Norges Bank

Etiske prinsipper for de eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen i Norges Bank

Vedtatt av Norges Banks hovedstyre 24. mars 2020. Sist oppdatert 26. oktober 2023 med ikrafttredelse samme dag.

Bakgrunn

Norges Bank er som sentralbank og forvalter av Statens pensjonsfond utland gitt stor myndighet og tillit. Det er viktig å verne om bankens omdømme og bidra til at alle ansatte og medlemmer av hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet («komiteen») har høy etisk bevissthet og integritet.

Finansdepartementet har 20. desember 2019 med senere endringer fastsatt «Utfyllende bestemmelser om habilitet mv. for medlemmene av Norges Banks hovedstyre og komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet (Habilitetsregelverket)». Habilitetsregelverket følger som vedlegg til disse etiske prinsippene.

Disse Etiske prinsipper for de eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen gjelder som supplement til Habilitetsregelverket. De bygger på prinsippene som gjelder for bankens ansatte, men er særskilt tilpasset for de eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen.

Habilitetsregelverket gjelder ikke for de ansattevalgtes representanter i hovedstyret, men de er underlagt Etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank (fastsatt av hovedstyret 19.10.2011 med senere endringer) og underliggende regelverk i virksomhetsområdene.

1 Formål

Formålet med disse Etiske prinsipper er å verne om et godt omdømme og allmennhetens tillit til Norges Bank ved blant annet å sikre at bankens eksterne medlemmer av hovedstyret og komiteen utfører sine oppgaver på en saklig og uavhengig måte og at de opptrer lojalt overfor Norges Bank. Prinsippene skal blant annet motvirke at det oppstår inhabilitets- eller andre interessekonflikter, samt motvirke at det kan reises tvil om at medlemmene utfører sine verv med integritet og uavhengighet. Prinsippene skal bidra til at det skapes en felles holdning til etiske problemstillinger.

De eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen skal ikke påta seg verv eller økonomiske bindinger eller gjennomføre handler i finansielle instrumenter som kan være egnet til å skade Norges Banks omdømme eller svekke allmennhetens tillit til banken.

Etikk er imidlertid mer enn påbud og forbud nedfelt i lover og forskrifter. Etikk handler også om holdninger og de valg vi tar. Det er hverken mulig eller ønskelig å regulere alle tenkelige problemstillinger som oppstår. Det er et mål at Etiske prinsipper skal ligge til grunn ved håndtering av slike spørsmål.

2 Forretningsskikk

Norges Bank skal i sin virksomhet holde en høy etisk standard, respektere menneskerettighetene, opptre samfunnsansvarlig og etterleve gjeldende lover og regler.

Norges Bank aksepterer ingen form for diskriminering, trakassering eller mobbing av bankens ansatte eller andre som er involvert i Norges Banks virksomhet.

Norges Bank aksepterer ikke noen form for korrupsjon, hverken fra ansatte, bankens leverandører eller andre avtale- og tredjeparter. Korrupsjon svekker etiske og moralske verdier, og er en trussel mot rettsstaten, grunnleggende menneskerettigheter og demokratiet. Videre skaper korrupsjon forskjellsbehandling, hindrer sosial rettferdighet og undergraver redelig konkurranse.

Risikoen for korrupsjon i Norges Bank er primært knyttet til at noen krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i kraft av sin stilling eller verv.

3 Hvem som omfattes

Prinsippene gjelder for eksterne medlemmer av hovedstyret og av komiteen i deres utøvelse av vervet i Norges Bank eller når de opptrer på vegne av Norges Bank.

4 Generelle prinsipper

Alle har et ansvar for å bidra til at Norges Banks omdømme blir ivaretatt. Dette innebærer et krav om å avstå fra ulovlige handlinger, herunder alle former for korrupsjon som for eksempel å gi eller motta bestikkelser eller utilbørlige fordeler. Videre skal alle avstå fra bedrageri, underslag mv. og annen tjenesteforsømmelse. Ansvaret innebærer videre et krav om å opptre etisk forsvarlig og å ha høy etisk bevissthet for øvrig.

5 Taushetsplikt

Den som utfører tjeneste eller arbeid for Norges Bank har plikt til hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om bankens eller andres forretningsmessige forhold eller noens personlige forhold, jfr. sentralbankloven § 5-2.

6 Egenhandel

De eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen har adgang til å handle i finansielle instrumenter mv. i forbindelse med forvaltning av private formues- eller sparemidler. Slik forvaltning må ligge innenfor gjeldende lover og forskrifter, se spesielt formålsbestemmelsen i § 1 og den generelle aktsomhetsbestemmelsen i § 1a i Habilitetsregelverket. For de eksterne medlemmene av hovedstyret omfatter egenhandelsbegrensningene i § 8 i Habilitetsregelverket  adgang til handel for egen eller andres regning i finansielle instrumenter, rente[1]- og valutaprodukter[2].

De eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen kan ikke erverve eller avhende norske omsettelige verdipapirer (jf. definisjon i kap. 2 i verdipapirhandelloven) som er utstedt av foretak i finansiell sektor[3], eller derivater til slike. De eksterne medlemmene har anledning til å handle verdipapirfondsandeler, men likevel slik at verdipapirfond innen finansiell sektor skal ha en bredt sammensatt portefølje på ervervstidspunktet[4].

Eksterne medlemmer av komiteen kan ikke kjøpe, etablere, selge, innløse eller refinansiere valutaprodukter, fastrenteprodukter eller norske finansielle instrumenter[5] i «renteperioden», dvs. fra og med dagen medlemmene av komiteen får tilgang til første informasjon om neste rentebeslutning og frem til rentebeslutningen er offentliggjort. Karanteneperioden forlenges frem til beslutningen om motsyklisk kapitalbuffer er offentliggjort i de tilfellene dette skjer etter publisering av rentebeslutningen. De alminnelige reglene om håndtering av innsideinformasjon og annen konfidensiell informasjon gjelder også utenfor «renteperioden», jf. punkt 7. De eksterne medlemmene av komiteen må generelt vise særlig aktsomhet ved egenhandel i valutaprodukter, fastrenteprodukter eller norske finansielle instrumenter, jf. også § 1a i Habilitetsregelverket.

Handleforbudet i annet og tredje ledd gjelder ikke ved transaksjoner hvor den enkelte ikke foretar noen selvstendig beslutning, slik som ved arv, gave, skifte, innløsning av aksjer ved nedskrivning, tvangsinnløsning, tvangssalg, tvungen konvertering, innfrielse av obligasjoner eller lignende. Det samme gjelder ved selskapshendelser som fusjon, fisjon, aksjesplitt og aksjespleis, «tvungen» tildeling av utbytteaksjer og tilsvarende. Handleforbudet er heller ikke til hinder for normal utøvelse av tidligere inngått opsjons- eller terminkontrakt ved kontraktens utløp[6]. Det samme gjelder tildeling av bonusaksjer iht. tidligere avtale om dette eller ensidig beslutning fra et foretak, som del av godtgjørelse for arbeid eller verv i foretaket hvor det eksterne medlemmet av hovedstyret eller komiteen er ansatt eller har styreverv.

Juridisk direktør kan i andre tilfeller beslutte unntak fra bestemmelsene i annet og tredje ledd der det vurderes som ubetenkelig[7].

Hovedstyrets medlemmer kan motta informasjon om investeringsaktiviteter i NBIM som er av fortrolig eller sensitiv art, for eksempel i forbindelse med utelukkelsessaker eller unoterte investeringer. Eksterne medlemmer av hovedstyret skal under enhver omstendighet unngå å bruke slik informasjon til egenhandel, til å gi investeringsråd til andre eller gi slik informasjon videre til uvedkommende. Selv om det ikke er å regne som innsideinformasjon, se om dette i punkt 7, må de eksterne hovedstyremedlemmene generelt vise særlig aktsomhet ved handel i verdipapirer som inngår i SPU’s investeringsunivers, jf. også § 1a i Habilitetsregelverket.

Bestemmelsene i dette punkt 6 gjelder tilsvarende for egenhandel som foretas av eksterne medlemmer av hovedstyret og komiteen for regning av andre.

7 Håndtering av innsideinformasjon og annen konfidensiell informasjon

De eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen må ved handel i finansielle instrumenter ikke misbruke innsideinformasjon[8] eller annen konfidensiell informasjon de blir kjent med gjennom sitt arbeid for Norges Bank. Den som har innsideinformasjon skal ikke[9]:

  • foreta eller forsøke å foreta innsidehandel[10],
  • anbefale en annen person å foreta innsidehandel eller tilskynde en annen person til å foreta innsidehandel, eller
  • ulovlig spre innsideinformasjon, dvs. at den ikke spres som ledd i den normale utøvelsen av den ansattes arbeid, yrke eller forpliktelser.

Misbruk av innsideinformasjon er straffbart etter lovbestemte regler.[11]

8 Håndtering av virksomhetsbegrensninger mv. og andre interessebegrensninger

For de eksterne hovedstyremedlemmene er dette regulert i § 7 i Habilitetsregelverket, mens dette er regulert i §§ 9 og 10 for de eksterne medlemmene av komiteen, jf. også § 1a.

Det vises også til punkt 7-2 i henholdsvis hovedstyrets og komiteens forretningsorden om habilitet.

De eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen har plikt til å skaffe seg den faktiske kunnskapen om egne og nærståendes forhold som er nødvendig for å ta stilling til egen habilitet. Det gjelder særlig eventuelle eierinteresser eller andre økonomiske forhold hos en ektefelle eller andre man lever sammen med i et ekteskapslignende forhold.

9 Gaver og personlige fordeler fra/til bankens forretningsforbindelser

Eksterne medlemmer av hovedstyret og komiteen skal avstå fra å motta gaver eller personlige fordeler til seg selv eller andre fra bankens forretningsforbindelser eller fra andre i anledning tjeneste i Norges Bank. Med forretningsforbindelser menes eksterne forbindelser som banken har når den utøver sin virksomhet.

Norges Bank skal generelt ikke gi gaver til forretningsforbindelser eller til potensielle forretningsforbindelser. 

Det er under enhver omstendighet ikke tillatt å tilby eller på annen måte tilgodese bankens forretningsforbindelser eller potensielle forretningsforbindelser med noen form for utilbørlige fordeler for å oppnå – eller som kan oppfattes som forsøk på å oppnå – avtaler eller personlige fordeler, eller på noen måte utnytte sin posisjon som eksternt medlem av hovedstyret eller komiteen i Norges Bank til å oppnå slike.

Forbudene omtalt i denne bestemmelsen gjelder uavhengig av fordelens økonomiske verdi og selv om ytelse av fordelen ansees som kutyme i vedkommende miljø, land eller kultur.

10 Adgang til å ta imot invitasjoner mv. i egenskap av eksternt medlem av hovedstyret eller komiteen

Som ledd i bankens virksomhet kan de eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen delta på eksterne seminarer, møter og arrangementer som er relevant for Norges Banks virksomhet og hvor deltakelse er i bankens eller hovedstyrets interesse.

Kostnader knyttet til slike reiser, møter, seminarer mv. skal som hovedregel dekkes av banken.

Når eksterne medlemmer av hovedstyret og komiteen opptrer på vegne av Norges Bank, kan de bare ta imot invitasjon til måltider fra bankens forretningsforbindelser dersom måltidet naturlig inngår som del av et møte eller annen omstendighet som knytter seg til vervet i Norges Bank, eller hvor formålet åpenbart ikke er å oppnå kontrakter med eller særlige fordeler fra Norges Bank.

11 Foredrag og formidling på bankens vegne

Sentralbanksjefen uttaler seg utad på vegne av hovedstyret og komiteen, jfr. hovedstyrets forretningsorden punkt 4-5 fjerde ledd og komiteens forretningsorden punkt 4-4 fjerde ledd. I den utstrekning det er avtalt med sentralbanksjefen kan eksterne medlemmer av hovedstyret og komiteen delta og representere Norges Bank i forskjellige eksterne sammenkomster og bidra med foredrag e.l. om eller tilknyttet bankens virksomhet.

12 Rapportering og etterlevelse

De eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen har ansvar for å etterleve Habilitetsregelverket og disse Etiske prinsipper. Hovedstyrets sekretariat skal fastsette en rutine som sikrer en årlig påminnelse om regelverket.

Finansdepartementet har det endelige ansvaret for å tolke Habilitetsregelverket. Finansdepartementet kan, i særlige tilfeller, gjøre unntak fra reglene i Habilitetsregelverket, se § 11.

Det er ingen krav til løpende rapportering fra de eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen etter disse Etiske prinsipper. Etter §§ 7 og 9 i Habilitetsregelverket er det et krav om at Finansdepartementet må godkjenne eventuelle nye verv og tilknytningsforhold i oppnevningsperioden, herunder endringer av økonomisk karakter som kan ha betydning i en egnethetsvurdering, jf. også § 1 og § 1a.

Spørsmål om disse Etiske prinsipper kan rettes til hovedstyrets sekretariat eller til Juridisk direktør.

 

Vedlegg:

Finansdepartementets vedtak om «Utfyllende bestemmelser om habilitet mv. for medlemmene av Norges Banks hovedstyre og komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet (habilitetsregelverket)» av 20.12.2019 med senere endringer.

 

Fotnoter:

[1] Typiske renteprodukter som vil være omfattet av disse begrensningene er fastrenteprodukter som fastrenteinnskudd eller fastrentelån.

[2] Med valutaprodukter legges i disse prinsippene den samme forståelse til grunn som i sentralbanksjefens «Utfyllende Etiske regler for ansatte i Norges Bank sentralbankvirksomheten». Det innebærer at lån i fremmed valuta er et valutaprodukt. Videre omfattes valutahandel der det viktigste underliggende formål er spekulasjon i valutakursendring eller renteendring. Typiske eksempler på dette er kjøp av valuta som skal beholdes som innskudd eller lignende, og ikke er ment for konkrete kjøp eller annen «bruk». Eksempler på hva som ikke regnes som valutaprodukt er nødvendig veksling i forbindelse med reiser, studier eller flytting mellom land med ulik valuta, kjøp og salg av fritidseiendom eller verdigjenstander i utlandet, netthandel i fremmed valuta samt dekning av løpende forpliktelser eller avkastning i valuta.

[3] Se § 2 andre ledd i «Forskrift om gjennomføring av opplysningsplikt etter § 5-3 i sentralbankloven».

[4] For de eksterne medlemmene av hovedstyret og komiteen skal regelen hindre handel i verdipapirfond som har en portefølje som i hovedsak er begrenset til norske verdipapirer i finansiell sektor. Regelen er dermed ikke til hinder for handel med andeler i verdipapirfond som har en «smal» portefølje i en annen sektor.

[5] Handleforbudet er ikke til hinder for handel i «renteperioden» med andeler i verdipapirfond som inneholder mer enn 95 % finansielle instrumenter i annen valuta enn norske kroner. Handleforbudet er heller ikke til hinder for at faste forhåndsavtalte erverv knyttet til en løpende spareavtale i et finansielt instrument kan gjennomføres i «renteperioden».

[6] Se vphl. § 3-3 (2).

[7] Eksempler der det kan være ubetenkelig å gi unntak etter annet eller tredje ledd kan være ved salg av tildelte tegningsrettigheter for å unngå at de utløper som verdiløse, eller for avhendelse av verdipapirer ervervet ved arv, gave eller skifte eller norske omsettelige verdipapirer som eksterne medlemmer innehar ved tiltredelsen. Et annet eksempel er bruk av tegningsrettigheter som er tildelt på grunnlag av en etablert eierposisjon.

[8] Innsideinformasjon er presise opplysninger som ikke er blitt offentliggjort, som direkte eller indirekte vedrører en eller flere utstedere eller ett eller flere finansielle instrumenter, og som er egnet til å påvirke kursen på disse finansielle instrumentene eller kursen på tilknyttede finansielle instrumenter merkbart dersom de blir offentliggjort. Den nærmere definisjonen fremgår av artikkel 7 i markedsmisbruksforordningen.

[9] Se artikkel 10 og 14 i markedsmisbruksforordningen.

[10] Innsidehandel anses å foreligge når en person besitter innsideinformasjon og utnytter denne ved direkte eller indirekte å erverve eller avhende, for egen eller en tredjeparts regning, finansielle instrumenter som informasjonen vedrører. Se artikkel 8 i markedsmisbruksforordningen.

[11] Det formelle lovgrunnlaget i Norge for misbruk av innsideinformasjon og andre adferdsregler knyttet til finansielle instrumenter framgår av verdipapirhandelloven og markedsmisbruksforordningen, som gjennomført i norsk lov.

Sist endret 31. oktober 2023 15:00
Sist endret 31. oktober 2023 15:00