Norges Bank

Mandat for forvaltningen av statsgjeld

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2019 med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 31 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 3-7 første punktum.

Kapittel 1: Alminnelige bestemmelser

§ 1-1. Norges Banks forvaltningsoppdrag

(1) Norges Bank (banken) utsteder statsgjeld og inngår finansielle kontrakter innenfor statsgjeldsforvaltningen i Finansdepartementets (departementet) navn.

(2) Banken skal forvalte porteføljen av alle utestående gjeldsinstrumenter og inngåtte finansielle kontrakter (låneporteføljen) for departementets regning og risiko etter bestemmelsene i dette mandatet og bestemmelser gitt i medhold av § 7-2.

(3) Transaksjoner knyttet til statsgjeldforvaltningen skal bokføres i statsregnskapet.

(4) Banken skal følge reglement for økonomistyring i staten ved forvaltning av låneporteføljen.

§ 1-2. Målsetting

Målsettingen for forvaltningen av låneporteføljen er å dekke statens lånebehov til lavest mulige kostnader innenfor rammene som følger av dette mandatet.

§ 1-3. Bankens rådgivningsplikt og uttalelsesrett

(1) Banken skal gi departementet råd om behov for endringer i mandatet. Slike råd kan gis av eget tiltak eller etter anmodning fra departementet.

(2) Banken skal ha anledning til å uttale seg før det foretas vesentlige endringer i mandatet eller i utfyllende bestemmelser gitt i medhold av § 7-2, og skal ha varsel i rimelig tid forut for fastsettelse av endringene.

§ 1-4. Interessekonflikter

Banken skal søke å unngå interessekonflikter mellom forvaltningen av låneporteføljen og bankens øvrige virksomhet. Eventuelle interessekonflikter mellom forvaltningen av låneporteføljen og bankens øvrige virksomhet skal identifiseres og håndteres på en forsvarlig måte.

§ 1-5. Eksterne tjenesteytere (utkontraktering)

(1) Banken kan utkontraktere operasjonelle funksjoner, jf. forskrift 17. desember 2009 nr. 1630 om risikostyring og internkontroll i Norges Bank § 5.

(2) Banken skal ha retningslinjer for når utkontraktering kan finne sted.

§ 1-6. Eksterne relasjoner

(1) Banken har et generelt ansvar for eksterne relasjoner i forbindelse med forvaltning av låneporteføljen, herunder deltakelse i internasjonale fora.

(2) Banken har ansvaret for kontakt med kredittvurderingsbyråer. Departementet kan bidra i kredittvurderingsprosessen ved behov. Departementet avgjør om det skal betales for kredittvurderingstjenester.

(3) Banken har ansvaret for markedskontakt som kontakt med banker, meglere og investorer, og for deltakelse på ulike typer arrangementer som anses som markedsføring.

Kapittel 2: Gjennomføring av den operasjonelle forvaltningen

§ 2-1. Lånestrategi

Banken skal utarbeide en lånestrategi som beskriver hvordan banken vil oppnå målsettingen gitt i § 1-2.

§ 2-2. Låneprogram

(1) Stortingets vedtak om fullmakter etter behandling av lånefullmaktsproposisjonen setter rammer for låneprogrammet.

(2) Banken skal dekke statens finansieringsbehov slik dette defineres av departementet.

(3) Banken skal fordele opplåningen gjennom året slik at departementet har et minstebeløp fastsatt av departementet innestående på sin konto i banken.

(4) Banken skal sørge for at statens egenbeholdning av statspapirer er tilstrekkelig for markedspleie.

(5) Innen budsjettårets start skal banken legge fram et låneprogram for departementet. Programmet skal beskrive planlagt opplåning og inneholde en kalender for utstedelser.

§ 2-3. Salg av statspapirer

Banken kan velge metode for salg av statsobligasjoner og statskasseveksler.

§ 2-4. Tilbakekjøp av statsobligasjoner

Banken kan foreta tilbakekjøp av statsobligasjoner.

§ 2-5. Statens egenbeholdning av statspapirer

Banken disponerer statens egenbeholdning av statspapirer jf. § 2-2 fjerde ledd, til pleie av annenhåndsmarkedet.

Kapittel 3: Rammer for forvaltningen og krav til risikostyring

§ 3-1. Tillatte instrumenter og finansielle kontrakter

(1) Banken kan gjennomføre opplåning ved at det utstedes statsobligasjoner og statskasseveksler. I tillegg kan det benyttes rentebytteavtaler og tilsvarende derivatavtaler, jf. § 3-8.

(2) Ved pleie av annenhåndsmarkedet kan det inngås gjenkjøpsavtaler med statens egenbeholdning av statspapirer.

§ 3-2. Årlige rammer fastsatt av departementet

Departementet skal innen en uke etter at Stortinget har fattet vedtak om lånefullmakter for budsjettåret fastsette årlige rammer for forvaltningen, herunder en øvre grense for brutto opplåningsvolum og minstekrav til rentebindingstid på låneporteføljen.

§ 3-3. Referansekurve i statspapirer

Banken skal søke å vedlikeholde en rentekurve for statspapirer med løpetid opptil 10 år som kan tjene som referanse for prising i obligasjonsmarkedet.

§ 3-4. Refinansieringsrisiko

Banken skal søke å begrense refinansieringsrisikoen i låneporteføljen. Lånestrategien skal utformes med sikte på at mindre enn 25 pst. av utestående statsobligasjoner kan forfalle hvert år.

§ 3-5. Bruk av rentebytteavtaler

(1) Banken kan benytte rentebytteavtaler for å styre rentebindingstiden til låneporteføljen.

(2) Utestående volum av rentebytteavtaler skal ikke overstige utestående volum av statsobligasjoner. Utestående volum av statsobligasjoner omfatter i denne sammenheng også statens egenbeholdning av statsobligasjoner.

§ 3-6. Motpartseksponering

(1) Banken skal fastsette prinsipper for måling og styring av motpartseksponering.

(2) Banken skal ha betryggende rutiner og systemer for utvelgelse og evaluering av motparter. Banken skal fastsette maksimumsrammer for eksponering, minstekrav til kredittvurdering og standarder for sikkerhetsstillelse, håndtering av sikkerheter og ordninger for motregning. Samlet motpartseksponering skal beregnes i henhold til internasjonalt anerkjente metoder.

(3) Banken kan inngå og endre ISDA-avtaler i departementets navn.

§ 3-7. Måling og styring av operasjonell risiko

(1) Banken skal nærmere definere og avgrense innholdet i begrepet operasjonell risiko.

(2) Operasjonelle risikofaktorer skal identifiseres, vurderes etter sannsynlighet og konsekvens, overvåkes og håndteres.

§ 3-8. Godkjennelse av instrumenter og salgsmetoder

(1) Banken skal godkjenne alle finansielle instrumenter som benyttes i forvaltningen av låneporteføljen. Banken kan kun godkjenne instrumenter som er tillatt etter § 3-1.

(2) Banken skal godkjenne alle metoder som benyttes for salg av statspapirer, jf. § 2-3.

(3) Bankens godkjenning skal avhenge av at instrumentet eller salgsmetoden bidrar til en effektiv gjennomføring av forvaltningsoppdraget, og at banken kan sikre styring, kontroll og oppfølging av all relevant markeds- og kredittrisiko samt operasjonell risiko.

(4) Godkjenningen skal dokumenteres.

Kapittel 4: Rapportering

§ 4-1. Periodiske rapporter

(1) Banken skal utarbeide offentlige kvartals- og årsrapporter om forvaltningen av statsgjelden. Ved utarbeidelsen skal det legges til grunn at det skal være størst mulig åpenhet om forvaltningen innenfor de rammer som settes av en forsvarlig gjennomføring av forvaltningsoppdraget.

(2) Rapportene skal beskrive utnyttelsen av rammene gitt i § 3-2, § 3-4, § 3-5, samt beskrive håndteringen av risikoene beskrevet i § 3-6 og § 3-7. Rapportene skal inneholde en oversikt over utestående statsgjeld, en utfyllende oversikt over gjennomførte utstedelser og tilbakekjøp med oppnådde betingelser, og en oversikt over inngåtte rentederivatavtaler (med betingelser) samt durasjon, rentebindingstid og løpetid for porteføljen av statspapirer, rentederivater og samlet.

§ 4-2. Offentliggjøring

(1) Lånestrategi, jf. § 2-1, skal publiseres av banken.

(2) Låneprogrammet, jf. § 2-2, skal publiseres av banken.

(3) Analyser og rapporter som utarbeides av banken til bruk i statsgjeldforvaltningen, skal være offentlige med mindre de inneholder taushetsbelagte opplysninger eller publisering vil gjøre det vanskeligere for banken å gjennomføre forvaltningen eller oppnå de gitte målene.

Kapittel 5: Forvaltningskostnader

§ 5. Kostnadsdekning

Kostnadene ved forvaltningen av statsgjelden dekkes av banken.

Kapittel 6: Forholdet mellom departementet og banken

§ 6-1. Orienteringsplikt

(1) Banken skal orientere departementet om vesentlige forhold i forvaltningen. Orientering skal skje uten ugrunnet opphold etter at forholdet som utløser orienteringsplikten, har oppstått.

(2) Banken skal gi departementet de opplysninger departementet ber om, herunder opplysninger til selskap som bistår departementet i vurderingen av bankens forvaltning av låneporteføljen. Data skal kunne leveres i maskinlesbar form.

§ 6-2. Bankens plikter ved overskridelse av rammer for forvaltningen

(1) Dersom rammene som følger av dette mandatet blir overskredet, skal banken uten ugrunnet opphold foreta en vurdering av hvordan forvaltningen kan bringes innenfor rammene på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte.

(2) Departementet skal orienteres ved vesentlige brudd på rammene som følger av dette mandatet.

§ 6-3. Regelmessige møter

Det skal regelmessig avholdes møter mellom departementet og banken. Møtene finner sted etter innkalling fra departementet. Som grunnlag for departementets forberedelse til møtene skal banken oversende utkast til rapporter nevnt i § 4-1. Banken skal også regelmessig fremlegge analyser av lønnsomhet og risiko i inngåtte transaksjoner samt vurderinger av måloppnåelse.

Kapittel 7: Adgang til å fravike og gi utfyllende bestemmelser samt ikrafttredelse

§ 7-1. Adgang til å fravike bestemmelsene

Departementet kan i særlige tilfeller tillate banken å fravike bestemmelsene i dette mandatet.

§ 7-2. Adgang til å gi utfyllende bestemmelser

Departementet kan fastsette retningslinjer som utfyller bestemmelsene i dette mandatet.

§ 7-3. Ikrafttredelse

Bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2020. Mandat 2. oktober 2014 nr. 1828 for forvaltningen av statsgjeld oppheves 1. januar 2020.

Sist endret 13. januar 2020 13:00
Sist endret 13. januar 2020 13:00