Norges Bank

Etiske prinsipper for de eksterne hovedstyremedlemmene i Norges Bank

Fastsatt av Norges Banks hovedstyre 18. juni 2014. Sist endret 15. august 2018.

Bakgrunn

Norges Bank er som sentralbank og forvalter av Statens pensjonsfond utland gitt stor myndighet og tillit. Det er viktig å verne om bankens omdømme og bidra til at alle ansatte og hovedstyremedlemmer har høy etisk bevissthet og integritet.

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om habilitet for Norges Banks hovedstyre (fastsatt 7.8.2000). Forskriften gjelder for hovedstyremedlemmer og vararepresentanter, inkludert de ansattes representanter. Forskriften følger som vedlegg til disse etiske prinsippene.

For sentralbanksjefen, visesentralbanksjefen og de ansattes representanter gjelder Etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank (fastsatt av hovedstyret 19.10.2011) som supplement til forskriften.

Disse Etiske prinsipper for de eksterne hovedstyremedlemmene gjelder som supplement til forskriften. De bygger på prinsippene som gjelder for bankens ansatte, men er særskilt tilpasset for de eksterne hovedstyremedlemmene.

1. Formål

Formålet med Etiske prinsipper for de eksterne hovedstyremedlemmene er å ivareta et godt omdømme og allmennhetens tillit til Norges Bank ved blant annet å sikre at bankens eksterne hovedstyremedlemmer utfører sine oppgaver på en saklig og uavhengig måte og at de opptrer lojalt overfor Norges Bank. Prinsippene skal bidra til at det skapes en felles holdning til etiske problemstillinger.

Etikk er imidlertid mer enn påbud og forbud nedfelt i lover og forskrifter. Etikk handler også om holdninger og de valg vi tar. Det er verken mulig eller ønskelig å regulere alle tenkelige problemstillinger som oppstår. Det er et mål at Etiske prinsipper skal ligge til grunn ved håndtering av slike spørsmål.

2. Forretningsskikk

Norges Bank skal i sin virksomhet holde en høy etisk standard, respektere menneskerettighetene, opptre samfunnsansvarlig og etterleve gjeldende lover og regler.

Norges Bank aksepterer ingen form for diskriminering.

Norges Bank aksepterer ikke noen form for korrupsjon, hverken fra ansatte, bankens leverandører eller andre avtale- og tredjeparter. Korrupsjon svekker etiske og moralske verdier, og er en trussel mot rettsstaten, grunnleggende menneskerettigheter og demokratiet. Videre skaper korrupsjon forskjellsbehandling, hindrer sosial rettferdighet og undergraver redelig konkurranse.

Risikoen for korrupsjon i Norges Bank er primært knyttet til at noen krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i kraft av sin stilling eller verv.

3. Hvem som omfattes

Prinsippene gjelder for eksterne hovedstyremedlemmer og eksterne vararepresentanter til hovedstyret i deres utøvelse av styrevervet i Norges Bank eller når de opptrer på vegne av Norges Bank.

4. Generelle prinsipper

Alle har et ansvar for å bidra til at Norges Banks omdømme blir ivaretatt. Dette innebærer et krav om å avstå fra ulovlige handlinger, herunder alle former for korrupsjon som for eksempel å gi eller motta bestikkelser eller utilbørlige fordeler. Videre skal alle avstå fra bedrageri, underslag mv. og annen tjenesteforsømmelse. Ansvaret innebærer videre et krav om å opptre etisk forsvarlig og å ha høy etisk bevissthet for øvrig.

5. Taushetsplikt

Den som utfører tjeneste eller arbeid for Norges Bank har plikt til hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om bankens eller andres forretningsmessige forhold eller noens personlige forhold, jfr. sentralbankloven § 12.

6. Egenhandel

De eksterne hovedstyremedlemmene har adgang til å handle i aksjer, obligasjoner og verdipapirfond i forbindelse med forvaltning av private formues- eller sparemidler. Slik forvaltning må ligge innenfor gjeldende lover og forskrifter, se spesielt § 8 i forskrift om habilitet for Norges Banks hovedstyre som begrenser de eksterne hovedstyremedlemmenes adgang til handel mv. i rente[1] - og valutaprodukter[2].

Eksterne hovedstyremedlemmer kan ikke kjøpe, etablere, selge, innløse eller refinansiere valutaprodukter, fastrenteprodukter eller norske finansielle instrumenter[3] i «renteperioden», dvs. fra og med dagen hovedstyremedlemmene får tilgang til første informasjon om neste rentebeslutning og frem til rentebeslutningen er offentliggjort. Handleforbudet gjelder tilsvarende fra og med dagen hovedstyremedlemmene får tilgang til første informasjon om neste råd om motsyklisk kapitalbuffer og frem til rådet er offentliggjort.

De eksterne hovedstyremedlemmene kan ikke erverve eller avhende norske omsettelige verdipapirer (jf. definisjon i kap. 2 i verdipapirhandelloven) som er utstedt av foretak i finansiell sektor, eller derivater til slike. Hovedstyremedlemmene har anledning til å handle verdipapirfondsandeler, men likevel slik at verdipapirfond innen finansiell sektor skal ha en bredt sammensatt portefølje på ervervstidspunktet[4].

Handleforbudet i annet og tredje ledd gjelder ikke ved transaksjoner hvor den enkelte ikke foretar noen selvstendig beslutning, slik som ved arv, gave, skifte, innløsning av aksjer ved nedskrivning, tvangsinnløsning, tvangssalg, tvungen konvertering, innfrielse av obligasjoner eller lignende. Det samme gjelder ved selskapshendelser som fusjon, fisjon, aksjesplitt og aksjespleis, «tvungen» tildeling av utbytteaksjer og tilsvarende. Handleforbudet er heller ikke til hinder for normal utøvelse av tidligere inngått opsjons- eller terminkontrakt ved kontraktens utløp[5]. Det samme gjelder tildeling av bonusaksjer iht tidligere avtale om dette eller ensidig beslutning fra et foretak, som del av godtgjørelse for arbeid eller verv i foretaket hvor hovedstyremedlemmet er ansatt eller har styreverv.

Juridisk direktør kan i andre tilfeller beslutte unntak fra bestemmelsene i annet og tredje ledd der det vurderes som ubetenkelig[6].

Hovedstyrets medlemmer kan motta informasjon om investeringsaktiviteter i NBIM som er av fortrolig eller sensitiv art. Selv om det ikke er å regne som innsideinformasjon, se om dette i punkt 7, må de eksterne hovedstyremedlemmene vise særlig aktsomhet ved handel i verdipapirer som inngår i SPU's investeringsunivers.

Bestemmelsene i dette punktet gjelder tilsvarende for egenhandel som foretas av eksterne hovedstyremedlemmer for regning av andre.

7. Håndtering av innsideinformasjon og annen konfidensiell selskapsinformasjon

De eksterne hovedstyremedlemmene må ved handel i finansielle instrumenter ikke misbruke innsideinformasjon[7] eller annen konfidensiell informasjon de blir kjent med gjennom sitt arbeid for Norges Bank. Den som har innsideinformasjon må:

 • ikke misbruke denne til å gjennomføre handel i finansielle instrumenter, hverken direkte eller indirekte, for egen eller fremmed regning, eller oppmuntre andre til slike disposisjoner
 • ikke gi slik informasjon videre til uvedkommende
 • utvise tilbørlig aktsomhet slik at opplysningene ikke kommer i uvedkommendes besittelse eller misbrukes
 • ikke gi råd om handel i de aktuelle finansielle instrumentene.

Misbruk av innsideinformasjon er straffbart etter lovbestemte regler.[8]

Det vises spesielt til § 8 i forskrift om habilitet for Norges Banks hovedstyre.

8. Håndtering av interessekonflikter

De eksterne hovedstyremedlemmene bør avstå fra handlinger som kan skape konflikt mellom private forhold og de interesser man skal ivareta som hovedstyremedlem i Norges Bank.

De eksterne hovedstyremedlemmene bør vurdere å søke nødvendig avklaring med Finansdepartementet dersom det etter oppnevningen til hovedstyrevervet oppstår tvilsspørsmål om virksomhets- og interessebegrensninger mv. etter forskriften om habilitet for Norges Banks hovedstyre. Se spesielt begrensningene som følger av § 6 og § 7 i forskriften.

Det vises også til § 25 i hovedstyrets forretningsorden om habilitet.

9. Gaver og personlige fordeler fra/til bankens forretningsforbindelser mv.

Eksterne hovedstyremedlemmer skal avstå fra å motta gaver eller personlige fordeler til seg selv eller andre fra bankens forretningsforbindelser når de opptrer på vegne av Norges Bank. Med forretningsforbindelser menes eksterne forbindelser som banken har når den utøver sin virksomhet.

Norges Bank skal generelt ikke gi gaver til forretningsforbindelser.

Det er under enhver omstendighet ikke tillatt å tilby eller på annen måte tilgodese bankens forretningsforbindelser med noen form for fordeler for å oppnå – eller som kan oppfattes som forsøk på å oppnå – avtaler eller personlige fordeler, eller på noen måte utnytte sin posisjon som styremedlem i Norges Bank til å oppnå slike.

Forbudene omtalt i denne bestemmelsen gjelder uavhengig av fordelens økonomiske verdi og selv om ytelse av fordelen ansees som kutyme i vedkommende miljø, land eller kultur.

10. Adgang til å ta imot invitasjoner mv. i egenskap av hovedstyremedlem

Som ledd i bankens virksomhet kan de eksterne hovedstyremedlemmene delta på eksterne seminarer, møter og arrangementer som er relevant for Norges Banks virksomhet og hvor deltakelse er i bankens eller hovedstyrets interesse.

Kostnader knyttet til slike reiser, møter, seminarer mv. skal som hovedregel dekkes av banken.

Når eksterne hovedstyremedlemmer opptrer på vegne av Norges Bank, kan de bare ta imot invitasjon til måltider fra bankens forretningsforbindelser dersom måltidet naturlig inngår som del av et møte eller annen omstendighet som knytter seg til vervet i Norges Bank, eller hvor formålet åpenbart ikke er å oppnå kontrakter med eller særlige ytelser fra Norges Bank.

11. Foredrag og formidling på bankens vegne

Sentralbanksjefen uttaler seg utad på vegne av hovedstyret, jfr. hovedstyrets forretningsorden § 22 tredje ledd. I den utstrekning det er avtalt med sentralbanksjefen kan eksterne hovedstyremedlemmer delta og representere Norges Bank i forskjellige eksterne sammenkomster og bidra med foredrag el. om eller tilknyttet bankens virksomhet.

12. Rapportering og etterlevelse

De eksterne hovedstyremedlemmene har ansvar for å etterleve forskriften om habilitet for Norges Banks hovedstyre og disse Etiske prinsipper.

For forskriften om habilitet for Norges Banks hovedstyre skal hovedstyrets sekretariat fastsette en rutine som sikrer en årlig påminnelse om forskriften. I rutinen anbefales det at hovedstyremedlemmene rapporterer om etterlevelse av forskriften.

Finansdepartementet har det endelige ansvaret for å tolke habilitetsforskriften. Finansdepartementet kan, når det finnes ubetenkelig, gjøre unntak fra reglene i forskriften, se § 11.

Det foreligger ingen krav til løpende rapportering fra hovedstyremedlemmene etter disse Etiske prinsipper. Spørsmål om regelverket kan rettes til hovedstyrets sekretariat.

Fotnoter:

 1. Typiske renteprodukter som vil være omfattet av disse begrensningene er fastrenteprodukter som fastrenteinnskudd eller fastrentelån.
 2. Med valutaprodukter legges i disse prinsippene den samme forståelse til grunn som i sentralbanksjefens «Utfyllende Etiske regler for ansatte i Norges Bank sentralbankvirksomheten». Det innebærer at lån i fremmed valuta er et valutaprodukt. Videre omfattes valutahandel der det viktigste underliggende formål er spekulasjon i valutakursendring eller renteendring. Typiske eksempler på dette er kjøp av valuta som skal beholdes som innskudd eller lignende, og ikke er ment for konkrete kjøp eller annen «bruk». Eksempler på hva som ikke regnes som valutaprodukt er nødvendig veksling i forbindelse med reiser, studier eller flytting mellom land med ulik valuta, kjøp og salg av fritidseiendom eller verdigjenstander i utlandet, netthandel i fremmed valuta samt dekning av løpende forpliktelser eller avkastning i valuta.
 3. Handleforbudet er ikke til hinder for handel i «renteperioden» med andeler i verdipapirfond utstedt i Norge som kun inneholder utenlandske verdipapirer. Handleforbudet er heller ikke til hinder for at faste forhåndsavtalte erverv knyttet til en løpende spareavtale i et finansielt instrument kan gjennomføres i «renteperioden».
 4. Dette tilsvarer reguleringen i habilitetsforskriften for sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene. For de eksterne hovedstyremedlemmene skal regelen hindre handel i verdipapirfond som har en portefølje som i hovedsak er begrenset til norske verdipapirer i finansiell sektor. Regelen er dermed ikke til hinder for handel med andeler i verdipapirfond som har en «smal» portefølje i en annen sektor.
 5. Se vphl. § 3-3 (2).
 6. Eksempler der det kan være ubetenkelig å gi unntak etter annet eller tredje ledd kan være ved salg av tildelte tegningsrettigheter for å unngå at de utløper som verdiløse, eller for avhendelse av verdipapirer ervervet ved arv, gave eller skifte eller norske omsettelige verdipapirer som hovedstyremedlemmer innehar ved tiltredelsen.
 7. Innsideinformasjon er presise opplysninger som er egnet til å påvirke prisen på finansielle instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Den nærmere definisjonen fremgår av verdipapirhandelloven.
 8. Det formelle lovgrunnlaget i Norge for misbruk av innsideinformasjon og andre adferdsregler knyttet til finansielle instrumenter framgår av verdipapirhandelloven.

Vedlegg: Finansdepartementets Forskrift 7.8.2000 nr. 809 om forholdet til andre kredittinstitusjoner og bedrifter for medlemmer av Norges Banks hovedstyre (habilitetsforskriften)