Norges Bank

Utstedelser og tilbakekjøp

Staten utsteder to typer statspapirer: statskasseveksler og statsobligasjoner. Staten låner kun i norske kroner og har ikke gjeld i utenlandsk valuta.

Staten utsteder statspapirer gjennom auksjoner, både når eksisterende statspapirer skal utvides og når nye lån skal utstedes. Nye statsobligasjoner kan også utstedes ved syndikering. I spesielle tilfeller kan statskasseveksler også utstedes ved direkte salg til primærhandlerne. Norges Bank publiserer hvert år en kalender for kommende auksjoner. Auksjoner i veksler skjer på mandager og auksjoner i obligasjoner på onsdager.

Auksjoner

Vilkår

Det er utarbeidet «generelle vilkår» særskilt for statskasseveksler og statsobligasjoner. De generelle vilkårene finnes på siden Regelverk. De generelle vilkår, slik de er fastsatt til enhver tid, gjelder. Deltagelse i auksjonen innebærer aksept av regelverket for norske statspapirer.

Salgsmåte

Veksler og obligasjoner selges i likprisauksjon gjennom auksjonsplattformen hos Bloomberg. Mer om salgsmåter finnes på siden Regelverk. Investorer kan legge inn bud i auksjonen kun gjennom primærhandlerne i norske statspapirer, jf. primærhandleravtalene for statskasseveksler og statsobligasjoner, se annenhåndsmarkedet. Auksjonen holdes mellom kl. 10.15 og 11.00 på auksjonsdagen.

Kunngjøring

Både auksjonen og resultatet kunngjøres på Oslo Børs NewsWeb og på Norges Banks internettside www.statsgjeld.no. Detaljer om den enkelte auksjon publiseres kl. 12.00 to virkedager før auksjonen holdes. Resultatet kunngjøres kl. 11.05 på auksjonsdagen

Oppgjør

Primærhandlerne som får tildeling, skal registrere handelen i Verdipapirsentralen ASA (VPS) på auksjonsdagen slik at oppgjøret kan gå i verdipapiroppgjøret (VPO). Ved for sent innbetalt beløp påløper det forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.

Syndikering

Når et lån legges ut ved syndikering, inviterer Norges Bank et utvalg av banker – syndikatet – til å kontakte investorer både i Norge og utlandet for å kartlegge interessen for å kjøpe obligasjonen som utstedes. I motsetning til ved en auksjon der endelig pris er ukjent på forhånd, vil investorene i en syndikering bli fortløpende informert om pris og volum. Syndikering gjennomføres når markedsforholdene ligger til rette for det og uavhengig av den publiserte auksjonskalenderen.

Tilbakekjøp

Staten kjøper tilbake obligasjoner som har mindre enn ett år til forfall. Tilbakekjøp kan foretas ved auksjon eller på anmodning fra en primærhandler. Auksjoner foretas med flerprisauksjon. Tilbakekjøpsauksjoner vil bli kunngjort på Oslo Børs NewsWeb senest to børsdager før auksjonen finner sted.

Les mer om vilkårene for tilbakekjøp

Sist endret 1. april 2020 07:00
Sist endret 1. april 2020 07:00