Norges Bank

Pengemarkedsdata

Norges Bank publiserer aggregerte pengemarkedsdata basert på bankenes rapportering til Norges Bank (RPD). 

Dataene publiseres ca. kl. 11.00 hver virkedag.

Last ned data

Sikrede transaksjoner (xlsx, 12 MB)

Sikrede transaksjoner (csv 27 MB)

Usikrede transaksjoner (xlsx, 1 MB)

Usikrede transaksjoner (csv, 2 MB)

Valutabytteavtaler (xlsx, 9 MB)

Valutabytteavtaler (csv, 21 MB)

Dataseriene kan også lastes ned fra Norges Banks API, se brukerveiledningen (pdf) for utfyllende informasjon om oppbyggingen av datasettet og eksempler.

Om dataseriene

Innhold i dataseriene

Norges Bank publiserer aggregerte data basert på bankenes rapportering til RPD. Kun data fra banker som rapporterer daglige data er inkludert i de aggregerte dataene Norges Bank publiserer. Disse aggregerte dataene publiseres samme dag som bankene rapporterer sine transaksjoner til Norges Bank. Bankene rapporter sine transaksjoner i pengemarkedet med én virkedags etterslep, slik at også de aggregerte dataene Norges Bank publiserer inkluderer data til og med forrige virkedag. Data oppdateres normalt kl. 11.00 hver virkedag.

Data kan endres av bankene

Bankene har mulighet til å revidere og endre tidligere rapporterte transaksjoner i sin rapportering til Norges Bank. De aggregerte tallene Norges Bank publiserer oppdateres hver dag med siste rapporterte tall fra bankene. Dette betyr at tall tilbake i tid kan endre seg, med tilhørende effekt på aggregerte serier, slik som serier for utestående volum innenfor ulike segmenter av rapporteringen.

Tre segmenter av data

Det publiseres data for tre ulike segmenter av pengemarkedet:

  • Usikrede transaksjoner. For usikrede transaksjoner er kun data merket som «deposit»i bankenes rapportering inkludert i beregningen av aggregerte tall.
  • Alle rapporterte transaksjoner er inkludert.
  • Sikrede transaksjoner. Alle rapporterte transaksjoner er inkludert, med unntak av gjenkjøpsavtaler med Norges Bank som motpart. Data for volumvektet gjennomsnittsavkorting i sikrede transaksjoner er for øyeblikket ikke tilgjengelig. Disse dataene, inkludert historikk, vil bli gjort tilgjengelig når kvaliteten på rapporterte data er tilstrekkelig god.