Norges Bank

Inflasjon

Når prisene stiger blir pengene våre mindre verdt. Dette kalles inflasjon.
For å opprettholde en stabil verdi på pengene våre har Norges Bank fått i oppdrag å holde inflasjonen lav og stabil over tid.

Ofte stilte spørsmål

Hva er det som påvirker inflasjonen mest akkurat nå?

Nå er inflasjonen klart over målet. I mars var konsumprisene 6,5 prosent høyere enn ett år tidligere. Høye energipriser er én viktig årsak til den høye prisveksten, men også prisene på andre varer og tjenester har steget raskt.

Også hos våre handelspartnere er prisveksten høy, men i mange land har den avtatt de siste månedene. Prisene på gass og kraft har kommet ned fra de svært høye nivåene i fjor.

Høyere lønnsvekst gir økte kostnader for bedriftene og kan gi høyere priser på det vi produserer i Norge. Svekkelsen av kronen gjør at varer vi importerer, blir dyrere fremover.

Hva tror Norges Bank inflasjonen vil bli fremover?

Ifølge de siste prognosene fra Norges Bank, vil inflasjonen komme ned mot 2 prosent i løpet av de neste årene. Siden vi la frem prognoser i mars, har den økonomiske aktiviteten samlet sett vært om lag som ventet. Ser vi bort fra energiprisene, har også utviklingen i konsumprisene vært som anslått. Oppgangen i lønnsveksten og svekkelsen av kronen vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Les mer om dette temaet i Norges Banks siste rentebeslutning.

Hva vil det si at Norges Bank jobber etter et fleksibelt inflasjonsmål?

De politiske myndighetene har bestemt at Norges Banks oppgave er å sikre lav og stabil inflasjon. Målet er en prisvekst som over tid er nær 2 prosent. Samtidig skal sentralbanken bidra til at flest mulig er i jobb og til en stabil økonomisk utvikling over tid. 

Fleksibel inflasjonsstyring innebærer at sentralbanken kan avvike noe fra inflasjonsmålet på 2 prosent i en periode dersom hensynet til de andre målene tilsier at det vil være fornuftig.

Når sentralbanken setter renten, må den ofte balansere hensynet til inflasjonsmålet mot hensynet til at flest mulig skal være i jobb. 

Når inflasjonen er for høy, er det vårt ansvar å sørge for at inflasjonen kommer ned til 2 prosent. Samtidig vil vi unngå å heve renten mer enn det som er nødvendig for å få bukt med prisveksten.

Les deg opp

Gå mer i dybden

Til undervisning

Test kunnskapene

Elevoppgave

Inflasjon – schminflasjon?

Hvorfor har vi ulike mål på inflasjon? Spiller det noen rolle hvilket mål vi bruker?

Se filmen og utfør oppgaver