Norges Bank

Statistikk - statsgjeld

Daglige kurser og renter for hvert enkelt statslån

Norges Bank publiserer hver dag etter kl. 16:15 de beste sluttkurser og –renter for hvert enkelt statslån (statskasseveksler og statsobligasjoner).

Disse sluttkursene og –rentene baserer seg på primærhandlernes kursstillelse i henhold til primærhandleravtalen. Det publiseres både kjøps- og salgsrenter som er effektive renter («yield to maturity»).
Kurser og renter for de norske statspapirene

Nullkupongrenter beregnet på statspapirene

Norges Bank publiserer hver dag etter kl. 09:00 nullkupongrentene med løpetidene 6, 9 og 12 måneder, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 år.

De enkelte nullkupongrentene eller kurven som fremkommer fra disse rentene, er ofte referert til som rentenes terminstruktur. Nullkupongrentekurven gir en entydig sammenheng mellom effektiv rente («yield to maturity») og tid til forfall, og er ikke påvirket av at de enkelte obligasjonslånene er utstedt med ulike kuponger. Norges Bank beregner nullkupongrentene ved hjelp av en parametrisk metode utviklet av Nelson og Siegel og senere videreutviklet av Svensson.
Tall for nullkupongrenter

Utstedelse av lån

Veksler og obligasjoner legges ut ved auksjon på datoer som fremgår av auksjonskalenderen. Auksjonen avsluttes kl 11.00 og resultatet kunngjøres kl 11.05.
Resultater fra utleggelser

Omsetning av veksler og obligasjoner

Primærhandlerne rapporterer hver dag alle kjøp og salg av statspapirer til Norges Bank. Den 10. i hver måned offentliggjøres tall for omsetningen basert på rapporteringen. Tallene kan fordeles på instrumenttype, lån, motpartstype og motpartens geografiske tilhørighet. 
Omsetning i annenhåndsmarkedet

Nøkkeltall

Hvert kvartal offentliggjøres tall for statens utestående gjeld, årlig emisjonsvolum til markedet, rentebindingstid for statsgjelden og utestående rentebytteavtaler.
Nøkkeltall (xlsx) 

Hvert år publiseres anslag for låneopptak i statsobligasjoner (pdf, 2022).

Utestående statsobligasjoner

ISIN Lån Børsid. Lånets
datering
Forfalls-
dato
Kupong Utestående volum,
NOK mill.
Statens egenbeholdning,
NOK mill.
NO0010646813NGB 05/2023NST 47524.05.201224.05.20232,0074 4576 000
NO0010705536NGB 03/2024NST 47614.03.201414.03.20243,0070 0006 000
NO0010732555NGB 03/2025NST 47713.03.201513.03.20251,7560 0006 000
NO0010757925NGB 02/2026NST 47819.02.201619.02.20261,5047 0006 000
NO0010786288NGB 02/2027NST 47917.02.201717.02.20271,7545 0006 000
NO0010821598NGB 04/2028NST 48026.04.201826.04.20282,0041 0006 000
NO0010844079NGB 09/2029NST 48106.03.201906.09.20291,7542 0006 000
NO0010875230NGB 08/2030NST 48219.02.202019.08.20301,37558 0006 000
NO0010930522NGB 09/2031NST 48317.02.202117.09.20311,2539 0006 000
NO0012440397NGB 05/2032NST 48416.02.202218.05.20322,12538 0006 000
NO0012712506NGB 10/2042NST 48506.10.202206.10.20423,516 0006 000
            530 45766 000

Utestående statskasseveksler

ISIN Lån Børsid. Lånets
datering
Forfalls-
dato
Kupong Utestående volum,
NOK mill.
Statens egenbeholdning,
NOK mill.
NO0011166407NTB 12/2022NST 5715.12.202121.12.2022018 0006 000
NO0012460023NTB 03/2023NST 5816.03.202215.03.2023021 6506 000
NO0012539073NTB 06/2023NST 5915.06.202221.06.2023013 0006 000
NO0012697723NTB 09/2023NST 6021.09.202220.09.2023014 0006 000
            66 65024 000