Norges Bank

Arbeidsgruppe for alternative referanserenter i norske kroner (ARR)

I starten av 2018 etablerte Norges Bank, i samråd med finansnæringen, en arbeidsgruppe for alternative referanserenter i norske kroner.

Arbeidsgruppen har bestått av deltakere fra norske banker og utenlandske filialer med god kjennskap til det norske rentemarkedet og bruken av referanserenter.

Første del av gruppens arbeid har konsentrert seg om å anbefale en alternativ referanserente i norske kroner. I slutten av september 2019 offentliggjorde arbeidsgruppen sin anbefaling av en reformert versjon av Nowa som alternativ referanserente. Nowa står for Norwegian overnight weighted average og er den eneste overnattenrenten i norske kroner. Renten skal reformeres i forbindelse med at Norges Bank tar over som administrator fra og med 1. januar 2020, men vil trolig være svært lik dagens Nowa.

Invitasjon til undergrupper

Arbeidet med alternative referanserenter går nå over i en ny fase. Det videre arbeidet vil i stor grad konsentrere seg om hvordan Nowa kan tas i bruk som alternativ referanserente. I den sammenheng vil det være behov for å invitere flere markedsaktører inn i arbeidet. Bred deltagelse fra ulike markedsaktører, sluttbrukere av referanserenter og offentlige myndigheter vil sikre at ulike hensyn blir ivaretatt.

For mer informasjon se:
Invitasjon til undergrupper i arbeidet med alternativ referanserente i NOK (pdf)

Aktører som ønsker å delta i en eller flere av undergruppene bes om å melde sin interesse på e-post til arr@norges-bank.no innen 5. desember 2019. Søknaden bør inneholde informasjon om bakgrunn og relevant erfaring. Arbeidsgruppen vil sette sammen undergruppene etter en samlet vurdering av antall deltakere og ønsket sammensetning av gruppene.

Anbefaling av en alternativ referanserente i NOK

Arbeidsgruppen anbefaler en reformert versjon av Nowa som alternativ referanserente i norske kroner. Denne vil være svært lik dagens Nowa, men renten skal reformeres i forbindelse med at Norges Bank tar over som administrator fra og med 1. januar 2020.

Endret 8. november 2019 15:30
Endret 8. november 2019 15:30