Norges Bank

Norges Banks valutatransaksjoner på vegne av staten

Den norske stat har inntekter fra petroleumsvirksomheten i både kroner og valuta. En del av disse inntektene brukes hvert år til å dekke et planlagt underskudd på statsbudsjettet. Norges Bank gjennomfører de nødvendige valutatransaksjonene knyttet til bruken av petroleumsinntektene. Valutatransaksjonene planlegges og glattes over året og annonseres i forkant av hver måned.

Hvert år benytter staten inntekter fra petroleumsvirksomheten til å dekke et planlagt underskudd på statsbudsjettet, kalt det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Det betyr at statsbudsjettet først gjøres opp med et underskudd uten bruk av oljepenger, hvor alle statens inntekter fra petroleumssektoren regnskapsmessig er overført til Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Deretter finansieres underskuddet ved å tilbakeføre midler fra fondet. Bruken av oljeinntekter følger den såkalte handlingsregelen, som tilsier at oljepengebruken over tid skal være lik den forventede realavkastningen av Statens pensjonsfond utland, som er anslått til 3 prosent [1].

De løpende inntektene fra petroleumsvirksomheten omtales gjerne som statens netto kontantstrøm. Staten får kroneinntekter fra oljeskatt og utbytte fra Equinor, og valutainntekter fra statens egen petroleumsvirksomhet gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). I tillegg har staten betydelige inntekter i form av renter og utbytte i SPU. Siden fondsmidlene i SPU utelukkende investeres i utenlandsk valuta, er også avkastningen fra SPU i valuta.

I tråd med handlingsregelen for finanspolitikken, skal disse inntektene spares i SPU, mens det gjøres et uttak fra fondet for å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Inntektsstrømmene kommer i både kroner og valuta, og de brukes i kroner over statsbudsjettet eller spares i valuta i SPU. Norges Bank har, på oppdrag fra Finansdepartementet, ansvar for å gjennomføre de nødvendige valutavekslingene knyttet til petroleumsfondsmekanismen [2], slik at det er nok kroner å bruke og/eller nok valuta å overføre til SPU.

Fram til 2014 var de løpende kroneinntektene fra petroleumsvirksomheten større enn det oljekorrigerte underskuddet. Norges Bank solgte derfor kroner og kjøpte valuta tilsvarende denne differansen og overførte valuta til SPU, jamfør figur 1. Gjennom store deler av 2014 var statens kroneinntekter om lag like store som det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og Norges Bank foretok ingen valutatransaksjoner på vegne av staten. Fra slutten av 2014 til og med 2021 var kroneinntektene fra petroleumsvirksomheten mindre enn det oljekorrigerte underskuddet, og noen av statens valutainntekter måtte veksles om til kroner til bruk over budsjettet, jamfør figur 2 og 3.

Norges Banks valutatransaksjoner planlegges og glattes over året og annonseres i en pressemelding i forkant av hver måned slik at markedsaktørene kjenner beløpene som skal veksles.

Valutatransaksjonene håndteres i en egen valutaportefølje kalt petrobufferporteføljen (PBP). PBP gjør det mulig å jevne ut Norges Banks valutatransaksjoner over året, til tross for variasjoner i oljeskatten, SDØEs valutainntekter og endringer i de månedlige overføringene til eller fra SPU. Anslagene for statens inntekter fra petroleumssektoren og det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet kan endre seg betydelig gjennom året. Endringene vil påvirke overføringen fra SPU og dermed Norges Banks valutatransaksjoner. Dette vil også påvirke størrelsen på PBP.

Fotnoter

  1. Handlingsregelen sier at det strukturelle oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet over tid ikke skal overstige forventet realavkastningen i SPU, som er anslått til 3 prosent.
  2. Petroleumsfondsmekanismen er det systemet som kanaliserer statens inntekter fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel samt avkastningen i SPU til bruk over statsbudsjettet og sparing i SPU. Systemet er basert på at fondsmidlene i SPU utelukkende investeres i utenlandsk valuta.

For mer informasjon om hvordan Norges Bank beregner de nødvendige valutatransaksjonene og bruken av PBP:

Statens kroneinntekter fra petroleumsvirksomheten er større enn det oljekorrigerte budsjettunderskuddet = Norges Bank selger NOK og kjøper valuta til SPU

Figur 2.1

Statens kroneinntekter fra petroleumsvirksomheten er lavere enn det oljekorrigerte budsjettunderskuddet = Norges Bank kjøper NOK og selger SDØE valutaFigur 2.2

Statens krone- og valutainntekter fra petroleumsvirksomheten er lavere enn det oljekorrigerte budsjettunderskuddet = Norges Bank kjøper NOK og selger valuta fra SPU og SDØE

Figur 2.3

*Røde søyler illustrerer kontantstrømmer i valuta og blå søyler illustrerer kontantstrømmer i norske kroner.

Kvartalsvis inn- og utflyt i petrobufferporteføljen. *Millioner kroner

  Valutakjøp fra SDØE Valutakjøp i markedet Overført til/fra SPU Markedsverdi ved kvartalsslutt**
4. kvartal 2022 149 419 191 194 -423 100 31 966
3. kvartal 2022 196 040 143 048 -306 000 124 550
2. kvartal 2022 145 592 105 585 -215 200 76 327
1. kvartal 2022 136 026 -5 253 -140 536 34 302
4. kvartal 2021 109 557 -45 478 -74 824 46 842
3. kvartal 2021 59 402 -112 207 52 000 57 241
2. kvartal 2021 38 510 -104 041 69 000 57 299
1. kvartal 2021 38 329 -87 381 83 305 53 690
4. kvartal 2020 27 366 -66 666 25 200 20 025
3. kvartal 2020 21 419 -143 537 105 000 36 375
2. kvartal 2020 18 363 -124 205 105 000 53 368
1. kvartal 2020 37 645 -42 998 66 782 57 640
4. kvartal 2019 31 256 -37 792 -9 600 -3 492
3. kvartal 2019 29 211 -39 499 5 200 12 861
2. kvartal 2019 37 499 -34 208 -5 700 17 230
1. kvartal 2019 44 432 -29 298 -3 256 19 592
4. kvartal 2018 47 664 -21 554 -28 900 7 800
3. kvartal 2018 42 118 -36 012 -12 450 9 907
2. kvartal 2018 34 541 -46 953 1 550 16 159
1. kvartal 2018 43 956 -52 988 10 728 26 471
4. kvartal 2017 36 279 -38 520 14 400 25 300
3. kvartal 2017 29 372 -51 034 10 400 12 892
2. kvartal 2017 35 790 -48 482 16 300 25 185
1. kvartal 2017 39 098 -61 568 23 431 21 765
4. kvartal 2016 28 927 -49 511 27 000 20 670
3. kvartal 2016 26 158 -59 395 29 500 14 067
2. kvartal 2016 29 712 -55 787 24 000 18 205
1. kvartal 2016 33 572 -46 007 24 733 20 581
4. kvartal 2015 38 940 -35 502 -13 000 8 665
3. kvartal 2015 33 957 -46 211 -12 000 18 091
2. kvartal 2015 37 540 -40 622 -12 000 39 839
1. kvartal 2015 45 624 -39 881 -5 498 55 367
4. kvartal 2014 49 399 -13 757 -25 100 54 252
3. kvartal 2014 36 829 0 -36 500 37 344
2. kvartal 2014 45 590 0 -44 300 36 591
1. kvartal 2014 57 688 0 -41 211 34 172
4. kvartal 2013 48 233 2 299 -61 900 18 015
3. kvartal 2013 47 625 11 107 -58 500 29 021
2. kvartal 2013 49 213 16 008 -58 400 28 226

* Positive tall indikerer en netto innflyt og negative tall en netto utflyt i petrobufferporteføljen.

** Markedsverdien ved kvartalsslutt avviker noe fra netto kontantstrøm fordi markedsverdiene endrer seg gjennom måneden.

Beholdning og innflyt i petrobuffer publiseres i kvartalsrapportene for forvaltningen av valutareservene.

Daglige valutatransaksjoner. Tall i millioner kroner:

 

  2020 2021 2022 2023
Januar -500 -800 -250 1500
Februar  -500 -1700 0 1900
Mars -500* -1700 0 1700
April -2000 -1800 2000  
Mai -2100 -1800 2000  
Juni -2300 -1700 1500  
Juli

-2500

-1700 1500  
August -2000 -1700 1500  
September -2000 -1700 3500  
Oktober -1600 -1700 4300  
November -1600* -700* 3700  
Desember -500* 0 1900*  

*Fra og med 18. mars 2020: -1600 millioner kroner / Fra og med 23. november 2020: -500 millioner kroner / Til og med 11. desember 2020 / Til og med 18. november 2021 / Til og med 16. desember 2022

  2015 2016 2017 2018 2019
Januar  - 500 - 500 - 1000 - 900 - 350
Februar  - 700 - 900 - 1000 - 900  - 450
Mars  - 700 - 900 - 850 - 800 - 600
April  - 700 - 900 - 850  - 800 - 600
Mai  - 700 - 900 - 850 - 800 - 600
Juni  - 700 - 900 - 850 - 750  - 600
Juli  - 700 - 900 - 850  - 600  - 600
August  - 700 - 900  - 850 - 600  - 500
September  - 700 - 900  - 650  - 450  - 700
Oktober  - 700 - 900 - 650  - 450  - 700
November  - 700 - 900  - 650 - 350  - 700
Desember  - 600*  - 900* - 900*  - 350*  - 700

* Til og med 11. desember 2015 / 16. desember 2016 / 15. desember 2017 / 14. desember 2018 / 13. desember 2019

  2010 2011 2012 2013 2014
Januar 0 0 350 300 0
Februar 0 0 350 300 0
Mars 0 0 350 300 0
April 0 0 350 300 0
Mai 0  300 350 300 0
Juni 0  400 350 200 0
Juli 0  400 350 200 0
August 135  400 350 200 0
September 470  500 500 100 0
Oktober 600  550 500 100 - 250
November 800  1600  0  0 - 250
Desember 0  0  0  0 - 300

 

  2009 2008 2007 2006 2005
Januar 0 420 570 270 0
Februar 150 600 490 190 0
Mars 0 460 550 280 0
April 0 450 670 310 320
Mai 0 500 540 570 470
Juni 200 800 400 570 360
Juli 300 960 670 500 360
August 500 970 470 410 510
September 0 1540 730 850 580
Oktober 0 1400* 880 890 740
November 0 300 1250 910 1000
Desember 0 0 0 0 0

 * Frå 23. oktober 2008: 620 millionar kroner

 

  2004 2003 2002 2001 2000
Januar 0 150 180 370 130
Februar 0 150 180 400 150
Mars 0 170 225 400 190
April 0 170 225 430 190
Mai 0 130* 300 440 160
Juni 0 0 300 460 190
Juli 300 0 250 550 190
August 150 0 250 550 190
September 630 0 250 640 200
Oktober 430 0 200 640 290
November 640 0 200 640 350
Desember 0 0 185 220 370

* Fra 21. mai 2003: 0 millioner kroner