Norges Bank

Annenhåndsmarkedet

Norske statspapirer er fritt omsettelige i markedet. De handles på flere elektroniske handelsplattformer og over telefon. Statspapirene er notert på Oslo Børs.

Primærhandlere

For å fremme likviditeten i det norske statspapirmarkedet har Norges Bank inngått avtaler med noen banker om å være primærhandler i veksler og obligasjoner. Primærhandlerne har enerett og plikt til å delta i alle auksjonene av statspapirer. De er også forpliktet til kontinuerlig å stille kurser i alle statslånene i det norske markedets åpningstid («market making») og til å fremme interessen for norske statspapirer.

Disse meglerforetakene er primærhandlere for statsobligasjoner og statskasseveksler:

  • Danske Bank
  • DNB
  • Nordea
  • Skandinaviska Enskilda Banken

Norske og utenlandske meglerfirmaer/investeringsbanker med konsesjon fra respektive lands tilsynsmyndigheter kan søke om å bli primærhandler i norske statspapirer. For å bli primærhandler må det undertegnes særskilte primærhandleravtaler for statskasseveksler og statsobligasjoner, samt en rammeavtale for inngåelse av gjenkjøpsavtaler.

Søknad sendes til debtmanagement@norges-bank.no. Norges Bank vil gjennomføre en «know your counterparty»-prosess før avtalene undertegnes.

Utlån av verdipapirer

Primærhandlerne har mulighet til å låne statspapirer ved å inngå gjenkjøpsavtaler med Norges Bank i samtlige utestående statspapirer, både veksler og obligasjoner. Disse avtalene innebærer at primærhandlerne midlertidig kan kjøpe statspapirer fra statens egenbeholdning med en samtidig avtale om tilbakesalg. Gjenkjøpsavtalene gjennomføres som buy/sellback-transaksjoner mot at primærhandlerne stiller sikkerhet i form av innskudd på statens konto i Norges Bank. De mottar en rente på denne kontantsikkerheten.

Gjenkjøpsordningen er et trinnsystem. Det første trinnet gir primærhandlerne anledning til å låne to milliarder kroner i hvert statspapir, der renten på kontantsikkerheten er 10 basispunkter lavere enn styringsrenten. I trinn 2 kan primærhandlerne låne ytterligere to milliarder kroner i hvert statspapir, men da vil renten på kontantsikkerheten være 100 basispunkter lavere enn styringsrenten.

Gjennom gjenkjøpsavtalene er primærhandlerne sikret at de alltid kan levere et statspapir som en investor etterspør i annenhåndsmarkedet.

Primærhandlerne må inngå en egen rammeavtale om gjenkjøpsavtaler.

Kurser og renter

Norges Bank publiserer hver dag etter kl. 16:15 de beste sluttkurser og –renter for hvert enkelt statslån (statskasseveksler og statsobligasjoner).

Omsetning

Primærhandlerne rapporterer på daglig basis alle kjøp og salg av statspapirene til Norges Bank. Alle rapporterte transaksjoner blir registrert med motpartens geografiske tilhørighet og hva slags investor motparten er.

Sist endret 1. juni 2022 14:00
Sist endret 1. juni 2022 14:00