Norges Bank

Rapportering av pengemarkedsdata

Norges Banks rapportering av pengemarkedsdata («RPD») er en innsamling av transaksjonsdata for det norske pengemarkedet. Formålet med rapporteringen er å få bedre innsikt i det norske pengemarkedet. 

Dataene vil brukes i Norges Banks analyser av implementeringen av pengepolitikken (likviditetsstyringen) og bankenes likviditetsrisiko.

Om rapporteringen

Rapportørene er norske banker og filialer av utenlandske banker etablert i andre EØS-stater. De største bankene (gruppe A1 og A2 Norges Banks oppgjørssystem) rapporterer daglig på transaksjonsnivå, mens de mindre bankene rapporterer årlig og på aggregert basis. Det rapporteres transaksjoner for tre ulike segmenter av pengemarkedet:

  • Sikrede transaksjoner: gjenkjøpsavtaler inkludert repo/omvendt repo og sell/buy-back og buy/sell-back-avtaler (innlån og utlån)
  • Usikrede transaksjoner:
    • transaksjoner i form av mottatte innskudd, andre usikrede innlån og utstedelse av kortsiktig verdipapirgjeld.
    • transaksjoner i form av plasserte innskudd, andre usikrede utlån og kjøp av kortsiktig verdipapirgjeld.
  • Valutabytteavtaler: transaksjoner hvor norske kroner selges/kjøpes mot utenlandsk valuta med avtale om å reversere salget/kjøpet på et avtalt fremtidig tidspunkt.

Det rapporteres både innlån og utlån i norske kroner som har løpetid opptil ett år. Som hovedregel rapporteres transaksjoner mellom rapportør og kredittinstitusjoner, andre finansielle foretak, forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlig forvaltning, sentralbanker og ikke-finansielle foretak som klassifiseres som institusjonelle.

Norges Bank publiserer aggregerte data basert på bankenes rapportering.

Sist endret 5. februar 2021 16:00
Sist endret 5. februar 2021 16:00