Norges Bank

Hovedstyrets prinsipper for varsling ("whistle blowing") i Norges Bank

Vedtatt av hovedstyret 14. oktober 2009 - sist endret 20. september 2017

1 Formål og bakgrunn

For å bidra til et godt arbeidsmiljø og effektiv drift er det et formål å fremme en åpen kommunikasjonskultur i Norges Bank. Gjennom meningsutveksling og ved å gi informasjon kan ansatte bidra til å identifisere risiko, forhindre uønskede handlinger og forbygge skade eller tap for virksomheten. Varsling kan benyttes i de tilfeller det ikke er hensiktsmessig å benytte vanlige kanaler. Prinsippene for varsling er gitt for å etablere rutiner som legger forholdene til rette for varsling fra ansatte og innleide om kritikkverdige forhold i Norges Bank, samt å sikre at varsling ikke skal føre til gjengjeldelse fra banken. Ansatte og innleide arbeidstakere oppfordres til å si fra om eventuelle kritikkverdige forhold.

2 Trygg og effektiv varsling

Varslingssystemet i Norges Bank skal være trygt og effektivt. Det innebærer at varslingsordningen skal sikre informasjon om kritikkverdige forhold, der vanlig rapportering ikke kan brukes.

3 Lederes ansvar

Ledere skal sørge for at varslere respekteres.

4 Valgfrie varslingskanaler

Norges Banks varslingssystem skal gjøre det mulig å benytte ulike kanaler for varsling. Dette skal sikre at den som varsler, gis muligheter til å varsle på den måte som varsleren selv finner mest betryggende.

5 Beskyttelse mot gjengjeldelse

Varsleren skal beskyttes mot represalier eller gjengjeldelse fra ledere og øvrige kollegaer. Det er ledelsens ansvar å påse at varsleren ikke blir utsatt for diskriminering, trakassering eller ulempe som følge av varslingen. Enhver mistanke om at varsler blir utsatt for gjengjeldelse av noe slag, skal rapporteres via en av varslingskanalene og behandles av toppledelsen.

6 Saksbehandling

Det skal etableres egne saksbehandlingsregler for saker som er rapportert i varslingssystemet. Saksbehandlingsreglene skal sikre forutsigbarhet og tillit til forsvarlig saksbehandling av mottatt varsel og eventuell rapportering om gjengjeldelse. Reglene skal også ivareta hensynet til konfidensialitet for varsleren og den eller de personer det varsles om. Informasjon som mottas gjennom Norges Banks varslingssystem skal oppbevares på en betryggende måte, slik at uvedkommende ikke får kunnskap om saksforholdet.

7 Adgang til anonym varsling

Anonyme varsler vil bli saksbehandlet.

8 Personvern

Personvernhensyn skal ivaretas i henhold til gjeldende lover og forskrifter og bestemmelser fastsatt av Datatilsynet. Dokumenter i varslingssaker skal inngå i bankens samlede arkivorganisering og arkivplan i den utstrekning det følger av reglene for oppbevaring, kassasjon mv. for arkivmateriale.

9 Klageadgang

Varsleren eller den varselet gjelder, kan klage på saksbehandlingen eller behandlingen de har fått, dersom forholdet er i strid med de regler som gjelder for mottak og behandling av varsel. Dersom klagen gjelder forhold som kan reises innenfor eksisterende klageordninger, skal disse benyttes. Eventuell klage skal fremmes så snart det er grunnlag for det. Klager skal behandles og besvares av en annen instans enn den som har behandlet varselet.

10 Delegasjon mv.

Det delegeres til sentralbanksjefen å etablere et varslingssystem, og fastsette utfyllende regler for varsling i Norges Bank utenom NBIM.

Det delegeres til leder for NBIM å etablere eget varslingssystem, og fastsette utfyllende regler for NBIM.

Utfyllende regler skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Regelverket skal være tilgjengelig for alle arbeidstakere.

Publisert 27. oktober 2021 12:00