Norges Bank

Prinsipper for beregning og publisering av Nowa

Norges Bank er administrator for Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) og har det overordnede ansvaret for prinsippene og fastsettelsen av Nowa.

Dette dokumentet spesifiserer datagrunnlag, definisjon, beregningsmetode og rutiner for publisering av Nowa. Prinsippene for beregning og publisering av Nowa tar utgangspunkt i IOSCOs prinsipper for finansielle referanseverdier (pdf).

Prinsippene for beregning og publisering av Nowa gjelder fra 1. januar 2020.

1. Definisjon

Nowa er renten på usikrede lån mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet.

2. Datagrunnlag og beregningsmetode

2.1 Datagrunnlag

Nowa beregnes på grunnlag av transaksjonsdata fra Norges Banks daglige rapportering av pengemarkedsdata (RPD)[1]. Usikrede lån mellom bankene som rapporterer daglige data til Norges Bank utført på bankdag T, med forfall T+1 inngår i datagrunnlaget for Nowa. Lån med pålydende verdi under 10 millioner norske kroner eller der Norges Bank er motpart inngår ikke.  

2.2 Beregningsmetode

Nowa beregnes som et volumvektet gjennomsnitt av renten på daglige transaksjoner. 

2.3 Alternativt datagrunnlag

Nowa beregnes med alternativt datagrunnlag dersom ett av følgende kriterier er oppfylt:

 • Færre enn tre banker har lån ut
 • Færre enn tre banker har lånt inn
 • Samlet transaksjonsvolum er mindre enn 1 milliard norske kroner

Det alternative datagrunnlaget består av:

 • Transaksjoner for rapporteringsdag T som oppfyller kriteriene i 2.1
 • Transaksjoner som inngår i Nowa for foregående rapporteringsdag (T-1), der renten på lån er justert for eventuelle endringer i styringsrenten

Dersom det ikke foreligger transaksjoner på rapporteringsdag T, vil renten fra foregående rapporteringsdags (T-1) bli brukt, justert for eventuelle endringer i styringsrenten.

2.4 Alternativt datagrunnlag over tid

 • Dersom Nowa må beregnes basert på alternativt datagrunnlag på fjerde påfølgende dag, settes Nowa lik gjeldende styringsrente denne dagen.
 • Deretter vil Nowa være lik den til enhver tid gjeldende styringsrenten inntil det over en periode er grunnlag for å beregne Nowa i henhold til beregningsmetoden beskrevet i punkt 2.1, 2.2 og 2.3

3. Publisering og datatilgang

3.1 Daglig publisering

Nowa publiseres kl. 09:00 på alle norske bankdager.  Nowa publiseres som en annualisert rente (ACT/365) avrundet til to desimaler.

Følgende informasjon om datagrunnlaget for Nowa publiseres sammen med renten:

 • Samlet transaksjonsvolum for rapporteringsdag T
 • Antall transaksjoner (innlån og utlån)
 • Antall banker med transaksjoner (innlån og utlån)
 • Informasjon om normalt eller alternativt datagrunnlag er benyttet

Norges Bank vil varsle på sine nettsider dersom det oppstår tekniske problemer som forsinker publiseringen.

3.2 Endring og ny publisering

Nowa publiseres på nytt hvis det siste tilgjengelige beregningsgrunnlaget gir et avvik fra den publiserte renten som er større enn 2 basispunkter.

Ny publisering vil skje innen kl. 11:00 samme dag. Etter dette vil ikke Nowa for denne transaksjonsdagen bli endret.

3.3 Datatilgang

Nowa publiseres på Norges Banks nettsider. Det kreves ingen lisens for bruk av dataene.

4 Kontroll av datakvalitet

Rapportering til RPD gjennomgår automatiserte kontroller og validering. Alle transaksjoner som inngår i datagrunnlaget for Nowa kontrolleres manuelt av Norges Bank før publisering.

Ved mistanke om feil i rapporteringen vil Norges Bank i tidsrommet fra mottak av dataene til publisering av Nowa søke å avklare eventuelle feil med rapportøren.  

Transaksjoner som ikke kan valideres før publisering kan utelates fra datagrunnlaget for Nowa.

Norges Bank vil kvartalsvis publisere et sammendrag av eventuelle feil i datagrunnlaget som er oppdaget, men som ikke førte til en ny publisering av Nowa i henhold til kriteriene i punkt 3.2.

5 Endringer i metoden for beregning av Nowa

Norges Bank vil jevnlig vurdere behov for endringer i prinsippene for beregning og publisering av Nowa. Brukergruppens innspill vil være en del av denne vurderingen, se punkt 6.

Endringer i metoden for beregning av Nowa varsles på Norges Banks hjemmesider.

6 Brukergruppe for Nowa

Representanter for bankene som rapporterer til RPD og brukere av Nowa møtes jevnlig i en brukergruppe for å gi innspill til administrator om hvordan metoden for beregning av Nowa fungerer. Informasjon som deles i brukergruppen er ikke konfidensiell. Det publiseres referater fra møtene i brukergruppen.

 

Fotnoter

 1. For mer informasjon om pengemarkedsrapporteringen se Norges Banks nettside om rapportering av pengemarkedsdata.

 

Sist endret 2. november 2020 14:00
Sist endret 2. november 2020 14:00