Norges Bank

Ofte stilte spørsmål om Norges Banks valutatransaksjoner på vegne av staten

Norges Bank er statens bank. Som statens bank utfører Norges Bank finansielle tjenester for staten. En av disse tjenestene er veksling av valuta. Norges Bank utfører vekslingene helt uavhengig av pengepolitikken og arbeidet med å fremme finansiell stabilitet.

Statsbudsjettet gjøres opp med et såkalt oljekorrigert underskudd i kroner, det vil si at det budsjetteres med et underskudd der inntekter og utgifter fra petroleumsvirksomheten holdes utenom, les mer om bruk av oljepenger på regjeringens nettsider.

Petroleumsinntektene i kroner blir brukt til å dekke dette underskuddet og utgifter knyttet til statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). Hvis det er for lite petroleumsinntekter i kroner til dette, må staten selge valuta og kjøpe kroner. Valutaen kommer fra statens petroleumsinntekter i utenlandsk valuta. Hvis valutainntektene heller ikke er nok til å dekke behovet, gjøres det uttak av valuta fra Statens pensjonsfond utland (SPU). I det andre tilfellet, når kroneinntektene er større enn det som brukes, har staten behov for å selge kroner og kjøpe valuta for å spare i SPU.

Det er Norges Bank som beregner hvor mye som veksles. Klokken 10.00 den siste virkedagen hver måned kunngjør Norges Bank beløpet som vil bli vekslet daglig den neste måneden.

For året sett under ett avhenger vekslingsbeløpet av forskjellen mellom kroneinntektene fra petroleumsvirksomheten og statens bruk av oljepenger. Norges Bank vurderer løpende disse størrelsene for å kunne justere vekslingene.

Se detaljer om beregning av valutatransaksjonene (pdf)

De daglige valutatransaksjonene som annonseres månedlig er basert på Norges Banks oppdaterte anslag for vekslingsbehovet for året som helhet. Vekslingsbehovet fordeles deretter utover årets resterende virkedager.

Anslaget for vekslingsbehovet er usikkert fordi vi ikke vet hvor store statens samlede årlige inntekter fra petroleumsvirksomheten vil bli. For eksempel vil det være stor usikkerhet om størrelsen på petroleumsinntektene i år der petroleumsprisene svinger mye. Det oljekorrigerte underskuddet kan også endre seg. Gjennom året får vi ny informasjon om disse størrelsene. Vekslingsbeløpet som Norges Bank annonserer hver måned kan derfor variere.

Norges Bank handler hver dag det beløpet som er annonsert. Vi kjøper eller selger kroner mot euro, siden dette er det mest likvide valutakrysset for norske kroner. For at handlene i minst mulig grad skal påvirke markedet, spres handlene gjennom dagen. Handlene utføres med norske og internasjonale banker.

Når Norges Bank kjøper kroner, trekkes det likviditet ut av banksystemet. Selger vi kroner, tilføres likviditet.

Effekten på likviditeten i banksystemet av Norges Banks valutatransaksjoner og innbetaling av petroleumsinntekter i kroner til staten motsvares av statens bruk av oljepenger.

Likviditeten i banksystemet kan påvirkes midlertidig av Norges Banks valutatransaksjoner, men Norges Bank tar ikke hensyn til dette i beslutningen om hvor mye valuta som veksles.

Norges Bank gjennomfører vanligvis ikke valutatransaksjoner på vegne av staten i slutten av desember fordi likviditeten i kronemarkedet i denne perioden anses å være dårligere enn ellers i året.

Publisert 30. juni 2023 08:55
Publisert 30. juni 2023 08:55