Svein Gjedrem og kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo møtte til åpen høring om ”Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Finansdepartementet (St.prp. nr. 40 (2008-2009)” og ”Lov om Statens finansfond og lov om Statens obligasjonsfond (Ot.prp. nr. 35 (2008-2009)” i Stortingets finanskomité fredag 13. februar. Sentralbanksjef Svein Gjedrems innlegg

4. februar
Styringsrenten settes ned med 0,50 prosentenheter til 2,50 prosent
Norges Banks hovedstyre besluttet å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 2,50 prosent. Les pressemeldingen

3. februar
Sentralbanker offentliggjør forlengelse av kredittavtaler med Federal Reserve
For å møte fortsatt uro i de globale pengemarkedene i dollar, har Federal Reserve og andre sentralbanker forlenget eksisterende kredittavtaler til 30. oktober 2009. Les mer

2008

17. desember
Styringsrenten settes til 3,00 prosent
Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 1,75 prosentenheter til 3,00 prosent med virkning fra 18. desember 2008. Les pressemeldingen

28. november
Justering av bytteordningen
Etter anmodning fra Norges Bank har Finansdepartementet lagt opp til visse endringer i ordningen med bytte av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) mot statspapirer.  Les mer

20. november
Norges Banks kredittavtale med Sedlabanki Islands
Norges Bank og Sedlabanki Islands inngikk i mai 2008 en kredittavtale som ga Sedlabanki Islands anledning til å låne opp til EUR 500 millioner når og hvis behov oppstår. Avtalen løp opprinnelig ut 2008. Norges Bank offentliggjorde 3. november 2008 at banken forlenget avtalen ut 2009 under visse betingelser. Les mer

14. november
Bytteordningen for verdipapirer og to-års F-lån
I samsvar med Stortingets fullmakt vedtatt 24. oktober, setter Finansdepartementet i verk en ordning der staten og bankene bytter statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) for en avtalt periode. Les mer

3. november
Norges Bank utvider kredittavtalen med Sedlabanki Islands
Norges Bank og Sedlabanki Islands inngikk i mai i år en kredittavtale som ga Sedlabanki Islands anledning til å låne opp til EUR 500 millioner når og hvis behov oppstår. Avtalen løp opprinnelig ut 2008, men er blitt forlenget ut 2009 på samme vilkår. Samtidig er Norges Bank villig til å yte Sedlabanki Island et lån på EUR 500 millioner med løpetid inntil 5 år. Les meldingen

3. november
Retningslinjer for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank
Rundskrivet inneholder retningslinjer for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank. Rundskrivet gjenspeiler endringer i retningslinjene som i hovedtrekk allerede er offentliggjort. Retningslinjene i rundskrivet gjøres gjeldende fra 3. november 2008.

29. oktober
Styringsrenten redusert til 4,75 prosent
Norges Banks hovedstyre besluttet  å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 4,75 prosent med virkning fra 30. oktober 2008. Les pressemeldingen

29. oktober
Kravene til sikkerhet for lån lempes
Norges Bank har vedtatt midlertidige endringer i retningslinjene for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank, med sikte på å øke bankenes låneadgang i Norges Bank.

24. oktober
Bytte av statspapir mot obligasjoner med fortrinnsrett
Stortinget har i dag gitt Finansdepartementet nødvendige fullmakter til ordningen med bytte av statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Finansdepartementet har sendt ut pressemelding med nærmere informasjon om ordningen. Les pressemeldingen

17. oktober
Den nye møteplassen - pengemarkedet og bankenes finansiering
Kronikk av Svein Gjedrem i Dagens Næringsliv 17. oktober 2008
16. september 2008 var en merkedag i norsk pengehistorie. Den dagen brøt pengemarkedene i USA, Europa og Norge sammen, og norske banker var ikke i stand til å fastsette renter på kortsiktige lån seg imellom og fra og til internasjonale banker. Tiltak fra Norges Bank bidro til at bankene helt på slutten av dagen begynte å fastsette renter igjen. Pengemarkedet fungerte likevel mye dårligere enn normalt. Etter de siste dagenes tiltak ser det ut til at det norske pengemarkedet fungerer bedre, men det rår fortsatt usikkerhet.

15. oktober
Styringsrenten ned med 0,50 prosentenheter til 5,25 prosent
Norges Banks hovedstyre besluttet å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 5,25 prosent med virkning fra 16. oktober 2008.

14. oktober
Svein Gjedrem kommenterer tiltakspakken
Sentralbanksjefen forklarer nærmere om de tiltakene som ble lagt frem av regjeringen og Norges Bank den 12. oktober.

6. og 13. oktober
Endringer i retningslinjer for pantsettelse av verdipapirer
Det er gjort midlertidige endringer i retningslinjene for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank. Inntil videre frafalles krav om kredittvurdering og børsnotering for obligasjoner med fortrinnsrett. Endringene kan øke bankenes låneadgang i Norges Bank. Fra 13. oktober oppheves kravet om minste utestående volum på 300 millioner kroner for verdipapirer utstedt i norske kroner av private utstedere.

10. oktober
Nytt likviditetstiltak rettet mot småbankene i Norge
Norges Bank vil tilby F-lån med seks måneders løpetid i en auksjon. Målet med dette nye tiltaket er å bedre likviditeten for de mindre bankene i Norge.

8. oktober
Ved behov tilføres kroner gjennom valutabytteavtaler i dollar og euro
Det er tilført kroner til det norske pengemarkedet gjennom valutabytteavtaler. Dette åpner for at bankene kan stille valuta som sikkerhet for kronetilførselen. I tillegg kan utenlandske banker som er aktive i det norske pengemarkedet delta i disse auksjonene.

29. september
Norges Bank kan låne inntil 15 milliarder dollar mot sikkerhet i norske kroner gjennom en kredittavtale hos den amerikanske sentralbanken
Det er opprettet en kredittlinje hos den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve), som gir Norges Bank mulighet til å låne inntil 15 milliarder dollar mot sikkerhet i norske kroner. Avtalen løper til april 2009. Åtte andre sentralbanker har også sine kredittlinjer med Federal Reserve.

25. september
Det er utstedt lån til bankene med tre måneders løpetid – over årsskiftet
Bankene blir tilbudt F-lån med tre måneders løpetid. Disse lånene går over årsskiftet. Dette bidrar til større forutsigbarhet på tilførselen av likviditet fra sentralbanken.

16. september
Det er tilført amerikanske dollar til bankene gjennom valutabytteavtaler
Amerikanske dollar er tilført banker etablert i Norge. Norske banker finansierer en del av virksomheten i utenlandsk valuta, som konverteres til norske kroner. Tilgangen på utenlandsk valuta er derfor viktig for at bankene skal kunne stille norske pengemarkedsrenter.

15. september
Norges Bank sørger for rikelig likviditet i bankene
Likviditet tilføres bankene gjennom F-lån. Norges Bank har den senere tiden sørget for at overskuddslikviditet er vesentlig større enn normalt. Dette har sammenheng med at bankene har redusert handelen seg imellom. For å stabilisere pengemarkedsrentene er det behov for å øke tilførselen av likviditet til bankene.

Sist endret 16. august 2010 12:45