Norges Bank

Kort forklart
Kort forklart

Hvordan oppstår inflasjon?

Det kan være flere årsaker til at prisnivået stiger, men det er vanlig å dele drivkreftene inn i tre hovedgrupper.

Illustrasjon av inflasjon

De tre hovedgruppene av årsaker til prisstigning i økonomien er:

  1. Økt etterspørsel: Når det er større etterspørselen etter varer og tjenester enn produsentene klarer å tilby, vil noen være villige til å betale mer for å sikre seg de varer og tjenester de ønsker. Da går prisene opp som følge av økt etterspørsel.
  2. Økte kostnader: Dersom kostnadene ved å produsere varer og tjenester stiger, vil det ofte føre til at produsentene øker sine priser. Økte produksjonskostnader kan for eksempel skyldes økt lønn for ansatte hos produsenten, eller økte råvarepriser som følge av knapphet.
  3. Forventninger: Det vi tror om fremtidig prisvekst kan påvirke prisene allerede i dag. For eksempel, dersom en bedrift regner med at kostnadene for å produsere en vare eller tjeneste vil stige i tiden fremover, kan den begynne å sette opp sine salgspriser allerede i dag for å kunne dekke de økende kostnadene. På samme måte kan en lønnstaker som venter stigende priser neste år forlange mer i lønn i årets lønnsforhandlinger for å kunne opprettholde sin kjøpekraft.

Hva er en inflasjonsspiral?

Dersom prisveksten blir værende på et høyt nivå over tid, vil vi kunne se prispress fra alle disse drivkreftene samtidig. I verste fall kan økonomien havne i en selvforsterkende spiral med stadig stigende priser og lønninger som det kan være veldig smertefullt å komme seg ut av.

På 1970- og 1980-tallet opplevde Norge og flere andre land en slik periode med høy inflasjon. For å komme ut av spiralen måtte myndighetene trekke kraftig i bremsen med høye renter og reduserte offentlige utgifter. I kjølvannet av dette opplevde økonomien en periode med høy arbeidsledighet og finansiell uro.

For at vi ikke skal havne i en slik situasjon igjen, har Norges Bank fått i oppdrag å hindre at inflasjonen biter seg fast på et høyt nivå.

Kort oppsummert

  • Inflasjon kan oppstå som følge av økt etterspørsel, økte kostnader eller forventninger om høyere priser i fremtiden.
  • I verste fall kan økonomien havne i en selvforsterkende spiral av stigende priser og lønninger som det er svært vanskelig å komme ut av
  • Derfor har Norges Bank fått i oppdrag å hindre at inflasjonen biter seg fast på et høyt nivå