Norges Bank

Norges Bank og IMF har undertegnet avtale om lån til IMF

I brev av 12. mars 2009 til Finansdepartementet foreslo Norges Bank at Norge skulle gå i dialog med Det internasjonale valutafondet (IMF) om en eventuell trekkrettighet for IMF. Formålet var å sikre at IMF har tilstrekkelig utlånskapasitet til å hjelpe land som får problemer med betalingsbalansen.

Etter forhandlinger mellom IMF og Norges Bank la Regjeringen fram saken for Stortinget, som 15. juni 2009 ga sitt samtykke til at det inngås en avtale mellom Norges Bank og Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger.

Hovedelementene i avtalen er at IMF får en låneadgang i Norges Bank i form av en trekkrettighet på inntil 3 milliarder SDR, tilsvarende knapt 30 milliarder kroner. Låneavtalen gjelder i fem år.

Aktuell kommentar om ”IMF i endring – lån fra Norges Bank” omtaler IMFs endrede rolle og forklarer hvorfor Norge har gitt lån til IMF.

Publisert 2. juli 2009 13:30