Norges Bank

Regelverk

Etter sentralbankloven § 3-7 skal Norges Bank yte staten tjenester ved opptak av statslån og forvaltning av statsgjeld. Banken skal med grunnlag i et mandat gitt av Finansdepartementet dekke statens lånebehov, slik dette er definert av departementet, samt forvalte utestående statsgjeld.

Mandat for forvaltningen

Etter mandatet skal Norges Bank utstede statsgjeld og inngå finansielle kontrakter innenfor statsgjeldsforvaltningen i Finansdepartementets navn og for departementets regning og risiko. Målet for forvaltningen er å dekke statens lånebehov til lavest mulige kostnader. Det skal tas hensyn til statens renterisiko og til at det bør finnes en likvid rentekurve for statspapirer ut til ti års løpetid.

Finansdepartementet setter hvert år rammer for hvor mye som kan lånes ved utstedelse av veksler og obligasjoner, samt et krav om at statens kontantbeholdning til enhver tid skal være over et visst minstebeløp.

Departementet har gitt Norges Bank en rekke fullmakter for forvaltningen av statsgjelden. Banken har blant annet fullmakt til å utstede statskasseveksler og statsobligasjoner og til å disponere statens egenbeholdning av statspapirer til pleie av annenhåndsmarkedet. Banken har videre fullmakt til forhandle, inngå eller endre ISDA-avtaler på vegne av Finansdepartementet og til å inngå rentebytteavtaler.

Norges Bank opptrer som kontofører i Verdipapirsentralen ASA (VPS) på vegne av Finansdepartementet.

Lånevilkår

Staten utsteder to typer statspapirer: statskasseveksler og statsobligasjoner.

Det er laget generelle vilkår for henholdsvis veksler og obligasjoner som gir en oversikt over betingelsene ved utstedelse av statspapirene.

For statsobligasjoner utarbeides det i tillegg særskilte vilkår for hver obligasjonsserie som utstedes.

Når et lån legges ut ved syndikering, lages det et eget «Information memorandum».

Utstedelse og tilbakekjøp

Statspapirene legges ut ved auksjoner eller syndikering. Primærhandlerne har enerett, men også plikt, til å delta på auksjoner av norske statspapirer. Det betyr at primærhandlerne legger inn bud i en auksjon på vegne av interesserte kunder og seg selv. Bud skal avgis på markedsmessige vilkår.

Vilkårene ved syndikering vil fremgå av dokumenter som kunngjøres i forbindelse med låneopptaket.

Staten kjøper tilbake obligasjoner som har mindre enn ett år til forfall. Det er fastsatt egne vilkår for slike tilbakekjøp.

Primærhandlersystemet

Primærhandleravtalen regulerer primærhandlernes rettigheter og plikter. Det inngås egne avtaler for statskasseveksler og statsobligasjoner. Avtalene løper til de sies opp av en av partene.

Nærmere bestemmelser om blant annet budgivning i auksjoner, kursstillelse i annenhåndsmarkedet og vilkår om gjenkjøpsavtaler er tatt inn egne vedlegg til avtalene. Disse vedleggene kan endres med 45 dagers varsel.

Primærhandlerne har mulighet til å låne statspapirer ved å inngå gjenkjøpsavtaler i samtlige utestående statspapirer, både veksler og obligasjoner. Primærhandlerne må inngå en egen rammeavtale  om dette.

Se avtaler for primærhandlerne

Sist endret 7. juni 2022 14:40
Sist endret 7. juni 2022 14:40