Norges Bank

Etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank

Vedtatt av hovedstyret 19. oktober 2011. Sist endret 26. oktober 2023 med virkning fra samme dag. 

Forord fra Hovedstyret

Norges Bank er som sentralbank og forvalter av Statens pensjonsfond utland gitt stor myndighet og tillit. Det er viktig å verne om bankens omdømme og bidra til at alle ansatte har høy etisk bevissthet og integritet.

Norges Bank utfører viktige samfunnsoppgaver og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Banken treffer beslutninger med stor betydning for næringslivet og private husholdninger, og forvalter taushetsbelagt informasjon som kan påvirke markedsforhold. Banken kjøper varer og tjenester for store beløp.

Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å bidra til at Norges Banks omdømme blir ivaretatt. Dette innebærer et krav om å opptre etisk forsvarlig samt å avstå fra ulovlige handlinger som korrupsjon, bedrageri, underslag mv. og annen tjenesteforsømmelse som kan svekke bankens anseelse. Ansatte må også avstå fra handlinger, selv om de er lovlige, dersom den ansatte burde forstå at disse kan skade bankens omdømme. 

Etikk er samtidig mer enn påbud og forbud nedfelt i lover og forskrifter. Etikk handler også om holdninger og de valg vi tar. Det er verken mulig eller ønskelig å regulere alle tenkelige problemstillinger som oppstår. Det er et mål at Etiske prinsipper skal ligge til grunn ved håndtering av slike spørsmål.

1     Formål

Formålet med Etiske prinsipper er å sikre at bankens ansatte utfører sine oppgaver på en saklig og uavhengig måte og at de ansatte opptrer lojalt overfor Norges Bank som arbeidsgiver. Prinsippene skal også ivareta et godt omdømme og allmennhetens tillit til Norges Bank. Etiske prinsipper skal bidra til at det skapes en felles holdning til etiske problemstillinger blant de ansatte, og de skal danne et felles grunnlag for nærmere regler og prosedyrer som fastsettes.

2    Forretningsskikk

Norges Bank skal i sin virksomhet holde en høy etisk standard, respektere menneskerettighetene, opptre samfunnsansvarlig og etterleve gjeldende lover og regler.

Norges Bank aksepterer ikke noen form for korrupsjon, hverken fra ansatte, bankens leverandører eller andre avtale- og tredjeparter. Korrupsjon svekker etiske og moralske verdier, og er en trussel mot rettsstaten, grunnleggende menneskerettigheter og demokratiet. Videre skaper korrupsjon forskjellsbehandling, hindrer sosial rettferdighet og undergraver redelig konkurranse.

Risikoen for korrupsjon i Norges Bank er primært knyttet til at noen krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i kraft av sin stilling, enten som ansatt i banken, ekstern konsulent, leverandør eller som underleverandør. Korrupsjonsrisiko skal håndteres som en integrert del av virksomhetsområdenes rammeverk for risikostyring.

Bankens virksomhetsområder skal ha et antikorrupsjonsprogram som inkluderer arbeidet mot bankens leverandører og andre avtale- og tredjeparter. Hovedelementene i antikorrupsjonsprogrammene skal offentliggjøres.

3     Myndighet til å fastsette nærmere regler mv.

Sentralbanksjefen og lederen for NBIM fastsetter nærmere regler for sine respektive ansvarsområder. De nærmere reglene vil kunne variere mellom bankens organisatoriske enheter når det er påkrevet ut fra deres funksjon. Alle nærmere regler skal også gjelde for sentralbanksjefene og leder for NBIM, så langt ikke annet følger av annet regelverk eller retningslinjer fastsatt av hovedstyret eller Finansdepartementet eller med hjemmel i lov.

Interne regler fastsatt for å gjennomføre lovbestemmelser eller forskrift gitt med hjemmel i lov kan ikke innsnevre lovens eller forskriftens bestemmelser. Det kan likevel fastsettes ytterligere restriksjoner for de ansatte.

4     Hvem som omfattes

Etiske prinsipper gjelder for fast og midlertidig ansatte i Norges Bank, og skal søkes gjennomført for ansatte i Norges Banks heleide datterselskaper.

For personer som utfører tjeneste for Norges Bank uten å være ansatt i banken, gjelder Etiske prinsipper i den utstrekning det er avtalt i oppdragsavtalen. Det skal fastsettes nærmere regler om når dette skal avtales.

5    Generelle prinsipper

Alle ansatte har et ansvar for å opptre etisk forsvarlig og å ha høy etisk bevissthet for øvrig.

Ansatte plikter å opptre lojalt overfor Norges Bank og dens beslutninger.

Ansatte skal utføre sitt arbeid med høy integritet og søke høy faglig standard.

Ansatte skal bruke Norges Banks ressurser nøkternt og effektivt.

Norges Bank aksepterer ingen form for diskriminering, trakassering eller mobbing av egne ansatte eller andre som er involvert i Norges Banks virksomhet.

Ansatte oppfordres til å bidra til åpenhet og god kommunikasjon i Norges Bank. Ansatte oppfordres til å rapportere forhold som kan utgjøre et brudd på disse Etiske prinsipper eller andre lover og regler mv. som gjelder for virksomheten. Dersom den ansatte ikke ønsker å rapportere forhold til sin nærmeste overordnede eller i linjen over, kan det rapporteres gjennom alternative interne varslingskanaler (whistleblowing).

6    Taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for Norges Bank, plikter å hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til det han eller hun i tjenesten får vite om bankens eller andres forretningsmessige forhold eller noens personlige forhold, jfr. sentralbankloven § 5-2.

7     Ansattes egenhandel

Ansatte i Norges Bank har adgang til å handle i aksjer, obligasjoner, verdipapirfond samt andre finansielle instrumenter i forbindelse med forvaltning av private formues- eller sparemidler. Slik forvaltning må ligge innenfor gjeldende lover, forskrifter og bankens interne regler.

For leder NBIM og for ledere av etterlevelsesfunksjonene (Chief Compliance Officers) i NBIM og innenfor sentralbanksjefens ansvarsområde skal egenhandel som er gjenstand for forhåndsgodkjenning og/eller underlagt bindingstid, forhåndsgodkjennes av Juridisk direktør, jf. tredje ledd.

Sentralbanksjefen og leder for NBIM skal for sine respektive områder fastsette nærmere regler og begrensninger for ansattes egenhandel, herunder om eventuell forhåndsgodkjenning, bindingstid og rapportering. I tillegg til egenhandel med finansielle instrumenter skal reglene der det er relevant også inkludere egenhandel med valuta, innskudd, lån og andre renteprodukter. Formålet er å ivareta Norges Banks omdømme, hindre interessekonflikter og å unngå mistanke om at ansatte driver egenhandel på grunnlag av konfidensiell informasjon, jf. også punkt 8.

De nærmere reglene kan ha ulik regulering for ulike kategorier av ansatte. Ansatte som i sitt arbeid normalt har innsyn i eller arbeider med forvaltning av finansielle instrumenter eller investeringer for Norges Bank skal være underlagt særskilte regler om egenhandel som er tilpasset dette.  Det skal også fastsettes særlige begrensninger for egenhandel for ansatte innenfor sentralbanksjefens ansvarsområde som vil kunne ha tilgang til fortrolig informasjon om ett eller flere finansforetak, tilgang til informasjon om kapitalforvaltningen i NBIM samt for ansatte med innsyn i renteprosessen eller prosessen med råd om motsyklisk kapitalbuffer.

Etterlevelsesfunksjonene har ansvar for kontroll av etterlevelsen av de nærmere reglene om egenhandel.

8     Håndtering av innsideinformasjon og annen konfidensiell selskapsinformasjon

Ansatte i Norges Bank må ved handel i finansielle instrumenter ikke misbruke innsideinformasjon[1] eller annen konfidensiell informasjon de blir kjent med gjennom sitt arbeid for Norges Bank. Den som har innsideinformasjon skal ikke[2]:

  • foreta eller forsøke å foreta innsidehandel[3],
  • anbefale en annen person å foreta innsidehandel eller tilskynde en annen person til å foreta innsidehandel, eller
  • ulovlig spre innsideinformasjon, dvs. at den ikke spres som ledd i den normale utøvelsen av den ansattes arbeid, yrke eller forpliktelser.

Misbruk av innsideinformasjon er straffbart etter lovbestemte regler[4].

Sentralbanksjefen og lederen for NBIM kan for sine respektive områder fastsette interne regler og prosedyrer for håndtering av innsideinformasjon, annen konfidensiell informasjon og etablering av informasjonsbarrierer.

9     Håndtering av interessekonflikter

Ansatte skal avstå fra handlinger som kan skape eller synes å skape direkte eller indirekte konflikt mellom private forhold og de interesser man skal ivareta som ansatt i Norges Bank.

Ansatte skal i sitt arbeid unngå avhengighet eller nærhet til personer, foretak eller institusjoner utenfor Norges Bank, dersom forholdet er av en slik karakter at det kan svekke tilliten til Norges Banks uavhengighet og autoritet.

Ansatte kan ikke ha eksterne tillitsverv, bierverv eller eierinteresser som er eller kan framstå å være i konflikt med de interesser den ansatte skal ivareta som ansatt i Norges Bank. All yrkesmessig virksomhet utenfor Norges Bank skal rapporteres til leder for relevant organisatorisk enhet. Dersom slik virksomhet, bierverv eller tillitsverv har et visst omfang, kreves forhåndsgodkjenning. For leder for NBIM skal alle slike verv, eierinteresser mv. og all yrkesmessig virksomhet utenfor Norges Bank forhåndsgodkjennes av sentralbanksjefen.

Ansatte har plikt til å skaffe seg den faktiske kunnskapen om egne og nærståendes forhold som er nødvendig for å ta stilling til egen habilitet. Det gjelder særlig eventuelle eierinteresser eller andre økonomiske forhold hos en ektefelle eller andre man lever sammen med i et ekteskapslignende forhold.

I foretak innen finansiell sektor[6] eller i foretak som er forretningsforbindelser av Norges Bank er eksterne tillitsverv og bierverv ikke tillatt. Med forretningsforbindelser menes eksterne forbindelser som banken har når den utøver sin virksomhet.

 Sentralbanksjefen og leder for NBIM fastsetter for sine respektive områder nærmere regler om adgang til verv, eierinteresser og andre aktiviteter utenfor Norges Bank. De nærmere reglene skal inneholde bestemmelser om håndtering av mulige interessekonflikter knyttet til ansattes nære personlige relasjoner både i og utenfor banken, samt om mulige interessekonflikter ved overgang til annen stilling mv.

Sentralbanksjefen og leder for NBIM kan for sine respektive områder dispensere fra forbud i denne bestemmelse og i de nærmere fastsatte regler, dersom det anses ubetenkelig. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på formålet med de etiske prinsippene, se Forord fra hovedstyret og punkt 1 ovenfor. 

10     Gaver og personlige fordeler fra/til bankens forretningsforbindelser mv.

Ansatte skal avstå fra å motta gaver eller personlige fordeler til seg selv eller andre fra bankens forretningsforbindelser eller fra andre i anledning tjeneste eller arbeid i Norges Bank. Med forretningsforbindelser menes eksterne forbindelser som banken har når den utøver sin virksomhet.

Det skal fastsettes nærmere regler og prosedyrer for hva som anses som gaver og personlige fordeler, hvem som anses som potensielle forretningsforbindelser, eventuelle unntak fra forbudet, samt for registrering av eventuelle mottatte gaver og personlige fordeler.

Norges Bank skal generelt ikke gi gaver til forretningsforbindelser eller til potensielle forretningsforbindelser. 

Det er under enhver omstendighet ikke tillatt å tilby eller på annen måte tilgodese forretningsforbindelser eller potensielle forretningsforbindelser noen form for utilbørlige fordeler for å oppnå – eller som kan oppfattes som forsøk på å oppnå – avtaler eller personlige fordeler.

Forbudene omtalt i denne bestemmelsen gjelder uavhengig av fordelens økonomiske verdi og selv om ytelse av fordelen ansees som kutyme i vedkommende miljø, land eller kultur.

11     Adgang til å ta imot invitasjoner mv.

Som ledd i bankens virksomhet kan ansatte delta på eksterne seminarer, møter og arrangementer som er relevant for Norges Banks virksomhet og hvor deltakelse er i bankens interesse.

Kostnader knyttet til reiser, møter, seminarer mv. skal som hovedregel dekkes av banken. Leder for relevant organisatorisk enhet kan kun gjøre unntak der dette er ubetenkelig, for eksempel hvis dette følger av praksis for representasjon i offentlige sammenhenger, praksis mellom sentralbankene eller internasjonale organisasjoner, akademiske institusjoner mv. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på formålet med de etiske prinsippene, se Forord fra hovedstyret og punkt 1 ovenfor. 

Det skal fastsettes nærmere regler om hvordan dette gjennomføres i praksis for ulike typer arrangementer. Se også punkt 12 nedenfor.

For sentralbanksjefene og leder for NBIM skal det være rutiner som sikrer tilstrekkelig uavhengighet ved kontroll av utgiftsdekning ved reiser.

Ansatte kan ta imot invitasjon til måltider fra bankens forretningsforbindelser eller potensielle forretningsforbindelser bare dersom måltidet naturlig inngår som del av et møte eller annen omstendighet som knytter seg til et oppdrag for Norges Bank, eller hvor formålet åpenbart ikke er å oppnå kontrakter med eller særlige ytelser fra Norges Bank.

12     Foredrag og undervisning

Opplysningsvirksomhet innenfor bankens virkefelt inngår som del av Norges Banks oppgaver. I den utstrekning det er forenlig med de løpende gjøremål i banken og det ellers finnes hensiktsmessig ut fra bankens virksomhet og interesser, kan ansatte delta og representere Norges Bank i forskjellige eksterne sammenkomster og bidra med foredrag eller lignende. Det forutsettes at det på forhånd er innhentet samtykke fra leder av relevant organisatorisk enhet.

Norges Bank skal dekke utgifter til reise og opphold i forbindelse med eksterne foredrag den ansatte holder eller bidrar til med mindre annet følger av unntaksbestemmelsene i punkt 11 andre ledd ovenfor. Arrangøren kan også ellers dekke seminaravgift eller lignende samt måltider inkludert i seminaravgiften, når foredraget er knyttet til seminaret. I særlige tilfeller kan leder for relevant organisatorisk enhet forhåndsgodkjenne at også andre utgifter dekkes av arrangøren, dersom det er ubetenkelig å gjøre unntak. Punkt 11 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Det skal fastsettes nærmere regler om godtgjørelse mv. for foredrag mv.

13     Opplysningsplikt

Ansatte plikter å gi opplysninger til sine overordnede eller relevante kontrollenheter ved spørsmål om overholdelse av disse Etiske prinsipper eller øvrig relevant regelverk.

14     Konsekvenser av overtredelse

Overtredelse av de Etiske prinsipper ansees som brudd på arbeidsavtalen og vil kunne bli rapportert til relevante myndigheter. Overtredelse kan i alvorlige tilfeller få konsekvenser for ansettelsesforholdet eller oppdraget for Norges Bank.

15     Rapportering

Norges Bank skal ha prosedyrer for intern rapportering om etterlevelse og brudd på Etiske prinsipper samt bestemmelser gitt i medhold av disse. Hovedstyret skal minst én gang i året motta rapportering om brudd og status for arbeidet med å følge opp det etiske regelverket.

16     Ikrafttredelse

For sentralbanksjefens ansvarsområde trer disse Etiske prinsipper i kraft samtidig med at nærmere regler fastsatt av sentralbanksjefen trer i kraft.

For NBIM trer disse Etiske prinsipper i kraft samtidig med at nærmere regler fastsatt av lederen for NBIM trer i kraft.

 

Fotnoter

[1] Innsideinformasjon er presise opplysninger som ikke er blitt offentliggjort, som direkte eller indirekte vedrører en eller flere utstedere eller ett eller flere finansielle instrumenter, og som er egnet til å påvirke kursen på disse finansielle instrumentene eller kursen på tilknyttede finansielle derivater merkbart dersom de blir offentliggjort. Den nærmere definisjonen fremgår av artikkel 7 i markedsmisbruksforordningen.

[2] Se artikkel 10 og 14 i markedsmisbruksforordningen.

[3] Innsidehandel anses å foreligge når en person besitter innsideinformasjon og utnytter denne ved direkte eller indirekte å erverve eller avhende, for egen eller en tredjeparts regning, finansielle instrumenter som informasjonen vedrører. Se artikkel 8 i markedsmisbruksforordningen.

[4] Det formelle lovgrunnlaget i Norge for misbruk av innsideinformasjon og andre adferdsregler knyttet til finansielle instrumenter framgår av verdipapirhandelloven og markedsmisbruksforordningen, som gjennomført i norsk lov.

[6] Se § 2 andre ledd i «Forskrift om gjennomføring av opplysningsplikt etter § 5-3 i sentralbankloven».

Sist endret 31. oktober 2023 15:30