Norges Bank

Utstedelser og tilbakekjøp

Staten utsteder to typer statspapirer: statskasseveksler og statsobligasjoner. Staten låner kun i norske kroner.

Statskasseveksler har en løpetid på inntil ett år når de blir utstedt. Vekslene er nullkupongpapirer, det vil si at de ikke har en pålydende rente. De utstedes til underkurs og innløses til pari ved forfall. Nye statskasseveksler med 12-måneders løpetid legges ut i forbindelse med IMM-datoene (tredje onsdag i mars, juni, september og desember.) 

Statsobligasjoner har løpetid på over ett år når de blir utstedt. Obligasjonene har en fast rente (kupong) som gir en rentebetaling på en bestemt dato én gang i året, i hele løpetiden på lånet, av det nominelle pålydende beløpet. Statsobligasjonene er avdragsfrie, det vil si at staten tilbakebetaler hele gjelden den dagen papiret forfaller.

Alle norske statspapirer er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) med egen ISIN-kode («International Securities Identification Number»). Statspapirene er notert på Oslo Børs.

Staten utsteder statspapirer gjennom auksjoner og syndikering. Nye statsobligasjoner utstedes ved syndikering. Eksisterende obligasjonslån utvides ved auksjoner, men syndikering kan også benyttes. Statskasseveksler legges ut ved auksjon, både når nye lån introduseres og ved utvidelse av eksisterende lån. 

Norges Bank publiserer hvert år en kalender for kommende auksjoner. Auksjoner i veksler skjer normalt på mandager og auksjoner i obligasjoner normalt på onsdager.

Auksjoner

Vilkår

Det er utarbeidet «generelle vilkår» særskilt for statskasseveksler og statsobligasjoner. De generelle vilkårene, slik de er fastsatt til enhver tid, gjelder. Deltagelse i auksjonen innebærer aksept av regelverket for norske statspapirer.
Se generelle vilkår

Salgsmåte

Veksler og obligasjoner selges i likprisauksjon gjennom auksjonsplattformen hos Bloomberg. Ved likprisauksjon betaler alle budgivere som får tildeling, den laveste aksepterte kursen (skjæringskurs) blant de budene som får tildeling. Budene rangeres fra høyeste til laveste kurs.
Se vilkår for salg av statspapirer

Investorer kan legge inn bud i auksjonen kun gjennom primærhandlerne i norske statspapirer, jf. primærhandleravtalene for statskasseveksler og statsobligasjoner, se annenhåndsmarkedet. Auksjonen holdes mellom kl. 10.15 og 11.00 på auksjonsdagen.

Kunngjøring

Både auksjonen og resultatet kunngjøres på Oslo Børs NewsWeb og på statsgjeld.no. Detaljer om den enkelte auksjon publiseres kl. 12.00 to virkedager før auksjonen holdes. Resultatet kunngjøres normalt kl. 11.05 på auksjonsdagen. Ved samtidig auksjon i to obligasjoner kunngjøres resultatet normalt kl. 11.10.

Data for resultater fra utstedelser og tilbakekjøp oppdateres daglig.

Oppgjør

Primærhandlerne som får tildeling, skal registrere handelen i Verdipapirsentralen ASA (VPS) på auksjonsdagen slik at oppgjøret kan gå i verdipapiroppgjøret (VPO). Ved for sent innbetalt beløp påløper det forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.

Syndikering

Nye statsobligasjonslån legges ut ved syndikering. I en syndikering inngår Norges Bank avtale med flere banker – tilretteleggerne – om å samarbeide om utleggelsen av lånet. Tidspunktet for en syndikering er ikke kjent på forhånd og er uavhengig av den publiserte auksjonskalenderen. Dette gir utsteder fleksibilitet til å gjennomføre syndikeringen når markedsforholdene synes gunstige. Tilretteleggerne vil kontakte investorer både i Norge og utlandet for å kartlegge interessen for å kjøpe obligasjonen som skal utstedes. Det endelige utstedelsesvolumet bestemmes i løpet av prosessen. I motsetning til ved en auksjon der endelig pris er ukjent på forhånd, vil investorene i en syndikering bli fortløpende informert om pris. Tilretteleggerne får et honorar for arbeidet med utstedelsen.

Tilbakekjøp

Staten kjøper tilbake obligasjoner som har mindre enn ett år til forfall. Tilbakekjøp kan foretas ved auksjon eller på anmodning fra en primærhandler. Auksjoner foretas med flerprisauksjon. Ved flerprisauksjon betaler alle budgivere som får tildeling, den prisen de har budt ved hvert enkelt bud i auksjonen.

Tilbakekjøpsauksjoner vil bli kunngjort på Oslo Børs NewsWeb senest to børsdager før auksjonen finner sted.
Se vilkår for tilbakekjøp

Sist endret 20. januar 2023 13:00
Sist endret 20. januar 2023 13:00