Norges Bank

Inflasjon

Når prisene stiger blir pengene våre mindre verdt. Dette kalles inflasjon.
For å opprettholde en stabil verdi på pengene våre har Norges Bank fått i oppdrag å holde inflasjonen lav og stabil over tid.

Ofte stilte spørsmål

Hva er det som påvirker inflasjonen mest nå?

Prisveksten har avtatt de siste månedene og er nå i underkant av 5 prosent. Mens dagligvarekjedene normalt øker prisene i februar, fikk vi i år det første registrerte fallet i matvareprisene for februar siden 2001. Også energiprisene har vært lavere enn vi har lagt til grunn.

Prisveksten er fortsatt bredt basert. Det siste halvåret har prisveksten på varer falt, mens prisveksten på tjenester har holdt seg oppe. (Mars 2024)

Hva tror Norges Bank inflasjonen vil bli fremover?

Med den renteutviklingen vi ser for oss, venter vi at prisveksten kommer raskere ned i år, og at den vil nærme seg målet i løpet av de nærmeste årene. Arbeidsledigheten vil trolig øke noe, men vi venter at det blir litt færre ledige enn vi anslo sist. Lønnsveksten ventes å avta videre, men med lavere prisvekst ser det ut til at lønningene likevel vil stige mer enn prisene i årene fremover.

Det er usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi. Dersom bedriftenes kostnader fortsetter å stige raskt eller kronen blir svakere enn anslått, kan prisveksten holde seg høy lenger enn vi nå ser for oss. Da er komiteen beredt til å heve renten igjen. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller inflasjonen faller raskere, kan renten bli satt ned tidligere.

 Les mer om dette temaet i Norges Banks siste rentebeslutning. (Mars 2024)

Hva vil det si at Norges Bank jobber etter et fleksibelt inflasjonsmål?

De politiske myndighetene har bestemt at Norges Banks oppgave er å sikre lav og stabil inflasjon. Målet er en prisvekst som over tid er nær 2 prosent. Samtidig skal sentralbanken bidra til at flest mulig er i jobb og til en stabil økonomisk utvikling over tid. 

Fleksibel inflasjonsstyring innebærer at sentralbanken kan avvike noe fra inflasjonsmålet på 2 prosent i en periode dersom hensynet til de andre målene tilsier at det vil være fornuftig.

Når sentralbanken setter renten, må den ofte balansere hensynet til inflasjonsmålet mot hensynet til at flest mulig skal være i jobb. 

Når inflasjonen er for høy, er det vårt ansvar å sørge for at inflasjonen kommer ned til 2 prosent. Samtidig vil vi unngå å heve renten mer enn det som er nødvendig for å få bukt med prisveksten.

Les deg opp

Gå mer i dybden

Undervisning

Test kunnskapene