Norges Bank

Utfyllende Etiske regler for ansatte innenfor sentralbanksjefens ansvarsområde

Vedtatt av: Sentralbanksjefen 25. juni 2020. Sist endret: 25. juni 2020 med virkning fra 15. august 2020.

Disse etiske reglene for ansatte innenfor sentralbanksjefens ansvarsområde utfyller Etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank (vedtatt av hovedstyret 19. oktober 2011, sist endret 24. juni 2020).

1. Forord og formål

Norges Bank er som sentralbank og forvalter av Statens pensjonsfond utland gitt stor myndighet og tillit. Det er viktig å verne om bankens omdømme og bidra til at alle ansatte har høy etisk bevissthet og integritet.

Norges Bank utfører viktige samfunnsoppgaver og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Banken treffer beslutninger med stor betydning for næringslivet og private husholdninger, og forvalter taushetsbelagt informasjon som kan påvirke markedsforhold. Banken kjøper varer og tjenester for store beløp.

Etiske regler skal bidra til at det skapes en felles holdning til etiske problemstillinger blant ansatte.

Formålet med de etiske reglene er å sikre at ansatte utfører sine oppgaver på en saklig og uavhengig måte og at de ansatte opptrer lojalt overfor Norges Bank som arbeidsgiver. Prinsippene skal også ivareta et godt omdømme og allmenhetens tillit til Norges Bank.

Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å bidra til at Norges Banks omdømme blir ivaretatt. Dette innebærer et krav om å opptre etisk forsvarlig samt å avstå fra ulovlige handlinger som korrupsjon, bedrageri, underslag mv. og annen tjenesteforsømmelse som kan svekke bankens anseelse. Ansatte må også avstå fra handlinger, selv om de er lovlige, dersom dette kan skade bankens omdømme.

Etikk er samtidig mer enn påbud og forbud nedfelt i lover og forskrifter. Etikk handler også om holdninger og de valg vi tar. Det er verken mulig eller ønskelig å regulere alle tenkelige problemstillinger som oppstår.  Det er et mål at disse utfyllende etiske regler skal ligge til grunn ved håndtering av slike spørsmål.

2. Forretningsskikk

Norges Bank skal i sin virksomhet holde en høy etisk standard, respektere menneskerettighetene, opptre samfunnsansvarlig og etterleve gjeldende lover og regler.

 Norges Bank godtar ikke noen form for diskriminering, trakassering eller mobbing av egne ansatte eller andre som er involvert i Norges Banks virksomhet. Banken aksepterer ingen krenkelser av menneskeverdet i forbindelse med tjenesten. Diskriminering omfatter all usaklig forskjellsbehandling på grunnlag av rase, kjønn, alder, funksjonshemming, seksuell legning, religion, politisk oppfatning, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller andre lignende forhold som er i strid med prinsippet om likestilling. Noen ganger kan det likevel være lovlig og forsvarlig å bruke positiv særbehandling for å oppnå likestilling og mangfold.

 Norges Bank aksepterer ikke noen form for korrupsjon, hverken fra ansatte, bankens leverandører eller andre avtale– og tredjeparter. Korrupsjon svekker etiske og moralske verdier, og er en trussel mot rettsstaten, grunnleggende menneskerettigheter og demokratiet. Videre skaper korrupsjon forskjellsbehandling, hindrer sosial rettferdighet og undergraver redelig konkurranse.

Risikoen for korrupsjon i Norges Bank er primært knyttet til at noen krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i kraft av sin stilling, enten som ansatt i banken, ekstern konsulent, leverandør eller som underleverandør. Korrupsjonsrisiko skal håndteres som en integrert del av virksomhetsområdenes rammeverk for risikostyring.

3. Definisjoner

 ”Finansielle instrumenter” defineres på samme måte som i verdipapirhandelloven § 2-2 første ledd.[i]

"Nærstående" defineres på samme måte som i verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 1, 2 og 4[ii].

«Foretak i finansiell sektor» skal forstås på samme måte som i § 2 andre ledd i «forskrift 16.1.2020 nr. 53 om gjennomføring av opplysningsplikt etter § 5-3 i sentralbankloven»[iii].

«Forretningsforbindelser» er eksterne forbindelser som banken har når den utøver sin virksomhet.

Regler som gjelder for «avdelingens direktør» gjelder for avdelingsdirektører og direktør som rapporterer direkte til sentralbanksjefen.

4. Hvem som omfattes

Etiske regler gjelder for fast og midlertidig ansatte innenfor sentralbanksjefens ansvarsområde i Norges Bank. For sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene gjelder reglene så langt de passer som supplement til Habilitetsregelverket fastsatt av Finansdepartementet.

For deltidsansatte og for bankens leverandører fastsettes i arbeidsavtaler og oppdragsavtaler hvilke deler av det etiske regelverket som skal gjelde. Etiske regler bør særlig vurderes i forbindelse med avtaler om innleie av arbeidskraft og konsulenter, og ved utkontraktering av bankens virksomhet. Juridisk direktør fastsetter nærmere retningslinjer om gjennomføringen av dette ledd.

5. Generelle prinsipper

Alle ansatte har et ansvar for å opptre etisk forsvarlig og å ha høy etisk bevissthet for øvrig.

Ansatte plikter å opptre lojalt overfor Norges Bank og dens beslutninger.

Ansatte skal utføre sitt arbeid med høy integritet og søke høy faglig standard.

Ansatte skal bruke Norges Banks ressurser nøkternt og effektivt.

Ansatte oppfordres til å bidra til åpenhet og god kommunikasjon i Norges Bank. Ansatte oppfordres til å rapportere forhold som kan utgjøre et brudd på disse Etiske regler eller andre lover og regler mv. som gjelder for virksomheten. Dersom den ansatte ikke ønsker å rapportere forhold til sin nærmeste overordnede eller i linjen over eller til Etterlevelsesfunksjonen, kan det rapporteres gjennom alternative interne varslingskanaler (whistleblowing).

6. Taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for Norges Bank, plikter å hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til det han eller hun i tjenesten får vite om bankens eller andres forretningsmessige forhold eller noens personlige forhold, jf sentralbankloven § 5-2.

7. Ansattes egenhandel

7.1 Generelt

Begrepet egenhandel omfatter handler for egen regning og handler som den ansatte foretar for regning av andre, inkludert nærstående (se punkt 3).

Ansatte kan handle privat i finansielle instrumenter, valutaprodukter og fastrenteprodukter innenfor gjeldende lover, forskrifter og de begrensningene og kravene som følger av interne styringsdokumenter.

Ved egenhandel må ansatte alltid forsøke å unngå å skade Norges Banks omdømme. Ansatte må utvise forsiktighet selv om en transaksjon ikke er forbudt etter dette regelverket. Det gjelder for eksempel ved eventuell handel med kryptovaluta.

Egenhandelsreglene gjelder selv om handel skjer gjennom et aksjeselskap eller annen selskapsform når den ansatte deltar i investeringsbeslutningene.

7.2 Bindingstid

Ansatte kan ikke selge, innløse eller refinansiere finansielle instrumenter, valutaprodukter eller fastrenteprodukter (typisk fastrenteinnskudd eller -lån) før det har gått tolv uker fra ervervet. Tilsvarende bindingstid gjelder for transaksjoner i Exchange Traded Funds (ETF) og Exchange Traded Notes (ETN)[1].

For egenhandel gjennom avtaler om aktiv forvaltning der den ansatte ikke treffer beslutning om enkeltinvesteringer, gjelder ingen bindingstid. Det er heller ikke bindingstid for å endre slike avtaler. Handleforbudet etter punkt 7.5 første og annet ledd gjelder ikke for avtaler om aktiv forvaltning.

Enkelte produkter gir mulighet for å bestemme hvilke finansielle instrumenter det skal handles i under avtalen, for eksempel Unit Link-produkter samt enkelte avtaler om aktiv forvaltning Dersom direktehandel i instrumentet ville vært underlagt bindingstid, gjelder tilsvarende bindingstid når instrumentet etter den ansattes beslutning handles som del av avtalen, jf. også punkt 7.3 om rapporteringsplikt.

For andeler i verdipapirfond gjelder ingen bindingstid eller rapporteringsplikt.

Utenlandske ansatte kan ha pensjonsavtaler og spareavtaler som inkluderer investeringer i finansielle instrumenter uten at dette medfører bindingstid eller rapporteringsplikt. Det er en forutsetning at de aktuelle finansielle instrumentene ikke er i norske kroner.

Med valutaprodukter menes lån i fremmed valuta. Videre omfattes valutahandel der det viktigste underliggende formål er spekulasjon i valutakursendring eller renteendring. Typiske eksempler på dette er kjøp av valuta som skal beholdes som innskudd eller lignende, og ikke er ment for konkrete kjøp eller annen "bruk".

Bindingstiden for valuta gjelder dermed for eksempel ikke nødvendig veksling i forbindelse med reiser, studier eller flytting mellom land med ulik valuta, kjøp og salg av fritidseiendom eller verdigjenstander i utlandet, netthandel i fremmed valuta samt dekning av løpende forpliktelser eller avkastning i valuta. Slike handler regnes ikke som valutaprodukter. Handler i valutasikrede verdipapirfond regnes heller ikke som valutaprodukter.

Utenlandske ansatte kan ha lån og innskuddskonti i hjemlandets valuta uten at dette omfattes av bestemmelsene om bindingstid og rapporteringsplikt. For utenlandske ansatte ved utekontorene gjelder tilsvarende for lån og innskuddskonti i utekontorets valuta.

Utenlandske ansatte ved utekontorene kan ha fastrentelån og fastrenteinnskudd i utekontorets hjemland uten at dette anses som et fastrenteprodukt, så fremt lånet eller innskuddet ikke er i norske kroner.

Etterlevelsesfunksjonen kan beslutte unntak fra reglene om fastrenteprodukter og valutaprodukter der det anses ubetenkelig.

Bindingstiden gjelder separat for hvert erverv i situasjoner hvor det samme finansielle instrumentet eller den samme valutasorten er ervervet i flere omganger. Bindingstiden gjelder ikke for egenhandel foretatt før tiltredelsestidspunktet i Norges Bank.

7. 3 Rapporteringsplikt

Når en handel er underlagt bindingstid, se punkt 7.2, skal den straks (senest innen utløpet av to virkedager etter gjennomføring av transaksjonen) rapporteres til Etterlevelsesfunksjonen. Etterlevelsesfunksjonen innhenter ved behov vurdering fra og gir nødvendig informasjon til nærmeste leder.

Rapporteringsplikten inntrer ved gjennomføring av transaksjonen (handelsdato), ikke ved innleggelse av kjøps- eller salgsordre. Transaksjonen regnes som gjennomført når bindende avtale er inngått, selv om eventuelt oppgjør (valuteringsdato) skjer i ettertid. Rapporteringen skal utføres innen fristen selv om ikke all dokumentasjon er tilgjengelig.

Også ved tegning av aksjer inntrer rapporteringsplikten når bindende avtale er kommet i stand, dvs. når tegnede aksjer er besluttet tildelt. Det kan ved aksjetegning noen ganger være praktisk krevende å rapportere tildelingen innen utløpet av to virkedager, og Etterlevelsesfunksjonen kan i slike tilfeller godkjenne senere rapportering der det anses ubetenkelig.

Rapporten skal gis i det elektroniske meldesystemet, og dokumentasjon på transaksjonen (for eksempel sluttseddel) skal vedlegges. Dersom det elektroniske meldesystemet ikke er tilgjengelig, skal transaksjonen midlertidig meldes til Etterlevelsesfunksjonen på annen måte, fortrinnsvis per e-post.

Avtaler og endring av avtaler om aktiv forvaltning skal rapporteres til Etterlevelsesfunksjonen. Ansatte skal på forespørsel fra Etterlevelsesfunksjonen også gi utfyllende opplysninger om beholdninger som er under aktiv forvaltning.

For leder av Etterlevelsesfunksjonen (Chief Compliance Officer) skal egenhandel som er underlagt bindingstid, forhåndsgodkjennes av Juridisk direktør.

7. 4 Kursrelevante opplysninger

En ansatt kan aldri kjøpe, etablere, selge, legge inn handelsordre, innløse eller refinansiere finansielle instrumenter, valutaprodukter eller fastrenteprodukter, hvis den ansatte har - eller har tilgang til - informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig om omstendigheter som kan påvirke kursforholdene for de aktuelle instrumenter eller produkter, jf. også punkt 8 om innsideinformasjon mv.

7.5 Særlige begrensninger for ledergruppen og for ansatte med innsyn i enkeltfinansforetak, renteprosessen mv.

Sentralbanksjefen, visesentralbanksjefene og andre ansatte med innsyn i renteprosessen eller prosessen med råd om motsyklisk kapitalbuffer kan ikke uten skriftlig samtykke fra Etterlevelsesfunksjonen kjøpe, etablere, selge, legge inn handelsordre, innløse eller refinansiere valutaprodukter, fastrenteprodukter eller finansielle instrumenter i norske kroner[2] de siste 21 kalenderdager før dagen for offentliggjøring av rentebeslutningen og beslutningsgrunnlaget for rådet om motsyklisk kapitalbuffer, eller  frem til rådet er offentliggjort.

Medlemmene i sentralbankvirksomhetens ledergruppe, andre direktører som rapporterer til sentralbanksjefen samt ansatte som vil kunne ha tilgang til fortrolig informasjon om enkeltfinansforetak[3], kan ikke erverve eller avhende norske omsettelige verdipapirer (jf. definisjon i kap. 2 i verdipapirhandelloven) som er utstedt av foretak i finansiell sektor, eller derivater til slike. Det er anledning til å handle verdipapirfondsandeler, men likevel slik at verdipapirfond innen finansiell sektor skal ha en bredt sammensatt portefølje på ervervstidspunktet. Forbudet i dette avsnittet er ikke til hinder for at aktuelle ansatte erverver verdipapirer ved arv eller skifte. Etterlevelsesfunksjonen kan i særskilte tilfeller beslutte unntak for verdipapirer aktuelle ansatte innehar ved tidspunktet for ikrafttredelse av endringer i det interne regelverket. Etterlevelsesfunksjonen kan beslutte tilsvarende unntak for verdipapirer aktuelle ansatte innehar når de begynner i en stilling som omfattes av handleforbudet.

Handleforbudet i første og annet ledd gjelder ikke ved transaksjoner hvor den enkelte ikke foretar noen selvstendig beslutning, slik som ved arv, gave, skifte, innløsning av aksjer ved nedskrivning, tvangsinnløsning, tvangssalg, tvungen konvertering, innfrielse av obligasjoner eller lignende. Det samme gjelder ved selskapshendelser som fusjon, fisjon, aksjesplitt og aksjespleis, «tvungen» tildeling av utbytteaksjer og tilsvarende. Handleforbudet er heller ikke til hinder for normal utøvelse av tidligere inngått opsjons- eller terminkontrakt ved kontraktens utløp[4].

Etterlevelsesfunksjonen kan i andre tilfeller beslutte unntak fra bestemmelsene i første og annet ledd der det vurderes som ubetenkelig[5].

Avdelingsdirektører skal til enhver tid føre oversikt over hvilke enheter eller enkeltansatte som er omfattet av begrensningene i bestemmelsene i første og annet ledd. Avdelingsdirektører har ansvar for at ansatte som er ført opp på listen, blir gjort kjent med dette.

7.6 Særlig om ansatte som har innsyn i arbeidet med forvaltning av finansielle instrumenter

Avdelingsdirektøren med ansvar for forvaltning av valutareservene skal føre liste over ansatte og innleide som i sitt arbeid normalt har innsyn i eller arbeider med forvaltning av finansielle instrumenter eller valuta for sentralbankvirksomheten i Norges Bank. Avdelingsdirektøren har også ansvar for at ansatte og innleide som er ført opp på listen, blir gjort kjent med dette. For personer på denne listen er det forbudt:

 • å handle derivater eller i Exchanged Traded Notes (ETN).
 • ved egenhandel i finansielle instrumenter eller valutaprodukter å benytte motparter som regelmessig og i vesentlig omfang yter tjenester til sentralbankvirksomheten med mindre handelen skjer elektronisk og til standardiserte vilkår. Avdelingsdirektøren med ansvar for forvaltning av valutareservene skal sørge for å utarbeide motpartsliste.

Ansatte som i sitt arbeid forvalter porteføljer eller gjennomfører transaksjoner i finansielle instrumenter eller på annen måte treffer beslutninger om finansielle instrumenter, kan ikke foreta egenhandler i de samme finansielle instrumentene som ligger innenfor forvaltningsmandatet.

Andre ansatte som har - eller har tilgang til - opplysninger om Norges Banks beslutninger om handel i finansielt instrument, kan ikke foreta egenhandler i samme type instrument før opplysningen er offentlig.

7.7 Særlig om ansatte som har innsyn i investeringsvirksomheten i NBIM

Ansatte som har innsideinformasjon eller annen konfidensiell selskapsinformasjon om investeringsvirksomheten i NBIM, skal under enhver omstendighet unngå å bruke slik informasjon til egenhandel, til å gi investeringsråd til andre eller gi slik informasjon videre til uvedkommende, jf. også punkt 8.

Etterlevelsesfunksjonen kan fastsatte nærmere retningslinjer.

8. Håndtering av innsideinformasjon og annen konfidensiell selskapsinformasjon

Norges Banks virksomhet medfører behandling av markedsfølsom informasjon, som for eksempel opplysninger knyttet til forestående rentebeslutninger og auksjoner, råd om motsyklisk kapitalbuffer, fortrolig informasjon om enkeltinstitusjoner, investeringsbeslutninger e.l. i NBIM, opplysninger om ekstraordinære tiltak overfor enkeltbanker eller markedsrettede tiltak fra staten eller Norges Bank under finansielle kriser. Slik markedsfølsom informasjon kan ha betydning for markedene for statspapirer (rentemarkedene) eller for verdipapirmarkedet ellers.

Ansatte må ved handel i finansielle instrumenter ikke misbruke innsideinformasjon[6] eller annen konfidensiell informasjon de blir kjent med gjennom sitt arbeid for Norges Bank. Den som har innsideinformasjon eller annen konfidensiell selskapsinformasjon må:

 • ikke misbruke denne til å gjennomføre handel i finansielle instrumenter, hverken direkte eller indirekte, for egen eller fremmed regning, eller oppmuntre andre til slike disposisjoner
 • ikke gi slik informasjon videre til uvedkommende
 • utvise tilbørlig aktsomhet slik at opplysningene ikke kommer i uvedkommendes besittelse eller misbrukes
 • ikke gi råd til uvedkommende om handel i de aktuelle finansielle instrumentene.

Misbruk av innsideinformasjon er straffbart etter lovbestemte regler[7].

9. Håndtering av interessekonflikter

9.1 Generelt om interessekonflikter

Ansatte skal avstå fra handlinger som kan skape eller synes å skape direkte eller indirekte konflikt mellom private forhold og de interesser man skal ivareta som ansatt i Norges Bank.

Ansatte skal i sitt arbeid unngå avhengighet eller nærhet til personer, foretak eller institusjoner utenfor Norges Bank, dersom forholdet er av en slik karakter at det kan svekke tilliten til Norges Banks uavhengighet og autoritet.

Ansatte kan ikke ha eksterne tillitsverv, bierverv eller eierinteresser som er eller kan fremstå å være i konflikt med de interesser den ansatte skal ivareta som ansatt i Norges Bank. En ansatt skal ikke opptre på en måte som kan være i konflikt med arbeidsforholdet i Norges Bank. En ansatt skal umiddelbart varsle nærmeste leder om mulige interessekonflikter, inkludert når det gjelder eksterne verv, eierinteresser mv.

Ansatte må utøve skjønn i spørsmål om interessekonflikter. Som hjelp i vurderingen, kan det være nyttig å stille noen kontrollspørsmål:

 • Vil dette kunne bli oppfattet utad som en personlig fordel jeg får på grunn av min stilling?
 • Hva ønsker den andre parten å oppnå?
 • Skjer kontakten i åpenhet?
 • Vil jeg oppleve det som ubehagelig dersom kolleger eller overordnede ble kjent med dette?
 • Hvordan ville jeg reagere hvis kolleger gjorde det samme?
 • Hvordan kan dette bli fremstilt i media?
 • Hvordan vil det påvirke mitt eller bankens omdømme om dette blir omtalt i media?

 Sentralbanksjefen kan dispensere fra forbud i punkt 9 dersom det anses ubetenkelig. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på formålet med regelverket, se punkt 1.

9.2 Habilitet

Ansatte i Norges Bank skal ikke ha stilling der han eller hun bedømmer, godkjenner, kontrollerer eller på annen måte vurderer nærståendes arbeid. Ansatte må ikke forberede, tilrettelegge, avgjøre, kontrollere eller på annen måte behandle saker som den ansatte eller nærstående har direkte eller indirekte økonomiske eller andre personlige interesser i. Den ansatte må heller ikke behandle saker når det foreligger andre omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes uavhengighet jf forvaltningsloven § 6 om habilitet.

9.3 Forholdet til finansforetak, forretningsforbindelser mv.

Ansatte kan ikke motta godtgjørelse for bierverv eller inneha verv i styre, representantskap eller tilsvarende organ

 • i foretak i finansiell sektor eller
 • hos forretningsforbindelse av Norges Bank.

Dersom personer og selskap som den ansatte har tilknytning til, samtidig søker forretningsforbindelse til Norges Bank, må den ansatte ikke opptre på en måte som skaper uklarhet om hvem den ansatte opptrer for eller hvilke interesser han eller hun ivaretar. Den ansatte skal ikke fremheve sitt ansettelsesforhold i banken overfor den ansattes private forretningsforbindelser.

9.4 Bierverv

Bestemmelsene i dette punktet gjelder ikke for virksomhet den ansatte utfører på vegne av eller på oppdrag fra Norges Bank.

Ansatte i Norges Bank skal ikke drive yrkesmessig virksomhet eller motta godtgjørelse for bierverv fra andre enn banken uten at avdelingens direktør har gitt skriftlig godkjennelse på forhånd. Søknad om forhåndsgodkjenning gjøres i det elektroniske meldesystemet.

For akademiske bierverv av beskjedent omfang, for eksempel forelesninger, deltagelse i bedømmelseskomitéer, studentveiledning og retting av eksamensoppgaver mv, er det tilstrekkelig med skriftlig forhåndsorientering til nærmeste leder.

Oppdrag eller tillitsverv av beskjedent omfang i boligsameier, borettslag, sosiale foreninger, samfunnspolitisk aktivitet, idrettslag og i tilknytning til barns skolegang og lignende krever ikke forhåndsorientering eller forhåndsgodkjenning.

9.5 Mulighet til å forby verv mv.

Avdelingens direktør kan etter en konkret vurdering skriftlig forby at den ansatte har spesifikke eksterne tillitsverv, bierverv eller eierinteresser, herunder ubetalte verv, som er eller kan fremstå å være i konflikt med Norges Banks interesser. Det gjelder for eksempel dersom virksomheten kan gi negative virkninger for arbeidet i Norges Bank eller skade bankens omdømme. På samme måte kan avdelingens direktør beslutte at den eksterne virksomheten må opphøre. Kopi av beslutning sendes Etterlevelsesfunksjonen snarest mulig.

10. Gaver og personlige fordeler fra/til bankens forretningsforbindelser mv.

10.1  Forbud mot gaver mv. i tjenesten

10.1.1  Ansatte skal ikke for seg selv eller andre motta gave, rabatter, provisjoner, gavekort, tjenester eller andre ytelser fra bankens forretningsforbindelser eller fra andre i anledning tjeneste eller arbeid i Norges Bank som kan gi personlig fordel for den ansatte eller som er egnet til, eller kan være ment, å påvirke ansattes tjenstlige handlinger. Følgende nærmere regler gjelder:

a) Forbudet gjelder uansett om en gave i slike situasjoner følger av kutymer i vedkommende miljø, land eller kultur. Invitasjoner til å delta på reiser, sportsarrangementer, konserter mv. som betales av andre enn Norges Bank regnes også som gave. Se likevel punkt 11 om adgang til å akseptere invitasjoner mv.

Typisk reklamemateriell (kalendere, almanakker, penner mv.) av beskjeden verdi, og gjenstander mv av beskjeden verdi i forbindelse med seminar eller undervisningsarrangement, kan mottas.  

Det kan tas imot gave fra andre sentralbanker, internasjonale organisasjoner eller andre offentlige myndigheter dersom gaven har begrenset verdi og det etter omstendighetene ellers vil oppfattes upassende og uvanlig dersom bankens representant ikke mottar gaven. Mottatt gave med opplysninger om mottaker, giver og hva gaven består i skal snarest mulig rapporteres for godkjennelse i det elektroniske meldesystemet til avdelingens direktør og Etterlevelsesfunksjonen. Gaver med verdi over NOK 500 skal tilfalle banken og leveres til Etterlevelsesfunksjonen. Typisk reklamemateriell av beskjeden verdi, og gjenstander mv. av beskjeden verdi i forbindelse med seminar eller undervisningsarrangement, skal ikke rapporteres.

b) Forbudet gjelder også ved tjenesteforhold utenfor Norges Bank, for eksempel styreverv, når tjenesteforholdet har sammenheng med den ansattes stilling i banken.

c) Ansatte kan motta offentlige ærespriser eller vitenskapelige hedersgaver og belønninger utdelt gjennom universiteter, høyskoler, vitenskapelige fond mv.

d) Gaveforbudet innebærer at bonuspoeng og lignende som opparbeides på tjenestereiser, ikke kan brukes til private formål.

10.1.2 Punkt 10.1.1 gjelder også gaver eller annen fordel gitt til ansattes nærstående som kan ha bakgrunn i ansettelsesforholdet i Norges Bank. I så fall skal den ansatte så langt det er rimelig forsøke å hindre at gaven eller fordelen ytes.

10.1.3 Ansatte må ikke for seg eller andre kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling eller oppdrag. Ansatte må heller ikke gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag (jf. straffelovens bestemmelser om korrupsjon §§ 387 og 388).  Straffen for korrupsjon eller medvirkning til korrupsjon er bøter eller fengsel inntil 3 år. Grov korrupsjon eller medvirkning til grov korrupsjon straffes med fengsel i inntil 10 år.

Ansatte må ikke for seg eller andre kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag. Ansatte må ikke gi eller tilby noen en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag.

Om en fordel er eller anses som utilbørlig beror på en helhetsvurdering. Flere forhold kan ha betydning, blant annet:

 • Fordelens verdi
 • Om det strider mot interne retningslinjer, jf. for eksempel punkt 10.1.1 ovenfor
 • Hva som er hensikten med fordelen
 • Om fordelen er holdt skjult
 • Relasjonen mellom giveren/tilbyderen og mottakeren

Ansatte må være oppmerksom på at Norges Bank også kan bli ansvarlig ved korrupsjon fra tredjeparter som opptrer på vegne av Norges Bank.

10.1.4 Hovedregelen er at Norges Bank ikke gir gaver til forretningsforbindelser. Dersom dette på grunn av kultur eller kutyme i vedkommende land vil virke uhøflig, kan det gis en beskjeden gave. . Det er under enhver omstendighet ikke tiltatt å tilby eller på annen måte tilgodese forretningsforbindelser noen form for gaver eller andre utilbørlige fordeler for å oppnå – eller som kan oppfattes som forsøk på å oppnå – avtaler eller personlige fordeler.

10.2 Lån til og innskudd fra ansatte og nærstående

Ansatte eller deres nærstående kan ha lån og innskudd på vanlige markedsvilkår hos bankens forretningsforbindelser, som har dette som en del av sin ordinære virksomhet.

Nærstående kan ha lån og innskudd på personalvilkår hos foretak som er en av bankens forretningsforbindelser når lånet er oppnådd som ledd i den nærståendes ansettelsesforhold. Ansatte i Norges Bank kan være medlåntager for slike lån eller ha slike innskuddskonti dersom dette er en standardisert del av et fordelsprogram basert på den nærståendes ansettelsesforhold.

Begrensningen i punkt 10.2 gjelder ikke lån og andre finansielle tjenester gjennom ordninger som fagorganisasjoner har fremforhandlet og tilbudt sine medlemmer.

10.3 Unntak

Etterlevelsesfunksjonen kan beslutte unntak fra de utfyllende reglene om gaver der det vurderes som ubetenkelig.

11. Adgang til å ta i mot invitasjoner mv

Som ledd i bankens virksomhet kan ansatte delta på eksterne seminarer, møter og arrangementer som er relevant for Norges Banks virksomhet og hvor deltakelse er i bankens interesse.

Norges Bank skal dekke utgifter til reiser, møter, seminarer og lignende i bankens

tjeneste, hvis ikke noe annet følger av praksis for representasjon i offentlige sammenhenger, praksis mellom sentralbankene eller internasjonale organisasjoner, akademiske institusjoner mv. I særlige tilfeller kan likevel avdelingens direktør forhåndsgodkjenne at slike utgifter dekkes av arrangøren, hvis direktøren etter forholdene anser det ubetenkelig å gjøre unntak. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på formålet med regelverket, se punkt 1. Kopi av slik godkjenning sendes Etterlevelsesfunksjonen snarest mulig.

Ansatte kan ta i mot invitasjon til måltider fra bankens forretningsforbindelser bare dersom måltidet naturlig inngår som del av et møte eller annen omstendighet som knytter seg til et oppdrag for Norges Bank, eller hvor formålet åpenbart ikke er å oppnå kontrakter med eller særlige ytelser fra Norges Bank. Dette gjelder også for måltider som tilbys av arrangør, sponsor osv. som del av et møte eller seminar. Deltakelse på slike reiser, møter, seminarer og lignende i bankens tjeneste krever ikke forhåndsgodkjennelse av avdelingens direktør, men skal være avtalt på forhånd med nærmeste leder, og skal være begrunnet utelukkende ut fra tjenstlige forhold (ikke helt eller delvis begrunnet i private forhold).

For reiseutgifter mv knyttet til eksterne foredrag gjelder punkt 12.

12.  Foredrag og undervisning

Opplysningsvirksomhet innenfor bankens virkefelt inngår som del av Norges Banks oppgaver. I den utstrekning det er forenlig med de løpende gjøremål i banken og det ellers finnes hensiktsmessig ut fra bankens virksomhet og interesser, kan ansatte delta og representere Norges Bank i forskjellige eksterne sammenkomster og bidra med foredrag el. Det forutsettes at det på forhånd er innhentet samtykke fra leder av relevant organisatorisk enhet.

 Det er ikke tillatt å motta godtgjørelse eller lignende for eksternt foredrag med direkte tilknytning til Norges Banks virksomhet, unntatt når samlet verdi er under NOK 500, og godtgjørelsen er vanlig for den aktuelle type foredrag. Godtgjørelse i form av kontanter eller kontopenger kan likevel ikke mottas.

Mottatt godtgjørelse skal rapporteres som gave i det elektroniske meldesystemet, jf. punkt 10.1.1. a). Den ansatte må selv sørge for at skatteregler og andre regler for slik godtgjørelse følges.

Norges Bank skal dekke utgifter til reise og opphold i forbindelse med eksterne foredrag den ansatte holder eller bidrar til. Arrangøren kan dekke seminaravgift eller lignende samt måltider inkludert i seminaravgiften, når foredraget er knyttet til seminaret. I særlige tilfeller kan avdelingens direktør skriftlig forhåndsgodkjenne at også andre utgifter dekkes av arrangøren, hvis direktøren mener det er ubetenkelig å gjøre unntak. Kopi av slik godkjenning sendes Etterlevelsesfunksjonen snarest mulig.

13. Opplysningsplikt

Ansatte plikter å gi opplysninger til sine overordnede eller relevante kontrollenheter ved spørsmål om overholdelse av disse Etiske regler eller øvrig relevant regelverk.

Ved arbeidsforholdets oppstart skal ansatte gi Etterlevelsesfunksjonen opplysninger om bierverv og beholdninger av finansielle instrumenter (som det er knyttet bindingstid til), valutaprodukter og fastrenteprodukter. 

For den løpende oppfølgingen og kontroll av punkt 7 og punkt 9 skal ansatte på forespørsel fra Etterlevelsesfunksjonen gi opplysninger om bierverv, beholdninger av finansielle instrumenter (som det er knyttet bindingstid til), valutaprodukter og fastrenteprodukter eller andre forhold.

Det er lojalt å varsle dersom ansatte blir klar over brudd på etiske regler.

14. Konsekvenser av overtredelse

Overtredelse av Etiske regler anses som brudd på arbeidsavtalen og vil kunne bli rapportert til relevante myndigheter. Overtredelse kan i alvorlige tilfeller få konsekvenser for ansettelsesforholdet eller oppdraget for Norges Bank.

 Gjentatte brudd på regelverket vil samlet sett kunne vurderes som alvorlig selv om det enkelte regelbrudd isolert sett ikke er alvorlig.

Ved brudd på regelverket fra ansatte skal Etterlevelsesfunksjonen sende e-post til vedkommende det gjelder med kopi til nærmeste leder og avdelingsdirektør.

Alle nyansatte skal underskrive en erklæring der den ansatte bekrefter at de Etiske prinsipper og Utfyllende Etiske regler for ansatte i Norges Bank sentralbankvirksomheten er lest og forstått, og at man er innforstått med konsekvensene av overtredelse.

Alle andre ansatte enn nyansatte skal på forespørsel underskrive en erklæring der den ansatte bekrefter at det etiske regelverket omtalt i foregående ledd er lest og forstått, og at man er innforstått med konsekvensene av overtredelse.

Fotnoter

[1] «Ansatte og innleide som i sitt arbeid normalt har innsyn i eller arbeider med forvaltning av finansielle instrumenter eller valuta for Norges Bank», har ikke anledning til å handle med ETN, jf. punkt 7.6.

[2] Det er viktig å være oppmerksom på at andeler i verdipapirfond er et finansielt instrument.

Handleforbudet er ikke til hinder for handel i «renteperioden» med andeler i verdipapirfond som inneholder mer enn 95 % finansielle instrumenter i annen valuta enn norske kroner.

Handleforbudet er heller ikke til hinder for at faste forhåndsavtalte erverv knyttet til en løpende spareavtale i et finansielt instrument kan gjennomføres i «renteperioden».

[3] Dette omfatter også tilgang til NBO-data.

[4] Se vphl. § 3-3 (2).

[5] Eksempler der det kan være ubetenkelig å gi unntak etter første eller annet ledd kan være ved salg av tildelte tegningsrettigheter for å unngå at de utløper som verdiløse, eller for avhendelse av verdipapirer ervervet ved arv, gave eller skifte eller norske omsettelige verdipapirer som den ansatte innehar ved tiltredelsen. Et annet eksempel er ved bruk av tegningsrettigheter som er tildelt på grunnlag av en etablert eierposisjon. Etterlevelsesfunksjonen kan innhente råd fra avdelingsdirektør.

[6] Innsideinformasjon er presise opplysninger som er egnet til å påvirke prisen på finansielle instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Den nærmere definisjonen fremgår av verdipapirhandelloven.

[7] Det formelle lovgrunnlaget i Norge for misbruk av innsideinformasjon og andre adferdsregler knyttet til finansielle instrumenter fremgår av verdipapirhandelloven.

Definisjoner

[i] Med finansielle instrumenter menes:

 1. omsettelige verdipapirer,
 2. pengemarkedsinstrumenter,
 3. andeler i innretning for kollektiv investering,
 4. opsjoner, terminer, bytteavtaler, fremtidige renteavtaler og alle andre derivatkontrakter som gjelder verdipapirer, valutaer, renter, avkastning eller utslippskvoter, eller andre derivater, finansindekser eller finansielle mål som kan gjøres opp fysisk eller kontant,
 5. opsjoner, terminer, bytteavtaler, forwardkontrakter og alle andre derivatkontrakter som gjelder varer og som må gjøres opp kontant, eller som kan gjøres opp kontant dersom en av partene ønsker det av en annen grunn enn mislighold eller annen hendelse som fører til heving av kontrakten,
 6. opsjoner, terminer, bytteavtaler og alle andre derivatkontrakter som gjelder varer og som kan gjøres opp fysisk, forutsatt at de omsettes på et regulert marked, en multilateral handelsfasilitet eller en organisert handelsfasilitet, unntatt engroshandlede energiprodukter som handles på en organisert handelsfasilitet og må gjøres opp fysisk,
 7. opsjoner, terminer, bytteavtaler, forwardkontrakter og alle andre derivatkontrakter som gjelder varer og har egenskaper som andre finansielle derivater, som kan gjøres opp fysisk dersom ikke annet er nevnt i nr. 6, og som ikke har et kommersielt formål,
 8. derivater for overføring av kredittrisiko,
 9. finansielle differansekontrakter,
 10. opsjoner, terminer, bytteavtaler, fremtidige renteavtaler og alle andre derivatkontrakter som gjelder klimavariasjoner, fraktrater eller inflasjonsrater eller andre offisielle økonomiske statistikker, som må gjøres opp kontant eller kan gjøres opp kontant dersom en av partene ønsker det av en annen grunn enn mislighold eller en annen hendelse som fører til heving av kontrakten, samt alle andre derivatkontrakter som gjelder eiendeler, rettigheter, forpliktelser, indekser og mål som ikke ellers er nevnt i bestemmelsen her, og som har egenskaper som andre finansielle derivater, idet det blant annet tas hensyn til om de omsettes på et regulert marked, på en multilateral handelsfasilitet eller en organisert handelsfasilitet,
 11. utslippskvoter etter klimakvoteloven.

[ii] Som noens nærstående menes:

 1. ektefelle eller en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
 2. mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til en person som nevnt i nr. 1 som vedkommende bor sammen med,
 3. selskap hvor vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr. 1, 2 eller 5, har slik innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-3 annet ledd, allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd eller selskapsloven § 1-2 annet ledd

 

[iii] Med institusjoner og foretak innenfor finansiell sektor menes bl.a.:

 1. finansforetak etter finansforetaksloven § 1-3,
 2. betalingsforetak etter finansforetaksloven § 2-10,
 3. opplysningsfullmektiger etter finansforetaksloven § 2-10a,
 4. e-pengeforetak etter finansforetaksloven § 2-11,
 5. andre selskaper, foreninger og stiftelser som har til formål å yte eller formidle kreditt,
 6. statlige låneinstitutter,
 7. verdipapirregistre,
 8. fondsforvaltningsselskaper etter verdipapirfondloven § 1-2 (1) nr. 2,
 9. verdipapirforetak,
 10. sentrale motparter,
 11. deltakere etter betalingssystemloven § 1-3,
 12. regulerte markedsplasser mv. og
 13. filialer i Norge av utenlandske institusjoner og foretak mv. som nevnt i bokstavene a til l

Publisert 17. august 2020 12:50
Publisert 17. august 2020 12:50